ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Ershiwushi bubian 二十五史補編

Jun 17, 2012 © Ulrich Theobald

Ershiwushi bubian 二十五史補編 is a supplement to the twenty-five official dynastic histories. It has the shape of a series of collectanea, includes 240 books and was published in 1936 by the Kaiming Publishing House 開明書店 in Shanghai.

The supplement was written on the background of the incomplete character of a lot of these histories, especially with regard to the tables (biao 表) and treatises on statecraft (zhi 志). The Sanguozhi 三國志, Liangshu 梁書 and Chenshu 陳書, Beiqishu 北齊書, Zhoushu 周書, Nanshi 南史 and Beishi 北史, for instance, include no treatises at all, and a large number of these dynastic histories also lack tables of investitures of princes and marquesses and of appointments to the highest state offices. Even otherwise complete editions of the official dynastic histories are lacking treatises on certain topics, like military administration, administrative geography or imperial bibliographies. The Ershiwushi bubian also includes some books rectifying errors in the extant treatises and tables and supplements to such.

The largest part of the books included in the Ershiwushi bubian was written during the Qing period 清 (1644-1911), when scholars widely undertook text-critical research of ancient texts, and the early years of the Republic, but there are also a few earlier texts like Qian Wenzi's 錢文子 (1148-1220) book Bu Han bing zhi 補漢兵志 "Supplementary treatise on the military system of the (Former) Han" from the Song period 宋 (960-1279).

Table 1. The series Ershiwushi bubian 二十五史補編
(Rep) 開明書店 Kaiming Publishing House (comp.)
1936-1937 edition by Shanghai Kaiming Shuju 上海開明書店; 1957 reprint by Zhonghua Shuju 中華書局
書名, length in juan Title Author(s)
一 史記部分 Shiji
讀史記十表 十卷 Du Shiji shi biao (Qing) 汪越 Wang Yue; 徐克范 Xu Kefan (suppl.)
楚漢帝月表 一卷 Chu-Handi yuebiao (Qing) 吳非 Wu Fei
史記月表正譌 一卷 Shiji yuebiao zheng'e (Qing) 王元啟 Wang Yuanqi
史記惠景閑侯者年表校補 一卷 Shiji Hui-Jing xian houzhe nianbiao jiaobu (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
史記三書正譌 三卷 Shiji sanshu zheng'e (Qing) 王元啟 Wang Yuanqi
史記三書釋疑 三卷 Shiji sanshu shiyi (Qing) 錢塘 Qian Tang
史記天官書補目 一卷 Shiji tianguan shu bumu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
楚漢諸侯疆域志 三卷 Chu-Han zhuhou xiangyu zhi (Qing) 劉文淇 Liu Wenqi
二 漢書部分 Hanshu
校漢書八表 八卷 Jiao hanshu ba biao (Qing) 夏燮 Xia Xie
漢將相大臣年表 一卷 Han jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
人表考 九卷 Renbiao kao (Qing) 梁玉繩 Liang Yusheng
漢書人表考校補 一卷
續校補 一卷
Hanshu renbiao kao jiaobu
Xu jiaobu
(Qing) 蔡雲 Cai Yun
校正古今人表 九卷 Jiaozheng gujin renbiao (Qing) 翟雲升 Zhai Yunsheng
漢書律歷志正譌 一卷 Hanshu lüli zhi zheng'e (Qing) 王元啟 Wang Yuanqi
前漢書食貨志注 二卷 Qianhanshu shihuo zhi zhu (Qing) 劉光蕡 Liu Guangfei
補漢兵志 一卷 Bu Han bing zhi (Song) 錢文子 Qian Wenzi
漢書地理志校本 二卷 Hanshu dili zhi jiaoben (Qing) 汪遠孫 Wang Yuansun
漢書地理志補校 二卷 Hanshu dili zhi bujiao (Qing) 楊守敬 Yang Shoujing
漢書地理志校注 二卷 Hanshu dili zhi jiaozhu (Qing) 王紹蘭 Wang Shaolan
漢書地理志補注 一百三卷 Hanshu dili zhi buzhu (Qing) 吳卓信 Wu Zhuoxin
新斠注地裡志集釋 十六卷 Xin jiaozhu dili zhi jishi (Qing) 錢坫 Qian Dian; 徐松 Xu Song (comm.)
