ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baichuan xuehai 百川學海

Sep 28, 2011 © Ulrich Theobald

Baichuan xuehai 百川學海

Baichuan xuehai 百川學海 is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Song-period 宋 (960-1279) scholar Zuo Gui 左圭 (fl. 1273). It includes 101 books with a total length of 177 juan. Zuo Gui 左圭, courtesy name Yuxi 禹錫, style Gumao Shanren 古鄮山人, hailed from Zhejiang, but his dates of life are unknown.

The name of the series is derived from a sentence in the chapter Xuexing 學行 of Yang Xiong's 揚雄 (53 BCE-18 CE) book Fayan 法言 from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE) in which it is said that "one hundred rivers learn to be the sea, and they flow towards the sea".

The Baichuan xuehai is often called the first congshu in the history of Chinese publication. It is divided into ten series (ji 集) numbered according to the Heavenly Stems (tiangan 天干). Most of the books included were written during the Tang 唐 (618-907) and Song periods, but there are also some dating from the Jin 晉 (265-420) and the Southern Dynasties 南朝 (420~589) periods. The greatest part of the books included in the Baichuan xuehai is also to be found in the vast Qing-period 清 (1644-1911) series Siku quanshu 四庫全書.

In his preface Zuo Gui says that the one hundred books he assembled in this series served to be the best manuals for the education of any scholar. The number of collectanea included in the Baichuan xuehai is much larger than that of the Ruxue jingwu 儒學警悟 that was compiled somewhat earlier, but Zuo Gui underwent less editorial work for the books, so that the texts included in the Baichuan xuehai have a more original wording. The Baichuan xuehai therefore often served as a text basis for later editions.

The series of Zuo Gui was so paradigmatic that the Ming-period 明 (1368-1644) scholars Wu Yong 吳永 and Feng Kebin 馮可賓 (jinshi degree 1622) published two continuations called Xu baichuan xuehai 續百川學海, and Guang baichuan xuehai 廣百川學海, respectively. There are also two further supplements compiled by the Ming-period collector Sima Tai 司馬泰 (jinshi degree 1523), the Sanxu baichuan xuehai 三續百川學海 with a length of 30 juan, and Zaixu baichuan xuehai 再續百川學海 with a length of 80 juan.

Of the first Song period print of the Baichuan xuehai from the Xianchun reign-period 咸淳 (1265-1274) only fragments have preserved as facsimile in an edition from the Ming period. It includes 102 books and was first printed in 1927 by Tao Xiang 陶湘 (1871-1940) from Wujin 武進, Jiangsu, yet some of the books had to be reconstructed with the help of a second Ming-period print, the edition of Master Hua 華氏 from Wuxi 無錫 with 101 books that was published in 1921 by the Boguzhai Studio 博古齋 in Shanghai. The Tao/Hua version was printed in 1930 and served as the base for the table below because it is the most widespread version of the Baichuan xuehai. The books in Master Hua's version are arranged in a different order that is closer to the Ming facsimiles.

