ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Lingbiao luyi 嶺表錄異

Oct 5, 2019 © Ulrich Theobald

Lingbiao luyi 嶺表錄異, also called Lingbiao luyi ji 嶺表錄異記, Lingbiao yilu 嶺表異錄, Lingbiao lu 嶺表錄 or Lingbiao ji 嶺表記, is a book on south China written during the Tang period 唐 (618-907) by Liu Xun 劉恂, who was commandant (sima 司馬) of the prefecture of Guangzhou 廣州 during the reign of Emperor Zhaozong 唐昭宗 (r. 888-904).

The original book is lost, but fragments are preserved in Song-period books like the imperial geography Taiping huanyu ji 太平寰宇記 or the encyclopaedias Taiping yulan 太平御覽 and Taiping guangji 太平廣記. A collection of these fragments was made during the early Ming period 明 (1368-1644) for the encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典. The compilers of the imperial series Siku quanshu 四庫全書 extracted this collection and transformed it into a book of 3 juan length, with 124 brief chapters. The number of 3 fascicles corresponds to the indication in the bibliographical chapter in the history Xintangshu 新唐書 (58 藝文志 Yiwen zhi). Lu Xun 魯迅 (1881-1936) compared this version with quotations in early books, revised the text, and added fragments missing.

A great part of the text is dedicated to the circumstances of the local populations, among them many native tribes, but it also speaks of animals (including rhinos, elephants and double-headed snakes) and plants, or geographical peculiarities like freshwater pearls.

The text is also included in the series Shuofu 說郛 (both versions), Wuchao xiaoshuo daguan 五朝小說大觀, Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 and Guangdong difang wenxian congshu 廣東地方文獻叢書.

Sources:
Dong Lingchao 董靈超 (2016). "Guanyu Lingbiao luyi zuozhe shengping ji benben wenti de kaobian 關於《嶺表錄異》作者生平及版本問題的考辨", Guangxi Keji Shifan Xueyuan xuebao 廣西科技師範學院學報, 2016 (12).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1395.
Gu Nong 顧農 (1981). "Lu Xun jiaoben Lingbiao luyi de chengjiu ji qi yiliu wenti 魯迅校本《嶺表錄異》的成就及其遺留問題", Yangzhou Shiyuan xuebao (Shehui kexue ban) 揚州師院學報(社會科學版), 1981 (10).
Guangdong baike quanshu bianweihui 《廣東百科全書》編委會, ed. (1995). Guangdong baike quanshu 廣東百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 546.
Huang Ming 黃鳴, ed. (1990). Jianming minzu cidian 簡明民族詞典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 275.
Li Chuntao 李春桃 (2011). "Lingbiao luyi de shiliao jiazhi juewei 《嶺表錄異》的史料價值抉微", Qiusuo 求索, 2011 (5).
Li Ganfen 李干芬 (1993). "Lingbiao luyi 嶺表錄異", in Zhuangzu baike cidian bianzuan weiyuanhui 《壯族百科辭典》編纂委員會, ed. Zhuangzu baike cidian 壯族百科辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 113.
Lin Zixiong 林子雄 (2006). "Lingbiao luyi 嶺表錄異", in Lingnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》編輯委員會, ed. Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 820.
Ma Zhenping 馬鎮平 (1995). "Lingbiao luyi yulei shiliao kaozheng 《嶺表錄異》魚類史料考證", Zhenjiang Shuichan Xueyuan xuebao 湛江水產學院學報, 1995 (6).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 199.
Zhang Haoxun 張浩遜 (2003). "Liungbiao luyi 嶺表錄異", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 623.