ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xuehai leibian 學海類編

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Xuehai leibian 學海類編 "Categorized compilation of the sea of learning" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Cao Rong 曹溶 (1613-1685), and a supplementary part compiled by Tao Yue 陶越. It includes 441 books with a total length of 810 juan.

In the beginning, Cao Rong started to compile his series in the shape of a private manuscript the books of which he divided into four parts (bu 部), namely Yijing 經翼 "Wings to the Classics", Shican 史參 "Material to histories", Zilei 子類 "Disciplines of the masters", and Jiyu 集餘 "Remaining belles-lettres". This structure corresponds to the four traditional categories of literature. The Belles-lettres category includes imperial edicts (xingzhi 行詣), reports of success in work (shigong 事功), prose and poetry (wenci 文詞), general private narratives (jishu 記述), textual research (kaoju 考據), accounts of special skills (yineng 藝能), books on health maintenance (baoshe 保攝), and travel reports (youlan 遊覽).

Cao Rong explains in the preface that he consciously did not include religious texts, reports of strange events, or books of superstitious character. He also refrained from including texts only surviving as fragments. Poems not concerned with concrete matters were also excluded, just like books dealing with tea and wine. Finally, he took care that the books to be part of the Xuehai leibian were not recorded in other series, like the Han-Wei congshu 漢魏叢書, Jindai mishu 津逮秘書, Gujin shuohai 古今說海 or Tancong 談叢.

The result was a careful assembly of ancient books that were not printed earlier than during the Ming period 明 (1368-1644). The Xuehai leibian therefore provides excellent sources for the text-critical study of Song- 宋 (960-1279) and Yuan- 元 (1279-1368) period prints. Cao Rong's series itself was only printed in 1831, an edition published as a facsimile in 1920 by the Hanfen Studio 涵芬樓 (see Hanfenlou miji 涵芬樓秘笈) in Shanghai.

Table 1. The series Xuehai leibian 學海類編
(Ming) 沈士龍 Shen Shilong, 胡震亨 Hu Zhenheng (comp.)
1831 moveable character print of Master Chao from Lu'an 六安晁氏; facsimile edition 1920 by the Hanfenlou Studio 函芬樓
書名, length in juan Title Author(s)
經翼 Jingyi
易說 二卷 Yishuo (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
讀易私言 一卷 Duyi siyan (Yuan) 許衡 Xu Heng
周易議卦 二卷 Zhouyi yigua (Ming) 王崇慶 Wang Chongqing
讀書叢說 六卷 Dushu congshuo (Yuan) 許謙 Xu Qian
尚書蔡注考誤 一卷 Shangshu Caizhu kaowu (Ming) 袁仁 Yuan Ren
禹貢圖注 一卷 Yugong tuzhu (Ming) 艾南英 Ai Nanying
古文尚書考 一卷 Guwen Shangshu kao (Qing) 陸隴其 Lu Longqi
尚書古文辨 一卷 Shangshu guwen bian (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
詩經協韻考異 一卷 Shijing xieyun kaoyi (Song) 輔廣 Fu Guang
詩論 一卷 Shilun (Song) 程大昌 Cheng Dachang
毛詩或問 二卷 Maoshi huowen (Ming) 袁仁 Yuan Ren
詩問略 一卷 Shiwenlüe (Ming) 陳子龍 Chen Zilong
春秋集傳微旨 三卷 Chunqiu jizhuan weizhi (Tang) 陸淳 Lu Chun
春秋金鎖匙 三卷 Chunqiu jinsuo shi (Yuan) 趙汸 Yuan Pang
春秋胡傳考誤 一卷 Chunqiu Huzhuan kaowu (Ming) 袁仁 Yuan Ren
讀左漫筆 一卷 Du Zuo manbi (Ming) 陳懿典 Chen Yidian
春秋日食質疑 一卷 Chunqiu rishi zhiyi (Qing) 吳守一 Wu Shouyi
禮經奧旨 一卷 Lijing aozhi (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
三禮考 一卷 Sanlikao (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
月令七十二候集解 一卷 Qiyue qishier shou jijie (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
周禮五官考 一卷 Zhouli guguan kao (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi
三禮指要 一卷 Sanli zhiyao (Qing) 陳廷敬 Chen Tingjing
檀弓訂誤 一卷 Tangong dingwu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
讀禮志疑 十二卷 Duli zhiyi (Qing) 陸隴其 Lu Longqi
大學發微本旨 二卷 Daxue fawei benzhi (Song) 黎立武 Li Liwu
中庸指歸分章 三卷 Zhongyong zhigui fenzhang (Song) 黎立武 Li Liwu
孔子論語年譜 一卷 Kongzi Lunyu nianpu (Yuan) 程復心 Cheng Fuxin (comp.)
孟子年譜 一卷 Mengzi nianpu (Yuan) 程復心 Cheng Fuxin
孝經集靈 一卷 Xiaojing jiling (Ming) 虞淳熙 Yu Chunxi (comp.)