Table 1. The series Baichuan xuehai 百川學海
(Song) 左圭 Zuo Gui (comp.)
Edition from the Hongwu reign-period of Master Hua from Wuxi 無錫華氏; facsimile from 1921 by the Shanghai Boguzhai Studio 上海博古齋; the 1927 reprint by Tao Xiang from Wujin 武進陶氏(陶湘), using fragments of a Xianchun reign-period print from the Song era
書名, length in juan Title Author(s)
甲集 Jiaji First Collection
前定錄 一卷
前定續錄 一卷
Qiandinglu,
Qianding xulu
(Tang) 鍾輅 Zhong Lu
中華古今注 三卷 Zhonghua gujin zhu (Later Tang) 馬縞 Ma Gao
庚溪詩話 二卷 Gengxi shihua (Song) 西郊野叟 Xijiao yesou (陳巖肖 Chan Yanxiao)
善誘文 一卷 Shanyouwen (Song) 陳錄 Chen Lu
釋常談 三卷 Shichangtan (Song) NN
高宗皇帝御製翰墨志 (翰墨志) 一卷 Gaozong huangdi yuzhi hanmo zhi (Hanmozhi) (Song) 宋高宗 Song Gaozong (趙構 Zhao Gou)
九經補韻 一卷 Jiujing buyun (Song) 楊伯嵒 Yan Boyan
官箴 一卷 Guanzhen (Song) 呂本中 Lü Benzhong
雞肋 一卷 Jile (Song) 趙崇絢 Zhao Chongxun
梅譜 (石湖梅譜, 范村梅譜) 一卷 Meipu (Shihu Meipu, Fancun meipu) (Song) 范成大 Fan Chengda
乙集 Yiji Second Collection
厚德錄 四卷 Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
河東先生龍城錄 (龍城錄) 二卷 Dedong xiansheng lucheng lu (Luchenglu) (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
竹坡老人詩話 三卷 Zhupo laoren shihua (Song) 周紫芝 Zhou Zizhi
文正王公遺事 一卷 Wenzheng wanggong yishi (Song) 王素 Wang Su
晝簾緒論 一卷 Zhoulian xulun (Song) 胡太初 Hu Taichu
法帖譜系 二卷 Fatie puxi (Song) 曹士冕 Cao Shimian
翰林志 一卷 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
茶經 三卷 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
酒譜 一卷 Jiupu (Song) 竇苹 Dou Ping
竹譜 一卷 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
h丙集 Bingji Third Collection
東坡先生志林集 一卷 Dongpo xiansheng zhilin ji (Song) 蘇軾 Su Shi
晁氏客語 一卷 Chaoshi keyu Song) 晁說之 Chao Yuezhi
許彦周詩話 一卷 Xu Yanzhou shihua (Song) 許顗 Xu Kai
耕禄藁 一卷 Genglugao (Song) 胡錡 Hu Qi
聖門事業圖 一卷 Shengmen shiye tu (Song) 李元綱 Li Yuangang
書譜 一卷 Shupu (Tang) 孫過庭 Sun Guoting
鼠璞 一卷 Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
歐陽文忠公試筆 一卷 Ouyang wenzhonggong shibi (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
開天傳信記 一卷 Kaitian chuanxin ji (Tang) 鄭棨 Zheng Qi
菊譜 (石湖菊譜, 范村菊譜) 一卷 Jupu (Shihu jupu, Fancun jupu) (Song) 范成大 Fan Chengda
丁集 Dingji Fourth Collection
宋朝燕翼詒謀錄 五卷 Songchao yanyi daimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
螢雪叢說 二卷 Yingxue congshuo (Song) 俞成 Yu Cheng
後山居士詩話 一卷 Houshan jushi shihua (Song) 陳師道 Chen Shidao
孫公談圃 三卷 Sungong tanpu (Song) 孫升述 Sun Sheng (narr.)
(Song) 劉延世 Liu Yanshi (rec.)
可談 (萍洲可談) 一卷 Ketan (Pingzhou ketan) (Song) 朱彧 Zhu Yu
續書譜 一卷 Xu shupu (Song) 姜夔 Jiang Kui
四六談麈 一卷 Siliu tanchen (Song) 謝伋 Xie Ji
洛陽牡丹記 一卷 Luoyang mudan ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
香譜 二卷 Xiangpu (Song) 洪芻 Hong Chu
史老圃菊譜 一卷 Shi Laopu jupu (Song) 史正志 Shi Zhengzhi
戊集 Wuji Fifth Collection
濟南先生師友談記 一卷 Jinan xiansheng shiyou tanji (Song) 李廌 Li Zhi
因論 一卷 Yinlun (Tang) 劉禹錫 Liu Yuxi
司馬溫公詩話 一卷 Sima Wengong shihua (Song) 司馬光 Sima Guang
東谷所見 (東谷隨筆) 一卷 Donggu suojian (Donggu suibi) (Song) 李之彦 Li Zhiyan
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
法帖刊誤 二卷 Fatie kanwu (Song) 黄伯思 Huang Bosi
祛疑說 一卷 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong
李涪刊誤 二卷 Li Fu kanwu (Tang) 李涪 Liu Fu
東溪試茶錄 一卷 Dongxi shicha lu (Song) 宋子安 Song Zi'an
菊譜 (劉氏菊譜) 一卷 Jupu (Liushi jupu) (Song) 劉蒙 Liu Meng
己集 Jiji Sixth Collection
淳熙玉堂雜紀 三卷 Chunxi yutang zaji (Song) 周必大 Zhou Bida
獨斷 二卷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
珊瑚鉤詩話 三卷 Shanhugou shihua (Song) 張表臣 Zhang Biaochen
王文正公筆錄 一卷 Wang Wenzhenggong bilu (Song) 王曾 Wang Ceng
國老談苑 二卷 Guolao tanyuan (Song) 王君玉 Wang Junyu
米元章書史 一卷 Mi Yuanzhang shushi (Song) 米芾 Mi Fu
煎茶水記 一卷 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
菌譜 一卷 Xunpu (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
筍譜 (笋譜) 一卷 Sunpu (Song) 釋贊寧 Monk Huining
本心齋蔬食譜 (疏食譜) 一卷 Benxinzhai shucai pu (Shushipu) (Song) 陳達叟 Chen Dasou
庚集 Gengji Seventh Collection
蘇黄門龍川略志 十卷 Su Huangmen Longchuan lüezhi (Song) 蘇轍 Su Zhe
王公四六話 二卷 Wang gong siliu hua (Song) 王銍 Wang Zhi
貢父詩話 (中山詩話) 一卷 Xiafu shihua (Zhongshan shihua) (Song) 劉攽 Liu Ban
獻醜集 一卷 Xianchouji (Song) 許棐 Xu Fei
隋遺錄 二卷 Suiyilu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
書斷 (書斷列傳) 四卷 Shuduan (Shuduan liezhuan) (Tang) 張懷瓘 Zhang Huaiguan
名山洞天福地記 一卷 Mingshan tongtian fudi ji (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
硯史 一卷 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
海棠譜 三卷 Haitangpu (Song) 陳思 Chen Si
辛集 Xinji Eighth Collection
子略 四卷
(附)目 一卷
Zilüe
Mu
(Song) 高似孫 Gao Sisun
宋景文公筆記 三卷 Song Jingwengong biji (Song) 宋祁 Song Qi
東萊紫呂薇詩話 一卷 Donglai Lü Ziwei shihua (Song) 呂本中 Lü Benzhong
漁樵問對 一卷 Yuqiao wendui (Song) 邵雍 Shao Yong
選詩句圖 一卷 Xuanshi goutu (Song) 高似孫 Gao Sisun (comp.)
寶章待訪錄 一卷 Baozhang daifang lu (Song) 米芾 Mi Fu
南方草木状 三卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
蟹譜 二卷 Xiepu (Song) 傅肱 Fu Hong
歙州硯譜 一卷 Shezhou yanpu (Song) 唐積 Tang Ji
歙硯說 一卷
辨歙石說 一卷
Sheyan shuo
Bian sheshi shuo
(Song) 曹紹 Cao Shao
茶錄 一卷 Chalu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
壬集 Renji Ninth Collection
騷略 三卷 Saolüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
韓忠獻公遺事 一卷 Han Zhongxiangong yishi (Song) 强至 Qiang Zhi
石林詩話 三卷 Shilin shihua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
揮麈錄 二卷 Huichenlu (Song) 楊萬里 Yang Wanli (or 王明清 Wang Mingqing)
文房四友除授集 一卷 Wenfang yiyou chushou ji (Song) 鄭清之 Zheng Qingzhi etc.
法帖釋文 十卷 Fatie shiwen (Song) 劉次莊 Liu Cizhuang
師曠禽經 一卷 Shi Kuang Qinjing (Jin) 張華 Zhang Hua (comm.)
橘錄 三卷 Julu (Song) 韓彦直 Han Yanzhi
端溪硯譜 一卷 Duanxi yanpu (Song) NN; 葉樾 Ye Yue (rev.)
牡丹榮辱志 一卷 Mudan rongru zhi (Song) 丘璿 Qiu Xuan
癸集 Guiji Tenth Collection
學齋佔畢 四卷 Xuezhai zhanbi (Song) 史繩祖 Shi Shengzu
欒城先生遺言 一卷 Luancheng xiansheng yiyan (Song) 蘇籀 Su Zhou (rec.)
六一居士詩話 (六一詩話) 一卷 Liuyi jushi shihua (Liuyi shihua) (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
西疇老人常言 一卷 Xishou laoren changyan (Song) 何坦 He Tan
道山清話 一卷 Daoshan qinghua (Song) 道山先生王□ Daoshan xiansheng Wang N
海嶽名言 一卷 Haiyue mingyan (Song) 米芾 Mi Fu
丁晉公談錄 一卷 Ding Jingong tanlu (Song) 丁謂 Ding Wei
荔枝譜 一卷 Lizhipu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
揚州芍藥譜 一卷 Yangzhou shaoyao pu (Song) 王觀 Wang Guan
硯譜 一卷 Yanpu (Song) 李之彥 Li Zhiyan

