ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wuchao xiaoshuo daguan 五朝小說大觀

Oct 26, 2013 © Ulrich Theobald

Wuchao xiaoshuo 五朝小説 "Stories from Five Dynasties" was a series of collectanea (congshu 叢書) specialized on early novellas that was compiled during the late Ming period 明 (1368-1644). The compiler of the collection is unknown, and it is not mentioned in Ming- or Qing 清 (1644-1911)-period bibliographies.

The compilers of the series index Congshu zonglu 叢書綜錄 reconstructed the collection according to texts included in the Shuofu 說郛 (重編本) and Xu shuofu 續說郛 and gave this collection the title Wuchao xiaoshuo 五朝小小説. Yet the problem is that there are the 120-juan edition of the Shuofu compiled by Tao Ting 陶珽 (jinshi degree 1610) was published in 1647, but the Wuchao xiaoshuo before that date. In 1926 therefore the Saoye Shanfang Studio 掃葉山房 in Shanghai published an enlarged version with the title Wuchao xiaoshuo daguan 五朝小郛大觀. In 1991 the Shanghai Wenyi Press 上海文藝出版社 reprinted this lithographic edition, but only the part of the section of Wei- 魏 (220-265) and Jin- 晉 (265-420) period texts. None of these editions mentions the name of a collector, yet Huang Lin 黄霖 and Han Tongwen 韓同文 are of the opinion that the compiler was the famous late Ming-period novellist Feng Menglong 馮夢龍 (1574-1646), but they have no evidence for this assumption.

The Wudai xiaoshuo (daguan) assembles many hundred short stories an novellas from the Three Empires 三國 (220-280) to the Ming period. Many of these stories belong to the genre of phantasmic stories (zhiguai 志怪, chuanqi 傳奇), others to the genre of biography. The collection is divided into four parts, covering the Wei and Jin periods, the Tang 唐 (618-907), Song 宋 (960-1279), and Ming periods. These five dynasties gave the collection its name. It is one of the largest collections of early Chinese stories.

Not all of these were published separately but were chapters of books, and in some cases the title of the story or even the name of the author was changed. The story Xiwangmu zhuan 西王母傳 by Huan Lin 桓嶙, for instance, is part of Du Guangting's 杜光庭 (850-933) book Yongcheng jixian lu 墉城集仙錄, and Zhao Ye's 趙曄 Chuwang zhujian ji 楚王鑄劍記 comes from Gan Bao's 干寳 (286-336) famous Soushenji 搜神記. The story Ermuji 耳目記 by Zhang Zhuo 張鷟 (658-730) is a chapter of his book Chaoye qianzai 朝野僉載, and the biography collection Jianxiazhuan 劍俠傳 by Duan Chengshi 段成式 (c. 803-863) is part of his Youyang zazu 酉陽雜俎. The story Mokunlun zhuan 墨昆侖傳 by Feng Yansi 馮延巳 (903-960) is in fact to be found in Liu Chongyuan's 劉崇遠 Ermuji 耳目記. Similarly, Song Ruozhao's 宋若昭 (761-828) Niu Yingzhen zhuan 牛應貞傳 is part of Niu Su's 牛肅 (fl. 804) collection Jiwen 紀聞, and Yang Juyuan's 楊巨源 (c. 755-?) Hongxianzhuan 紅線傳 part of Yuan Jiao's 袁郊 Ganzeyao 甘澤謠.

Table 1. The series Wuchao xiaoshuo daguan 五朝小説大觀
(Ming) NN (comp.)
Extract of Shuofu 說郛 and Shuofu xu 說郛續; 1926 lithographic edition by Shanghai Saoye Shanfang 上海掃葉山房
書名, length in juan Title Author(s)

魏晉小說大觀 Wu-Jin xiaoshuo daguan Novellas from the Wei and Jin periods

傳奇家 Chuanyijia
穆天子傳 一卷 Mu Tianzi zhuan () NN
西王母傳 一卷 Xiwangmu zhuan (Han) 桓[麟(鹿→馬)] Huan Lin
東方朔傳 一卷 Dongfang Shuo zhuan (漢)郭憲撰
漢武帝內傳 一卷 Han Wudi neizhuan (Han) 班固 Ban Gu
趙飛燕外傳 一卷 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
薛靈芸傳 一卷 Xue Lingyun zhuan (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
吳女紫玉傳 一卷 Wu nü Ziyu zhuan (Han) 趙曄 Zhao Ye
天上玉女記 一卷 Tianshang yunü ji (Liu-Song) 賈善翔 Jia Shanxiang
秦女賣枕記 一卷 Qin nü Jia Zhen ji (Jin) 干寶 Gan Bao
蘇娥訴冤記 一卷 Su E chi mian ji (Jin) 干寶 Gan Bao
泰山生令記 一卷 Qin Shan sheng ling ji (Jin) 司馬彪 Sima Biao
泰嶽府君記 一卷 Qin Yue fu jun ji (Jin) 庚翼 Geng Yi
度朔君別傳 一卷 Du shuo jun biezhuan (Jin) 干寶 Gan Bao
山陽死友傳 一卷 Shanyang siyou zhuan (Wei) 蔣濟 Jiang Ji
縻生瘞卹記 一卷 Mosheng yixu ji (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
東越祭蛇記 一卷 Dongyue jishe ji (Jin) 干寶 Ba Bao
楚王鑄劍記 一卷 Chuwang zhujian ji (Han) 趙曄 Zhao Ye
古墓斑狐記 一卷 Gumu banhu ji (Jin) 郭頒 Guo Ban
太古蠶馬記 一卷 Taigu canma ji (Wu) 張儼 Zhang Yan
烏衣鬼軍記 一卷 Wuyi guijun ji (Jin) 李胐 Li Fei
夏侯鬼話記 一卷 Xiahou guihua ji (Jin) 孔曄 Kong Se
志怪家 Zhiguaijia
續齊諧記 一卷 Xu qixieji (Liang) 吳均 Wu Jun
還冤記 一卷 Huanyuanji (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
冥通記 一卷 Mingtongji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
搜神記 一卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao
搜神後記 二卷 Soushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