史參 Shican
訂正史記真本 一卷 Dingzheng Shiji zhenben (Song) 洪遵 Hong Zun
讀史漫筆 一卷 Dushi manbi (Ming) 陳懿典 Chen Yidian
兩漢解疑 二卷 Lianghan jieyi (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
三國雜事 一卷 Sanguo zashi (Song) 唐庚 Tang Geng
兩晉解疑 一卷 Liangjin jieyi (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
五胡十六國考鏡 一卷 Wuhu shiliuguo kaojing (Song) 石延年 Shi Yannian
南北朝雜記 一卷 Nanbeichao zaji (Song) 劉敞 Liu Chang
隋史斷 一卷 Suishiduan (Song) 南宮靖一 Nangong Jingyi
新舊唐書雜論 一卷 Xinjiu tangshu zalun (Ming) 李東陽 Li Dongyang
唐史論斷 三卷
(附)餘錄 一卷
Tangshi lunduan
app. Yulu
(Song) 孫甫 Sun Fu
安祿山事跡 三卷 An Lushan shiji (Tang) 姚汝能 Yao Runeng
平巢事跡考 一卷 Pingchao shiji kao (Song) NN
鑒誡錄 十卷 Jianjielu (Later Shu) 何光遠 He Guangyuan
五國故事 二卷 Wuguo gushi (Song) NN
江表志 三卷 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
南唐拾遺記 一卷 Nantang shiyi ji (Ming) 毛先舒 Mao Xianshu
三楚新錄 三卷 Sanchu xinlu (Song) 周羽翀 Zhou Yuzhong (comp.)
涑水記聞 十六卷 Sushui jiwen (Song) 司馬光 Sima Guang
蜀檮杌 二卷 Shu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
西夏事略 一卷 Xixia shilüe (Song) 王偁 Wang Cheng
五代春秋 二卷 Wudai chunqiu (Song) 尹洙 Yin Zhu (comp.)
江南別錄一卷 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
靖康紀聞 一卷
(附)拾遺 一卷
Jingkang jiwen
app. Shiyi
(Song) 丁特起 Ding Teqi (comp.)
張邦昌事略 一卷 Zhang Bangchang shilüe (Song) 王偁 Wang Cheng
劉豫事跡 一卷 Liu Yü shiji (Song) NN; (Qing) 曹溶 Cao Rong (comp.)
北狩見聞錄 一卷 Beishou jianwen lu (Song) 曹勛 Cao Xun
北狩行錄 一卷 Bei shouxing lu (Song) 蔡鞗 Cai Tiao
南燼紀聞錄 一卷 Nanjin jiwen lu (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
竊憤錄 一卷 Qiefenlu (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
竊憤續錄 一卷 Qiefen xulu (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
阿計替傳 一卷 Ajiti zhuan (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
南遷錄 一卷 Nanqianlu (Jurchen-Jin) 張師顏 Zhang Shiyan
朝野遺記 一卷 Chaoyi yiji (Song) NN
三朝野史 一卷 Sanchao yeshi (Song) 吳萊 Wu Lai
庚申外史 二卷 Gengshen waishi (Ming) 權衡 Quan Heng (comp.)
陳張事略 一卷 Chen Zhang shilüe (Ming) 吳國倫 Wu Guolun (comp.)
元史備忘 一卷 Yuanshi beiwang (Ming) 王光魯 Wang Guanglu (comp.)
明氏實錄 一卷 Mingshi shilu (Ming) 楊學可 Yang Xueke (comp.)
天啟宮詞 一卷 Tianqigong ci (Ming) 蔣之翹 Jiang Zhiqiao
子類 Zilei
宋景文雜說 一卷 Song Jingwen zashuo (Song) 宋祁 Song Qi
晁氏儒言 一卷 Chaoshi ruyan (Song) 晁說之 Chao Yuezhi
晁氏客言 一卷 Chaoshi keyan (Song) 晁說之 Chao Yuezhi
省心錄 一卷 Shengxinlu (Song) 林逋 Lin Bu
樵談 一卷 Qiaotan (Song) 許棐 Xu Fei
讀書錄存遺 一卷 Dushulu cunyi (Song) 潘音 Pan Yin
勤有堂隨錄 一卷 Qinyoutang suilu (Song) 陳櫟 Chen Li
郁離子 一卷 Yulizi (Ming) 劉基 Liu Ji
潛溪邃言 一卷 Qianxi suiyan (Ming) 宋濂 Song Lian
華川巵辭 一卷 Huachuan zhici (Ming) 王禕 Wang Yi
青巖叢錄 一卷 Qingyan conglu (Ming) 王禕 Wang Yi
侯城雜誡 一卷 Houcheng zajie (Ming) 方孝孺 Fang Xiaoru
薛子道論 三卷 Xuezi daolun (Ming) 薛瑄 Xue Xuan
錢子測語 二卷 Qianzi ceyu (Ming) 錢琦 Qian Qi
白沙語要 一卷 Baisha yuyao (Ming) 陳獻章 Chen Xianzhang
類博雜言 一卷 Leibo zayan (Ming) 岳正 Yue Zheng
空同子纂 一卷 Kongtongzi zuan (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
甘泉新論 一卷 Ganquan xinlun (Ming) 湛若水 Zhan Ruoshui
傳習則言 一卷 Chuanxi zeyan (Ming) 王守仁 Wang Shouren
心齋約言 一卷 Xinzhai yueyan (Ming) 王艮 Wang Gen
近峰記略 一卷 Jinfeng jilüe (Ming) 皇甫錄 Huangfu Lu (皇甫庸 Huangfu Yong)
桑子庸言 一卷 Sangzi yongyan (Ming) 桑悅 Sang Yue
后渠庸書 一卷 Houqu yongshu (Ming) 崔銑 Cui Xian
蜩笑偶言 一卷 Tiaoxiao ouyan (Ming) 鄭瑗 Zheng Ai
經世要談 一卷 Jingshi yantan (Ming) 鄭善夫 Zheng Shanfu
陰陽管見 一卷 Yinyang guanjian (Ming) 何塘 He Tang
方山紀述 四卷 Fangshan jishu (Ming) 薛應旗 Xue Qingqi
讀書筆記 一卷 Dushu biji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
學古瑣言 一卷 Xuegu suoyan (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
儼山外纂 一卷 Yanshan waizuan (Ming) 陸深 Lu Shen
海涵萬象 一卷 Haihan wanxiang (Ming) 黃潤玉 Huang Runyu
二谷讀書記 三卷 Ergu dushu ji (Ming) 侯一元 Hou Yiyuan
澹齋內外言 二卷 Danzhai neiwai yan (Ming) 楊繼益 Yang Jiyi
海樵子 一卷 Haiqiaozi (Ming) 王崇慶 Wang Chongqing
黎子雜釋 一卷 Lizi zashi (Ming) 黎久之 Li Jiuzhi
客問 一卷 Ketan (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
擬詩外傳 一卷 Nishi waizhuan (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
海沂子 五卷 Haiyizi (Ming) 王文祿 Wang Wenlu
凝齋筆語 一卷 Ningzhai biyu (Ming) 王鴻儒 Wang Hongru
日錄裏言 一卷 Rilu liyan (Qing) 魏禧 Wei Xi
常語筆存 一卷 Changyu bicun (Qing) 湯斌 Tang Bin
學術辨 一卷 Xueshubian (Qing) 陸隴其 Lu Longqi
業儒臆說 一卷 Yezhai yishuo (Qing) 陶圻 Tao Qi
集餘一 行詣 Jiyu: Xingzhi
孝詩 一卷 Xiaoshi (Song) 林同 Lin Tong
白鹿書院教規 一卷 Bailu shuyuan jiaogui (Song) 朱熹 Zhu Xi; 饒魯 Rao Lu (comp.)
