ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shuoling 說鈴

Oct 31, 2013 © Ulrich Theobald

Shuoling 說鈴 "Story chimes" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wu Zhenfang 吳震方 (fl. 1694), courtesy name Qingtan 青壇. He hailed from Shimen 石門, Hunan, and was the author of the books Zhuzi lunding wenchao 朱子論定文抄 and Dushu zhengyin 讀書正音. The collection Shuoling includes 62 texts with a total length of 83 juan.

Most texts were written during the early Qing period and belong to the genre of biji 筆記 "brush notes" style texts, including stories of the "hearsay" (jianwenlu 見聞錄) type, diaries and travel reports. The title is derived from a sentence in Yang Xiong's 揚雄 (53 BCE-18 CE) Fayan 法言 from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE) where good stories that do not belong to the Confucian writings are called "story chimes", comparing them with ordinary music not used during great state ceremonies.

The collection is divided into three parts, of which the greatest is the "first collection" (Qianji 前集) that includes 38 titles, while the "later collection" (Houji 後集) and the "subsequent collection" (Xuji 續集) are much shorter. The texts are arranged according a coherent principle. Most editions of the series do not include the Xuji collection. The most important version is that from 1702 (the Xuji was only printed in 1712). The Shanghai Library 上海圖書館 owns an later edition printed by the Juxiu Hall 聚秀堂 in 1879.

Table 1. The series Shuoling 說鈴
(Qing) 吳震方 Wu Zhenfang (comp.)
1702 edition, suppl. 1712; 1825 edition by the Juxiutang Studio 聚秀堂
書名, length in juan Title Author(s)
前集 Qianji First Collection
冬夜箋記 一卷 Dongye jianji (Qing) 王崇簡 Wang Chongjian
隴蜀餘聞 一卷 Long-Shu yuwen (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
分甘餘話 二卷 Fengan yuhua (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
安南雜記 一卷 Annan zaji (Qing) 李仙根 Li Xiangen
奉使俄羅斯日記 一卷 Fengshi Wouluosi riji (Qing) 張鵬翮 Zhang Penghe
筠廊偶筆 二卷 Yunlang oubi (Qing) 宋犖 Song Luo
金鰲退食筆記 二卷 Jin'ao tuishi biji (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
扈從西巡日錄 一卷 Hucong xixun rilu (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
塞北小鈔 一卷 Saibei xiaochao (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
松亭行紀 二卷 Songting xingji (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
天祿識餘 二卷 Tianlu shiyu (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
封長白山記 一卷 Feng Changbaishan ji (Qing) 方象瑛 Fang Xiangying
使琉球紀 一卷 Shi Liuqiu ji (Qing) 張學禮 Zhang Xueli
西征紀路 一卷 Xizheng jilu (Qing) 殷化行 Yin Huaxing
閩小紀 二卷 Minxiaoji (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
滇行紀程 一卷
(附)續抄 二卷
Dianxing jicheng
(app.) Xuchao
(Qing) 許纘曾 Xu Zanzeng
東還紀程 一卷
(附)續抄 二卷
Donghuan jicheng
(app.) Xuchao
(Qing) 許纘曾 Xu Zanzeng
絕域紀略 一卷 Jueyu jilüe (Qing) 方拱乾 Fang Gongqian
揚州鼓吹詞序 一卷 Yangzhou chuigu cixu (Qing) 吳綺 Wu Qi
粵述 一卷 Yueshu (Qing) 閔敍 Min Xu
粵西偶記 一卷 Yuexi ouji (Qing) 陸祚蕃 Lu Zuofan
滇黔紀遊 一卷 Dian-Qian jiyou (Qing) 陳鼎 Chen Ding
京東考古錄 一卷 Dongding kaogu lu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
山東考古錄 一卷 Shandong kaogu lu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
救文格論 一卷 Jiuwen gelun (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
雜錄 一卷 Zalu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
守汴日志 一卷 Shoubian rizhi (Qing) 李光壂 Li Guangdian (narr.), 周斯盛 Zhou Sisheng (rec.)
坤輿外紀 一卷 Kunyu waiji (Qing) Nan Huairen 南懷仁 (Ferdinand Verbiest)
臺灣紀略 一卷 Taiwan jilüe (Qing) 林謙光 Lin Qianguang
臺灣雜記 一卷 Taiwan zaji (Qing) 季麒光 Ji Qiguang
安南紀遊 一卷 Annan jiyou (Qing) 潘鼎珪 Pan Dinggui
峒溪纖志 一卷 Tongxi xianzhi (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
泰山紀勝 一卷 Taishan jisheng (Qing) 孔貞瑄 Kong Zhenxuan
匡廬紀游 一卷 Kuanglu jiyou (Qing) 吳闡思 Wu Chansi
登華記 一卷 Denghuaji (Qing) 屈大均 Qu Dajun
游鴈蕩山記 一卷 You Yandangshan ji (Qing) 周淸原 Zhou Qingyuan
甌江逸志 一卷 Oujiang yizhi (Qing) 勞大與 Lao Dayu
嶺南雜記 二卷 Lingnan zaji (Qing) 吳震方 Wu Zhenfang
後集 Houji Later Collection
讀史吟評 一卷 Dushi yinping (Qing) 黃鵬揚 Huang Pengyang
湖壖雜記 一卷 Huruan zaji (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
談往 一卷 Tanwang (Qing) 花村看行侍者 Huacun Kanxing Shizhe
板橋雜記 三卷 Banqiao zaji (Qing) 余懷 Yu Huai
簪雲樓雜說 一卷 Zanyunlou zashuo (Qing) 陳尚古 Chen Shanggu
天香樓偶得 一卷 Tianxianglou oude (Qing) 虞兆湰 Yu Zhaolong
蚓菴瑣語 一卷 Yin'an suoyu (Qing) 王逋 Wang Bu
見聞錄 一卷 Jianwenlu (Qing) 徐岳 Xu Yue
冥報錄 二卷 Mingbaolu (Qing) 陸圻 Lu Qi
現果隨錄 一卷 Xianguo suilu (Qing) 釋戒顯 Monk Jiexian
果報聞見錄 一卷 Guobao wenjian lu (Qing) 楊式傳 Yang Shichuan
信徵錄 一卷 Xinzhenglu (Qing) 徐慶 Xu Qing
曠園雜志 二卷 Kuangyuan zazhi (Qing) 吳陳琰 Wu Chenyan
言鯖 二卷 Yanqing (Qing) 呂種玉 Lü Zhongyu
述異記 三卷 Shuyiji (Qing) 東軒主人 Dongxuan Zhuren (comp.)
蓴鄉贅筆 三卷 Tuanxiang zhuibi (Qing) 董含 Dong Han
觚賸 一卷 Gusheng (Qing) 鈕琇 Niu Xiu
續集 Xuji Subsequent Collection
談助 一卷 Tanzhu (Qing) 王崇簡 Wang Chongjian
畫壁詩 一卷 Huabishi (Qing) 范承謨 Fan Chengmo
邇語 一卷 Eryu (Qing) 熊賜履 Xiong Cilü
庸言 一卷 Yongyan (Qing) 魏象樞 Wei Xiangshu
筠廊二筆 一卷 Yunlang erbi (Qing) 宋犖 Song Luo
池北偶談 一卷 Chibei outan (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
讀書質疑 一卷 Dushu zhiyi (Qing) 吳震方 Wu Zhenfang
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2077.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 79.