漢地理志詳釋 四卷 Han dili zhi xiangshi (Qing) 呂調陽 Lü Tiaoyang
漢志釋地略 一卷 Han zhi shidi lüe (Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo
漢書地理志稽疑 六卷 Hanshu dili zhi xiyi (Qing) 全祖望 Quan Zuwang
漢志志疑 一卷 Han zhi zhiyi (Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo
漢志水道疏證 四卷 Han zhi shuidao shuzheng (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
漢書地理志水道圖說 七卷 Hanshu dili zhi shuidao tushuo (Qing) 陳澧 Chen Li
漢書地理志水道圖說補正 二卷 Hanshu dili zhi shuidao tushuo buzheng (Qing) 吳承志 Wu Chengzhi
漢藝文志考證 十卷 Han yiwen zhi kaozheng (Song) 王應麟 Wang Yinglin
漢書藝文志拾補 六卷 Hanshu yiwen zhi shibu (Qing) 姚振宗 Yao Zhenzong
漢書藝文志條理 八卷 Hanshu yiwen zhi tiaoli (Qing) 姚振宗 Yao Zhenzong
漢書藝文志舉例 一卷 Hanshu yiwen zhi juli (Rep) 孫德謙 Sun Deqian
前漢書藝文志注 一卷 Qianhanshu yiwen zhi zhu (Qing) 劉光蕡 Liu Guangfei
新莽大臣年表 一卷 Xin-Mang dachen bianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
新莽職方考 一卷 Xin-Mang zhifang kao (Qing) 譚其驤 Tan Qixiang
前漢匈奴表 三卷
附錄 一卷
Qianhan Xiongnu biao
Fulu
(Qing) 沈惟賢 Shen Weixian
三 後漢書部分 Houhanshu
補後漢書年表 十卷 Bu Houhanshu nianbiao (Song) 熊方 Xiong Fang
熊氏後漢書年表校補 五卷
補遺 一卷
續補 一卷
Xiongshi Houhanshu nianbiao jiaobu
Buyi
Xubu
(Qing) 諸以敦 Zhu Yidun
後漢書補表 八卷 Houhanshu bubiao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
東漢諸帝統系圖 一卷 Donghan zhudi tongxi tu (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東漢諸王世表 一卷 Donghan zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東漢皇子王世系表 一卷 Donghan huangzi wang shixi biao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
東漢外戚侯表 一卷 Donghan waiqi hou biao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東漢宦者侯表 一卷 Donghan huanzhe hou biao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東漢雲臺功臣侯表 一卷 Donghan yuntai gongchen hou biao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東漢中興功臣侯世系表 一卷 Donghan zhongxing gongchen hou shixi biao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
東漢將相大臣年表 一卷 Donghan jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
後漢三公年表 一卷 Houhan sangong nianbiao (Qing) 華湛恩 Hua Zhen'en
東漢三公年表 一卷 Donghan sangong nianbiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
東漢九卿年表 一卷 Donghan jiuqing nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
後漢公卿表 一卷 Houhan gongqing biao (Qing) 練恕 Lian Shu
後漢書朔閏考 五卷 Houhanshu shuorun kao (Qing) 徐紹楨 Xu Shaozhen
漢志郡國沿革考 一卷 Han zhi junguo yange kao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
後漢縣邑省並表 一卷 Houhan xianyi sheng bing biao (Rep) 周明泰 Zhou Mingtai
後漢郡國令長考 一卷 Houhan junguo lingzhang kao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
後漢郡國令長考補 一卷 Houhan junguo lingzhang kao bu (Rep) 丁錫田 Ding Xitian
續漢書志注補 一卷 Xuhanshu zhi zhubu (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
補續漢書藝文志 一卷 Bu Xuhanshu yiwen zhi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
補後漢書藝文志 四卷 Bu Houhanshu yiwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
補後漢書藝文志 十卷 Bu Houhanshu yiwen zhi (Qing) 顧櫰三 Gu Huaisan
後漢藝文志 四卷 Houhan yiwen zhi (Qing) 姚振宗 Yao Zhenzong
補後漢書藝文志 一卷
考 一卷
Bu Houhanshu yiwen zhi
Kao
(Qing) 曾朴 Zeng Pu
後漢匈奴表 二卷 Houhan Xiongnu biao (Qing) 沈惟賢 Shen Weixian
四 三國志部分 Sanguozhi
三國大事年表 一卷 Sanguo dashi nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
三國紀年表 一卷 Sanguo ji nianbiao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
三國大事表 一卷 Sanguo dashi biao (Qing) 謝鐘英 Xie Zhongying
三國漢季方鎮年表 一卷 Sanguo Hanji fangzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
三國諸王世表 一卷 Sanguo zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏國將相大臣年表 一卷 Weiguo jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏將相大臣年表 一卷 Wei jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏方鎮年表 一卷 Wei fangzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
漢將相大臣年表 一卷 Han jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
吳將相大臣年表 一卷 Wu jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
三國志三公宰輔年表 三卷 Sanguozhi sangong zaifu nianbiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
三國志世系表 一卷 Sanguozhi shixi biao (Rep) 周明泰 Zhou Mingtai
三國志世系表補遺附訂譌 一卷 Sanguozhi shixi biao buyi fu ding'e (Rep) 陶元珍 Tao Yuanzhen
三國職官表 三卷 Sanguo zhiguan biao (Qing) 洪飴孫 Hong Yisun
三國郡縣表附考證 八卷 Sanguo junxian biao fu kaozheng (Qing) 吳增僅 Wu Cengjin; 楊守敬 Yang Shoujing (suppl.)