幽明錄 一卷 Youminglu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Qiqing
續幽明錄 一卷 Xu youminglu (Tang) 劉孝孫 Liu Xiaosun
別國洞冥記 (洞冥記) 一卷 Bieguo dongming ji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
述異記 一卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
宣驗記 一卷 Xuanyanji (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
古鏡記 一卷 Gujingji (Sui) 王度 Wang Du
異苑 一卷 Yiyuan (Liu-Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
偏錄家 Pianlujia
大業雜記 一卷 Daye zaji (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing (or [Tang] 杜寶 Du Bao)
西京雜記 一卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin (or [Jin] 葛洪 Ge Hong)
漢雜事秘辛 一卷 Han zashi mixin (Han) NN
星經 (甘石星經) 二卷 Xingjing (Gan-Shi xinjing) (Han) 甘公 Gan Gong, 石申 Shi Shen
虞喜志林 一卷 Yu Xi Zhilin (Jin) 虞喜 Yu Xi
東宮舊事 一卷 Donggong jiushi (Jin) 張敞 Zhang Chang
鄴中記 一卷 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
雜傳家 Zazhuan jia
群輔錄 一卷 Qunfulu (Jin) 陶潛 Tao Qian
真靈位業圖 一卷 Zhenling weiye tu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
列仙傳 一卷 Liexianzhuan (Han) 劉向 Liu Xiang
神仙傳 一卷 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
神僧傳 一卷 Shensengzhuan (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
列女傳 一卷 Lienüzhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
麻姑傳 一卷 Magu zhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
丁新婦傳 一卷 Ding xinfu zhuan (Wu) 殷基 Yin Ji
襄陽耆舊傳 一卷 Xiangyang qijiu zhuan (Jin) 習鑿齒 Xi Zuanchi
益都耆舊傳 一卷 Yidu qijiu zhuan (Jin) 陳壽 Chen Shou
汝南先賢傳 一卷 Runan xianxian zhuan (Jin) 周斐 Zhou Fei
楚國先賢傳 一卷 Chuguo xianxian zhuan (Jin) 張方 Zhang Fang
會稽先賢傳 一卷 Guiji xianxian zhuan (Wu) 謝承 Xie Cheng
零陵先賢傳 一卷 Lingling xianxian zhuan (Jin) 司馬彪 Sima Biao
英雄記鈔 (漢末英雄傳) 一卷 Yingxiong jichao (Hanmo yingxiong zhuan) (Wei) 王粲 Wang Can
文士傳 一卷 Wenshizhuan (Jin) 張隱 Zhang Yin
東林蓮社十八高賢傳 一卷 Donglin lianshe shiba gaoxian zhuan (Jin) NN
外乘家 Waicheng jia
豫章古今記 一卷 Yuzhang gujin ji (Liu-Song) 雷次宗 Lei Cizong
西州後賢志 一卷 Xizhou houxian zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
漢中士女志 一卷 Hanzhong shinü zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
梓潼士女志 一卷 Zitong shinü zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
風土記 一卷 Fengtuji (Jin) 周處 Zhou Chu
宜都記 一卷 Yiduji (Jin) 袁山松 Yuan Shansong
湘中記 一卷 Xiangzhongji (Jin) 羅含 Luo Han
荊州記 一卷 Jingzhouji (Liu-Song) 盛弘之 Sheng Hongzhi
南越志 一卷 Nanyuezhi () 沈懷遠 Shen Huaiyuan
廣州記 一卷 Guangzhou ji (Jin) 顧微 Gu Wei
水衡記 一卷 Shuihengji ()
海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
拾遺名山記 一卷 Shiyi mingshan ji (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
洛陽伽藍記 一卷 Luoyang qielan ji (Later Wei) 楊衒之 Yang Xuanzhi
佛國記 一卷 Foguoji (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
梁京寺記 一卷 Liangjing shiji () NN
三齊略記 一卷 Sanqi lüeji (Jin) 伏琛 Fu Chen
雜志家 Zazhi jia
袖中記 一卷 Xiuzhongji (Liang) 沈約 Shen Yue
輶軒軒絕代語 (方言) 一卷 Youxuan juedai yu (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong
荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Liang) 宗懍 Zong Lin
南方草本狀 三卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
刀劍錄 (古今刀劍錄) 一卷 Daojianlu (Gujin daojian lu) (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
神異經 一卷 Shenyijing (Han) 東方朔 Dongfang Shuo; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
金樓子 一卷 Jinlouzi (Liang) 蕭繹 Xiao Yi (梁元帝 Emperor Yuan)
訓誡家 Xunjie jia
顏氏家訓 一卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
褚氏遺書 一卷 Chushi yishu (Southern Qi) 褚澄 Chu Cheng
齊民要術 一卷 Qimin yaoshu (Later Wei) 賈思勰 Jia Sixie
探春歷記 一卷 Tanchun liji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
登涉符錄 一卷 Dengshe fulu (Jin) 葛洪 Ge Hong
三輔決錄 一卷 Sanfu juelu (Han) 趙岐 Zhao Qi
三國典略 (魏略) 一卷 Sanguo dianlüe (Weilüe) (Wei) 魚豢 Yu Huan
魏晉世語 一卷 Wei-Jin shiyu (Jin) 郭頒 Guo Ban
陸機要覽 一卷 Lu Ji Yaolan (Jin) 陸機 Lu Ji
裴啓話林 (裴子語林) 一卷 Pei Qi Hualin (Peizi yulin) (Jin) 裴啓 Pei Qi
品藻家 Pinzao jia
詩譜 一卷 Shipu (Yuan) 陳繹曾 Chen Yiceng
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
四體書勢 一卷 Siti shushi (Jin) 衛恆 Wei Heng
書評 一卷 Shuping (Liang) 梁武帝 Emperor Wu (Xiao Yan 蕭衍)
法書苑 一卷 Fashuyuan (Liu-Song) 周越 Zhou Yue
古畫品錄 一卷 Gu huapin lu (Southern Qi) 謝赫 Xie He
後畫品錄 一卷 Hou huapin lu (Chen) 姚最 Yao Zui
筆經 一卷 Bijing (Jin) 王羲之 Wang Xizhi
藝術家 Yishu jia
風后握奇經 (握奇經) 一卷
(附)風后握奇經續圖 一卷
(附)八陣總述 一卷
Feng Hou Wojijing (Wojijing)
app. Hou Feng Wojijing dutu
app. Bazhen zongshu
(Han) 公孫弘 Gongsun Hong
() NN
(Jin) 馬隆 Ma Long
相貝經 一卷 Xiangbeijing (Han) 朱仲 Zhu Zhong
相手板經 一卷 Xiangshou bangjing () NN
相兒經 一卷 Xiang'erjing (Han) 嚴助 Yan Zhu
相鶴經 一卷 Xianghejing () 浮丘公 Fuqiu Gong; (Song) 王安石 Wang Anshi (rev.)
