ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xuanhe fengshi Gaoli tujing 宣和奉使高麗圖經

Oct 19, 2013 © Ulrich Theobald

Xuanhe fengshi Gaoli tujing 宣和奉使高麗圖經, short title Shi Gaoli lu 使高麗錄, is a report of a diplomatic mission to Korea writen by Xu Jing 徐兢 (1091-1153), courtesy name Mingshu 明叔, style Zixin jushi 自信居士. He hailed from Ouning 甌寧 in the prefecture of Jianzhou 建州 (modern Nanping 南平, Fujian) and was sent to Korea in 1124, during the Xuanhe reign-period 宣和 (1119-1125) of Emperor Huizong 宋徽宗 (r. 1100-1125) of the Northern Song dynasty 北宋 (960-1126).

Xu stayed more than a month at the court of Koryŏ (Chinese reading Gaoli 高麗) and began to write down the report still during his travel. The 40-juan long book was submitted to the throne, and Xu was rewarded with the title of a metropolitan graduate (jinshi).

The book is divided into 29 chapters explaining themes like the foundations of the state of Koryŏ and its dynasty, important personalities, the ritual and administrative system, customs and habits, traffic, sea routes, and the system of official communication at the court. The chapter on the sea routes to Korea (haidao 海道) alone covers 6 juan and is very detailed. The original book also included maps and illustrations but these were lost at the beginning of the Southern Song period.

The report was printed several times during the Ming period 明 (1368-1644), also in Korea, and is included in the series Baichuan xuehai 百川學海, Shuofu 說郛, Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Che Jinshun 車今順, Zheng Ji 鄭姬 (1997). "Xuanhe fengshi Gaoli tujing de shiliao jiazhi 《宣和奉使高麗圖經》的史料價值", Yanbian Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 延邊大學學報(哲學社會科學版), 1997 (11).
Gu Jichen 顧吉辰 (1987). "Xu Jing he ta de Xuanhe fengshi Gaoli tujing 徐兢和他的《宣和奉使高麗圖經》", Dongjiang xuekan 東疆學刊, 1987 (10).
Guo Changgen 郭長根, Zhang Hui 張暉 (2016). "Gaoli tujing li de Xu Jing hanglu he qun shandao 《高麗圖經》裏的徐兢航路和群山島", Wenzhou Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 溫州大學學報(社會科學版), 2016 (11).
He Shengdi 賀聖迪 (1996). "Xuenhe fengshi Gaoli tujing 宣和奉使高麗圖經", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 295.
Lai Shaobo 賴少波 (2016). "Xu Jing yu Xuanhe fengshi Gaoli tujing 徐兢與《宣和奉使高麗圖經》", Fujian shi zhi 福建史志, 2016 (6).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1114.
Li Yukun 李玉昆 (1997). "Xuanhe fengshi Gaoli tujing yu Songdai de haiwai jiaotong 《宣和奉使高麗圖經》與宋代的海外交通", Zhongguo hanghai 中國航海, 1997 (6).
Liang Li 梁利 (1998). "Lun Xu Jing ji qi Xuanhe fengshi Gaoli tujing 論徐兢及其《宣和奉使高麗圖經》", Henan Daxue xuebao (Shekeban) 河南大學學報(社科版), 1998 (3).
Qi Qingfu 祁慶富 (1996). "Xuanhe fengshi Gaoli tujing banben yuanliu kao 《宣和奉使高麗圖經》版本源流考", Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫, 1996 (6).
Sun Xiguo 孫希國 (2012). "Xuane fengshi Gaoli tujing zuozhe Xu Jing shengping kao 《宣和奉使高麗圖經》作者徐兢生平考", Liaodong Xuexuan yubao (Shehui kexue ban) 遼東學院學報(社會科學版), 2012 (6).
Sun Xu 孫旭 (2013). "Xuanhe fengshi Gaoli tujing de zuozhe, banben ji shiliao jiazhi 《宣和奉使高麗圖經》的作者、版本及史料價值", Lantai shijie 蘭台世界, 2013 (6).
Wan Fang 萬方 (2017). "Zhong-wai gudai jiaotong shiji: Xuanhe fengshi Gaoli tujing 中外古代交通史籍——宣和奉使高麗圖經", Shuwu 書屋, 2017 (9).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, eds. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 275.