ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhongzhouji 中州集

Nov 28, 2010 © Ulrich Theobald

Zhongzhouji 中州集 "Collected writings from Zhongzhou" is a complete collection of poems from the Jin period 金 (1115-1234) compiled by Yuan Haowen 元好問 (1190-1257). It has a length of 10 juan and includes 2,062 poems composed by 251 writers. Of these, 5 persons actually are to be considered as subjects of the Southern Song dynasty 南宋 (1127-1279) (nanguan 南冠 "wearing the southern [officials'] cap"). The name of the book is derived from the name of the prefecture of Zhongzhou 中州, modern Henan, the cultural and economical centre of the Jin empire. The original title was Hanyuan yinghua Zhongzhou ji 翰苑英華中州集 "Collected writings from the blossoms in the literati gardens in Zhongzhou", or Zhongzhou guchui hanyuan yinghua ji 中州鼓吹翰苑英華集 "Collected blossoms from the musical literati gardens in Zhongzhou". The compilation began in 1233, and the draft was only finished when the Jin dynasty was already destroyed by the Mongols, in 1250.

The poems included mainly came from two sources, namely a collection by Yuan Haowen himself, and the anthology Guochao baijia shilüe 國朝百家詩略 "A concise [collection] of poems by the hundred masters of Our Dynasty" compiled by Wei Daoming 魏道明 and Shang Heng 商衡 (1187-1232).

The poems of the are arranged in personal categories, beginning with emperors and princes, primi (zhuangyuan 狀元) in the state examinations, persons "knowing themselves" (zhiji 知己, i.e. morally high-standing persons), officials loyal to the Song, and then, in chronological order, all other persons. For each person, a short biography is provided which does not only give information about life and career, but also about the strengths of the poems included. Yuan Haowen also explains the development of poetry during the Jin period. In the beginning, for example, all poets were Confucian scholars under the Song dynasty. After the downfall of the Northern Song and the conquest of northern China by the Jurchens, however, the poets developed their own styles, which are not always favourably criticized by Yuan. In some poems the inner conflicts of the Jurchen elite can be observed, especially during the reign of the sinophile Prince Hailing 海陵王 (r. 1149-1160). Poetry was a very important means of the political restructuring of the Jurchen state into a Chinese-style government.

The oldest print was produced in 1249, and a second time by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Mao Jin 毛晉 (1599-1659). The Zhongzhouji is included in the series Sibu congkan 四部叢刊 and Siku quanshu 四庫全書. It was republished in 1959 by the Zhonghua Shuju Press 中華書局.

Sources:
Chen Zhenghong 陳正宏 (1999). "Zhongzhouji 中州集", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Wenxue 文學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 41.
Gao Renxiong 高人雄 (1997). "Zhongzhouji de shiliao jiazhi 《中州集》的史料價值", Dang’an 檔案, 1997 (5): 37-39.
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 294.
Hu Chuanzhi 胡傳志 (1994). "Zhongzhouji de liuchuan he yingxiang 《中州集》的流傳和影響", Wenxue yichan 文學遺產, 1994 (3): 98-101.
Gui Ying 歸瑩 (2013). "Yuan Haowen Zhongzhouji zhongshen Guochao wenpai de yiyi yu neihan 元好問《中州集》重申“國朝文派”的意義與内涵", Minzu wenxue yanjiu 民族文學研究, 2013 (5): 96-100.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi’an: Shaanxi renmin chubanshe), 592.
Li Chunli 李春麗, Zhang Fuxun 張福勛 (2016). "Yuan Haowen Zhongzhouji zuozhe xiaozhuan zhi shilun yiyi 元好問《中州集》作者小傳之詩論意義", Yizhou Shifan Xueyuan xuebao 忻州師範學院學報, 2016 (3): 6-8+45.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2791.
Lin, Hang (2012). "History and Historiography of the Liao and Jin: A Critical Analysis of Their Official Dynastic Histories and Unofficial Primary Historical Sources", Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, 36: 177-197.
Pei Xingrong 裴興榮 (2008). "Zhongzhouji zuojia xiaozhuan de shumu wenxian jiazhi: Xiaozhuan zhong suo jilu de shiwen zhuzuo he buchong Jinchao yidai zhi Yiwen zhi 《中州集》作家小傳的書目文獻價值———小傳中所記錄的詩文著作可補充金朝一代之《藝文志》", Shanxi Datong Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 山西大同大學學報(社會科學版), 2008 (1): 41-43.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-Xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1430.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 80.
Wu Gengshun 吳庚舜 (1986). "Zhongzhouji 中州集", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 1286.
Yao Wenyong 姚文永 (2014). "Yuan Haowen Zhongzhouji bianji sixiang chuyi 元好河《中州集》編輯思想芻議", Shanxi dang’an 山西檔案, 2014 (5): 110-112.
Zhang Jing 張靜 (2013). "Zhongzhouji banben ji liuchuan kaoshu 《中州集》版本及流傳考述", Jiangsu Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 江蘇大學學報(社會科學版), 2013 (6): 69-73.
Zhang Jing 張靜 (2017). "Lidai Zhongzhouji xuba ji qi shidai tezheng 歷代《中州集》序跋及其時代特徵", Zhongguo wenxue yanjiu 中國文學研究, 2017 (2): 46-49.