ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Man-Qing yeshi 滿淸野史

Sep 28, 2011 © Ulrich Theobald

Man-Qing yeshi 滿淸野史 "Unofficial histories of the Manchurian Qing dynasty" is a series of collectanea (congshu 叢書) of privately written histories covering the Qing period 清 (1644-1911) or certain interesting themes of this time. It was published in the 1920s by the Changfu Press 昌福公司 in Chengdu 成都, Sichuan. There is a reprint from 1988 by the Ba-Shu Press 巴蜀書社 in Chengdu, published by the Sichuan Xinhua Book House 四川省新華書店. Part of the books has also been published in the collectanea Qingdai yeshi congshu 清代野史叢書 by the Beijing guji press 北京古籍出版社 in 1999. The publisher of the original is not known.

The collection is divided into five series and includes 97 books in 48 volumes. Not all authors are known by name, and a lot of the others have adopted alias names like Hanshishi 漢史氏 "The Chinese Historian" or Laoli 老吏 "The old petty official". Part of the stories is written in the style of histories in their entirety, like Luo Dunrong's 羅惇曧 (1872-1924) Zhong-Fa bingshi benmo 中法兵事本末 or the anonymous book Wuxu zhengbian shimo 戊戌政變始末. The stories cover a wide range of topics, some deal with the history of the Qing dynasty in general, others with certain events like the Reform Movement of 1898, border conflicts with Russia or the railroad affair in Sichuan that led to the Revolution of 1911. A third type of stories reports very private and intimate affairs from the Qing court.

The decade after the downfall of the Qing dynasty was a time when Chinese historians were very biased against the Manchus and tried everything to put all the blame for China's problems on the Manchu dynasty. The collection Man-Qing yeshi is nonetheless a very important treasure for the history of modern China. A lot of stories provide insight into details of the court life that official historiography does not allow.

