ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qianjiashi 千家詩

May 19, 2011 © Ulrich Theobald

Qianjiashi 千家詩 "Poems of one thousand writers" is an anthology of poems from the Tang 唐 (618-907), Five Dynasties 五代 (907-960) and Song 宋 (960-1279) period. The complete title of the collection is Fenmen leizuan Tang-Songshi xian qianjia shixuan 分門纂類唐宋時賢千家詩選 "Selected poems of one thousand excellent authors from the Tang and Song periods, arranged in various categories". It was compiled during the Southern Song period 南宋 (1127-1279) by Liu Kezhuang 劉克莊 (1187-1269). Following his scholarly style name, Houcun 後村, the anthology is also called Houcun Qianjiashi 後村千家詩. It has a length of 22 juan and is divided into 14 chapters.

The Qianjiashi was revised and newly arranged by Wang Xiang 王相 (d. 1524) as Xinjuan wuyan qianjia shi 新鐫五言千家詩, only including 84 poems with five-syllable verses (wuyan shi 五言詩) written by 50 authors. Another extraction has been made by Xie Fangde 謝枋得 (1226-1289), who only selected poems with seven-syllable verses (qiyan shi 七言詩). His book is called Chongding qianjiashi 重訂千家詩 or Qiyan qianjiashi 七言千家詩 and was commented by Wang Xiang. It includes 140 poems of more than 80 writers (inlcuding two poems of Ming period 明 [1368-1644] persons). Both books are 2-juan-long, the first including short poems (jueju 絕句), and the latter regular poems (lüshi 律詩).

Another version of the Qianjiashi also attributed to Xie Fangde, and the most common one, has a length of 4 juan, with each fascicle corresponding to one chapter. The poems in this version are arranged in the categories five-syllable short poems (wuyan jueju 五言絕句), five-syllable regular poems (wuyan lüshi 五言律詩), seven-syllable short poems (qiyan jueju 七言絕句) and seven-syllable regular poems (qiyan lüshi 七言律詩). The greatest part of the poems has been written by Song-period authors. The Qianjiashi has always been used as a textbook for elementary learning. In 1706 the Xie extract was printed by Cao Yin 曹寅 (1658-1712), the first part including 85 short poems, and the second part 38 regular poems.

Together with the textbooks Sanzijing 三字經 "Three-characters classic" and Baijiaxing 百家姓 "Hundred family names", the Qianjiashi was called the San-Bai-Qian 三百千 "Three-and-hundred-and-thousand".

In 1957 the Donghai Yishu Press 東海文藝出版社 published an annotated version of this book. The versions of Wang Xiang and Xie Fangde were published in a joint edition by the Hubei Renmin Press 湖北人民出版社, together with a commentary as Qianjiashi zhu 千家詩注. The Shaanxi Renmin Press published the Xin Qianjiashi xinshi 新千家詩新釋, and the Gansu Renmin Press 甘肅人民出版社 published the Qianjiashi zhuxi 千家詩注析 in 1982.

There is a supplement to the common Qianjiashi versions called Xiaoxue Qianjiashi 小學千家詩. It was compiled by a scholar called Qiyun Shanren 寄雲山人 "Mountain-dweller dispatching the clouds" or Liangqihaizhai Xueren 梁溪海齋學人 "Scholar from the Hermitage of the bridges, creeks and the sea". A great part of the poems have been written by the compiler himself. The poems have a very simple nature and are apparently specially designed for elementary learning.

Table 1. Contents of the original Qianjiashi 千家詩
時令 Shiling The seasons
節候 Jiehou Time
氣候 Qihou Weather
晝夜 Zhouye Day and night
百花 Baihua Flowers
竹林 Zhulin Bushes and trees
天文 Tianwen Astronomy
地理 Dili Geography
宮室 Gongshi Palaces and buildings
器用 Qiyong Tools and objects
音樂 Yinyue Music
禽獸 Qinshou Birds and beasts
昆虫 Kunchong Creeping animals
人品 Renpin Human affairs
Sources:
Chen Xuwan 陳緒萬 (1987). "Qianjiashi yuanliu tanxi 《千家詩》源流探析", Renwen zazhi, 人文雜志, 1987 (4): 121-123.
Ding Zhijun 丁志軍, Xu Xiping 徐希平 (2012). "Qianjiashi de banben liuchuan yu bianji tedian 《千家詩》的版本流傳與編輯特點", Xinan Minzu Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 西南民族大學學報(人文社會科學版), 2012 (4): 179-182.
Hu Ying 扈英 (1993). "Qianjiashi 千家詩", in Zhongguo xiaoxue jiaoxue baike quanshu 中國小學教學百科全書, part Yuwen 語文 (Shenyang: Shenyang chubanshe), 91.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, part Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 218.
Li Bingzhong 李秉忠 et al., eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi remin chubanshe), 582.
Li Changli 李昌禮 (2018). "Li Xun Qianjiashi shizhu tese ji qi wenxue yiyi 黎恂《千家詩》詩注特色及其文學意義", Anshun Xueyuan xuebao 安順學院學報, 2018 (4): 34-41.
Li Lianchang 李連昌 (2004). "Qianjiashi banben jianxi 《千家詩》版本簡析", Guizhou wenshi congkan 貴州文史叢刊, 2004 (1): 66-68.
Liang Jiping 梁吉平 (2018). "Mengxue Qianjiashi de zuozhe ji qi wenxue chuanbo 蒙學《千家詩》的作者及其文學傳播", Zhongguo yunwen xuekan 中國韻文學刊, 2018 (4): 39-42.
Liu Hewen 劉和文 (2015). "Guochao qianjiashi banben kaoshu 《國朝千家詩》版本考述", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2015 (1): 93-95.
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., eds. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexue yuan chubanshe), 881.
Wang Wenbao 王文寶 (1997). "Qianjiashi 千家詩, in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 282.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 53.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 32.
Wu Xiucheng 武秀成 (2003). "Qianjiashi 千家詩", in Zhou Xunchu 周勛初, ed. Tangshi da cidian 唐詩大辭典 (Beijing: Fenghuang chubanshe), 469.
Xiao Huafeng 肖華風, Lu Limin 盧立敏 (2011). "Cong wenxue qimeng jiaoyu kan Qianjiashi 從文學啟蒙教育看《千家詩》", Wenxue jiao 文學教育, 2011 (4): 72-74.
Xibei shifan xueyuan Zhongwenxi wenyi lilun yanjiushi 西北師範學院中文系文藝理論教研室, ed. (1985). Jianming wenxue zhishi cidian 簡明文學知識辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 362.
Xu Yu 許鈺, ed. (1992). Zhonghua fengsu xiao baike 中華風俗小百科 (Tianjin: Tianjin renmin chubanshe), 344.
Yuan, Xingpei (2015). "The Possibilities and Limits of a Genre: Lyrical Pictures from the Ming", Journal of Chinese Literature and Culture, 2 (1): 8-42.
Zhongguo baike da cidian bianweihui 《中國百科大辭典》編委會, ed. (1990). Zhongguo baike da cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 543.
Zhang Beibei 張蓓蓓 (2013). "Heishuicheng chaoben Qianjiashi canye kao 黑水城抄本《千家詩》殘頁考", Dunhuangxue jikan 敦煌學輯刊, 2013 (2): 139-148.