ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xishiji 西使記

Mar 18, 2012 © Ulrich Theobald

Xishiji 西使記 "An embassy to the West" is a short personal report of Liu Yu's 劉郁 (fl. 1260) travel to Persia during the early Yuan period 元 (1279-1368). Liu Yu, courtesy name Wenji 文季, style Guiyu 歸愚, was an investigating censor (jiancha yushi 監察御史) and was sent to Persia to the court of the Mongol khan Hülegü (r. 1256-1265).

His book is a valuable addition of earlier report on Central Asia, like the Changchun zhenren xiyou ji 長春真人西游記 or the Xiyoulu 西游錄 because it was compiled later than these two books and covers matters not included in the earlier texts, like the western expedition of Khan Hülegü.

The Xishiji is included in the series Shuofu 說郛 and Siku quanshu 四庫全書. The early 20th-century historian Wang Guowei 王國維 (1877-1927) published an annotated edition in his book Gu xingji jiaolu 古行記校錄.

Sources:
Chen Dezhi 陳得芝 (2015). "Liu Yu Changde Xishiji jiaozhu 劉郁《〔常德〕西使記》校注", Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢, 2015 (3).
Du Chenghui 杜成輝 (2009). "Xishiji zuozhe Liu Yu shiji kao 《西使記》作者劉郁事迹考", Beifang wenwu 北方文物, 2009 (11).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1092.
Sha Xili 沙西里, Liu Zhenyu 劉振玉 (2018). "Ye lun Liu Yu Xishiji bu ming dili wenti 也論劉郁《西使記》不明地理問題", Xiyu yanjiu 西域研究, 2018 (10).
Wang Jixuang 王繼光 (2009). "Chen Cheng ji qi Xishiji yanjiu shuping 陳誠及其西使記研究述評", Zhongguo shi yanjiu dongtai 中國史研究動態, 2009 (1).