相牛經 一卷 Xiangniujing (Zhou) 甯戚 Ning Qi
禽經 一卷 Qinjing (Zhou) 師曠 Shi Kuang; (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
龜經 一卷 Guijing () NN
水經 一卷 Shuijing (Han) 桑欽 Sang Qin
月令問答 一卷 Yueling wenda (Han) 蔡邕 Cai Yong

唐朝小說大觀 Tangchao xiaoshuo daguan Novellas from the Tang period

偏錄家 Pianlu jia
尚書故實 一卷 Shangshu gushi (Tang) 李綽撰
次柳氏舊聞記 一卷 Ci Liushi jiuwen ji (Tang) 李德裕撰
松窗雜記 一卷 Songchuang zalu (Tang) 杜荀鶴 (or 李濬 Li Jun)
金鑾密記 一卷 Jinluan miji (Tang) 韓偓撰
龍城錄 一卷 Longchenglu (Tang) 柳宗元撰
小說舊聞記 一卷 Xiaoshuo jiuwen ji (Tang) 柳公權撰
夢書 一卷 Mengshu () NN
鼎錄 一卷 Dinglu (Liang) 虞荔 Yu Li
尤射 一卷 Youshe (Wei) 繆襲 Miao Xi
儒棋格 一卷 Ruqige (Wei) □肇 N Zhao
紀載家 Jizai jia
籟記 一卷 Laiji (Chen) 陳叔齊 Chen Shuqi
竹譜 一卷 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
卓異記 一卷 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao
摭異記 一卷 Zhiyiji (Tang) 李濬 Li Jun
朝野僉載 一卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
中朝故事 一卷 Zhongchao gushi (Southern Tang) 尉遲偓 Yuchi Wo
南楚新聞 一卷 Nanchu xinwen (Tang) 尉遲樞 Yuchi Shu
金華子雜編 (金華子) 一卷 Jinhuazi zabian (Jinhuazi) (Southern Tang) 劉崇遠 Liu Chongyuan
杜陽雜編 一卷 Duyang zabian (Tang) 蘇鶚 Su E
商芸小說 (殷芸小說) 一卷 Shangyun xiaoshuo (Yin Yun xiaoshuo) (Liang) 殷芸 Yin Yun
幽閑鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
劉賓客嘉話錄 一卷 Liu binke jiahua lu (Tang) 韋絢 Wei Xun
樹萱錄 一卷 Shuxuanlu (Tang) 劉燾 Liu Tao
隋唐嘉話 一卷 Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
葆化錄 一卷 Baohualu (Tang) 陳京 Chen Jing
桂苑叢談 一卷 Guiyuan congtan (Tang) 馮翊 Feng Yi
周秦行記 一卷 Zhou-Qin xingji (Tang) 牛僧孺 Niu Sengru
三夢記 一卷 Sanmengji (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
廣陵妖亂志 一卷 Tuangling yaoluan zhi (Tang) 鄭廷誨 Zheng Tinghui (or 羅隱 Lu Yin)
常侍言旨 一卷 Changshi yanzhi (Tang) 柳{王+呈} Liu Cheng
夢游錄 一卷 Mengyoulu (Tang) 任蕃 Ren Fan
迷樓記 一卷 Milouji (Tang) 韓偓 Han Wo
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
博異志 一卷 Boyizhi (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
海山記 一卷 Haishanji (Tang) 韓偓 Han Wo
幽怪錄 一卷 Youguailu (Tang) 王惲 Wang Hui
續幽怪錄 一卷 Xu youguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
耳目記 一卷 Ermuji (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
瀟湘記 (瀟湘錄) 一卷 Xiaoxiangji (Xiaoxianglu) (Tang) 李隱 Li Yin
前定錄 一卷 Qiandinglu (Tang) 鍾輅 Zhong Lu
開元天寶遺事 一卷 Kaiyuan Tianbao yishi (Later Zhou) 王仁裕 Wang Renyu
明皇十七事 一卷 Minghuang shiqi shi (Tang) 李德裕 Li Deyu
楊太真外傳 二卷 Yang Taizhen waizhuan (Song) 樂史 Yue Shi
長恨歌傳 一卷 Changhenge zhuan (Tang) 陳鴻 Chen Hong
梅妃傳 一卷 Mei Fei zhuan (Tang) 曹鄴 Cao Ye
李林甫外傳 一卷 Li Linfu waizhuan (Tang) NN
東城老父傳 一卷 Dongcheng laofu zhuan (Tang) 陳鴻 Chen Hong
高力士傳 一卷 Gao Lishi zhuan (Tang) 郭湜 Guo Ti
鄴侯外傳 一卷 Ye Hou waizhuan (Tang) 李繁 Li Fan
開河記 一卷 Kaiheji (Tang) 韓偓 Han Wo
劍俠傳 一卷 Jianxiazhuan (Tang) 段成式 Duan Chengshi
瑣記家 Suoji jia
洛中九老會 一卷 Luozhong jiu lao hui (Tang) 白居易 Bai Juyi et al.