Table 1. The series Man-Qing yeshi 滿淸野史
(Rep) 昌福公司 Changfu Publishing House
1920 edition of the Chengdu Changfu Gongsi 成都昌福公司
書名, length in juan Title Author(s)
正編 Zhengbian First Series
滿淸興亡史 一卷 Man-Qing xingwang shi (Rep) 漢史氏 Master Hanshi
滿淸外史 一卷 Man-Qing waishi (Rep) 天嘏 Tian Gu
中法兵事本末 一卷 Zhong-Fa bingshi benmo (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong (?)
中日兵事本末 一卷 Zhong-Ri bingshi benmo (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
割臺記 一卷 Hetaiji (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
戊壬錄 一卷 Wurenlu (Rep) 宋玉卿 Song Yuqing
庚子國變記 一卷 Gengzi guobian ji (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
拳變餘聞 一卷 Quanbian yuwen (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
胤禎外傳 一卷 Yingzhen waizhuan (Rep) 胡蘊玉 Hu Yunyu (胡樸安 Hu Pu'an)
髮史 一卷 Fashi (Rep) 胡蘊玉 Hu Yunyu (胡樸安 Hu Pu'an)
多鐸妃劉氏外傳 一卷 Duoduo fei Liushi waizhuan (Rep) 胡蘊玉 Hu Yunyu (胡樸安 Hu Pu'an)
漢人不服滿人表 一卷 Hanren bufu Manren biao (Rep) 胡蘊玉 Hu Yunyu (胡樸安 Hu Pu'an)
都門識小錄 一卷 Dumenshi xiaolu (Rep) 蔣芷儕 Jiang Zhichai
述庵秘錄 一卷 Shuyan milu (Rep) 王旡生 Wang Wusheng
故宮漫載 一卷 Gugong manzai (Rep) 柴栗{次/呆} Chai Lijie
慶親王外傳 一卷 Qing qinwang waizhuan (Rep) 老吏 Laoli
貪官污吏傳 一卷 Tanguan wuli zhuan (Rep) 老吏 Laoli
所聞錄 一卷 Suowenlu (Rep) NN
淸華集 一卷 Qinghuaji (Rep) 汪詩儂 Wang Shinong
淸末實錄 一卷 Qingmo shilu (Rep) NN
續編 Xubian Second Series
德宗成統私紀 一卷 Dezong chengtong siji (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
淸代割地談 一卷 Qingdai gedi tan (Rep) 程善之 Cheng Shanzhi
第一次中俄密約 一卷 Diyici Zhong-E miyue (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong (?)
中俄伊犁交涉始末 一卷 Zhong-E Yili jiaoshe shimo (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
滿淸紀事 一卷 Man-Qing jishi (Rep) NN
蜀亂述聞 一卷 Shu luan shuwen (Qing) 祝介 Zhu Jie
西藏風俗記 一卷 Sizang fengsu ji (Rep) 沈宗元 Shen Zongyuan
淸宮瑣聞 一卷 Qinggong suowen (Rep) NN
記朱一貴之亂 一卷 Ji Zhu Yiguan zhi luan () NN
北使紀略 一卷 Beishi jilüe (Ming) 陳洪範 Chen Hongfan
葉名琛廣州之變 一卷 Ye Mingshen Guangzhou zhi bian () NN
張汶祥記 一卷 Zhang Wenxiang ji () NN
奴才小史 一卷 Nucai xiaoshi (Rep) 老吏 Laoli
董妃行狀 一卷 Dong fei xingzhuang (Qing) 福臨 Fulin (清世祖 Emperor Qing Shizu)
圓明園記 一卷 Yuanmingyuan ji (Qing) 黃凱鈞 Huang Kaijun
奉天行宮游記 一卷 Fengtian xinggong youji (Rep) 胡文田 Hu Wentian
淸宮詞 一卷 Qinggong ci (Rep) 吳土鋻 Wu Tujian
咸同蔣相瑣聞 一卷 Xian-Tong jiangxiang suowen () NN
淸宮禁二年記 不分卷 Qinggong jin ernian ji () 德菱 Deling
康雍乾間文字之獄 一卷 Kang-Yong-Qian jian wenzi zhi yu () NN
三編 Sanbian Third Series
淸朝前紀 一卷 Qingchao qianji () NN
淸光緖帝外傳 (崇陵傳信錄) 一卷 Qing Guangxu di waizhuan (Chongyang chuanxin lu) (Rep) 惲毓鼎 Yun Yuding
慈禧及光緖寶天厄 一卷 Cixi ji Guangxu baotian e () NN
董小苑別傳 一卷 Dong Xiaoyuan biezhuan () NN