Xu baichuan xuehai 續百川學海

Xu baichuan xuehai 續百川學海 is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Wu Yong 吳永 (dates of life unknown). It is modeled after the Song-period 宋 (960-1279) series Baichuan xuehai 百川學海 by Zuo Gui 左圭 and includes 104 books with a total length of 117 juan. Wu Yong assembled important books from the Tang 唐 (618-907) and Song periods that were not included in Zuo Gui's series. Some of the titles are, nevertheless, included in both. The Xu baichuan xuehai is divided into ten collections (ji 集), following the Heavenly Stems (tiangan 天干), and is arranged in 12 volumes (ce 册).

Practically all of the books are also included in other series, like the Shuofu 說郛, so that the Xu baichuan xuehai is not a collection of rare titles. The most important edition of the Xu baichuan xuehai is the print of the Xinyuan Studio 心遠堂 from the Ming period.

Table 2. The series Xu baichuan xuehai 續百川學海
(Ming) 吳永 Wu Yong (comp.)
Ming-period print
書名, length in juan Title Author(s)
甲集 Jiaji First Collection
令旨解二諦義 一卷 Lingzhi jieer diyi (Liang) 昭明太子 Prince Zhaoming (蕭統 Xiao Tong)
毛詩草木鳥獸蟲魚疏 二卷 Maoshi caomu niaoshou chongzu shu (Sanguo-Wu) 陸機 Lu Ji
古今考 一卷 Gujinkao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
中華古今注 三卷 Zhonghua gujin zhu (Later Tang) 馬縞 Ma Gao
小爾雅 一卷 Xiao erya (Han) 孔鮒 Kong Fu
五色線 一卷 Wusexian (Song) NN
兩同書 一卷 Liangtongshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
希通錄 一卷 Xitonglu (Song) 蕭參 Xiao Shen
資暇錄 一卷 Zixialu (Tang) 李匡乂 Li Kuangyi
蠡海錄 一卷 Lihailu (Song) 王逵 Wang Kui
乙集 Yiji Second Collection
晉陽秋 一卷 Jinyang qiu (Jin) 庾翼 Yu Ji
蜀檮杌 一卷 Shu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
趙后遺事 一卷 Zhao Hou yishi (Song) 秦醇 Qin Chun
焚椒錄 一卷 Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
元氏掖庭記 一卷 Yuanshi yeting ji (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
鄴中記 一卷 Yezhongji (Jin) 陸歲羽 Lu Suiyu
北轅錄 一卷 Beiyuanlu (Song) 周輝 Zhou Hui
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Zheng Yu
三楚新錄 一卷 San Chu xinlu (Song) 周羽冲 Zhou Yuchong
江南野錄 (江南野史) 一卷 Jiangnan yelu (Jiangnan yeshi) (Song) 龍衮 Long Gun
丙集 Bingji Third Collection
明道雜志 一卷 Mingdao zazhi (Song) 張耒 Zhang Lei
東觀奏記 三卷 Dongguan zouji (Tang) 裴庭裕 Pei Tingyu
幽閒鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
隋唐嘉話 一卷 Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
南唐近事 一卷 Nantang jinshi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
開元天寶遺事 一卷 Kaiyuan tianbao yishi (Later Zhou) 王仁裕 Wang Renyu
朝野僉載 一卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
桂苑叢談 一卷 Guiyuan congtan (Tang) 馮翊 Feng Yi
丁集 Dingji Fourth Collection
樂郊私話 一卷 Lejiao sihua (Yuan) 姚桐壽 Yao Tongshou
國老談苑 二卷 Guolao tanyuan (Song) 王銍 Wang Zhi (王君玉 Wang Junyu)
孫公談圃 三卷 Sungong tanpu (Song) 孫升述 Sun Sheng (narr.), 劉延世 Liu Yanshi (rec.)
螢雪叢說 二卷 Yongxue congshuo (Song) 俞成 Yu Cheng
道山清話 一卷 Daoshan qinghua (Song) 王暐 Wang Wei
劉賓客嘉話錄 一卷 Liu binke jiahua lu (Tang) 韋絢 Wei Xun
鄰幾雜志 一卷 Linji zazhi (Song) 江休復 Jiang Xiufu
戊集 Wuji Fifth Collection
避暑漫抄 一卷 Bishu manchao (Song) 陸游 Lu You
深雪偶談 一卷 Shenxue outan (Song) 方岳 Fang Yue
桐陰舊話 一卷 Tongyin jiuhua (Song) 韓元吉 Han Yuanji
養痾漫筆 一卷 Yangke manbi (Song) 趙溍 Zhao Jin
宣政雜錄 一卷 Xuanzheng zazhi (Song) 江萬里 Jiang Wanli
遂昌雜錄 一卷 Suichang zalu (Yuan) 鄭元佑 Zheng Yuanyou
文昌雜錄 一卷 Wenchang zalu (Song) 陳襄 Chen Xiang (or 龐元英 Pang Yuanying)
聞見雜錄 一卷 Wenjian zalu (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