黑心符 一卷 Heixinfu (Tang) 于義方 Yu Yifang
大藏治病藥 一卷 Dacang zhibing yao (Tang) 釋靈澈 Monk Lingche
平泉山居草本記 一卷 Pingquan shanju caomu ji (Tang) 李德裕 Li Deyu
嶺表錄異記 一卷 Lingbiao luyi ji (Tang) 劉恂 Liu Xun
來南錄 一卷 Lainanlu (Tang) 李翱 Li Ao
北戶錄 一卷 Beihulu (Tang) 段公路 Duan Gonglu
吳地記 一卷 Wudiji (Tang) 陸廣微 Lu Guangwei
南部煙花記 一卷 Nanbu yanhua ji (Tang) 馮贄 Feng Zhi
粧樓記 一卷 Zhuanglouji (Southern Tang) 張泌 Zhang Bi
教坊記 一卷 Jiaofangji (Tang) 崔令欽 Cui Lingqin
北里志 一卷 Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
本事詩 一卷 Benshishi (Tang) 孟棨 Meng QI
終南十志 一卷 Zhongnan shizhi (Tang) 盧鴻 Lu Hong
洞天福地記 一卷 Dongtian fudi ji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
比紅兒詩 一卷 Bihong'er shi (Tang) 羅虬 Luo Jiu
義山雜纂 一卷 Yishan zazuan (Tang) 李商隱 Li Shangyin
嘯旨 一卷 Xiaozhi (Tang) 孫廣 Sun Guang
茶經 三卷 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
十六湯品 一卷 Shiliu tangpin (Tang) 蘇廙 Su Yi
煎茶水記 一卷 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
醉鄉日月 一卷 Zuixiang riyue (Tang) 皇甫松 Huangfu Song
食譜 一卷 Shipu (Tang) 韋巨源 Wei Juyuan
花九錫 一卷 Huajiuxi (Tang) 羅虬 Luo Jiu
二十四詩品 一卷 Ershisi shipin (Tang) 司空圖 Sikong Tu
書法 一卷 Shufa (Tang) 歐陽詢 Ouyang Xun; (Ming) 王道焜 Wang Daokun (comm.)
畫學秘訣 一卷 Huaxue mijue (Tang) 王維 Wang Wei
續畫品錄 一卷 Xu huapin lu (Tang) 李嗣真 Li Sizhen
申宗傳 一卷 Shen Zong zhuan (Tang) 孫頠 Sun Wei
小名錄 一卷 Xiaominglu (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
記錦裾 一卷 Jijinju (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
耒耜經 一卷 Leisijing (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
五木經 一卷 Wumujing (Tang) 李翱 Li Ao; (Tang) 元革 Yuan Ge (comm.)
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
摭言 (唐摭言) 一卷 Zhiyan (Tangzhiyan) (Tang) 何晦 He Hui (or [Southern Han] 王定保 Wang Dingbao)
衛公故物記 一卷 Weigong gewu ji (Tang) 韋端符 Wei Ruifu
藥譜 一卷 Yuepu (Tang) 侯寧極 Hou Ningji
諧噱錄 一卷 Xiejulu (Tang) 劉訥言 Liu Nayan
肉攫部 一卷 Roujuebu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
金剛經鳩異 一卷 Jingangjing jiuyi (Tang) 段成式 Duan Chengshi
會真記 一卷 Huizhenji (Tang) 元稹 Yuan Zhen
記事珠 一卷 Jishizhu (Tang) 馮贄 Feng Zhi
志怪錄 一卷 Zhiguailu (Tang) 陸勳 Lu Xun
聞奇錄 一卷 Wenqilu (Five Dynasties) 于逖 Wu Di
靈應錄 一卷 Lingyinglu (Tang) 傅亮 Fu Liang (or 于逖 Yu Di)
傳奇家 Chuanqi jia
妙女傳 一卷 Miaonüzhuan (Tang) 顧非熊 Gu Feixiong
稽神錄 一卷 Xishenlu (Song) 徐鉉 Xu Xuan
揚州夢記 一卷 Yangzhou mengji (Tang) 于鄴 Yu Ye
杜秋傳 一卷 Du Qiu zhuan (Tang) 杜牧 Du Mu
龍女傳 一卷 Longnüzhuan (Tang) 薛瑩 Xue Ying
柳毅傳 一卷 Liu Yi zhuan (Tang) 李朝威 Li Chaowei
蔣子文傳 一卷 Jiang Ziwen zhuan (Tang) 羅鄴 Luo Ye
杜子春傳 一卷 Du Zichun zhuan (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
奇男子傳 一卷 Qi nanzi lu (Tang) 許棠 Xu Tang
虬髯客傳 一卷 Qiuraoke zhuan (Tang) 張說 Zhang Yue (or [Former Shu] 杜光庭 Du Guangting)
劉無雙傳 一卷 Liu Wushuang zhuan (Tang) 薛調 Xue Diao
霍小玉傳 一卷 Huo Xiaoyu zhuan (Tang) 蔣防 Jiang Fang
墨昆侖傳 (墨崑崙傳) 一卷 Mo Kunlun zhuan (Southern Tang) 馮延己 Feng Yanji
牛應貞傳 一卷 Niu Yingzhen zhuan (Tang) 宋若昭 Song Ruozhao
紅線傳 一卷 Hongxianzhuan (Tang) 楊巨源 Yang Juyuan
章臺柳傳 一卷 Zhang Tailiu zhuan (Tang) 許堯佐 Xu Yaozuo

宋朝小說大觀 Songchao xiaoshuo daguan Novellas from the Song period

偏錄家 Pianlujia
錢氏私志 (錢氏私誌) 一卷 Qianshi sizhi (Song) 錢愐 Qian Mian
家王故事 一卷 Jiawang gushi (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
家世舊聞 一卷 Jiashi jiuwen (Song) 陸游 Lu You
玉堂逢辰錄 一卷 Yutang fengchen lu (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
