ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Linghai yutu 嶺海輿圖

Sep 15, 2010 © Ulrich Theobald

Linghai yutu 嶺海輿圖 is a geographical treatise on Guangdong written by Yao Yu 姚虞 (jinshi degree 1532), courtesy name Zejin 澤進. The short book was written on the basis of his experience as regional inspector (xun'an 巡按) of Guangdong.

It consists of 12 maps of the main prefectures of Guangdong that are described in an appended text. Two maps are dedicated to native peoples. The text to each map includes a preface (xu 序) and notes (ji 紀) that inform about the history of each prefecture, the mountains and passes, the number of households, their field system and taxation, garrisons, and naval defence. There were in total 31 native communities of "southern barbarians" (nanyi 南夷), yet the text also describes others living beyond the borders of China, mainly in countries having commercial contacts with the overseas ports of Guangdong and sending tributes to the Ming court, like Annam 安南, Champa 占城, Malacca 滿剌加, Srivijaya 三佛齊, Boni 孛泥, Sri Lanka 錫蘭 or Sumatera 蘇門答臘.

The book is included in the series Siku quanshu 四庫全書 and Shoushange congshu 守山閣叢書.

Sources:
Chen Zhiming 陳志明 (2015). "Cong Xingcha shenglan kan haishang silu de renwen jiaoliu yu maoyi wanglai 從《星槎勝覽》看海上絲路的人文交流與貿易往來", Guangxi Minzu Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 廣西民族大學學報(哲學社會科學版), 2015 (9).
Mao Ruifang 毛瑞方, Zhou Shaochuan 周少川 (2007). "Mingdai Xiyang san shu de yuwai shi jizai yu shijiexing yishi: Du Yingya shenglan, Xingcha shenglan, Xiyang fanguo zhi 明代西洋三書的域外史記載與世界性意識——讀《瀛涯勝覽》《星槎勝覽》《西洋番國志》", Huaibei Meitan Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮北煤炭師範學院學報(哲學社會科學版), 2007 (12).
Weng Guozhen 翁國珍 (1986). "Qiantan Fei Xin ji qi Xingcha shenglan 淺談費信及其《星槎勝覽》", Fujian Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 福建師範大學學報(哲學社會科學版), 1986 (4).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 199.
Zhang Jian 張箭 (2005). "Jizai Zheng He xia Xiyan de san shu yi tu: Yingya shenglan, Xingcha shenglan, Xiyang fanguo tu, Zheng He hanghai tu 記載鄭和下西洋的“三書一圖”——《瀛涯勝覽》《星槎勝覽》《西洋番國志》《鄭和航海圖》, Lishi jiaoxue 歷史教學, 2005-02).
Zheng Hesheng 鄭鶴聲 (1992). "Xingcha shenglan 星槎勝覽", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, 1327.