行營雜錄 一卷 Xingying zalu (Song) 趙葵 Zhao Kui
江行雜錄 一卷 Jiangxing zalu (Song) 廖瑩中 Liao Yingzhong
碧湖雜記 一卷 Bihu zaji (Song) 謝枋得 Xie Fangde
鐵圍山叢談 一卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡縧 (蔡絛) Cai Tao
南海古迹記 一卷 Nanhai guji ji (Yuan) 吳萊 Wu Lai
青溪寇軌 一卷 Qingxi kougui (Tang) 方勺 Fang Shao
溪蠻叢笑 一卷 Ximan congxiao (Song) 朱輔 Zhu Fu
北戶錄 一卷 Beihulu (Tang) 段公路 Duan Anlu
北里志 一卷 Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
己集 Jiji Sixth Collection
吳船錄 一卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
驂鸞錄 一卷 Canluanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
攬轡錄 一卷 Lanpeilu (Song) 范成大 Fan Chengda
入蜀記 一卷 Rushuji (Song) 陸游 Lu You
入越記 一卷 Ruyueji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
吳地記 一卷 Wudiji (Tang) 陸廣微 Lu Guangwei
吳郡諸山錄 一卷 Wujun zhushan lu (Song) 周必大 Zhou Bida
廬山錄 一卷
廬山後錄 一卷
Lushanlu
Lushan houlu
(Song) 周必大 Zhou Bida
九華山錄 一卷 Jiuhuashan lu (Song) 周必大 Zhou Bida
金華游錄 一卷 Jinhua youlu (Song) 方鳳 Fang Feng
庚集 Gengji Seventh Collection
卧游錄 一卷 Woyoulu (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
啟顏錄 一卷 Qiyanlu (Tang) 侯白 Hou Bai
省心錄 一卷 Xingxinlu (Shengxinlu) (Song) 林逋 Lin Bu
厚德錄 一卷 Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
樂善錄 一卷 Leshanlu (Song) 李昌齡 Li Changling
還冤記 (還冤志) 一卷 Huanyuanji (Huanyuanzhi) (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
博異志 一卷 Boyizhi (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
辛集 Xinji Eighth Collection
歲華記麗譜 一卷 Suihua jili pu (Yuan) 費著 Fei Zhu
家世舊事 一卷 Jiashi jiushi (Song) 程頤 Cheng Yi
教坊記 一卷 Jiaofangji (Tang) 崔令欽 Cui Lingqin
青樓集 一卷 Qinglouji (Yuan) 黄雪衰 Huang Xueshuai (or 夏庭芝 Xia Tingzhi)
小名錄 一卷 Xiaominglu (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
侍兒小名錄 一卷 Shier xiaoming lu (Song) 洪遂 Hong Sui
麟書 一卷 Linshu (Song) 汪若海 Wang Ruohai
尤射 一卷 Youshe (Sanguo-Wei) 繆襲 Miao Xi
煎茶水記 一卷 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
壬集 Renji Ninth Collection
詩式 一卷 Shishi (Tang) 釋皎然 Monk Jiaoran
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
詩品 一卷 Shipin (Tang) 司空圖 Sikong Tu
書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
書法 一卷 Shufa (Tang) 歐陽詢 Ouyang Xun; (Ming) 王道{火+昆} Wang Daokun (comm.)
筆陣圖 一卷 Bizhentu (Jin) 衛鑠 Wei Shuo
衍極 一卷 Yanji (Yuan) 鄭杓 Zheng Shao
續畫品錄 一卷 Xu huapin lu (Tang) 李嗣真 Li Sizhen
貞觀公私畫史 一卷 Zhenguan gongsi huashi (Tang) 裴孝源 Pei Xiaoyuan
名畫記 一卷 Minghuaji (Tang) 張彦遠 Zhang Yanyuan
畫梅譜 一卷 Huameipu (Yuan) 華光道人 Huaguang daoren (仲仁 Monk Zhongren)
畫竹譜 一卷 Huazhupu (Yuan) 李衎 Li Kan
墨竹譜 一卷 Mozhupu (Yuan) 管道昇夫人 Ms Guan Daosheng
癸集 Guiji Tenth Collection
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
嘯旨 一卷 Xiaozhi (Tang) 孫廣 Sun Guang
風后握奇經 (握奇經) 一卷
握奇經續圖 一卷
八陣總述 一卷
Fenghou woji jing (Wojijing)
Wojijing xutu
Bazhen zongshu
(Han) 公孫弘 Gongsun Hong; (Jin) Ma Long 馬隆 (expl.)
女孝經 一卷 Nü xiaojing (Tang) 鄭氏 Zheng N
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁貫之 Chao Guanzhi
丸經 二卷 Wanjing (Yuan) NN
棋經 一卷 Qijing (Song) 張擬 Zhao Ni
五木經 一卷 Wumujing (Tang) 李翱 Li Ao; 元革 Yuan Ge (comm.)
鼎錄 一卷 Dinglu (Liang) 虞荔 Yu Li
蜀錦譜 一卷 Shujinpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
蜀牋譜 一卷 Shujianpu (Yuan) 費著 Fei Zhu

Guang baichuan xuehai 廣百川學海

Guang baichuan xuehai 廣百川學海 is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Feng Kebin 馮可賓 (dates of life unknown). It is modeled after the Song-period 宋 (960-1279) series Baichuan xuehai 百川學海 by Zuo Gui 左圭 and includes 132 books with a total length of 155 juan.