澠水燕談錄 一卷 Shengshui yantan lu (Song) 王闢之 Wang Pizhi
括異志 一卷 Kuoyizhi (Song) 魯應龍 Lu Yinglong
大中遺事 一卷 Dazhong yishi (Tang) 令狐澄 Linghu Cheng
紹熙行禮記 一卷 Shaoxing xingli ji (Tang) 周密 Zhou Mi
御寨行程 一卷 Yuzhai xingcheng (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
茅亭客話 一卷 Maoting kehua (Song) 黃休復 Huang Xiufu
幕府燕閑錄 一卷 Mufu yanxian lu (Song) 畢仲詢 Bi Zhongxun
洛中紀異錄 一卷 Luozhong jilüe lu (Song) 秦再思 Qin Zaisi
熙豐日曆 一卷 Xifeng rili (Song) 王明清 Wang Mingqing
上壽拜舞記 一卷 Shangshou baiwu ji (Song) 陳世崇 Chen Shichong
太清樓侍宴記 一卷 Taiqinglou shiyan ji (Song) 蔡京 Cai Jing
高宗幸張府節次略 一卷 Gaozong xingzheng fujie cilüe (Song) 周密 Zhou Mi
從駕記 一卷 Xingjiaji (Song) 陳世崇 Chen Shichong
東巡記 一卷 Dongxunji (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
暌車志 一卷 Kuichezhi (Song) 歐陽玄 Ouyang Xun
涑水紀聞 一卷 Sushui jiwen (Song) 司馬光 Sima Guang
異聞記 一卷 Yiwenji (Song) 何先 He Xian
白獺髓 一卷 Bailaisui (Song) 張仲文 Zhang Zhongwen
清夜錄 一卷 Qingyelu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
梁溪漫志 一卷 Liangxi manzhi (Song) 費袞 Fei Gun
暘谷漫錄 一卷 Yanggu manlu (Song) 洪巽 Hong Xun
春渚紀聞 一卷 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Yuan
曲洧舊聞 一卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
摭青雜說 一卷 Zheqing zashuo (Song) 王明清 Wang Mingqing
玉壺清話 一卷 Yuhu qinghua (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
儒林公議 一卷 Rulin gongyi (Song) 田況 Tian Zhu
友會談叢 一卷 Youhui tancong (Song) 上官融 Shangguan Rong
閑燕常談 一卷 Xianyan changtan (Song) 董{芬/廾} Dong Fen
桯史 一卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
默記 一卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
談藪 一卷 Tansou (Song) 龐元英 Pang Yuanying
鐵圍山叢談 一卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡絛 Cai Tao
江南野錄 (江南野史) 一卷 Jiangnan yelu (Jiangnan yeshi) (Song) 龍袞 Long Gun
談淵 一卷 Tanyuan (Song) 王陶 Wang Tao
話腴 (藏一話腴) 一卷 Huasou (Cangyi huayu) (Song) 陳郁 Chen Yu
桂耳錄 一卷 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
聞見雜錄 一卷 Wenjian zalu (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
東軒筆錄 一卷 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Tai
陶朱新錄 一卷 Taozhu xinlu (Song) 馬純 Ma Chun
倦游雜錄 (仙遊雜錄) 一卷 Xianyou zalu (Song) 張師正 Zhang Shizheng
東皋雜錄 一卷 Donghao zalu (Song) 孫宗鑒 Sun Zongjian
行都紀事 一卷 Xingdu jishi (Song) 陳晦 Chen Hui
彭蠡小龍記 一卷 Pengli xiaolong ji (Yuan) 王惲 Wang Hui
虛谷閑抄 一卷 Xugu xianchao (Yuan) 方回 Fang Hui
蓼花洲閑錄 一卷 Liaohua zhouxian lu (Song) 高文虎 Gao Wenhu
傳載略 一卷 Chuanzailüe (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
該聞錄 一卷 Gaiwenlu (Song) 李畋 Li Tian
洞微志 一卷 Tongweizhi (Song) 錢易 Qian Yi
芝田錄 一卷 Zhitianlu (Song) 丁用晦 Ding Yonghui
啽囈集 一卷 Anyiji (Yuan) 宋無 Song Wu
吹劍錄 一卷 Chuijianlu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
碧雲騢 一卷 Biyunxia (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
投轄錄 一卷 Touxialu (Song) 王明清 Wang Mingqing
忘懷錄 一卷 Wanghuailu (Song) 沈括 Shen Kuo
對雨編 一卷 Duiyubian (Song) 洪邁 Hong Mai
軒渠錄 一卷 Xuanqulu (Song) 呂本中 Lü Benzhong
中山狼傳 一卷 Zhongshan langzhuan (Song) 謝良 Xie Liang
清尊錄 一卷 Qingzunlu (Song) 廉布 Lian Bu
昨夢錄 一卷 Zuomenglu (Song) 康與之 Kang Yuzhi
拊掌錄 一卷 Fuzhanglu (Yuan) 元懷 Yuan Huai
調謔編 一卷 Diaonüebian (Song) 蘇軾 Su Shi
艾子雜說 一卷 Aizi zashuo (Song) 蘇軾 Su Shi
仇池筆記 一卷 Qiuchi biji (Song) 蘇軾 Su Shi
睽車志 一卷 Kuichezhi (Song) 郭彖 Guo Tuan
玉澗雜書 一卷 Yujian zashu (Song) 葉夢得 Ye Mengde