程董二先生學則 一卷 Cheng Dong er xiansheng xueze (Song) 程端蒙 Cheng Duanmeng, 董銖 Dong Zhu; 饒魯 Rao Lu (comp.)
桐陰舊話 一卷 Tongyin jiuhua (Song) 韓元吉 Han Yuanji
錢氏私志 一卷 Qianshi sizhi (Song) 錢世昭 Qian Shizhao (錢愐 Qian Mian)
萬柳溪邊舊話 一卷 Wanliu xibian jiuhua (Song) 尤玘 You Qi
諭僚屬文 一卷 Yuliao shuwen (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
諭俗文 一卷 Yusuwen (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
東谷隨筆 一卷 Donggu suibi (Song) 李之彥 Li Zhiyan
集慶路江東書院講義 一卷 Ji qinglu Jiangdong shuyuan jiangyi (Yuan) 程端禮 Cheng Duanli
鄭氏規範 一卷 Zhengshi guifan (Yuan) 鄭太和 Zheng Taihe
建文忠節錄 一卷 Jianwen zhongjie lu (Ming) 張芹 Zhang Qin
楊忠愍公遺筆 一卷 Yang Zhongmingong yibi (Ming) 楊繼盛 Yang Jisheng
廉矩 一卷 Lianju (Ming) 王文祿 Wang Wenlu
元佑黨籍碑考 一卷
(附)慶元偽學黨籍 一卷
Yuanyou dangji bei kaoapp. Qingquan weixue dangji (Ming) 海瑞 Hai Rui
致自錄 一卷 Zhizilu (Ming) 史仲彬 Shi Zhongbin
人譜正篇 一卷
續篇 一卷
三篇 一卷
Renpu zhengpian
Xupian
Sanpian
(Ming) 劉宗周 Liu Zongzhou
庭幃雜錄 二卷 Tingwei zalu (Ming) 袁衷 Yuan Zhong, 袁襄 Yuan Xiang, 袁裳 Yuan Shang, 袁表 Yuan Biao; 錢曉 Qian Xiao (rev.)
家誡要言 一卷 Jiajie yaoyan (Ming) 吳麟徵 Wu Linzheng
證人社約 一卷 Zhengren sheyue (Ming) 劉宗周 Liu Zongzhou
初學備忘 二卷 Chuxue beiwang (Qing) 張履祥 Zhang Lüxiang
東林始末 一卷 Donglin shimo (Ming) 蔣平階 Jiang Pingjie (comp.)
溫氏母訓 一卷 Wenshi muxun (Ming) 溫以介 Wen Yijie (narr.), 溫璜 Wen Huang (rec.)
教習堂條約 一卷 Jiaoxitang tiaoyue (Qing) 徐乾學 Xu Qianxue
集餘二 事功 Jiyu: Shigong
愧郯錄 十五卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
翰苑遺事 一卷 Hanyuan yishi (Song) 洪遵 Hong Zun (comp.)
歷代銓政要略 一卷 Lidai quanzheng yaolüe (Song) 楊億 Yang Yi
官爵志 三卷 Guanjuezhi (Ming) 徐石麒 Xu Shiqi (comp.)
歷代銓選志 一卷 Lidai quanxuan zhi (Qing) 袁定遠 Yuan Dingyuan (comp.)
捕蝗考 一卷 Buhuangkao (Qing) 陳芳生 Chen Fangsheng
旗軍志 一卷 Qijunzhi (Qing) 金德純 Jin Dechun
楊公政績紀 一卷 Yang Gong zhengji ji (Qing) 黃家遴 Huang Jialin
邦計匯編 一卷 Bangji huibian (Song) 李維 Li Wei
拯荒事略 一卷 Zhenghuang shilüe (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xun
救荒事宜 一卷 Jiuhuang shiyi (Ming) 張陛 Zhang Bi
煮粥條議 一卷 Zhuzhou tiaoyi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
元海運志 一卷 Yuan haiyun zhi (Yuan) 危素 Wei Su
鹽法考略 一卷 Yanfa kaolüe (Ming) 邱濬 Qiu Jun
錢法纂要 一卷 Qianfa zuanyao (Ming) 邱濬 Qiu Jun
國賦紀略 一卷 Guofu jilüe (Ming) 倪元璐 Ni Yuanlu
明漕運志 一卷 Ming caoyun zhi (Qing) 曹溶 Cao Rong
御試備官日記 一卷 Yushi beiguan riji (Song) 趙抃 Zhao Bian
東宮備覽 六卷 Donggong beilan (Song) 陳模 Chen Mo
歷代關市征稅記 一卷 Lidai guanshi zhengshui ji (Qing) 彭寧求 Peng Ningqiu
貢舉敘略 一卷 Gongju xulüe (Song) 陳彭年 Chen Pengnian (comp.)