三國疆域表 二卷 Sanguo jiangyu biao (Qing) 謝鐘英 Xie Zhongying
補三國疆域志補注 十五卷 Bu Sanguo jiangyu zhi buzhu (Qing) 謝鐘英 Xie Zhongying
三國疆域志疑 一卷 Sanguo jiangyu zhi yi (Qing) 謝鐘英 Xie Zhongying
補三國藝文志 四卷 Bu Sanguo yiwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
三國藝文志 四卷 Sanguo yiwen zhi (Qing) 姚振宗 Yao Zhenzong
五 晉書部分 Jinshu
兩晉諸帝統系圖 一卷 Liang Jin zhudi tongxi tu (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
晉諸王世表 一卷 Jin zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補晉宗室王侯表 一卷 Bu Jin zongshi wanghou biao (Rep) 秦錫田 Qin Xitian
晉功臣世表 一卷 Jin gongchen shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
晉將相大臣年表 一卷 Jin jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東晉將相大臣年表 一卷 Dongjin jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補晉異姓封爵表 一卷 Bu Jin yixing fengjue biao (Rep) 秦錫田 Qin Xitian
補晉執政表 一卷 Bu Jin zhizheng biao (Rep) 秦錫圭 Qin Xigui
晉方鎮年表 一卷 Jin fangzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補晉方鎮表 一卷 Bu Jin fangzhen biao (Rep) 秦錫圭 Qin Xigui
晉方鎮年表 一卷 Jin fangzhen nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
東晉方鎮年表 一卷 Dongjin fangzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東晉方鎮年表 一卷 Dongjin fangzhen nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
晉書天文志校正 一卷 Jinshu tianwen zhi jiaozheng (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
晉書禮志校正 一卷 Jinshu lizhi jiaozheng (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
晉書地理志新補正 五卷 Jinshu dili zhi xin buzheng (Qing) 畢沅 Bi Yuan
新校晉書地理志 一卷 Xinjiao Jinshu dili zhi (Qing) 方愷 Fang Kai
東晉疆域志 四卷 Dongjin jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
補晉兵志 一卷 Bu Jin bing zhi (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji
補晉書藝文志 四卷
補遺 一卷
附錄 一卷
(附)刊誤 一卷
Bu Jinshu yiwen zhi
Buyi
Fulu
app. Kanwu
(Rep) 丁國鈞 Ding Guojun; 丁辰 Ding Chen (comm.)