Feng Kebin assembled important books from the Tang 唐 (618-907) and Song periods that were not included in Zuo Gui's series, but also includes books written during the Yuan 元 (1279-1368) and Ming periods. The Guang baichuan xuehai is divided into ten collections (ji 集), following the Heavenly Stems (tiangan 天干), and is arranged in 12 volumes (ce 册).

Practically all books included in the Guang baichuan xuehai are also to be found in other series like Shuofu 說郛 or Baoyantang miji 寶顏堂秘笈, so that the Guang baichuan xuehai is not a collection of rare titles. The most important edition of the Guang baichuan xuehai is the print of the Xinyuan Studio 心遠堂 from the Ming period.

Table 3. The series Guang baichuan xuehai 廣百川學海
(Ming) 馮可賓 Feng Kebin (comp.)
Ming-period print
書名, length in juan Title Author(s)
甲集 Jiaji First Collection
聖學範圍圖說 一卷 Shengxue fanwei tushuo (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
戊申立春考證 一卷 Wushen lichun kaozheng (Ming) 邢雲路 Xing Yunlu
正朔考 一卷 Zhengshuokao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
龍興慈記 一卷 Longxing ciji (Ming) 王文禄 Wang Wenlu
在田錄 一卷 Zaitianlu (Ming) 張定 Zhang Ding
一統肇基錄 一卷 Yitong zhaoji lu (Ming) 夏元吉 Xia Yuanji
聖君初政記 一卷 Shengjun chuzheng ji (Ming) 沈文 Shen Wen
逐鹿記 一卷 Suiluji (Ming) 王褘 Wang Yi
東朝紀 一卷 Dongchaoji (Ming) 王泌 Wang Bi
壟起雜事 一卷 Longqi zashi (Ming) 楊儀 Yang Yi
椒宮舊事 一卷 Jiaogong jiushi (Ming) 王達 Wang Da
造邦賢勳錄略 一卷 Zaobang xianxun lu lüe (Ming) 王褘 Wang Yi
掾曹名臣錄 一卷 Yuancao mingchen lu (Ming) 王凝齋 Wang Ningzhai (Wang Hongru 王鴻儒)
明良錄略 一卷 Minglianglu lüe (Ming) 沈士謙 Shen Shiqian
乙集 Yiji Second Collection
從政錄 一卷 Congzhenglu (Ming) 薛萱 Xue Xuan
致身錄 一卷 Zhishenlu (Ming) 史仲彬 Shi Zhongbin
殉身錄 一卷 Xunshenlu (Ming) 裘玉 Qiu Yu
備遺錄 一卷 Beiyilu (Ming) 張芹 Zhang Qin
平夏錄 一卷 Pingxialu (Ming) 黄標 Huang Biao
復辟錄 一卷 Fubilu (Ming) 楊瑄 Yang Xuan
建州女直考 (女直考) 一卷 Yanzhou Nüzhen kao (Nüzhenkao) (Ming) 天都山臣 Tiandushan chen
夷俗記 二卷 Yisuji (Ming) 蕭大亨 Xiao Daheng
北征錄 一卷 Beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征後錄 一卷 Beizheng houlu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征記 一卷 Beizhengji (Ming) 楊榮 Yang Rong
使高麗錄 一卷 Shi Gaoli lu (Song) 徐兢 Xu Jing
玉堂漫筆 一卷 Yutang manbi (Ming) 陸深 Lu Shen
願豐堂漫書 一卷 Yuanfengtang manshu (Ming) 陸深 Lu Shen
金臺紀聞 一卷 Jintai jiwen (Ming) 陸深 Lu Shen
制府雜錄 一卷 Zhifu zalu (Ming) 楊一清 Yang Yiqing
北虜紀略 一卷 Beilu jilüe (Ming) 汪道昆 Wang Daokun
丙集 Bingji Third Collection
翦勝野聞 一卷 Jiansheng yewen (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
觚不觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
谿山餘話 一卷 Xishan yuhua (Ming) 陸深 Lu Shen
清暑筆談 一卷 Qingshu bitan (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
吳中故語 一卷 Wuzhong guyu (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
甲乙剩言 一卷 Jiayi shengyan (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
三朝野史 一卷 Sanchao yeshi (Yuan) 吳萊 Wu Lai
熙朝樂事 一卷 Xichao leshi (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
委巷叢談 一卷 Weixiang congtan (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
蜩笑偶言 一卷 Tiaoxiao ouyan (Ming) 鄭瑗 Zheng Yuan