歷代貢舉志 一卷 Lidai gongju zhi (Ming) 馮夢禎 Feng Mengzhen
樂律舉要 一卷 Yuelü juyao (Ming) 韓邦奇 Han Bangqi
學科考略 一卷 Xueke kaolüe (Ming) 董其昌 Dong Qichang (comp.)
文廟從祀先賢先儒考 一卷 Wenmiao congsi xianxian xianru kao (Qing) 郎廷極 Lang Tingji
臚傳紀事 一卷 Luzhuan jishi (Qing) 繆彤 Miao Tong
歷代郊祀志 一卷 Lidai jiaosi zhi (Qing) NN
紀琉球入太學始末 一卷 Ji Liuqiu ru taixue shimo (Qing) 王士禎 Wang Shizhen
陽明先生鄉約法 一卷 Yangming xiansheng xiangyue fa (Ming) 王守仁 Wang Shouren; 陳龍正 (rec.)
陽明先生保甲法 一卷 Yangming xiansheng baojia fa (Ming) 王守仁 Wang Shouren; 陳龍正 (rec.)
蒞戎要略 一卷 Lirong yaolüe (Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
歷代車戰敘略 一卷 Lidai chezhan xulüe (Qing) 張泰交 Zhang Taijiao (comp.)
歷代武舉考 一卷 Wujukao (Qing) 譚吉總 Tan Jizong
東南防守利便 三卷 Dongfang fangshou libian (Song) 陳克 Chen Ke, 吳若 Wu Ruo, 呂祉 Lü Zhi
青溪寇軌 一卷 Qingqi kougui (Song) 方勺 Fang Shao
保越錄 一卷 Baoyuelu (Yuan) 徐勉之 Xu Mianzhi
平濠記 一卷 Pinghaoji (Ming) 錢德洪 Qian Dehong (comp.)
歷代馬政志 一卷 Mazhengzhi (Qing) 蔡方炳 Cai Fangbing
備倭記 二卷 Beiwoji (Ming) 卜大同 Bu Datong
明倭寇始末 一卷 Ming wokou shimo (Qing) 谷應泰 Gu Yintai (comp.)
江防總論 一卷 Jiangfang zonglun (Qing) 姜宸英 Jiang Chenying
海防總論 一卷 Hefang zonglun (Qing) 姜宸英 Jiang Chenying
江防集要 一卷 Jiangfang jiyao (Qing) 趙寧 Qing Ning
海防集要 一卷 Hefang jiyao (Qing) 韓奕 Han Yi
江防述略 一卷 Jiangfang shulüe (Qing) 張鵬翮 Zhang Penghe
海防述略 一卷 Hefang shulüe (Qing) 杜臻 Du Zhi
棠陰比事原編 一卷
續編 一卷
補編 三卷
Tangyin bishi yuanbian
Xubian
Bubian
(Song) 桂萬榮 Gui Wanrong (comp.); (Ming) 吳訥 Wu Ne (rev.)
刑法敘略 一卷 Xingfa xulüe (Song) 劉筠 Liu Yun (comp.)
續刑法敘略 一卷 Xu xingfa xulüe (Qing) 譚瑄 Tan Xuan
折岳卮言 一卷 Zheyue zhiyan (Qing) 陳士鑛 Chen Shikuang
河源記 一卷 Heyuanji (Yuan) 潘昂霄 Pan Angxiao
河防記 一卷 Hefangji (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
常熟水論 一卷 Changshu shuilun (Ming) 薛尚質 Xue Shangzhi
兩宮鼎建記 三卷 Lianggong dingjian ji (Ming) 賀仲軾 He Zhongshi
西北水利議 一卷 Xibei shuili yi (Qing) 許承宣 Xu Chengxuan
明江南治水記 一卷 Ming Jiangnan zhishui ji (Qing) 陳士鑛 Chen Shikuang (comp.)
浮梁陶政志 一卷 Fuliang taozheng lu (Qing) 吳允嘉 Wu Yunjia
景鎮舊事 一卷 Jingzhen jiushi (Qing) 吳允嘉 Wu Yunjia
集餘三 文詞 Jiyu: Wenci
文章緣起注 一卷
(附)續編 一卷
Wenzhang yuan qizhu
app. Xubian
(Ming) 陳懋仁 Chen Maoren
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
二南密旨 一卷 Ernan mizhi (Tang) 賈島 Jia Dao
詩式 一卷 Shishi (Tang) 釋皎然 Monk Jiaoran
{巩/石}溪詩話 十卷 Gongxi shihua (Song) 黃徹 Huang Che
樂府指迷 一卷 Yuefu zhimi (Song) 張炎 Zhang Yan
四六談麈 一卷 Siliu tanchen (Song) 謝汲 Xie Ji
韻語陽秋 二十卷 Yunyu yangqiu (Song) 葛立方 Ge Lifang
文錄 一卷 Wenlu (Song) 唐庚 Tang Geng
環溪詩話 三卷 Huanxi shihua (Song) 吳沆 Wu Hang
玉壺詩話 一卷 Yuhu shihua (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
庚溪詩話 一卷 Gangxi shihua (Song) 西郊野叟 Xijiao yesou (陳巖肖 Chen Yanxiao)
臨漢隱居詩話 一卷 Linhan yinju shihua (Song) 魏泰 Wei Tai
容齋詩話 六卷 Rongzhai shihua (Song) 洪邁 Hong Mai
容齋四六叢談 一卷 Rongzhai siliu congtan (Song) 洪邁 Hong Mai
詩讞 (烏臺詩案) 一卷 Shixian (Wutai shi'an) (Song) 周紫芝 Zhou Zizhi
歲寒堂詩話 一卷 Suihantang shihua (Song) 張戒 Zhang Jie
姜氏詩說 一卷 Jiangshi shishuo (Song) 姜夔 Jiang Kui
吳氏詩話 二卷 Wushi shihua (Song) 吳茶 Wu Cha (Wu Ziliang 吳子良)
深雪偶談 一卷 Shenxue outan (Song) 方岳 Fang Yue
碧雞漫志 一卷 Bixi manzhi (Song) 王灼 Wang Zhou
對牀夜話 五卷 Duichuang yehua (Song) 范晞文 Fan Xiwen
東坡文談錄 一卷 Dongpo wentan lu (Yuan) 陳秀明 Chen Xiuming (comp.)