補晉書藝文志 六卷 Bu Jinshu yiwen zhi (Qing) 文廷式 Wen Tingshi
補晉書藝文志 四卷 Bu Jinshu yiwen zhi (Qing) 秦榮光 Qin Rongguang
補晉書經籍志 四卷 Bu Jinshu jingji zhi (Qing) 吳士鑒 Wu Shijian
補晉書藝文志 四卷 Bu Jinshu yiwen shu (Rep) 黃逢元 Huang Fengyuan
晉僭偽諸國世表 一卷 Jin zanwei zhuguo shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
晉僭偽諸國年表 一卷 Jin zanwei zhuguo nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補晉僭國年表 一卷 Bu Jin zanguo nianbiao (Rep) 秦錫田 Qin Xitian
十六國年表 一卷 Shiliuguo nianbiao (Qing) 張愉曾 Zhang Yuceng
晉五胡表 一卷 Jin wuhu biao (Qing) 沈惟賢 Shen Weixian
偽漢將相大臣年表 一卷 Wei Han jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽成將相大臣年表 一卷 Wei Cheng jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽趙將相大臣年表 一卷 Wei Zhao jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽燕將相大臣年表 一卷 Wei Yan jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽秦將相大臣年表 一卷 Wei Qin jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽後秦將相大臣年表 一卷 Wei Houqin jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽後燕將相大臣年表 一卷 Wei Houyan jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
偽南燕將相大臣年表 一卷 Wei Nanyan jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
西秦百官表 一卷 Xiqin baiguan biao (Qing) 練恕 Lian Shu
後涼百官表 一卷 Houliang baiguan biao (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
南涼百官表 一卷 Nanliang baiguan biao (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
西涼百官表 一卷 Xiliang baiguan biao (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
北涼百官表 一卷 Beiliang baiguan biao (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
夏百官表 一卷 Xia baiguan biao (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
北燕百官表 一卷 Beiyan baiguan biao (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
十六國疆域志 十六卷 Shiliuguo jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
六 宋書部分 Songshu
宋書補表 四卷 Songshu bubiao (Qing) 盛大士 Cheng Dashi
宋諸王世表 一卷 Song zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補宋書宗室世系表 一卷 Bu Songshu zongshi shixi biao (Qing) 羅振玉 Luo Zhenyu
宋將相大臣年表 一卷 Song jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
宋方鎮年表 一卷 Song fangzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補宋書刑法志 一卷 Bu Songshu xingfa zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
補宋書食貨志 一卷 Bu Songshu shihuo zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
宋州郡志校勘記 一卷 Song zhoujun zhi jiaokanji (Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
補宋書藝文志 一卷 Bu Songshu yiwen zhi (Rep) 聶崇岐 Nie Songqi
七 南齊書部分 Nanqishu
齊諸王世表 一卷 Qi zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
齊將相大臣年表 一卷 Qi jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
齊方鎮年表 一卷 Qi fangzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補南齊書藝文志 四卷 Bu Nanqishu yiwen zhi (Rep) 陳述 Chen Shu
八 梁書部分 Liangshu
梁諸王世表 一卷 Liang zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
梁將相大臣年表 一卷 Liang jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補梁疆域志 四卷 Bu Liang jiangyu zhi (Qing) 洪齮孫 Hong Yisun
九 陳書部分 Chenshu
陳諸王世表 一卷 Chen zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
陳將相大臣年表 一卷 Chen jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
補陳疆域志 四卷 Bu Chen jiangyu zhi (Rep) 臧勵和 Zang Lihe
十 魏書部分 Weishu
魏諸帝統系圖 一卷 Wei zhudi tongxi tu (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏諸王世表 一卷 Wei zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏異姓諸王世表 一卷 Wei yixing zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏外戚諸王世表 一卷 Wei waiqi zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
魏將相大臣年表 一卷 Wei jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
西魏將相大臣年表 一卷 Xiwei jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
東魏將相大臣年表 一卷 Dongwei jiangxing dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
元魏方鎮年表 二卷 Yuan-Wei fangzhen nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
魏書地形志校錄 三卷 Weishu dixing zhi jiaolu (Qing) 溫曰鑒 Wen Yuejin
魏書禮志校補 一卷 Weishu li zhi jiaobu (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
魏書官氏志疏證 一卷 Weishu guanshi zhi shuzheng (Qing) 陳毅 Chen Yi
補魏書兵志 一卷 Bu Weishu bing zhi (Rep) 谷霽光 Gu Jiguang
十一 北齊書部分 Beiqishu
北齊諸王世表 一卷 Beiqi zhouwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
北齊異姓諸王世表 一卷 Beiqi yixing zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
