ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Anthologies and Collections (zongji lei 總集類)

Anthologies and Collections (zongji lei 總集類) is a sub-category to the literary category of belles-lettes (jibu 集部) in the collectanea Siku quanshu 四庫全書. Books of this type include the writings of more than one person and are compiled according to certain criteria, for example, time periods, or literary styles. They can include poems written under the rule of one dynasty or prose writings from one defined period of time. The writings included in the latter type of book are often arranged according to literary genre, beginning with rhapsodies and poems, going on to memorials to the throne, notes and prefaces, letters and notes, and ending with elegies and tomb stone inscriptions. Books of the zongji type can either be inclusive, recording all types of writings from one style or one period, or and selective. The zongji section in the Siku quanshu includes 165 writings. The most famous are the anthology Wenxuan 文選 by Prince Zhaoming 昭明太子 from the Liang period 梁 (502-557), the anthologies Tangwencui 唐文粹, Songwenjian 宋文鑒, Yuanwenlei 元文類, and Mingwenhai 明文海, as well as the large anthology Wenyuan yinghua 文苑英華 from the Song period 宋 (960-1279) which is often erroneously called an encyclopedia.

Table 1. Anthologies and Collections (zongji 總集)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
文選 六十卷 Wenxuan (Liang) 蕭統 Xiao Tong (comp.); (Tang) 李善 Li Shan
玉臺新詠 十卷 Yutai xinyong (Chen) 徐陵 Xu Ling
文館詞林 一卷 (續修) Wenguan cilin (Tang) 許敬宗 Xu Jingzong
石鼓詩 (石鼓文) Shigushi (Shiguwen) ()
古文苑 二十一卷 Guwenyuan (Song) 章樵 Zhang Qiao (comm.)
續古文苑 二十卷 (續修) Xu guwenyuan (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
文苑英華 千卷 Wenyuan yinghua (Song) 李昉 Li Fang (et al.; imp. ord.)
唐文粹 百卷 Tangwencui (Song) 姚鉉 Yao Xuan (comp.)
二程文集 十三卷 Er Cheng wenji (Song) 程顥 Chen Hao, 程頤 Chen Yi
宋文選 三十二卷 Songwenxuan (Song) Anon.
樂府詩集 百卷 Yuefu shiji (Song) 郭茂倩 Guo Maoqian (comp.)
萬首唐人絕句 百卷 Wanshou Tangren jueju (Song) 洪邁 Hong Mai (comp.)
宋文鑒 百五十卷 Songwenjian (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian (comp.; imp. ord.)
千家詩 * Qianjiashi (Song) 劉克莊 Liu Kezhuang (comp.)
中州集 十卷 Zhongzhouji (Jin) 元好問 Yuan Haowen (comp.)
元文類 七十卷 Yuanwenlei (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue (comp.)
古樂府 十卷 Guyuefu (Ming) 左克明 Zuo Keming (comp.)
唐詩品彙 九十卷 Tangshi pinhui (Ming) 高棅 Gao Bing (comp.)
古詩紀 百五十六卷 Gushiji (Ming) 馮惟訥 Feng Weine (comp.)
唐宋八大家文鈔 百六十四卷 Tang-Song badajia wenchao (Ming) 茅坤 Mao Kun (comp.)
古樂苑 五十二卷 Guwenyuan (Ming) 梅鼎祚 Mei Dingzuo (comp.)
元曲選 * Yuanquxuan (Ming) 臧懋循 Zang Maoxun
(御選)古文淵鑒 六十四卷 (Yuzhuan) Guwen yuanjian (Qing) 聖祖(御選),徐乾學 (comp.)
(御定)歷代賦彙 百八十四卷 (Yuding) Lidai fuhui (Qing) 聖祖(御選),徐乾學 (comp.)
(御定)全唐詩 九百卷 (Yuding) Quantangshi (Qing 1705) Anon. (imp. ord.)
(欽定)四書文 四十一卷 (Qinding) Sishuwen (Qing) 方苞 Fang Bao et al. (imp. ord.)
明文海 四百八十卷 Mingwenhai (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
宋詩鈔 百六卷 Songshichao (Qing) 管庭芬 Guan Tingfen (draft), 蔣光煦 Jiang Guangxu (comp.), 吳之振 Wu Zhizhen
元詩選 百十一卷 Yuanshixuan (Qing) 顧嗣立 Gu Sili
唐詩三百首 * Tangshi sanbai shou (Qing) 孫洙 Sun Zhu (comp.)
全五代詩 * Quan wudai shi (Qing 1778) 清朝官修
明詩綜 * Mingshizong (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
古謠諺 百卷 (續修) Guyaoyan (Qing) 杜文瀾 Du Wenlan (comp.)
全上古三代秦漢三國六朝文 七百四十一卷 (續修) Quan shanggu Sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen (Qing) 嚴可均 (comp.)
全唐文 千卷 (續修) Quantangwen (Qing) 董誥 Dong Gao et al. (comp.)
唐文拾遺 七十二卷, 唐文續拾 十六卷 (續修) Tangwen shiyi, Tangwen xuyi (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.)
古文辭類纂 七十四卷 (續修) Guwenci leizuan (Qing) 姚鼐 Yao Nai (comp.)
續古文辭類纂 三十四卷 (續修) Xu guwenci leizuan (Qing) 王先謙 Wang Xianqian (comp.)
駢體文鈔 三十一卷 (續修) Pianti wenchao (Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo (comp.)
古詩源 * Gushiyuan (Qing) 沈德潛 Shen Deqian
古詩選 * Gushixuan (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
古文觀止 * Guwen guanzhi (Qing) 吳楚材 Wu Chucai, 吳調侯 Wu Diaohou
全金詩 * Quanjinshi (Qing) 郭元釪 Guo Yuanyu (comp.)
金文雅 * Jinwenya (Qing) 莊仲方 Zhuang Zhongfang (comp.)
金文最 六十卷 (續修) Jinwenzui (Qing) 張金吾 Zhang Jinwu (comp.)
皇明經世文編 五百零四卷 (續修) Huang-Ming jingshi wenbian (Ming) 陳子龍 Chen Zilong (et al.)
皇清經世文編 * Huang-Qing jingshi wenbian (Qing) He Zhangling 賀長齡, Wei Yuan 魏源
十八家詩鈔 二十八卷 (續修) Shibajia shichao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
全漢三國晉南北朝詩 * Quan Han Sanguo Jin Nanbeichao shi (PRC) 丁福保 Ding Fubao (comp.)
全元曲 * Quanyuanqu (PRC) 徐征 Xu Zheng et al.
全遼文 * Quanliaowen (PRC) 陳述 Chen Shu (comp.)
全宋詞 * Quansongci 唐圭璋 Tang Guizhang; 孔凡禮 Kong Fanli (suppl.)
全金元詞 * Quan Jin-Yuan ci (PRC) 唐圭璋 Tang Guizhang (comp.)
全元散曲 * Quan Yuan sanqu (PRC) 隋樹森 Sui Shusen (comp.)
全清詞鈔 * Quanqingci chao (PRC) 葉恭綽 Ye Gongchuo (comp.)
全清散曲 * Quan Qing sanqu (PRC) 凌景埏 Ling Jingting, 謝伯陽 Xie Boyang (comp.)

* not included in the collectanea Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.