圓明園總管世家 一卷 Yuanmingyuan zongguan shijia () NN
戊戌政變始末 一卷 Wuxu zhengbian shimo () NN
景善日記 一卷 Jingshan riji (Qing) 景善 Jing Shan
庚子拳變始末記 一卷 Gengzi juanbian shimo ji () NN
春冰室野乘 不分卷 Chunbingshi yecheng (Rep) 李岳瑞 Li Yuerui
歸廬譚往錄 一卷 Guilu tanwang lu (Qing) 徐宗亮 Xu Zongliang
淸宮詞 一卷 Qinggong ci (Rep) 九鍾主人 Master Jiuzhong (吳士鑑 Wu Shijian)
殛神誌略 一卷 Jishen zhilüe (Qing) NN
儒林瑣記 一卷 Rulin suoji (Qing) 朱克敬 Zhu Kejing
乾嘉詩壇點將錄 一卷 Qian-Jia shitan dianjiang lu (Qing) 舒位 Shu Wei
骨董禍 一卷 Gudonghuo () NN
蘭陵女俠 一卷 Lanling nüxia () NN
洪福異聞 一卷 Hongfu yiwen () NN
梅花嶺遺事 一卷 Meihualing yishi (Rep) 許指嚴 Xu Zhiyan (許國英 Xu Guoying)
金川妖姬志 一卷 Jinchuan yaoji zhi (Rep) 許指嚴 Xu Zhiyan (許國英 Xu Guoying)
烏蒙秘聞 一卷 Wumeng miwen () NN
四編 Sibian Fourth Series
牧齋遺事 一卷 Muzhai yishi () NN
記桐城方戴兩家書案 一卷 Ji Tongcheng Fang Dai liangjia shu'an (Qing) NN
陸麗京雪罪雲遊記 一卷 Lu Lijing xuezui Yunyou ji (Qing) 陸莘行 Lu Xinxing
蓬山密記 一卷 Pengshan miji (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
桂藩事略二則 (桂藩事略) 一卷 Guifan shilüe er ze (Guifan shilüe) () NN
指嚴筆記二則 (指嚴筆記) 一卷 Zhiyan biji er ze (Zhiyan biji) (Rep) 許指嚴 Xu Zhiyan (許國英 Xu Guoying)
庸庵文九則 一卷 Yong'anwen jiu ze (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
李文忠公(鴻章)事略 Li Wenzhonggong shilüe () NN
張文襄公(之洞)事略 一卷 Zhang Wenxianggong shilüe () NN
太平天國戰紀 一卷 Taiping tianguo zhanji (Rep) 羅惇曧 Luo Dunrong
洪楊軼聞 一卷 Hong Yang yiwen () NN
都門紀變百詠 一卷 Dumen jibian baiyong (Rep) 復儂氏 Master Funong, 杞廬氏 Master Qilu
鐵路國有案 一卷 Tielu guoyou an () NN
辛亥四川路事紀略 一卷 Xinhai Sichuan lushi jilüe (Rep) 誦清堂主人 Master of the Songqing Hall
名人軼事 一卷 Mingren yishi () NN
檮杌近志 一卷 Taowu jinzhi () NN
外交小史 一卷 Waijiao xiaoshi () NN
蕉窗雨話九則 一卷 Jiaochuang yuhua jiu ze () NN
淸代名人趣史 一卷 Qingdai mingren qushi () NN
北京游紀彙鈔 一卷 Beijing youji huichao () NN
五編 Wubian Fifth series
棲霞閣野乘 二卷 Qixiage yecheng () NN
悔逸齋筆乘 一卷 Huiyizhia bicheng () NN
庸閒齋筆記摘鈔 一卷 Yongxianzhai biji zhaichao (Qing) 陳其元 Chen Qiyuan
慧田室雜綴 一卷 Huitianshi zazhui () NN
秦鬟樓談錄 一卷 Qinhuanlou tanlu () NN
陽秋賸筆 一卷 Yangqiu shengbi () NN
知過軒隨錄 一卷 Zhiguoxuan suilu (Qing) 文廷式 Wen Tingshi
啁啾漫記 一卷 Zhoujiu manji () NN
小奢摩館脞錄 一卷 Xiaoshemoguan cuolu () NN
淸代之竹頭木屑 一卷 Qingdai zhi zhutou muxiao (Rep) NN
淸稗瑣綴 一卷 Qingbai suochuo (Rep) NN
滿淸入關暴政 三卷 Man-Qing ruguan baozheng (Qing) 韓菼 Han Tan
弢園筆乘 一卷 Taoyuan bicheng (Qing) 王韜 Wang Tao
武昌紀事 一卷 Wuchang jishi (Qing) 陳徽言 Chen Huiyan
蜀燹死事者略傳 一卷 Shuxian sishezhe lüezhuan (Qing) 徐鴻觀 Xu Hongguan
鵝山文摘鈔 一卷 Eshan wen zhaichao (Qing) 趙增瑀 Zhao Cengyu
長安宮詞 一卷 Chang'an gongci (Qing) 胡延 Hu Yan
丘逢甲傳 一卷 Qiu Fengjia zhuan (Rep) NN
Sources:
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 649-650.