石林燕話 一卷 Shilin yanhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
巖下放言 一卷 Yanxia fangyan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
避暑錄話 一卷 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
避暑漫抄 一卷 Bishu manchao (Song) 陸游 Lu You
席上腐談 一卷 Xishang futan (Song) 俞琰 Yu Yan
游宦紀聞 一卷 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
悅生隨抄 一卷 Yuesheng suichao (Song) 賈似道 Jia Sidao
嬾真子錄 (懶真子) 一卷 Lanzhenzi lu (Lanzhenzi) (Song) 馬永卿 Ma Yongqing
豹隱紀談 一卷 Baoyin jitan (Song) 周遵道 Zhou Zundao
東谷所見 一卷 Donggu suojian (Song) 李之彥 Li Zhiyan
讀書隅見 一卷 Dushu yujian (Song) 鄭震 Zheng Zhen
齊東野語 (齊東埜語) 一卷 Qidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
野人閑話 一卷 Yeren xianhua (Song) 景煥 Jing Huan
西溪叢語 一卷 Xixi congyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
植杖閑譚 一卷 Zhizhang xiantan (Song) 錢康功 Qian Kanggong
道山清話 一卷 Daoshan qinghua (Song) 王暐 Wang Wei
深雪偶談 一卷 Shenxue outan (Song) 方岳 Fang Yue
船窗夜話 一卷 Chuanchuang yehua (Song) 顧文薦 Gu Wenjian
葦航紀談 一卷 Weihang jitan (Song) 蔣津 Jiang Jin
雲谷雜記 一卷 Yungu zaji (Song) 張淏 Zhang Hao
東齋記事 一卷 Dongzhai jishi (Song) 許觀 Xu Guan
澹山雜識 一卷 Danshan zashi (Song) 錢功 Qian Gong
楊文公談苑 一卷 Yang Wengong tanyuan (Song) 楊億 Yang Yi; (Song) 黃鑒 Huang Jian; (Song) 宋痒 XXX Song (rev.)
老學庵筆記 一卷 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
三柳軒雜識 一卷 Sanliuxuan zashi (Yuan) 程棨 Cheng Qi
雞肋編 一卷 Jilebian (Song) 莊綽 Zhuang Zhuo
泊宅編 一卷 Bozhaibian (Song) 方勺 Fang Shao
暇日記 一卷 Xiariji (Song) 劉跂 Liu Qi
隱窟雜志 一卷 Yinku zazhi (Song) 溫革 Wen Ge
韋居聽輿 一卷 Weishi tingyu (Song) 陳直 Chen Zhi
雞林類事 一卷 Jilin leishi (Song) 孫穆 Sun Mu
坦齋通編 一卷 Tanzhai tongbian (Song) 邢凱 Xing Kai
臆乘 一卷 Yicheng (Song) 楊伯嵒 Yang Boyan
雞肋 一卷 Jile (Song) 趙崇絢 Zhao Chongxun
鑒戒錄 一卷 Jianjielu (Later Shu) 何光遠 He Guangyuan
事原 一卷 Shiyuan (Song) 劉孝孫 Liu Xiaosun
續釋常談 一卷 Xu shichangtan (Song) 龔熙正 Gong Xizheng
瑣記家 Suojijia
乾道庚寅奏事錄 一卷 Qiandao gengyin zoushi lu (Song) 周必大 Zhou Bida
艮嶽記 一卷 Genyueji (Song) 張淏 Zhang Hao
登西臺慟哭記 一卷 Deng xitai dongku ji (Song) 謝翱 Xie Ao
于役志 一卷 Yuyizhi (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
六朝事跡 (六朝事跡編類) 一卷 Liuchao shiji (Liuchao shiji bianlei) (Song) 張頓頤 Zhang Dunyi
錢塘瑣記 一卷 Qiantang suoji (Song) 于肇 Yu Zhao
古杭夢游錄 一卷 Guhang mengyou lu (Song) 耐得翁 Nai Deweng (or 趙□ Zhao N)
汴都平康記 一卷 Biandu pingkang ji (Song) 張邦基 Zhang Bangji
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 洪遂 Hong Sui
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 王銍 Wang Zhi
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 溫豫 Wen Yu
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 張邦幾 Zhang Bangji
思陵書畫記 一卷 Siling shuhua ji (Song) 周密 Zhou Mi
琴曲譜錄 一卷 Qinqu pulu (Song) 釋居月 Monk Juyue
本朝茶法 一卷 Benchao chafa (Song) 沈括 Shen Kuo
宣和北苑貢茶錄 一卷 Xuanhe beiyuan gongcha lu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
北苑別錄 一卷 Beiyuan bielu (Song) 趙汝礪 Zhao Ruli
品茶要錄 一卷 Pincha yaolu (Song) 黃儒 Huang Ru
茶錄 一卷 Chalu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
酒名記 一卷 Jiumingji (Song) 張能臣 Zhang Nengchen
蔬食譜 一卷 Shushipu (Song) 陳達叟 Chen Dasou
藥議 一卷 Yaoyi (Song) 沈括 Shen Kuo
麗情集 一卷 Liqingji (Song) 張君房 Zhang Junfang
花經 一卷 Huajing (Song) 張翊 Zhang Yi
禪本草 一卷 Chan bencao (Song) 釋慧日 Monk Huiri
耕祿藁 一卷 Genglugao (Song) 胡琦 Hu Qi
水族加恩簿 一卷 Shuizu jia'en bo (Song) 毛勝 Mao Sheng