東坡詩話錄 三卷 Dongpo shihua lu (Yuan) 陳秀明 Chen Xiuming (comp.)
木天禁語 一卷 Mutian jinyu (Yuan) 范梈 Fan Peng
詞品 一卷 Cipin (Yuan) 涵虛子 Hanxuzi (朱權 Zhu Quan)
制曲四六觀 一卷 Zhiqu siliu guan (Yuan) 顧瑛 Gu Ying
詞旨 一卷 Cizhi (Yuan) 陸輔之 Lu Fuzhi
文原 一卷 Wenyuan (Ming) 宋濂 Song Lian
談藝錄 一卷 Tanyilu (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
夢蕉詩話 一卷 Mengjiao shihua (Ming) 游潛 Lu Qian
餘冬詩話 二卷 Yudong shihua (Ming) 何孟春 He Mengchun
詩談 一卷 Shitan (Ming) 徐泰 Xu Tai
全唐詩說 一卷 Quantang shihua (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
詩評 一卷 Shiping (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
文評 一卷 Wenping (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
文脈 三卷 Wenmai (Ming) 王文祿 Wang Wenlu
藝圃擷餘 一卷 Yipu xieyu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
存餘堂詩話 一卷 Cunyutang shihua (Ming) 朱承爵 Zhu Chengjue
夷白齋詩話 一卷 Yibaizhai shihua (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
顧曲襟言 一卷 Guqu jinyan (Ming) 沈德符 Shen Defu
佘山詩話 三卷 Sheshan shihua (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
玉笥詩談 附續談三卷 Yusi shitan
Xutan
(Ming) 朱孟震 Zhu Mengzhen
棗林藝簣 一卷 Zaolin yikui (Ming) 談遷 Tan Qian
聲韻叢說 一卷 Shengyun congshuo (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
唐詩談叢 五卷 Tangshi tancong (Ming) 胡震亨 Hu Zhenheng
恬致堂詩話 四卷 Tianzhitang shihua (Ming) 李曄 Li Ye
師友詩傳錄 一卷 Shiyou shichuan lu (Qing) 郎廷槐 Lang Tinghuai, 王士禎 Wang Shizhen, 張篤慶 Zhang Duqing, 張實居 Zhang Shiju
詞統源流 一卷 Citong yuanliu (Qing) 彭孫遹 Peng Sunyu
詞藻 四卷 Cizao (Qing) 彭孫遹 Peng Sunyu
漫堂說詩 一卷 Mantang shuoshi (Qing) 宋犖 Song Luo
詞壇紀事 三卷 Citan jishi (Qing) 李良年 Li Liangnian
詞家辨證 一卷 Cijia bianzheng (Qing) 李良年 Li Liangnian
論學三說 一卷 Lunxue sanshuo (Qing) 黃與堅 Huang Yujian
四六金針 一卷 Siliu jinzhen (Qing) 陳維崧 Chen Weisong
南州草堂詞話 三卷 Nanzhou caotang cihua (Qing) 徐釚 Xu Qiu
集唐要法 一卷 Jitang yaofa (Qing) 郎廷極 Lang Shiji
集餘四 記述 Jiyu: Jishu
封氏聞見記 十卷 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
劉賓客嘉話錄 一卷 Liu Binke jiahua lu (Tang) 韋絢 Wei Xu
幽閒鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
灌畦暇語 一卷 Guanqi xiayu (Tang) NN
北窗炙輠錄 二卷 Beichuang jiuguo lu (Song) 施德操 Shi Decao (comp.)