玉笑零音 一卷 Yuxiao lingyin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
春雨雜述 一卷 Chunyu zashu (Ming) 解縉 Xie Jin
病榻寤言 一卷 Bingta wuyan (Ming) 陸樹聲 Chen Shusheng
褚氏遺書 一卷 Chushi yishu (Southern Qi) 褚澄 Chu Cheng
丁集 Dingji Fourth Collection
瀟湘錄 一卷 Xiaoxianglu (Tang) 李隱 Li Yin
清尊錄 一卷 Qingzunlu (Song) 廉宣 Lian Xuan (廉布 Lian Bu)
昨夢錄 一卷 Zuomenglu (Song) 康譽之 Kang Yuzhi
就日錄 一卷 Jiurilu (Yuan) 虞集 Yu Ji (or 耐得翁 Nai Deweng or 趙□ Zhao N)
驚聼錄 一卷 Jingtinglu (Song) 皇甫枚 Huangfu Mei
據談錄 一卷 Jutanlu Song) 鄭景璧 Zheng Jingbi
解酲語 一卷 Jiechengyu (Yuan) 李材 Li Cai
己瘧編 一卷 Jinüebian (Ming) 劉玉 Liu Yu
耳目記 一卷 Ermuji (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
括異志 一卷 Kuoyizhi (Song) 魯應龍 Lu Yinglong
戊集 Wuji Fifth Collection
枕譚 一卷 Zhentan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
猥談 一卷 Weitan (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
語怪 一卷 Yuguai (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
異林 一卷 Yilin (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
群碎錄 一卷 Qunsuilu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
物異考 一卷 Wuyikao (Song) 方鳳 Fang Feng
真靈位業圖 一卷 Zhenling weiye tu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing; (Tang) 閭丘方遠 Lüqiu Fangyuan (rev.)
己集 Jiji Sixth Collection
空同子 一卷 Kongtongzi (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
冥寥子游 一卷 Mingliaozi you (Ming) 屠隆 Tu Long
廣莊 一卷 Guangzhuang (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
貧士傳 二卷 Pinshizhuan (Ming) 黄姬水 Huang Jishui
長者言 一卷 Changzheyan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
香案牘 一卷 Xiang'andu (Tang) 太上隱者 Taishang yinzhe (陳繼儒 Chen Jiru)
清言 一卷 Qingyan (Ming) 屠隆 Tu Long
續清言 一卷 Xu qingyan (Ming) 屠隆 Tu Long
歸有園塵談 一卷 Guiyouyuan chentan (Ming) 徐太室 Xu Taishi (徐學謨 Xu Xuemo)
偶譚 一卷 Outan (Ming) 李鼎 Li Ding
木几冗談 一卷 Muji rongtan (Ming) 彭汝讓 Peng Rurang
金石契 一卷 Jinshiqi (Ming) 祝肇 Zhu Zhao
庚集 Gengji Seventh Collection
考槃餘事 十七卷 Kaopan yushi (Ming) 屠隆 Tu Long
岩棲幽事 一卷 Yanqi youshi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
友論 一卷 Youlun (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci)
農說 一卷 Nongshuo (Ming) 馬一龍 Ma Yilong
山棲志 一卷 Shanqizhi (Ming) 慎蒙 Shen Meng
林水錄 一卷 Linshuilu (Ming) 彭年 Peng Nian
吳社編 一卷 Wushebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
客越志 一卷 Keyuezhi (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
雨航紀 一卷 Yuhangji (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
荆溪疏 一卷 Jingxishu (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
大嶽志 一卷 Dayuezhi (Ming) 方升 Fang Shen
辛集 Xinji Eighth Collection
蜀都雜鈔 一卷 Shudu zachao (Ming) 陸深 Lu Shen
金山雜志 一卷 Jinshan zaji (Ming) 楊君謙 Yang Junqian (楊循吉 Yang Xunji)
泉南雜志 一卷 Quannan zaji (Ming) 陳懋仁 Chen Maoren
武夷雜記 一卷 Wuyi zaji (Ming) 吳拭 Wu Shi
海槎餘錄 一卷 Haicha yulu (Ming) 顧{山+介} Gu Jie
瀛涯勝覽 一卷 Yingya shenglan (Ming) 馬歡 Ma Huan
滇載記 一卷 Dianzaiji (Ming) 楊慎 Yang Shen
閩部疏 一卷 Minbu shu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
吳中勝記 一卷 Wuzhong shengji (Ming) 華鑰 Hua Yao
田家五行 一卷 Tianjia wuxing (Ming) 婁元禮 Lou Yuanli
