ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Songshichao 宋詩鈔

Sep 7, 2011 © Ulrich Theobald

Songshichao 宋詩鈔 is a collection of shi 詩-style poetry from the Song period 宋 (960-1279) compiled by Wu Zhizhen 吳之振 (1640-1717), courtesy name Mengju 孟舉. Wu hailed from Shimen 石門 (modern Chongde 崇德, Zhejiang) and rose the ladder of career to a post in the Palace Secretariat (zhongshusheng 中書省). He was an ardent collector of books, and his collected writings have been published with the title of Huangye cunzhuang shiji 黃葉村莊詩集.

The 106-juan-long Songshichao is the product of a collaboration with Lü Liulang 呂留良 (1629-1683). It includes more than 12,000 poems of one hundred writers, of which 16 are only listed in the index. The Songshichao was the first collection of Song-period shi-style poems at all because earlier scholars connected the genre of shi poems only with the Tang period 唐 (618-907), while the Song period was imagined as the age of lyric-metre poetry (ci 詞). For each author, Wu Zhizhen added a short biography and a critique of his poetry. Authors are arranged chronologically.

There were many various editions of the Songshichao, and some of them are of minor quality, with defective sentences and printing errors. The stanzas of Liu Kezhuang's 劉克莊 (1187-1269) Houcun shiji 後村詩集, for instance, are brought into disorder.

There is a supplement to the Songshichao called Songshichao bu 宋詩鈔補 that was compiled by Guan Tingfang 管庭芳 (1797—1880) and Jiang Guangxu 蔣光煦 (1813-1860) that includes the shi poems of 85 authors (16 of them have been listed in the index of the Songshichao). Some poems of this supplement are derived from the critical collections Songshi jishi 宋詩紀事 by Li E 厲鶚 (1692-1752) and Song baijia shicun 宋百家詩存 by Cao Tingdong 曹庭棟 (1700-1785).

The Songshichao was printed during the Kangxi reign-period 康熙 (1662-1722). A new print was published in 1935 by the Shangwu Yinshuguan Press 商務印書館. The Songshichao bu was published by the same editor in 1915.

Sources:
Cao Jiping 曹濟平 (1986). "Songshichao 宋詩鈔", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 787.
Chen Zhenghong 陳正宏 (1999). "Songshichao 宋詩鈔", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Wenxue 文學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 67.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi’an: Shaanxi renmin chubanshe), 652.
Gong Bendong 鞏本棟 (2015). "Songshichao de bianzuan ji qi shixueshi yiyi 《宋詩鈔》的編纂及其詩學史意義", Nanjing Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 南京大學學報(哲學社會科學版), 2015 (3): 100-107.
Gong Bendong 鞏本棟 (2015). "Guanyu Songshichao bianzuan de liang ge wenti 關於《宋詩鈔》編纂的兩個問題", Xinan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 西南大學學報(社會科學版), 2015 (1): 130-137.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1301.
Schmidt, J.D. (1986). "Sung-shih ch‘ao 宋詩鈔", in William H. Nienhauser, ed. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 736-738.
Shentu Qingsong 申屠青松 (2010). "Songshichao yu Qingdai shixue 《宋詩鈔》與清代詩學", Jinan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 暨南學報(哲學社會科學版), 2010 (5): 82-86+162.
Wang Yousheng 王友勝 (2021). "Songshichao de bianzuan zhong de ji ge zhuyao wenti 《宋詩鈔》編纂中的幾個主要問題", Hengyang Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 衡陽師範學院學報(社會科學版), 2021 (5): 96-102.
Wu Jian 吳戩 (2011). "Shilun Songshichao de bianxuan zongzhi yu shixue qixiang 試論《宋詩鈔》的編選宗旨與詩學祈向", Zhongguo yunwen xuekan 中國韻文學刊, 2011 (1): 14-21.
Zhang Meixiu 張梅秀 (1996). "Songshichao de juanshu banben he bianzhe 《宋詩鈔》的卷數版本和編者", Jintu xuekan 晉圖學刊, 1996 (2): 60-62.
Zhang Yongxiu 章用秀 (1997). "Songshichao 宋詩鈔", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 659.