感應經 一卷 Ganyingjing (Song) 陳櫟 Chen Li
土牛經 一卷 Tuniujing (Song) 向孟 Xiang Meng
物類相感志 一卷 Wulei xianggan zhi (Song) 蘇軾 Su Shi
雜纂續 一卷 Zazuan xu (Song) 王君玉 Wang Junyu
雜纂二續 一卷 Zazuan erxu (Song) 蘇軾 Su Shi
傳奇家 Chuanqijia
遊仙夢記 一卷 Youxian menglu (Song) 蘇轍 Su Zhe
龍壽丹記 一卷 Longshou danji (Song) 蔡襄 Cai Xiang
惠民藥局記 一卷 Huimin yaoju ji (Song) 沈括 Shen Kuo
鬼國記 一卷 Guiguoji (Song) 洪邁 Hong Mai
鬼國續記 一卷 Guiguo xuji (Song) 洪邁 Hong Mai
海外怪洋記 一卷 Haiwai guaiyang ji (Song) 洪芻 Hong Chu
閩海蠱毒記 一卷 Minhai gudu ji (Song) 楊朏 Yang Fei
福州猴王神記 一卷 Fuzhou houwang shenji (Song) 洪邁 Hong Mai
鳴鶴山記 一卷 Mingheshan ji (Song) 洪邁 Hong Mai
韓奉議鸚歌傳 一卷 Han fengyi yingge zhuan (Song) 何薳 He Yuan

明朝小說大觀 Mingchao xiaoshuo daguan Novellas from the Ming period

皇朝盛事 一卷 Huangchao shengshi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
菽園雜記 一卷 Shuyuan zaji (Ming) 陸容 Lu Rong
客座新聞 一卷 Kezuo xinwen (Ming) 沈周 Shen Zhou
枝山前聞 一卷 Zhishan qianwen (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
莘野纂聞 一卷 Xinye zuanwen (Ming) 伍餘福 Wu Yufu
駒陰冗記 一卷 Juyin rongji (Ming) 闌莊 Lan Zhuang
中洲野錄 一卷 Zhongzhou yelu (Ming) 程文憲 Cheng Wenxian
長安客話 一卷 Chang'an kehua (Ming) 蔣一葵 Jiang Yikui
古穰雜錄 一卷 Gurang zalu (Ming) 李賢 Li Xian
後渠漫記 一卷 Houqu manji (Ming) 崔銑 Cui Xian
懸笥瑣探 一卷 Xuansi suotan (Ming) 劉昌 Liu Chang
南翁夢錄 一卷 Nam ông mông lục (Nanweng menglu) (Annam) 黎澄 Lê Trừng
碧里雜存 一卷 Bili zacun (Ming) 董榖 Dong Gu
田居乙記 一卷 Tianju yiji (Ming) 方大鎮 Fang Dazhen
西樵野記 一卷 Xiqiao yeji (Ming) 侯甸 Hou Dian
二酉委譚 一卷 Eryou weitan (Ming) 王世懋 Wang Shimao
三餘贅筆 一卷 Sanyu zhuibi (Ming) 都邛 Du Qiong
聽雨紀談 一卷 Tingyu jitan (Ming) 都穆 Du Mu
劉氏雜志 一卷 Liushi zazhi (Ming) 劉定之 Liu Dingzhi
推篷寤語 一卷 Tuipeng wuyu (Ming) 李豫亨 Li Yuheng
寒檠膚見 一卷 Hanjing weijian (Ming) 毛元仁 Mao Yuanren
書肆說鈴 一卷 Shusi shuoling (Ming) 葉秉敬 Ye Bingjing
語窺今古 一卷 Yukui jingu (Ming) 洪文科 Hong Wenke
新知錄 一卷 Xinzhilu (Ming) 劉仕義 Liu Shiyi
識小錄 一卷 Shixiaolu (Ming) 周賓所 Zhou Binsuo
庚己編 一卷 Gengjibian (Ming) 陸粲 Lu Can
續已編 一卷 Xuyibian (Ming) 郎瑛 Lang Ying
涉異志 一卷 Sheyizhi (Ming) 閔文振 Min Wenzhen
蘇談 一卷 Sutan (Ming) 楊循吉 Yang Xuji
意見 一卷 Yijian (Ming) 陳于陛 Chen Yubi
遇恩錄 一卷 Yu'enlu (Ming) 劉仲景 Liu Zhongjing
天順日錄 一卷 Tianshun riji (Ming) 李賢 Li Xian
今言 一卷 Jinyan (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
彭公筆記 一卷 Penggong biji (Ming) 彭時 Peng Shi
琅琊漫抄 一卷 Langya manchao (Ming) 文林 Wen Lin
震澤紀聞 一卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
震澤長語 一卷 Zhenze changyu (Ming) 王鏊 Wang Ao
病逸漫記 一卷 Bingyi manji (Ming) 陸釴 Lu Yi
高坡異纂 一卷 Gaopo yizuan (Ming) 楊儀 Yang Yi
豫章漫抄 一卷 Yuzhang manchao (Ming) 陸深 Lu Shen
篷軒別記 一卷 Pengxuan bieji (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
蓬窗續錄 一卷 Fengchuang xulu (Ming) 馮時可 Feng Shike
青巖叢錄 一卷 Qingyan conglu (Ming) 王禕 Wang Yi
東谷贅言 一卷 Donggu zhuiyan (Ming) 敖英 Ao Ying
閑中古今錄 一卷 Xianzhong gujin lu (Ming) 黃溥 Huang Pu
春風堂隨筆 一卷 Chunfengfang suibi (Ming) 陸深 Lu Shen
簷曝偶談 一卷 Zhanpu outan (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
雨航雜錄 一卷 Yuhang zalu (Ming) 馮時可 Feng Shike
農田餘話 一卷 Nongtian yuhua (Ming) 長谷真逸 Changgu zhenyi
水南翰記 一卷 Shuinan hanji (Ming) 李如一 Li Ruyi (or 張袞 Zhang Gun)
鼂採清課 一卷 Chaocai qingke (Ming) 費元祿 Fei Yuanlu
吳風錄 一卷 Wufenglu (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
篷櫳夜話 一卷 Penglong yehua (Ming) 李日華 Li Rihua
寶櫝記 一卷 Baoduji (Ming) 滑惟善 Hua Weishan