明月編 一卷 Mingyuebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
壬集 Renji Ninth Collection
丹青志 一卷 Danqingzhi (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
書畫史 一卷 Shuhuashi (Ming) 陳繼儒 Chen Xuru
畫說 一卷 Huashuo (Ming) 莫是龍 Mo Shilong
畫麈 一卷 Huazhu (Ming) 沈顥 Shen Hao
畫禪 一卷 Huachan (Ming) 蓮儒 Monk Lianru (or [Yuan] 吳鎮 Wu Zhen )
竹派 一卷 Zhupai (Ming) 蓮儒 Monk Lianru (or [Yuan] 吳鎮 Wu Zhen )
詞旨 一卷 Cizhi (Yuan) 陸行之 Lu Xingzhi
詞評 一卷 Ciping (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
曲藻 一卷 Quzao (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
曲艷品 一卷
後艷品 一卷
續艷品 一卷
Quyanpin
Hou yanpin
Xu yanpin
(Ming) 潘之恒 Pan Zhiheng
樂府指迷 一卷 Yefu zhimi (Ming) 張玉田 Zhang Yutian (Zhang Yan 張炎)
陽關三疊圖譜 一卷 Yangguan sandie tupu (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
藝圃擷餘 (秇圃擷餘) 一卷 Yipu xieyu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
古今印史 一卷 Gujin yinshi (Ming) 徐官 Xu Guan
古奇器錄 一卷 Gu qiqi lu (Ming) 陸深 Lu Shen
硯譜 一卷 Yanpu (Ming) 沈仕 Shen Shi (comp.)
癸集 Guiji Tenth Collection
奕律 一卷 Yilü (Ming) 王思任 Wang Siren
葉子譜 一卷
續葉子譜 一卷
Yezipu
Xu yezipu
(Ming) 潘之恒 Pan Zhiheng (comp.)
茶疏 一卷 Chashu (Ming) 許次紓 Xu Cishu
岕茶牋 一卷 Jiechajian (Ming) 馮可賓 Feng Kebin
觴政 一卷 Shangzheng (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
瓶史 一卷 Pingshi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
瓶花譜 一卷 Pinghuapu (Ming) 張謙德 Zhang Qiande (Zhang Chou 張丑)
藝花譜 一卷 Yihuapu (Ming) 高濂 Gao Lian
藝菊 一卷 Yiju (Ming) 黄省會 Huang Shenghui
蘭譜 一卷 Lanpu (Ming) 高濂 Gao Lian
種蘭訣 一卷 Zhonglanjue (Ming) 李奎 Li Kui
種樹書 一卷 Zhongshushu (Yuan) 俞宗本 Yu Zongben
學圃雜疏 三卷 Xuepu zashu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
野蔌品 一卷 Yesupin (Ming) 高濂 Gao Lian
稻品 一卷 Daopin (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng
蠶經 一卷 Canjing (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng
養魚經 一卷 Yangyujing (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng
獸經 一卷 Shoujing (Ming) 黄省曾 Huang Shengceng
虎苑 二卷 Huyuan (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
Sources:
Chen Longyu 陈隆予 (2013). "Lun Baichuan xuehai zai woguo congshu bianzhuan shi shang de zhongyao diwei he yingxiang 论《百川学海》在我国丛书编撰史上的重要地位和影响", Huanghe Keji Xuexuan xuebao 黄河科技学院学报, 2013 (3): 111-114.
Jiubao Huixing (Kubo Teruyuki) 久保辉幸 (2018). "Zuo Gui Baichuan xuehai banben liuchuan kao 左圭《百川学海》版本流传考", Tushuguan zazhi 图书馆杂志, 2018 (8): 115-121.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 632.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2066, 2067.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 3, 4, 6.
Sun Xun 孙洵 (1991). "Ruxue jingwu yu Baichuan xuehai 《儒学警悟》与《百川学海》", Dongnan wenhua 东南文化, 1991 (2): 288.
Wang Jingui 王錦貴 (1997). "Baichuan xuehai 百川學海", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Xinwen chuban 新聞出版 (Beijing/Shanghai: Zhongugo da baike quanshu chubanshe), 8.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 313.
Zhao Hankun 趙含坤, ed. (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 334.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 347.