ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yezhongji 鄴中記

May 21, 2011 © Ulrich Theobald

Yezhongji 鄴中記 "Records from the region of Ye" is a history of the short-lived empire of Shi Hu 石虎 (r. 335-349), Later Zhao 後趙 (319-351), one of the Sixteen Barbarian States 五胡十六國 (300~430). It was written by the Eastern Jin-period 東晉 (317-420) scholar Lu Hui 陸翽.

It was originally only a biography of Shi Hu and was later enriched by informations about the region of Yezhong, the capital of his empire, located in southern Shanxi province. The text is therefore also known with the name Shu Hu Yezhong ji 石虎鄴中記.

The book is only preserved in fragments in the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典. These fragments were compiled to a book during the Qing period 清 (1644-1911) and are included in the series Siku quanshu 四庫全書, Guang Han-Wei congshu 廣漢魏叢書, Shuofu 說郛 and Congshu jicheng 叢書集成.

Another, anonymous book of this title is mentioned in Chen Zhensun's 陳振孫 book catalogue Zhizhai shulu jieti 書錄解題, but there is nothing left of it.

Sources:
Bao Yuanhang 鮑遠航 (2014). "Jin Lu Hui Yezhongji kaolun: Shuijingzhu zhengyin wenxian kao zhi yi 晉陸翽《鄴中記》考論——《水經注》徵引文獻考之一", Huabei Shuili Shuidian Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 華北水利水電大學學報(社會科學版), 2014 (6).
Feng Junshi 馮君實 (1985). "Yezhongji jibu 《鄴中記》輯補", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1985 (5).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1045.
Miller, Shing (2015). "Yezhong ji", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 442-450.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗雲, eds. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 168.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 412.
Zhou Yiliang 周一良 (1983). "Du Yezhongji 讀《鄴中記》", Neimenggu shehui kexue 内蒙古社會科學, 1983 (8).