ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Dongjing menghua lu 東京夢華錄

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Meng Yuanlao's 孟元老 (fl. 1147) book Dongjing menghua lu 東京夢華錄 "The dream of Hua in the Eastern Capital" is a very detailed description of the daily life in the Northern Song period 北宋 (960-1126) capital of Kaifeng 開封 (modern Kaifeng, Henan). Kaifeng was called the "Eastern Capital" (Dongdu 東都) because it was located more to the east than Chang'an 長安 (modern Xi'an 西安, Shaanxi), the old "western capital", and Luoyang 洛陽 (modern Luoyang/Henan).

In 10 juan, Meng Yuanlao gives an account of how he remembered the bustling life and the capital's inhabitants' customs. The book was written in the 1130s as a reminiscence of the ancient times before the Song court had to flee to the south where it established the Southern Song dynasty (1127-1279) in Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang).

Concerning the history of Chinese literature and performing arts the "Dream" is an important source for our knowledge about popular theatre and the many diversions people could enjoy in one of the largest cities of her time worldwide. The narrative style of the Dongjing menghua lu was copied by later Southern Song writers, like in Ducheng jisheng 都城紀勝, Menglianglu 夢粱錄 or Wulin jiushi 武林舊事.

The earliest modern edition was published in 1956 by the Shanghai Gudian Wenxue Press 上海古典文學出版社.

