ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Menglianglu 夢粱錄

Jul 12, 2010 © Ulrich Theobald

Menglianglu 夢粱錄 "A dream of sorghum" is a description of the capital Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang) during the Southern Song period 南宋 (1127-1279). The 20-juan long book is of special interest for the study of society and economy, and especially the urbanisation during the Southern Song period.

The author was Wu Zimu 吳自牧, whose dates of live are not exactly known, just like the exact date of publication. This makes the book, which actually deals with concrete historical facts, look like a kind of novel in which events take place somehow and somewhere in Lin'an and not in a concrete span of time. The style of the Menglianglu is modeled after the book Dongjing menghua lu 東京夢華錄, a description of the capital of the Northern Song dynasty 北宋 (960-1127), Kaifeng 開封 (modern Kaifeng, Henan).

The first modern publication by the Shanghai Gudian Wenxue Press 上海古典文學出版社 from 1956 was based on the edition of the series Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, and was included in a joint edition along with its predecessor, the Dongjing menghua lu, and three other books. In 1984 a stand-alone edition of the Menglianglu was published by the Zhejiang Remin Press 浙江人民出版社.

Sources:
Cai Guoliang 蔡國梁 (1996). "Menglianglu 夢粱錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 93.
Hu Jinggan 胡景乾 (2011). "Menglianglu jiazhi tanxi: Jian lun dui menghuati wenxue de jicheng yu chuangxin 《夢粱錄》價值探析——兼論對夢華體文學的繼承與創新", Jiazhi gongcheng 價值工程, 2011 (11).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 707.
Li Sai 李賽, Jiang Quanjiatun 江權佳暾, Yuan Chengcong 袁誠聰, Kong Xiangyu 孔祥玉 (2017). "Menglianglu suo jian Nansong Lin'an jiu wenhua yanjiu 《夢粱錄》所見南宋臨安酒俗文化研究", Nanning Zhiye Jishu Xueyuan xuebao 南寧職業技術學院學報, 2017 (2).
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 195.
Ma Huixing 馬惠熊 (1994). "Menglianglu 夢粱錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Jingji 經濟卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 207.
Shen Lili 沈麗莉 (2009). "Menglianglu shipin ciyu kaoshi 《夢粱錄》食品詞語考釋", Wenjiao ziliao 文教資料, 2009 (12).
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe), 357.
Sun Ruqi 孫如琦 (1992). "Menglianglu 夢粱錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 657.
Wan Fang 萬方 (2019). "Zhongguo gudu jisheng dianji: Menglianglu 中国古都寄勝典籍——《夢粱錄》", Shuwu 書屋, 2019-05).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 312.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 780.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 608.
Zeng Jie 曾潔 (2012). "Menglianglu yu Xianchun Lin'anzhi 《夢粱錄》與咸淳《臨安志》", Zhongguo difangzhi 中國地方志, 2012 (5).
Zeng Jie 曾潔 (2014). "Menglianglu chengshu niandai kaolun 《夢粱錄》成書年代考論", Xinwen shijie 新聞世界 2014 (4).
Zhang Qinghong 張清宏 (2015). "Menglianglu zhong de Hangzhou chashi 《夢粱錄》中的杭州茶事", Zhongguo chaye 中國茶葉, 2015 (1).
Zheng Yunbo 鄭云波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 433.
Zhou Sheng 周晟 (2015). "Menglianglu zai kao 《夢粱錄》再考", Zhongguo difangzhi 中國地方志, 2015 (2).