ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xiaofanghuzhai congshu 小方壺齋叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Xiaofanghuzhai congshu 小方壺齋叢書 "Collectanea of the Small Studio of the Square Jug" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wang Xiqi 王錫祺 (1855-1913). It includes 36 books in four collections (ji 集) with a total length of 70 juan.

Wang Xiqi is more famous for vast his geographical series Xiaofanghuzhai yudi congchao 小方壺齋輿地叢鈔. The smaller, general series includes literary works of the Qing period that are, although not in a very stringent sense, arranged according to the four traditional literary categories. It is, in spite of being a moveable character print, quite rare, which is a pity, because it includes some books that are not easily to find elsewhere. It was printed in 1895.

Table 1. The series Xiaofanghuzhai congshu 小方壺齋叢書
xxx edition
(Qing) 王錫祺 Wang Xiqi (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
初集
孝經本質 一卷 Xiaojing benzhi (Ming) 黃道周 Huang Daozhou
春秋異地同名考 一卷 Chunqiu yidi tongming kao (Qing) 丁壽徵 Ding Shouzheng
左傳杜註拾遺 一卷 Zuozhuan Duzhu shiyi (Qing) 阮芝生 Ruan Zhisheng
律書律數條義疏 一卷 Lüshu lüshu tiaoyi shu (Qing) 丘逢年 Qiu Fengnian
二集
夏小正傳校勘記 一卷 Xia xiaozheng zhuan jiaokanji (Qing) 丁壽徵 Ding Shouzheng
通俗文 一卷
補音 一卷
Tongsuwen (Han) 服虔 Fu Qian; (Qing) 顧櫰三 Gu Guisan (comp.)
風俗通義佚文 一卷 Fengsu tongyi shiwen (Han) 應劭 Ying Shao; (Qing) 顧櫰三 Gu Guisan (comp.)
補後漢書蓺文志 三十一卷 Bu Houhanshu yiwen zhi (Qing) 顧櫰三 Gu Guisan
淮城日記 一卷 Huaicheng riji (Ming) 張天民 Zhang Tianmin
思舊錄 一卷 Sijiulu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
寅賓錄 一卷 Yinbinlu (Qing) 魯一同 Lu Yitong (comp.)
白耷山人(閻爾梅)年譜 一卷 Baida shanren (Yan Ermei) nianpu (Qing) 魯一同 Lu Yitong
望社姓氏考 一卷 Wanshe xingshi kao (Qing) 李元庚 Li Yuangeng
東倭表 一卷
東倭考 一卷
Dongwobiao
Dongwokao
(Qing) 金安淸 Jin Anjing
治安末議 一卷 Zhi'an moyi (Qing) 王錫祺 Wang Xiqi
三集
日知錄校正 一卷 Rizhilu jiaozheng (Qing) 丁晏 Ding Yan
漱六山房讀書記 一卷 Shuliu shanfang dushu ji (Qing) 吳昆田 Wu Kuntian
丁氏遺箸殘稿 一卷 Dingshi yizhu cangao (Qing) 丁壽徵 Ding Shouzheng
漢隸今存錄 一卷 Hanli jincun lu (Qing) 王琛 Wang Chen
淮陰金石僅存錄一卷
附編 一卷
補遺 一卷
Huaiyin jinshi jincun lu
Fubian
Buyi
(Rep) 羅振玉 Luo Zhenyu
國朝人書評 一卷 Guochen renshu ping (Qing) 陳墉 Chen Yong
蜀游手記 一卷 Shouyou shouji (Qing) 高士魁 Gao Shikui
三案始末 一卷 San'an shimo (Qing) 包世臣 Bao Shichen
示兒長語 一卷 Shi'er changyu (Qing) 潘德興 Pan Dexing
義貞事跡 一卷 Yizhen shiji (Qing) 程鍾 Cheng Zhong (comp.)
歷代鼎甲錄 一卷 Lidai dingjia lu (Qing) 楊慶之 Yang Qingzhi (comp.)
山陽河下園亭記 一卷 Shanyang hexia yuanting ji (Qing) 李元庚 Li Yuangeng
四集
金壼浪墨 一卷 Jinhu liangmo (Qing) 潘德興 Pan Dexing
靑氈夢 一卷 Qingzhanmeng (Qing) 焦承秀 Jiao Chengxiu
古籐書屋詩存 一卷 Guteng shuwu shicun (Qing) 吳以誠 Wu Yicheng
聽雨草堂詩存 一卷 Tingyu caotang shicun (Qing) 吳安謙 Wu Anqian
寓庸室遺草 二卷 Yuyongshi yicao (Qing) 郭瑗 Guo Yuan
虛靜齋詩藁 一卷 Xujingzhai shigao (Qing) 高士魁 Gao Shikui
耳鳴山人賸藁 一卷 Erming shanren tenggao (Qing) 周寅 Zhou Yin
渾齋小藁 一卷 Hunzhai xiaogao (Qing) 潘亮煕 Pan Liangxi
使東詩錄 一卷 Shidong shilu (Qing) 張斯桂 Zhang Sigui
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2092.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 244-245.