ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Tongjian wenxian jikan 通鑒文獻輯刊

Feb 23, 2023 © Ulrich Theobald

Tongjian wenxian jikan 通鑒文獻輯刊 is a series of collectanea (congshu 叢書) related to Sima Guang's 司馬光 (1019–1086) history book Zizhi tongjian 資治通鑒. It was compiled by Zhai Kuifeng 翟奎鳳 and was published in 2020 by the Xianzhuang Shuju Press 線裝書局. The series is important because it includes many rare books.

Table 1. The series Tongjian wenxian jikan 通鑒文獻輯刊
(PRC) 翟奎鳳 Zhai Kuifeng (comp.)
2020 edition of the Xianzhuang Shuju 線裝書局
書名, length in juan Title Author(s)
資治通鑒 二百九十四卷 Zizhi tongjian (Song) 司馬光 Sima Guang; 胡三省 Hu Sanxing (comm.)
資治通鑒目錄 三十卷 Zizhi tongjian mulu (Song) 司馬光 Sima Guang
資治通鑒考異 三十卷 Zizhi tongjian kaoyi (Song) 司馬光 Sima Guang
資治通鑒外紀 十卷
目錄 五卷
Zizhi tongjian waiji
Mulu
(Song) 劉恕 Liu Shu
續資治通鑒 前集 十八卷 Xu zizhi tongjian qianji (Song) 李燾 Li Tao
續資治通鑒 後集 十五卷 Xu zizhi tongjian houji (Song) 劉時擧 Li Shiju
入註附音司馬温公資治通鑒詳節 一百卷
外紀 四卷
Ruzhu yuyin Sima Wengong Zizhi tongjian xiangjie
Waiji
(Song) 司馬光 Sima Guang, 劉恕 Liu Shu
宋史全文續資治通鑒 三十六卷 Songshi quanwen xu zizhi tongjian (Song/Yuan) NN
少微通鑒節要 五十卷
外紀 四卷
Shaowei tongjian jieyao
Waiji
(Song) 江贄 Jiang Zhi
通鑒續編 二十四卷 Tongjian xubian (Yuan) 陳桱 Chen Jing
續資治通鑒 六十四卷 Xu zizhi tongjian (Ming) 王宗沐 Wang Zongmu
新刻九我李太史正古本歷史大方通鑒 二十一卷 Xinkan Jiuwo Li Taishi zheng guben lishi dafang tongjian (Ming) 李廷機 Li Tingji; 申時行 Shen Shixing (rev.)
宋元通鑒 一百五十七卷 Song-Yuan tongjian (Ming) 薛應旂 Xue Yingqi (comp.)
新刊憲臺考正宋元通鑒全編 二十一卷 Xinkan Xiantai kaozheng Song-Yuan tongjian quanbian (Ming) 吉澄 Ji Cheng (rev.)
皇明資治通紀 十四卷
續紀 三卷
Huang-Ming tongjian ji
Xuji
(Ming) 陳建 Chen Jian (comp.)
重刻翰林校正少微通鑒大全 二十卷
總論 一卷
首 二卷
Chongke Hanlin jiaozheng Shaowei tongjian daquan
Zonglun
Shou
(Ming) 唐順之 Tang Shunzhi (rev.)
重刻翰林校正資治通鑒大全 二十卷 Chongke Hanlin jiaozheng zizhi tongjian daquan (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi (rev.)
綱鑒要編 二十四卷 Gangjian yaobian (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi, 于慎行 Yu Shenxing 張睿卿, Zhang Ruiqing, 陳臣忠 Chen Chenzhong
通鑒全史彙編歷朝傳統錄 八卷 Tongjian quanshi huibian lichao chuantong lu (Ming) 劉綦 Liu Qi (comp.)
新刊翰林考正綱目點音資治通鑒政要會成 二十卷 Xinkan Hanlin kaozheng gangmu dianyin zizhi tongjian zhengyao huicheng (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi (comp.); 鍾惺 Zhong Xing (rev.)
續資治通鑒 二百二十卷 Xu zizhi tongjian (Qing) 畢沅 Bi Yuan
御批歷代通鑒輯覽 一百二十卷 Yupi lidai tongjian jilan (Qing) 傅恒 Fuheng et al.
通鑒釋文辯誤 十二卷 Tongjian shiwen bianwu (Yuan) 胡三省 Hu Sanxing (comp.)
通鑒直解 二十八卷 Tongjian zhijie (Ming) 張居正 Zhang Juzheng (comp.)
新鐫通鑒集要 十卷 Xinjuan tongjian jiyao (Ming) 諸燮 Zhu Xie (comp.)
