ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shixue congshu 史學叢書

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Shixue congshu 史學叢書 "Collectanea of historiography" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Guangya Publishing House 廣雅書局 in Guangdong, with Liao Yiqun 廖譯群 as the main compiler, in the late 19th century. It includes 93 books with a total length of 1,771 juan.

The Guangya Publishing House had been set up by governor-general (zongdu 總督) Zhang Zhidong 張之洞 (1837-1909) and soon specialized on the publishing of historiographical texts, but also published collections of other literary genres. The series Shixue congshu is an extract of the Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書 that had been produced by the Shanghai Shufang Press 上海書坊 as a lithographic print. All titles included in the Shixue congshu were annotated and commented during the Qing period. These were mainly supplements to the official dynastic histories, consisting of treatises (zhi 志), additional commentaries (zhu 注), or text-critical notes (jiaokanji 校勘記).

A similar extract was produced in 1899 by the Wenlan Press 文瀾書局 in Shanghai and published under the same title. It includes 43 books. In 1902, the Huanwen Press 煥文書局 produced a lithographic reprint of this series. A third time it was reproduced by the Dianshizhai House 點石齋 of the Shenbao press 申報館.

Table 1. The series Shixue congshu 史學叢書
(Qing) 廣雅書局 Guangya Publishing House (comp.)
1899 lithographic edition by Wenlan Shuju 文瀾書局; 1902 lithographic edition by Shanghai Huanwen Shuju 上海煥文書局
書名, length in juan Title Author(s)
史記志疑 三十六卷 Shiji zhiyi (Qing) 梁玉繩 Liang Yusheng
史功表比說 一卷 Shigong biao bishuo (Qing) 張錫瑜 Zhang Xiyu
史記天官書補目 一卷 Shiji tianguan shu bumu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
楚漢諸侯疆域志 三卷 Chu-Han zhuhou zhiangyu zhi (Qing) 劉文淇 Liu Wenqi
史漢駢枝 一卷 Shi-Han pianzhi (Qing) 成孺 Cheng Ru (成蓉鏡 Cheng Rongjing)
人表考 九卷 Renbiao kao (Qing) 梁玉繩 Liang Yusheng
漢書辨疑 二十二卷 Hanshu bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
漢書注校補 五十六卷 Hanshu zhu jiaobu (Qing) 周壽昌 Zhou Shouchang
後漢書補表 八卷 Houhanshu bubiao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
補續漢書藝文志 一卷 Bu Xuhanshu yiwen zhi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
後漢書辨疑 十一卷 Houhanshu bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
後漢郡國令長考 一卷 Houhan junguo lingzhang kao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
續漢書辨疑 九卷 Xuhanshu bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
後漢書注補正 八卷 Houhanshu zhu buzheng (Qing) 周壽昌 Zhou Shouchang
後漢書注又補 一卷 Houhanshu zhu youbu (Qing) 沈銘彝 Shen Mingyi
後漢書補注續 一卷 Houhanshu buzhu xu (Qing) 侯康 Hou Kang
三史拾遺 五卷 Sanshi shiyi (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
補三國疆域志 二卷 Bu Sanguo jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
補三史藝文志 一卷 Bu Sanshi yiwen zhi (Qing) 金門詔 Jin Menzhao
三國志辨疑 三卷 Sanguozhi bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
三國志考證 八卷 Sanguozhi kaozheng (Qing) 潘眉 Pan Mei
三國志旁證 三十卷 Sanguozhi pangzheng (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
三國職官表 三卷 Sanguo zhiguan biao (Qing) 洪飴孫 Hong Yisun
三國志補注續 一卷 Sanguozhi buzhu xu (Qing) 侯康 Hou Kang
補三國藝文志 四卷 Bu Sanguo yiwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
宋遼金元四史朔閏考 二卷 Song-Liao-Jin-Yuan sishi shuorun kao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin; 錢侗 Qian Tong (suppl.)
晉書校勘記 五卷 Jinshu jiaokanji (Qing) 周家祿 Zhou Jialu
東晉疆域志 四卷 Dongjin jiangyu kao (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
補晉兵志 一卷 Bu Jin bing zhi (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji
晉宋書故 一卷 Jin-Songshu gu (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
補梁疆域志 四卷 Bu Liang jiangyu zhi (Qing) 洪齮孫 Hong Yisun
魏書校勘記 一卷 Weishu jiaokanji (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
新舊唐書互證 二十卷 Xin-Jiutangshu huzheng (Qing) 趙紹祖 Zhao Shaozu
宋州郡志校勘記 一卷 Song zhoujun zhi jiaokanji (Qing) 成孺 Cheng Ru (成蓉鏡 Cheng Rongjing)
宋史藝文志補 一卷 Songshi yiwen zhi bu (Qing) 黃虞稷 Huang Yuji, 倪燦 Ni Can; 盧文弨 Lu Wenchao (rec.)
補宋書刑法志 一卷 Bu Songshu xingfa zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
補宋書食貨志 一卷 Bu Songshu shihuo zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
補遼金元藝文志 一卷 Bu Liao-Jin-Yuan yiwen zhi (Qing) 倪燦 Ni Can; 盧文弨 Lu Wenchao (rec.)
十六國疆域志 十六卷 Shiliuguo jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
補五代史藝文志 一卷 Bu Wudaishi yiwen zhi (Qing) 顧櫰三 Gu Guisan
讀史舉正 八卷 Dushi juzheng (Qing) 張熷 Zhang Zeng
諸史拾遺 五卷 Dushi shiyi (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
諸史考異 十八卷 Dushi kaoyi (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1538.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 637.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 250.