宋景文筆記 二卷 Song Jingwen biji (Song) 宋祁 Song Qi
珩璜新論 四卷 Henghuang xinlun (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
明道雜志 一卷
(附)續編 一卷
Mingdao zazhi
Xubian
(Song) 張耒 Zhang Lei
西畬瑣錄 一卷 Xishe suolu (Song) 孫宗鑒 Sun Zongjian
鐵圍山叢談 六卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡絛 Cai Tao
蒙齋筆談 (節錄巖下放言) 一卷 Mengzhai bitan (Jielu yanxia fangyan) (Song) 鄭景璧 Zheng Jingbi (or 葉夢得 Ye Mengde)
碧湖雜記 一卷 Bihu zaji (Song) 謝枋得 Xie Fangde
昨夢錄 (退軒筆錄) 一卷 Zuomenglu (Tuixuan bilu) (Song) 康與之 Kang Yuzhi
高齋漫錄 一卷 Gaozhai manlu (Song) 曾慥 Zeng Zao
蘆浦筆記 十卷 Lupu biji (Song) 劉昌詩 Liu Changshi
南窗紀談 一卷 Nanchuang jitan (Song) NN
袖中錦 一卷 Xiuzhongjin (Song) 太平老人 Taiping laoren
王氏三錄: Wangshi sanlu: (Song) 王定國 Wang Dingguo (王鞏 Wang Gong)
甲申雜記 一卷 Jiashen zaji
聞見近錄 一卷 Wenjian jinlu
隨手雜錄 一卷 Suizhou zalu
楊公筆錄 一卷 Yanggong bilu (Song) 楊彥齡 Yang Yanling
木筆雜鈔 二卷 Mubi zachao (Song) NN
梁谿漫志 十卷 Liangxi manzhi (Song) 費袞 Fei Gun
醴泉筆錄 二卷 Liquan bilu (Song) 江休復 Jiang Xiufu
湘山野錄 三卷 Xiangshan yelu (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
談藪 一卷 Tansou (Song) 龐元英 Pang Yuanying
養痾漫筆 一卷 Yang'e manbi (Song) 趙溍 Zhao Jin
鶴山筆錄 一卷 Heshan bilu (Song) 魏了翁 Weil Liaoweng
志雅堂雜鈔 十卷 Zhiyatang zachao (Song) 周密 Zhou Mi
話腴 (藏一話腴) 一卷 Huayu (Cangyi huayu) (Song) 陳郁 Chen Yu
默記 三卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
誠齋揮麈錄 (揮麈錄) 二卷 Chengzhai huichen lu (Huichenlu) (Song) 楊萬里 Yang Wanli (or 王明清 Wang Mingqing)
後山叢談 四卷 Houshan congtan (Song) 陳師道 Chen Shidao
二老堂雜志 五卷 Erlaotang zazhi (Song) 周必大 Zhou Bida
賓退錄 十卷 Bintuilu (Song) 趙與時 Song Yushi
羅氏識遺 十卷 Luoshi shiyi (Song) 羅璧 Luo Bi
歸潛志 八卷 Guiqianzhi (Jin) 劉祁 Liu Qi
佩韋齋輯聞 四卷 Peiweizhai jiwen (Song) 俞德鄰 Yu Delin
北軒筆記一卷 Beixuan biji (Yuan) 陳世隆 Chen Shilong
學易居筆錄 一卷 Xueyi jubi lu (Yuan) 俞鎮 Yu Zhen
東園友聞 一卷 Dongyuan youwen (Yuan) NN
漱石軒筆記 一卷 Sushizhai biji (Tang) 李隱 Li Yin
遂昌山樵雜錄 一卷 Suichang shanqiao zalu (Yuan) 鄭元佑 Zheng Yuanyou
震澤紀聞 一卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
蔗山筆麈 一卷 Zheshan bichen (Ming) 商輅 Shang Lu
井觀瑣言 三卷 Jingguan suoyan (Ming) 鄭瑗 Zheng Ai
方洲雜言 一卷 Fangzhou zayan (Ming) 張寧 Zhang Ning
琅琊漫鈔 一卷 Langya manchao (Ming) 文林 Wen Lin
敝帚軒剩語 三卷
(附)補遺 一卷
Bizhouxuan shengyu
app. Buyi
(Ming) 沈德符 Shen Defu
瓶花齋雜錄一卷 Pinghuazhai zalu (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao (comp.)
秋涇筆乘一卷 Qiujing bicheng (Ming) 宋鳳翔 Song Fengxiang
蘋野纂聞一卷 Pinye zuanwen (Ming) 伍餘福 Wu Yufu
餘庵雜錄 三卷 Yu'an zalu (Ming) 陳恂 Chen Xun
石田雜記一卷 Shitian zaji (Ming) 沈周 Shen Zhou
簣齋雜著 一卷 Kuizhai zazhu (Ming) 陸垹 Lu Bang
寒夜錄 三卷 Hanyelu (Ming) 陳弘緒 Chen Hongxu
集餘五 考據 Jiyu: Kaoju
資暇集 (資暇錄) 三卷 Zixiaji (Zixialu) (Tang) 李匡乂 Li Kuangyi
北戶錄 一卷 Beihulu (Tang) 殷公路 Duan Gonglu
格物麤談 二卷 Gewu cutan (Song) 蘇軾 Shu Shi
猗覺寮雜記 六卷 Yijueliao zaji (Song) 朱翌 Zhu Yi
就日錄 一卷 Jiurilu (Yuan) 虞集 Yu Ji (or [Song] 趙 Zhao N)
緗素雜記 十卷 Xiangsu zaji (Song) 黃朝英 Huang Chaoying
文昌雜錄 一卷 Wenchang zalu (Song) 龐元英 Pang Yuanying
月下偶談 一卷 Yuexia outan (Song) 俞琰 Yu Yan
辨誤錄 三卷 Bianwulu (Song) 吳曾 Wu Zeng
文苑英華辨證 十卷 Wenyuan yinghua bianzheng (Song) 彭叔夏 Peng Shuxia
歲時廣記 四卷 Suishi guangji (Song) 陳元靚 Chen Yuanjing
野服考 一卷 Yefukao (Song) 方鳳 Fang Feng (comp.)
肯綮錄 一卷 Kenqilu (Song) 趙叔向 Zhao Shuxiang
霏雪錄 一卷 Feixuelu (Ming) 劉績 Liu Ji
文待詔題跋 二卷 Wen daizhao tiba (Ming) 文徵明 Wen Zhengming
損齋備忘錄 一卷 Sunzhai beiwang lu (Ming) 梅純 Mei Chun
辨物小志 一卷 Bianwu xiaozhi (Ming) 陳絳 Chen Jiang
群碎錄 一卷 Qunsuilu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
枕譚 一卷 Zhentan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
男子雙名記 一卷 Nanzi shuangming ji (Ming) 陶涵中 Tao Hanzhong (comp.)
