ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Haiguo tuzhi 海國圖志

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Haiguo tuzhi 海國圖志 "Atlas and description of the countries beyond the seas" is a world geography written by the late Qing-period 清 (1644-1911) historian and philosopher Wei Yuan 魏源 (1794-1857). Under the impression of China's defeat during the First Opium War, Wei Yuan compiled a military history of the Qing dynasty, the Shengwuji 聖武記, and the 100-juan long Haiguo tuzhi.

The compilation of a world geography was suggested to him by governor Lin Zexu 林則徐 (1785-1850) who had translated Hugh Murray's (1779-1846) Encyclopaedia of Geography, Comprising a Complete Description of the Earth under the title of Sizhouzhi 四洲志 "The Four Continents". The need to deal with a new danger of "barbarians" attacking China necessitated a deeper knowledge of their states, their customs and habits and their history. China was to learn from the advanced technology of the barbarians in order to check them. Foreign naval, military and industrial technology was to be adopted by China. China's armies had furthermore to be modernized, with a clear cut in quantity in favour to a better training and professionalization.

The Haiguo tuzhi was first printed in 1842 with a length of 50 juan. In 1847 a second, enlarged version was published with a length of 60 juan. The final, 100 juan long version, was published in 1852.

Table 1. Contents of the Haiguo tuzhi 海國圖志
1. 安南國 Annam (Vietnam)
2. 暹羅國 The land of the Lolo (Thailand)
3. 緬甸國 Miandian (Myanmar)
4. 印度國 Yindu (India)
5. 巴社國 Bashe (Persia)
6. 阿丹國 Adan (Adan, Yemen)
7. 都魯機國 Duluji (Turkey)
8. 依捐國 Yijuan (Egypt)
9. 阿邁斯尼國 Amaisini (Ethiopia, Sudan)
10. 東阿夫利加洲 Dong Afulijia zhou (East Africa)
11. 阿夫利加洲之北四國 Afulijia zhou zhi bei si guo (four countries in North Africa)
12. 南阿夫利加洲 Nan Afulijia zhou (Southern Africa)
13. 西阿夫利加洲 Xi Afulijia zhou (West Africa)
14. 中阿夫利加州 Zhong Afulijia zhou (Central Africa)
15. 布路亞國 Buluya (Portugal)
16. 大呂宋國 Da Lüsong "Great Luzon" (Spain)
17. 荷蘭及彌爾尼壬國 Helan ji Mi'erniren (Holland and Belgium)
18. 佛蘭西國 Folanxi (France)
19. 意大里亞國 Yidaliya (Italy)
20. 耶馬尼國 Yemani (Germany)
21. 歐塞特里國 Ousaiteli (Austria and Southeast Europe)
22. 波蘭國 Bolan (Poland)
23. 綏林與那威國 Suilin yu Nawei (Sweden and Norway)
24. 領墨國 Lingmo (Danmark)
25. 瑞國 Rui (Switzerland)
26. 普魯社國 Pulushe (Prussia)
27. 都魯機國 Duluji (Turkey, Central Asia)
28. 英吉利國 Yingjili (England)
29. 俄羅斯國 Eluosi (Russia)
30. 悉畢厲阿國 Xibili'a (Siberia)
31. 育奈士迭國 Yunnaishidie (transliteration of "Uni[ted] States")
32. 北墨利加州之俄羅斯屬地 Bei Molijia zhou zhi Eluosi shu di (Russian territories in North America, i.e. Alaska)
33. 北墨利加州之英吉利屬地 Bei Molijia zhou zhi Yingjili shu di (British territories in North America, i.e. Canada)
34. 智利國 Zhili (Chile)
35. 世界各教 Shijie ge jiao The religions of the world
Sources:
Ai Suzhen 艾素珍 (1997). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 400.
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 577.
Chun Yu 春雨 (2006). "Wei Yuan, Lin zexu yu Haiguo tuzhi 魏源、林則徐與《海國圖志》", Wenshi zazhi 文史雜志, 2006 (7).
Cornet, Christine (2005). "Wei Yuan et la conception chinoise du monde maritime", Institut de Stratégie Comparée (ISC).