腳氣集 一卷 Jiaoqiji (Ming) 車若水 Che Ruoshui
續志林 一卷 Xu zhilin (Ming) 王禕 Wang Yi
逐鹿記 一卷 Zhuluji (Ming) 王禕 Wang Yi
寓圃雜記 一卷 Yupu zaji (Ming) 王琦 Wang Qi
青溪暇筆 一卷 Qingxi xiabi (Ming) 姚福 Yao Fu
近峰聞略 一卷 Jinfeng wenlüe (Ming) 皇甫錄 Huangfu Lu
近峰記略 一卷 Jinfeng jilüe (Ming) 皇甫錄 Huangfu Lu
剪勝野聞 一卷 Jiansheng yewen (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
觚不觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
遜國記 一卷 Xunguoji (Ming) NN
谿山餘話 一卷 Xishan yuhua (Ming) 陸深 Lu Shen
吳中故語 一卷 Wuzhong guyu (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
清暑筆談 一卷 Qingshu bitan (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
甲乙剩言 一卷 Jiayi shengyan (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
百可漫志 一卷 Baike manzhi (Ming) 陳鼐 Chen Nai
見聞紀訓 一卷 Jianwen jixun (Ming) 陳良謨 Chen Liangmo
先進遺風 一卷 Xianjin yifeng (Ming) 耿定向 Geng Dingxiang
擁絮迂談 一卷 Yongxu yutan (Ming) 朱鷺 Zhu Lu
遼邸紀聞 一卷 Liaodi jiwen (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
女俠傳 一卷 Nüxiazhuan (Ming) 鄒之麟 Zou Zhilin
秘錄 一卷 Milu (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
西征記 一卷 Xizhengji (Jurchen-Jin) 戴祚 Dai Zuo
醫閭漫記 一卷 Yilü manji (Ming) 賀欽 He Qin
義虎傳 一卷 Yihuzhuan (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
琉球使略 一卷 Liuqiu shilüe (Ming) 陳侃 Chen Kan
雲中事記 一卷 Yunzhong shiji (Ming) 蘇祐 Su You
南巡日錄 一卷 Nanxun rilu (Ming) 陸深 Lu Shen
朝鮮紀事 一卷 Chaoxian jishi (Ming) 倪謙 Ni Qian
平定交南錄 一卷 Pingding Jiaonan lu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
雲林遺事 一卷 Yunlin yishi (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
國寶新編 一卷 Guobao xinbian (Ming) 顧麟 Gu Lin
仰山脞錄 一卷 Yishan cuolu (Ming) 閔文振 Min Wenzhen
新倩籍 一卷 Xinqianji (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
吳中往哲記 一卷 Wuzhong wangzhe ji (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
綠雪亭雜言 一卷 Lüxueting zayan (Ming) 敖英 Ao Ji
雲夢藥溪談 一卷 Yunmeng yaoxi tan (Ming) 文翔鳳 Wen Xiangfeng
蒹葭堂雜抄 一卷 Jiajietang zachao (Ming) 陸楫 Lu Ji
快雪堂漫錄 一卷 Kuaixuetang manlu (Ming) 馮夢禎 Feng Mengzhen
天爵堂筆餘 一卷 Tianjuetang biyu (Ming) 薛崗 Xue Gang
遒徇編 一卷 Qiuxunbian (Ming) 葉秉敬 Ye Bingjing
雪濤談叢 一卷 Xuetao tancong (Ming) 江盈科 Jiang Yingke
委巷叢談 一卷 Weixiang congtan (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
前定錄補 一卷 Qiandinglu bu (Ming) 朱佐 Zhu Zuo
譚輅 一卷 Tanlu (Ming) 張鳳翼 Zhang Fengyi
戲瑕 一卷 Xixia (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
語怪 一卷 Yuguai (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
異林 一卷 Yilin (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
西州合譜 一卷 Xizhou hepu (Ming) 張鴻磐 Zhang Hongqing
海味索隱 一卷 Haiwei suoyin (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
笑禪錄 一卷 Xiaochanlu (Ming) 潘游龍 Pan Youlong
雜纂三續 一卷 Zazuan sanxu (Ming) 黃允交 Huang Yunjiao
洞簫記 一卷 Dongxiaoji (Ming) 陸粲 Lu Can
廣寒殿記 一卷 Guanghandian ji (Ming) 朱瞻基 Zhu Zhanji (明宣宗 Emperor Xuanzong)
周顛仙人傳 一卷 Zhou Dian xianren zhuan (Ming) 朱元璋 Zhu Yuanzhang (明太祖 Emperor Taizu)
李公子傳 一卷 Li Gongzi zhuan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
阿寄傳 一卷 Aji zhuan (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2078.
Qiao Changfu 喬長阜 (2003). "Wuchao xiaoshuo 五朝小說", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 493.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 761-767.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 348.