婦女雙名記 一卷 Funü shuangming ji (Ming) 李肇亨 Li Zhaoheng (comp.)
方言據 二卷 Fangyan ju (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
秦璽始末 一卷 Qinxi shimo (Ming) 沈德符 Shen Defu
與古人書 二卷 Yu guren shu (Ming) 張自烈 Zhang Zilie
歷代甲子考 一卷 Lidai jiazi kao (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
改元考同 一卷 Gaiyuan kaotong (Qing) 吳肅公 Wu Sugong
握蘭軒隨筆 二卷 Wolanxuan suibi (Qing) 卜陳彝 Bu Chenyi
謚法考 一卷 Shifakao (Qing) 沈蕙纕 Shen Huirang
孔子弟子考 一卷
孔子門人考 一卷
孟子弟子考 一卷
Kongzi dizi kao
Kongzi menren kao
Mengzi dizi kao
(Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
姓氏考略 一卷 Xingshi kaolüe (Ming) 陳廷煒 Chen Tinghui
課業餘談 三卷 Keye yutan (Qing) 陶煒 Tao Hui
廣事同纂 一卷 Guangshi tongzuan (Qing) 沈廷文 Shen Yanwen
集餘六 藝能 Jiyu: Yineng
文房四譜 五卷 Wenfang sipu (Song) 蘇易簡 Su Yijian
星象考 一卷 Huangxiangkao (Song) 鄒淮 Zou Huai
學醫隨筆 一卷 Xueyi suibi (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
墨記 一卷 Moji (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
文湖州竹派 一卷 Wenhuzhou zhupai (Yuan) 吳鎮 Wu Zhen (comp.)
古今畫鑒 一卷 Guin huajian (Yuan) 湯厚 Tang Hou
寓意編 一卷 Yuyibian (Ming) 都穆 Du Mu
印章集說 一卷 Yinzhang jishuo (Ming) 文彭 Weng Peng
蕉窗九錄 九卷: Jiaochuang jiulu: (Ming) 項元汴 Xiang Yuanbian; (Ming) 冷謙 Leng Qian
紙錄 一卷 Zhilu
墨錄 一卷 Molu
筆錄 一卷 Bilu
硯錄 一卷 Yanlu
帖錄 一卷 Tielu
書錄 一卷 Shulu
畫錄 一卷
(附)畫訣十則
Hualu
app. Huajue shize
琴錄 一卷
(附)琴聲十六法
Qinlu
app. Qinsheng shilu fa
香錄 一卷 Xianglu
文具雅編 一卷 Wenju zabian (Ming) 屠隆 Tu Long
青烏緒言 一卷 Qingwu xuyan (Ming) 李豫亨 Li Yuheng
弈史 一卷 Yishi (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
琴言十則 一卷
(附)指法譜 一卷
Qinyan shize
Zhifapu
(Yuan) 吳澄 Wu Cheng
篆學指南 一卷 Mengxue zhinan (Ming) 趙宧光 Zhao Yiguang
上池雜說 一卷 Shangchi zashuo (Ming) 馮時可 Feng Shike
飛鳧語略 一卷 Feifu yulüe (Ming) 沈德符 Shen Defu
筠軒清閟錄 三卷 Yunxuan qingbi lu (Ming) 董其昌 Dong Qichang
沈氏農書 一卷 Shenshi nongshu (Ming) 沈□ Shen N, (Qing) 錢爾復 Qian Erfu (comm.)
老圃良言 一卷 Laopu liangyan (Ming) 巢鳴盛 Chao Mingsheng
裝潢志 一卷 Zhuanghuangzhi (Qing) 周嘉冑 Zhou Jiazhou
書法粹言 一卷 Shufa cuiyan (Ming) 汪挺 Wang Ting
硯錄 一卷 Yanlu (Qing) 曹溶 Cao Rong
說硯 一卷 Shuoyan (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
北墅抱瓮錄 一卷 Beiye baoweng lu (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
集餘七 保攝 Jiyu: Baoshe
延壽第一紳言 一卷 Yanshou diyi shenyan (Song) 愚谷老人 Yugu laoren
賞心樂事 一卷 Shangxin leshi (Song) 張鑒 Zhang Jian
林泉結契 五卷 Linquan jieqi (Song) 王質 Wang Zhi
諧史 一卷 Xieshi (Song) 沈俶 Shen Chu
爐火監戒錄 一卷 Luhuo jianjie lu (Song) 俞琰 Yu Yan
攝生消息論 一卷 Shesheng xiaoxi lun (Jin) 丘處機 Qiu Chuji
飲食須知 八卷 Yinshi xuzhi (Yuan) 賈銘 Jia Ming
四時宜忌 一卷 Sishi yiji (Ming) 瞿佑 Zhai You
饌史 一卷 Zhuanshi (Yuan) NN
拊掌錄 一卷 Fuzhanglu (Yuan) 元懷 Yuan Huai
修齡要指 一卷 Xiunian yaozhi (Ming) 冷謙 Leng Qian
二六功課 一卷 Erliu gongke (Ming) 石室道人 Shishi daoren (程羽文 Cheng Yuwen)
攝生要語 一卷 Shesheng yaoyu (Ming) 息齋居士 Xizhai jushi
養生膚語 一卷 Yangsheng weiyu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
攝生三要 一卷 Shesheng sanyao (Ming) 袁黃 Yuan Huang
花裏活 三卷 Hualihuo (Ming) 陳詩教 Chen Shijiao (comp.)
養小錄 三卷 Yangxiaolu (Qing) 顧仲 Gu Zhong (comp.)