北齊將相大臣年表 一卷 Beiqi jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
十二 周書部分 Zhoushu
周諸王世表 一卷 Zhou zhuhou shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
周公卿年表 一卷 Zhou gongqing nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
北周公卿表 一卷 Beizhou gongqing biao (Qing) 練恕 Lian Shu
十三 隋書部分 Suishu
隋諸王世表 一卷 Sui zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
隋將相大臣年表 一卷 Sui jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
隋唐之際月表 一卷 Suishu zhi ji yuebiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
隋書地理志考證 九卷
(附)補遺
Suishu dili zhi kaozheng
app. Buyi
(Rep) 楊守敬 Yang Shoujing
隋書經籍志補 二卷 Suishu jingji zhi bu (Rep) 張鵬一 Zhang Pengyi
隋書經籍志考證 十三卷 Suishu jingji zhi kaozheng (Qing) 章宗源 Zhang Zongyuan
隋書經籍志考證 五十二卷 Suishu jingji zhi kaozheng (Qing) 姚振宗 Yao Zhenzong
十四 南北史部分 Nanshi, Beishi
南北史年表 一卷 Nanbeishi nianbiao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
南北史帝王世系表 一卷 Nanbeishi diwang shixi biao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
南北史世系表 一卷 Nanbeishi shixi biao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
南北史補志 十四卷 Nanbeishi buzhi (Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo
南北史補志未刊稿 十三卷 Nanbeishi buzhi weikan gao (Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo
補南北史藝文志 三卷 Bu Nanbeishi yiwen zhi (Rep) 徐崇 Xu Song
東晉南北朝輿地表 二十八卷 Dongjin Nanbeichao yudi biao (Qing) 徐文范 Xu Wenfan
十五 兩唐書部分 Jiutangshu, Xintangshu
唐將相大臣年表 三卷 Tang jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
唐功臣世表 一卷 Tang gongchen shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
唐鎮十道節度使表 一卷 Tang zhen shidao jiedushi biao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
唐邊鎮年表 一卷 Tang bianzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
唐藩鎮年表 一卷 Tang fanzhen nianbiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
唐方鎮年表 八卷
考證 二卷
Tang fangzhen nianbiao
Kaozheng
(Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
唐宦官封爵表 一卷 Tang huanguan fengjue biao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
武氏諸王表 一卷 Wushi zhuwang biao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
唐書宰相世系表訂譌 十二卷 Tangshu zaixiang shixi biao ding'e (Qing) 沈炳震 Shen Bingzhen
唐折衝府考 四卷 Tang zhechongfu kao (Qing) 勞經原 Lao Jingyuan; 勞格 Lao Ge (comm.)
唐折衝府考補 一卷 Tang zhechongfu kao bu (Rep) 羅振玉 Luo Zhenyu
唐折衝府考補拾遺 一卷 Tang zhechongfu kao bu shiyi (Rep) 羅振玉 Luo Zhenyu
唐折衝府考校補 一卷 Tang zhezhongfu kao jiaobu (Rep) 谷霽光 Gu Jiguang
唐諸蕃君長世表 一卷 Tang zhufan junzhang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
十六 兩五代史部分 Jiu wudaishi, Xin wudaishi
五代紀年表 一卷 Wudai ji nianbiao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
五代諸國世表 一卷 Wudai zhuguo shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
五代諸王世表 一卷 Wudai zhuwang shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
五代將相大臣年表 一卷 Wudai jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
五代諸國年表 一卷 Wudai zhuguo nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
五代諸鎮年表 一卷 Wudai zhuzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
吳將相大臣年表 一卷 Wu jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
南唐將相大臣年表 一卷 Nantang jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
蜀將相大臣年表 一卷 Shu jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
後蜀將相大臣年表 一卷 Houshu jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
南漢將相大臣年表 一卷 Nanhan jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
北漢將相大臣年表 一卷 Beihan jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
吳越將相大臣年表 一卷 Wu-Yue jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
吳越將相州鎮年表 一卷 Wu-Yue jiangxiang zhouzhen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
五代地理考 一卷 Wudai dili kao (Qing) 練恕 Lian Shu
補五代史藝文志 一卷 Bu Wudaishi yiwen zhi (Qing) 顧櫰三 Gu Huaisan
十七 宋史部分 Songshi
宋中興三公年表 一卷 Song zhongxing sangong nianbiao (Song) 何異 He Yi
宋大臣年表 二卷 Song dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
北宋經撫年表 五卷 Beisong jingfu nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
南宋制撫年表 二卷 Nansong zhifu nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
宋史地理志考異 一卷 Songshi dili zhi kaoyi (Rep) 聶崇岐 Nie Chongqi
宋史藝文志補 一卷 Songshi yiwen zhi bu (Qing) 黃虞稷 Huang Yuji, 倪燦 Ni Can; 盧文弨 Lu Wenchao (rec.)