通鑒箋注 七十二卷 Tongjian jianzhu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen; 汪明際 Wang Mingji (comm.)., 鍾人傑 Zhong Renjie (comm.)
通紀直解 十六卷 Tongji zhijie (Ming) 張嘉和 Zhang Jiahe
歷朝捷錄 十二卷
首 一卷
(附)通鑒總論
Lichao jielu
Shou
(app.) Tongjian zonglun
(Ming) 顧充 Gu Chong (comp.); 徐士俊 Xu Shijun (comm.)
看鑒偶評 五卷 Kanjian ouping (Qing) 尤侗 You Tong (comp.)
資治通鑒綱目前編 十八卷
舉要 三卷
外紀 一卷
Zizhi tongjian gangmu qianbian
Juyao
Waiji
(Song) 金履祥 Jin Lüxiang (comp.)
(Ming) 陳子桱 Zijing (comp.)
續資治通鑒綱目 二十七卷 Xu zizhi tongjian gangmu (Ming) 商輅 Shang Lu; 周德恭 Zhou Degong (comm.); 張時泰 Zhang Shitai (comm.), 陳仁錫 Chen Renxi (comm.)
資治通鑒綱目前編 二十五卷 Zizhi tongjian gangmu qianbian (Ming) 南軒 Nan Xuan; 陳仁錫 Chen Renxi (comm.)
歷朝紀政綱目 四十卷
前編 八卷
續編 二十六卷
Licho jizheng gangmu
Qianbian
Xubian
(Ming) 黄洪憲 Huang Hongxian (comp.); 許順義 Xu Shunyi (comm., suppl.)
綱鑒會編 九十八卷
歷代郡國考略 三卷
歷代統系表略 三卷
歷代官制考略 二卷
Gangjian huibian
Lidai junguo kaolüe
Lidai tongxi biaolüe
Lidai guanzhi kaolüe
(Qing) 葉澐 Ye Yun (comp.)
資治通鑒綱目發明 五十九卷 Zizhi tongjiang gangmu faming (Song) 尹起莘 Yin Qixin
通鑒綱目集説 五十九卷
前編 二卷
Tongjian gangmi jishuo
Qianbian
(Ming) 扶安 Fu An; 晏宏 Yan Hong (suppl.)
資治通鑒綱目集覽鐫誤 三卷
(附)綱目考異辨疑 一卷
Zizhi tongjian gangmu jilan juanwu
(app.) Gangmu kaoyi bianyi
(Ming) 瞿佑 Qu You
新刊憲臺考正綱目點音資治通鑒節要會成 二十卷 Xinkan Xiantao kaozheng Gangmu dianyin zizhi tongjian jieyao huicheng (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi (comp.); 張謙 Zhang Qian (rev.)
新刊資治通鑒漢唐綱目經史品藻 十二卷 Xinkan zizhi tongjian Han-Tang gangmu jingshi pinzao (Ming) 戴璟 Dai Jing
新刊資治通鑒宋元綱目經史品藻 五卷 Xinkan zizhi tongjian Song-Yuan gangmu jingshi pinzao (Ming) 戴璟 Dai Jing
鼎鍥葉太史彙纂玉堂鑒綱 七十二卷 Dingqie Ye Taishi huizuan Yutang jiangang (Ming) 葉向高 Ye Xianggao (comp.); 李京 Li Jing (comm.)
鼎鍥趙田了凡袁先生編纂古本歷史大方綱鑒補 三十九卷
首 一卷
Dingqie Zhao Tian Liaofan Xiansheng bianzuan guben lishi dafang gangjian bu (Ming) 袁黄 Yuan Huang (comp.)
湯睡菴先生歷朝綱鑒全史 七十卷 Tang Shui'an Xiansheng lichao gangjian quanshi (Ming) 湯賓尹 Tang Binyin (comp.); 陳繼儒 Chen Jiru (comm.)
御批資治通鑒綱目 五十九卷
前編 十八卷
前編外紀 一卷
前編舉要 三卷
續編 二十七卷
Yupi zizhi tongjiang gangmu
Qianbian
Qianbian waiji
Qianbian juyao
Xubian
(Qing) imp. ord.
御撰資治通鑒綱目三編 二十卷 Yuxuan zizhi tongjian gangmu sanbian (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu et al.
御撰資治通鑒綱目三編測義 二十卷 Yuxuan zizhi tongjian gangmu sanbian ceyi (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu et al.; 胡定謹 Hu Dinqing (narr.)
通鑒綱目釋地糾謬 六卷
補注 六卷
Tongjian gangmu shidi jiumiu
Buzhu
(Qing) 張庚 Zhang Geng
通鑒紀事本末 四十二卷 Tongjian jishi benmo (Song) 袁樞 Yuan Shu (comp.)
通鑒本末紀要 八十一卷
卷首 三卷
Tongjian benmo jiyao
Juanshou
(Qing) 蔡毓榮 Cai Yurong (comp.); 林子卿 Lin Ziqing (comm.)
Sources:
--