怡情小錄 一卷 Yiqing xiaolu (Ming) 沈仕 Shen Shi; (Qing) 馬大年 Ma Danian (rec.)
鹿門隱書 一卷 Lumen yinshu (Tang) 皮日休 Pi Rixiu
馬氏日抄 一卷 Mashi richao (Ming) 馬愈 Ma Yu
明皇十七事 (次柳氏舊聞) 一卷 Minghuang shiqi shi (Ci Liushi jiuwen) (Tang) 李德裕 Li Deyu
事原 一卷 Shiyuan (Tang) 劉孝孫 Liu Xiaosun
新書 (心書) 一卷 Xinshu (Shu) 諸葛亮 Zhuge Liang
刑書釋名 一卷 Xingshu shiming (Song) 王鍵 Wang Jian (comp.)
集餘八 遊覽 Jiyu: Youlan
居易錄談 三卷
(附)續談 一卷
Juyi lutan
app. Xutan
(Qing) 王士禎 Wang Shizhen
燕臺筆錄 一卷 Yantai bilu (Qing) 項維貞 Xiang Weizhen (comp.)
京東考古錄 一卷 Jingdong kaogu lu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
封長白山記 一卷 Feng Changbaishan ji (Qing) 方象瑛 Fang Xiangying
先聖廟林記 一卷 Xiansheng miaolin ji (Qing) 屈大均 Qu Dajun
山左筆談 一卷 Shanzuo bitan (Ming) 黃淳耀 Huang Chunyao
山東考古錄 二卷 Shandong kaogu lu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
遊勞山記 一卷 You Laoshan ji (Qing) 張道浚 Zhang Daojun
古杭雜記 一卷 Gu Hang zaji (Song) 李有 Li You
金華遊錄 一卷 Jinhua youlu (Song) 方鳳 Fang Feng (or 謝翶 Xie Ao)
嘉禾百詠 一卷 Jiahe baiyong (Song) 張堯同 Zhang Yaotong
夢粱錄 二十卷 Menglianglu (Song) 吳自牧 Wu Zimu
樂郊私語 一卷 Yuejiao siyu (Yuan) 姚桐壽 Yao Tongshou
吳地記 一卷 Wudiji (Tang) 陸廣微 Lu Guangwei
吳風錄 一卷 Wufenglu (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
蘇談 一卷 Sutan (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
遊城南記 一卷 You Chengnan ji (Song) 張禮 Zhang Li
中吳紀聞 六卷 Zhongwu jiwen (Song) 龔明之 Gong Mingzhi
華陽宮記事 一卷 Huayanggong jishi (Song) 釋祖秀 Mong Zuxiu
豫志 一卷 Yuzhi (Ming) 王士性 Wang Shixing
秦錄 一卷 Qinlu (Ming) 沈思孝 Shen Sixiao
晉錄 一卷 Jinlu (Ming) 沈思孝 Shen Sixiao
楚書 一卷 Chushu (Ming) 陶晉英 Tao Jinying
益部談志 三卷 Yibu tanzhi (Ming) 何宇度 He Yudu
泉南雜志 二卷 Quannan zazhi (Ming) 陳懋仁 Chen Maoren
臺灣隨筆 一卷 Taiwan suibi (Qing) 徐懷祖 Xu Huaizu
廣州遊覽小志 一卷 Guangzhou youlan xiaozhi (Qing) 王士正 Wang Shizheng (王士禎 Wang Shizhen)
遊羅浮記 一卷 You Luofu ji (Qing) 潘耒 Pan Lei
桂林風土記 一卷 Guilin fengtu ji (Tang) 莫休符 Mo Xiufu
桂海虞衡志 一卷 Guihai yuheng zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
成都遊宴記 一卷 Chengdu youyan ji (Song) 費著 Fei Zhu
滇記 一卷 Dianji (Ming) 楊慎 Yang Shen
滇遊記 一卷 Dianyouji (Qing) 陳鼎 Chen Ding
黔志 一卷 Qianzhi (Ming) 王士性 Wang Shixing
黔遊記 一卷 Qianyouji (Qing) 陳鼎 Chen Ding
溪蠻叢笑 一卷 Ximan congxiao (Song) 朱輔 Zhu Fu
星槎勝覽 四卷 Xingcha shenglan (Ming) 費信 Fei Xin
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Liu Yu
使西域記 一卷 Shi xiyu ji (Ming) 陳誠 Chen Cheng, 李暹 Li Xian
西南夷風土記 一卷 Xinan yi fengtu ji (Ming) 朱孟震 Zhu Mengzhen
興復哈密國王記 一卷 Xingfu Hami guowang ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
朝鮮國記 一卷 Chaoxian guoji (Ming) 黃洪憲 Huang Hongxian
西方要紀 一卷 Xifang yaoji (Qing) 利類思 Li Leisi (Lodovico Buglio), 安文思 An Wensi (Gabriel de Magalhães), 南懷仁 Nan Huairen (Ferdinand Verbiest)
西陲聞見錄 一卷 Xichui wenjian lu (Qing) 黎士宏 Li Shihong
安南雜記 一卷 Annan zaji (Qing) 李仙根 Li Xiangen
遊具雅編 一卷 Youju yabian (Ming) 屠隆 Tu Long
Sources:
Li Chunguang 李春光 (1987). "Xuehai leibian chutan 《学海类编》初探", Tushuguanxue yanjiu 图书馆学研究, 1987 (5): 139-142+151.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2075.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou :Gansu renmin chubanshe), 690.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 63-67.
Song Xibin 宋希斌 (2003). "Cong Xuehai leibian kann Zhongguo chuantong yangsheng tedian 从《学海类编》看中国传统养生特点", Kexue yangsheng 科学养生, 2003 (5): 30-31.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 562.