Sources:
Cai Guoliang 蔡國梁 (1996). "Dongjing menghua lu 東京夢華錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 74.
Chen Qiao 陳翹 (2007). "Dongjing menghua lu zhongyuenjie tiao liang zhong banben yi zi zhi cha de sikao: Jian yi Beisong mulianxi zhi xingtai tezheng 《東京夢華錄》“中元節”條兩種版本一字之差的思考——兼議北宋目連戲之形態特徵", Xiqu yishu 戲曲藝術, 2007 (11).
Di Xiaoyan 狄曉胭 (2016). "Cong Dongjing menghua lu kan Beisong jiu wenhua 從《東京夢華錄》看北宋酒文化", Kaifeng Daxue xuebao 開封大學學報, 2016-03).
Gao Yanjie 郜彦傑 (2013). "Dongjing menghua lu fangyan ciyu yanjiu 《東京夢華錄》方言詞語研究", Wenjiao ziliao 文教資料, 2013 (1).
Gao Yanjie 郜彦傑 (2013a). "Dongjing menghua lu fangyan ciyu yanjiu (xu) 《東京夢華錄》方言詞語研究(續)", Wenjiao ziliao 文教資料, 2013 (5).
He Zhaoquan 何兆泉 (2015). "Dongjing menghua lu zuozhe wenti kaobian 《東京夢華錄》作者問題考辨", Zhejiang xuekan 浙江學刊", 2015 (9).
Hu Nianyi 胡念貽 (1992). "Dongjing menghua lu 東京夢華錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 119.
Jiang Qingxiang 姜慶湘, Xiao Guoliang 蕭國亮 (1981). "Cong Qingming shanghe tu he Dongjing menghua lu kan Beisong Bianjing de chengshi jingji 從《清明上河圖》和《東京夢華錄》看北宋汴京的城市經濟", Zhongguo shehui kexue 中國社會科學, 1981 (7).
Kölla, Brigitte (1996). Der Traum von Hua in der Östlichen Hauptstadt: Meng Yuanlaos Erinnerungen an die Hauptstadt der Song (Bern: Lang).
Kong Xianyi 孔憲易 (1992). "Dongjing menghua lu 東京夢華錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 181-182.
Li Bingzong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 613.
Li Guotong 李國彤 (1994). "Dongjing menghua lu zhong de nüxing ji wenhua fenceng 《東京夢華錄》中的女性及文化分層", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化", 1994 (8).
Li Zhizhong 李致忠 (2006). "Dongjing menghu alu zuozhe xukao 《東京夢華錄》作者續考", Wenxian 文獻, 2006 (7).
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 190.
Liu Bingguo 劉秉果 (2016). "Dongjing menghu alu zhong chengxian de Beisong shiqi de youxi huodong 《東京夢華錄》中呈現的北宋時期的遊戲活動", Tiyu keyan 體育科研, 2016-09).
West, Stephen H. (1985). "The Interpretation of a Dream: The Sources, Evaluation, and Influence of the Dongjing Meng Hua Lu", T'oung Pao, 71/1-3: 63-108.
West, Stephen H. (2005). "Recollections of the Northern Song Capital", in Victor H. Mair, Nancy S. Steinhardt, Paul R. Goldin, ed. Hawaii Reader in Traditional Chinese Culture (Honolulu: University of Hawaii Press), 405-422.
Meng Lingfa 孟令法 (2015). "Dongjing menghu alu yu Beisiong shiqi de dushi zongjiao xinyang 《東京夢華錄》與北宋時期的都市宗教信仰", Huanghe Keji Daxue xuebao 黃河科技大學學報, 2015 (7).
Meng Wenlong 孟文龍 (2014). "Beisong Dongjing cheng de yeshi: Yi Dongjing menghua lu wei zhongxin de yanjiu 北宋東京城的夜市——以《東京夢華錄》為中心的研究", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2014 (5).
Ning Xin 寧欣 (2002). "You Tang ru Song dushi renkou jiegou ji wailai, liudong renkou shuliang bianhua qianlun: Cong Beilizhi he Dongjing menghua lu tanqi 由唐入宋都市人口結構及外來、流動人口數量變化淺論——從《北里志》和《東京夢華錄》談起", Zhongguo wenhua yanjiu 中國文化研究, 2002 (5).
Niu Huifang 牛慧芳 (2017). "Beisong Bianjing xiju wenhua: Yi Dongjing menghua lu wei zhuyao kaocha duixiang 北宋汴京戲劇文化——以《東京夢華錄》為主要考察對象", Heilongjiang Gongye Xueyuan xuebao (Zongheban) 黑龍江工業學院學報(綜合版), 2017 (4).
Wan Fang 萬方 (2019). "Zhongguo gudu jisheng dianji: Dongjing menghua lu 中國古都紀勝典籍——《東京夢華錄》", Shuwu 書屋, 2019 (4).
Wang Ke 王珂 (2018). "Cong Dongjing menghua lu kan Beisong geji shangyexing huodong 從《東京夢華錄》看北宋歌妓商業性活動", Beifang yinyue 北方音樂, 2018 (3).
Wang Xueyan 王雪艷 (2018). "Cong Dongjing menghua lu kan Beisong ducheng de shangye wenhua 從《東京夢華錄》看北宋都城的商業文化", Zhongguo shanglun 中國商論, 2018 (3).
West, Stephen H. (1986). "Tung-ching meng-hua lu 東京夢華錄", in William H. Nienhauser, ed. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 832-834.
West, Stephen H. (2017). "The Pains of Pleasure: The Lanterns of Kaifeng", in Joseph S.C. Lam, Lin Shuen-fu, Christian de Pee; Martin Powers, ed. Senses of the City: Perceptions of Hangzhou and Southern Song China, 1127-1279 (Hong Kong: Chinese University Press), 109-147.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 211.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 153.
Yi Yongwen 伊永文 (2006). "Dongjing menghua lu banben fawei 《東京夢華錄》版本發微", Gudian wenxue zhishi 古典文學知識, 2006 (7).
Zhang Fan 張凡 (2010). "Qianlun Beisong Dongjing fanhua de qinshi ye: Yi Dongjing menghua lu wei zhu 淺論北宋東京繁華的飲食業——以《東京夢華錄》為主", Dazhong wenyi 大衆文藝, 2010 (11).
Zheng Yunbo 鄭云波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 432.