西夏藝文志 一卷 Xixia yiwen zhi (Qing) 王仁俊 Wang Renjun
十八 遼史部分 Liaoshi
遼諸帝統系圖 一卷 Liao zhudi tongxi tu (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
遼史紀年表 一卷 Liaoshi ji nianbiao (Qing) 汪遠孫 Wang Yuansun
西遼紀年表 一卷 Xiliao ji nianbiao (Qing) 汪遠孫 Wang Yuansun
遼大臣年表 一卷 Liao dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
遼方鎮年表 一卷 Liao fangzhen nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
遼史地理志考 五卷 Liaoshi dili zhi kao (Qing) 李慎儒 Li Shenru
遼藝文志 一卷 Liao yiwen zhi (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
遼史藝文志補證 一卷 Liaoshi yiwen zhi buzheng (Qing) 王仁俊 Wang Renjun
補遼史藝文志 一卷 Bu Liaoshi yiwen zhi (Rep) 黃任恆 Huang Renheng
十九 金史部分 Jinshi
金諸帝統系圖 一卷 Jin zhudi tongxi tu (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
金將相大臣年表 一卷 Jin jiangxiang dachen nianbiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
金宰輔年表 一卷 Jin zaifu nianbiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
金方鎮年表 一卷 Jin fangzhen nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
金衍慶宮功臣錄 一卷 Jin Yanqinggong gongchen lu (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
金史禮志補脫 一卷 Jinshi lizhi butuo (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
二十 元史部分 Yuanshi
元分藩諸王世表 一卷 Yuan fenfan zhuwang shibiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
元西域三藩年表 一卷 Yuan xiyu sanfan nianbiao (Rep) 黃大華 Huang Dahua
元行省丞相平章政事年表 一卷 Yuanshi sheng chenxiang pingzhang zhengshi nianbiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
元史氏族表 三卷 (Qing) 錢大昕撰 潛研堂集本
補元史藝文志 四卷 Bu Yuanshi yiwen zhi (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
二十一 宋遼金元四史部分 Songshi, Liaoshi, Jinshi, Yuanshi
宋遼金元四史朔閏考 二卷 Song-Liao-Jin-Yuan sishi shuorun kao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin; 錢侗 Qian Tong (suppl.)
補遼金元藝文志 一卷 Bu Liao-Jin-Yuan yiwen zhi (Qing) 倪燦 Ni Can; 盧文弨 Lu Wenchao (rec.)
補三史藝文志 一卷 Bu sanshi yiwen zhi (Qing) 金門詔 Jin Menzhao
二十二 明史部分 Mingshi
建文遜國之際月表 二卷 Jianwen xunguo zhi ji nianbiao (Qing) 劉廷鑾 Liu Tingluan
明宰輔考略 一卷 Ming zaifu kaolüe (Rep) 黃大華 Huang Dahua
明七卿考略 一卷 Ming qiqing kaolüe (Rep) 黃大華 Gao Dahua
明督撫年表 六卷 Ming dufu nianiao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
殘明宰輔年表 一卷 Can Ming zaifu nianbiao (Qing) 傅以禮 Fu Yili
殘明大統歷 一卷 Can Ming datong li (Qing) 傅以禮 Fu Yili
附錄 Fulu Appendix
增補史目表 一卷 Zengbu shu mubiao (Rep) 二十五史刊行委員會 Ershiwu shi kanxing weiyuanhui
Sources:
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 571.
Li Ya 李雅 (2010). "Wang Boxiang yu Ershiwushi ji Ershiwushi bubian 王伯祥与《二十五史》及《二十五史补编》", Shandong Tushuguan xuekan 山东图书馆学刊, 2010 (1): 35-39.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 633-636.
Wang Limei 王丽梅, Du Wenyu 杜文玉 (2012). "Tangdai huanguan fengjue wenti tanwei: Jian bu Ershiwushi bubian Tang huanguan fengjue bao 唐代宦官封爵问题探微——兼补《二十五史补编:唐宦官封爵表》", Jiang-Han luntan 江汉论坛, 2012 (3): 39-46.
Yang Zhengtai 杨正泰 (1989). "Ershiwushi bubian dili pian jianjie 《二十五史补编》地理篇简介", Lishi jiaoxue (xiaban yuekan) 历史教学(下半月刊), 1989 (5): 50-52.