Hong Jiulai 洪九来 (1994). "Youguan Haiguo tuzhi de banben liubian wenti 有關《海國圖志》的版本流變問題", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究学刊, 1994 (5).
Jiang Xinyu (2018). "Haiguo Tuzhi and Chinese Impressions on Turkey in the Late Qing Dynasty", International Relations and Diplomacy, 6/5: 279-287.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 3, Gaodeng jiaoyu, zhiye jishu jiaoyu, Chengren jiaoyu, Junshi jiayu 高等教育 職業技術教育 成人教育 軍事教育 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), 656.
Leonard, Jane Kate (1984). Wei Yuan and China's Rediscovery of the Maritime World (Harvard: Council on East Asian Studies, Harvard University).
Li Cunpu 李存朴 (2002). "Wei Yuan de Haiguo tuzhi yu Riben de Haitu guozhi shidai 魏源的《海國圖志》與日本的《海圖國志》時代", Anhui shixue 安徽史學, 2002 (5).
Li Lijuan 李麗娟 (2015). "Haiguo tuzhi zhong Yapian zhangzehgn shibai yuanyin tanxi 《海國圖志》中鴉片戰爭失敗原因探析", Xue lilun 學理論, 2015 (4).
Li Man 李漫 (2018). "Meaning Behind Maps: Some Remarks on Wei Yuan and His Contribution to Chinese Cartography", Journal of Asian History, 52/1: 119-145.
Lü Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol., 2, 1635.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1635.
Liang Jinghe 梁景和 (1993). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Ru Xin 汝信, ed. Shjie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 394.
Liu Aiwen 劉愛文 (1995). "Haiguo tuzhi haifang sixiang yanjiu: Jian xi Haiguo tuzhi de ruofan xin guannian 《海國圖志》海防思想研究──兼析《海國圖志》的若干新觀念", Shixue jikan 史學集刊, 1995 (8).
Liu Lanxiao 劉蘭肖 (2004). "Wei Yuan Haiguo tuzhi de bianzhuan tedian 魏源《海國圖志》的編撰特點", Huaiyin Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮陰師範學院學報(哲學社會科學版), 2004 (5).
Liu Yong 劉勇 (2014). "Haiguo tuzhi yi yi gong yi shuping 《海國圖志》“以夷攻夷”述評", Zhongguo guojia bowuguan guankan 中國國家博物館館刊, 2014 (10).
Masuda Wataru (2000). Japan and China: Mutual Representations in the Modern Era (Palgrave Macmillan, New York), 23-27 (ch. "The Haiguo tuzhi and Shengwu ji by Wei Yuan").
Ōtani Toshio 大谷敏夫, Hu Xiuzhi 胡修之 (1985). "Haiguo tuzhi dui Mumo [bakumatsu] Riben de yingxiang 《海國圖志》對“幕末”日本的影響", Fujian luntan (Wen-shi-zhe ban) 福建論壇(文史哲版), 1985 (12).
Sang Xianzhi 桑咸之 (1992). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Zhengzhixue 政治學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 147.
Shi Duqiao 施渡橋 (1994). "Haiguo tuzhi yu wan-Qing guofang jindaihua 《海國圖志》與晚清國防近代化", Junshi lishi yanjiu 軍事歷研究, 1994 (11).
Sun Panhe 孫攀河 (2013). "Haiguo tuzhi yu Yinghuan zilüe yitong kaoyan 《海國圖志》與《瀛寰志略》異同考究", Lantai shijie 蘭台世界, 2013 (12).
Tang Xinglin 唐興霖 (1994). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 675.
Wu Zhiliang 吳志良, Yang Yunzhong 楊允中, ed. (1999). Aomen baike quanshu 澳門百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 240.
Xu Yongkang 徐永康, Guo Jian 郭建 (1996). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 473.
Wang Chunlin 王春林, ed. (2001). Keji bianji da cidian 科技編輯大辭典 (Beijing: Di Er Junyi Daxue chubanshe), 364.
Wang Fazhi 王發志, Liu Handong 劉漢東 (2005). "Cong Haiguo tuzhi kan Yuan Wei Xiyang guan de juxianxing 從《海國圖志》看魏源西洋觀的局限性", Huaibei Meitan Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮北煤炭師範學院學報(哲學社會科學版), 2005 (2).
Wang Ruicheng 王瑞成 (2013). "Cong Haiguo tuzhi kan haiguo yu Zhongguo gainian de shengcheng: Quanqiu, haiguo he guoji guanxi geju zhong de Zhongguo dingwei yu xin zhuti yishi 從《海國圖志》看“海國”與“中國”概念的生成——全球、海國和國際關係格局中的“中國”定位與新主体意識", Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫, 2013 (2).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1227.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 298.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 742.
Wu Xiaowei 吳小瑋 (2009). "Qian jiaoyu xiandrahua shiqi de luocha: Yi Haiguo tuzhi zai Zhong, Ri liang guo de chuanbo wei li 前教育現代化時期的落差——以《海國圖志》在中日兩國的傳播為例", Huadong Shifan Daxue xuebao (Jiaoyu kexue ban) 華東師範大學學報(教育科學版), 2009 (6).
Xu Xuya 許序雅, Chen Xianghua 陳向華 (2004). "Haiguo tuzhi yu Zhifang waiji guanxi kaoshu 《海國圖志》與《職方外紀》關係考述", Fujian luntan (Renwen shehui kexue ban) 福建論壇(人文社會科學版), 2004 (7).
Xu Yongjun 徐永軍, Fu Xiurong 付秀榮 (2012). "Lin Zexu dui Haiguo tuzhi bianzhu de gongxian 林則徐對《海國圖志》編著的貢獻", Lantai shijie 蘭台世界, 2012 (8).
Yao Wu 姚武, Liu Xinghao 劉興豪 (2011). "Zhong-wai tushu jiaoliu zhong Haiguo tuzhi de binazhuan yu chuanbo 中外圖書交流中《海國圖志》的編撰與傳播", Lantai shijie 蘭台世界, 2011 (8).
Yi Ning 一寧 (1959). "Wei Yuan Haiguo tuzhi de zhuyao neirong he yingxiang 魏源“海國圖志”的主要內容和影響", Lishi jiaoxue 歷史教學, 1959 (11).
Yi Yan 一言 (2012). "1840 niandai Zhongguoren de Deguo guan: Yi Haiguo tuzhi he Yinghuan zhilüe wei li 1840年代中國人的德國觀——以《海國圖志》和《瀛寰志略》為例", Lishi dang'an 歷史檔案, 2012 (8).
Yuan Shengxi 袁勝昔 (2006). "Wei Yuan Haiguo tuzhi dui Yingguo de yanjiu 魏源《海國圖志》對英國的研究", Hunan Nongye Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 湖南農業大學學報(社會科學版), 2006 (4).
Zhao Henglie 趙恒烈, Xu Xiqi 徐錫祺, ed. (1987). Jianming Zhong-wai lish cidian 簡明中外歷史辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 199.
Zhao Zhi 趙治 (2010). "Wei Yuan de Haiguo tuzhi yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu de qimeng 魏源的《海國圖志》與中西文化交流的啓蒙", Lantai shijie 蘭台世界, 2010 (10).
Zheng Dahua 鄭大華, Yu Chunmei 喻春梅 (2008). "Yinghuan zhilüe yu Haiguo tuzhi zhi bijao 《瀛寰志略》與《海國圖志》之比較", Jinyang xuekan 晉陽學刊, 2008 (11).
Zhou Guping 周谷平 (1996). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Jiaoyu 教育卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 451.
Zhou Nanjing 周南京 (2001). "Haiguo tuzhi 海國圖志", in Huaqiao Huaren baike quanshu Zhuzuo xueshu juan bianji weiyuanhui 《華僑華人百科全書·著作學術卷》編輯委員會, ed. Huaqiao Huaren baike quanshu 華僑華人百科全書, Vol. Zhuzuo xueyi 著作學術卷 (Beijing: Zhongguo huaqiao chubanshe), 125.