ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄

Oct 7, 2019 © Ulrich Theobald

Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄 is a book on the "flower boats" of the amusement centre of Yangzhou 揚州, Jiangsu, written during the mid-Qing period 清 (1644-1911) by Li Dou 李斗 (1749-1817), courtesy name Aitang 艾塘 or Beiyou 北有, from Yizheng 儀征, Jiangsu. His collected poems are called Yongbaotang shiji 永報堂詩集, a collection of songs written in the music bureau style is called Aitang yuefu 艾堂樂府. He wrote the theatre plays Qisuanji 奇酸記 and Yuexingji 歲星記.

In 18 juan, the author describes the live in the merchant quarters of Yangzhou. The book has also a diachronical sequence by narrating the development of Yangzhou, its city walls, markets, and quarters, its character as a hub at the Grand Canal and the location at the Yellow River (which was flowing south during that period), temples and shrines, gardens (16 famous parks), buildings (including technical guidelines Gongduan yingzao lu 工段營造錄) winehouses, festivities and performances by jugglers and acrobats. The text quotes from ancient books and theatre plays (quoting Huang Wenyang's 黃文暘 catalogue Quhai mu 曲海目), and mentions the inspection tours (nanxun 南巡) of the Kangxi 康熙帝 (r. 1661-1722) and the Qianlong Emperor 乾隆帝 (r. 1735-1796).

The book was first printed in 1795 by the Ziran Studio 自然庵, and again in 1872 by Fang Junyi 方濬頤 (1815-1888). It is classified as of fictional genre (xiaoshuo lei 小說類) in the catalogue Guangutang cang shumu 觀古堂藏書目. It is part of the series Shenbaoguan congshu 申報館叢書.

Table 1. Contents of the Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄
1-2 草河錄 "Grass" canals
3-5 新城北錄 Northern parts of the new city (with information on theatre)
6 城北錄 Northern parts of the city
7 城南錄 Southern parts of the city
8 城西錄 Western parts of the city
9 小秦淮錄 Little Qinhuai quarter
10-11 虹橋錄 Rainbow Bridge quarter
12 橋東錄 East of the bridge
13 橋西錄 West of the bridge
14 岡東錄 East of the hill
15 岡西錄 West of the hill
16 蜀岡錄 Shu Hill quarter
17 工段營造錄 Construction standards
18 舫匾錄 Nameplates of [painted] boats
Sources:
Chen Congzhou 陳從周, ed. (2001). Zhongguo yuanlin jianshang cidian 中國園林鑒賞辭典 (Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe), 1134.
Ju Peijun 鞠培峻, Lu Xuesong 陸學松 (2016). "Cong Yangzhou huafang lu guankui Qianlong shiqi Yangzhou huapai zhong shengxiang 從《揚州畫舫錄》管窺乾隆時期揚州畫派衆生像", Yangzhou Jiaoyu Xueyuan xuebao 揚州教育學院學報, 2016 (11).
Ma Meixin 馬美信 (1996). "Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 346.
Mackerass, Colin (1986). "Yang-chou hua-fang lu 揚州畫舫錄", in William H. Nienhauser, ed. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 910-911.
Pei Yongzhen 裴永楨 (2007). "Cong Yangzhou huafang lu pingxi Qingdai Yangzhou wenren cai 從《揚州畫舫錄》評析清代揚州文人菜", Yangzhou Daxue pengren bao 揚州大學烹飪學報, 2007 (2).
Shi Mei 史梅 (2001). "Yangzhou huafang lu banben chutan 《揚州畫舫錄》版本初探", Nanjing Daxue xuebao (Zhexue renwen kexue shehui kexue ban) 南京大學學報(哲學.人文科學.社會科學版), 2001 (10).
Sun Shulei 孫書磊 (2013). "Yangzhou huafang lu zuozhe Li Dou de xinglü huodong yu wenxue chuangzuo 《揚州畫舫錄》作者李斗的行旅活動與文學創作", Nanjing Shifan Daxue Wenxue Yuan xuebao 南京師範大學文學院學報, 2013 (3).
Wang Weikang 王偉康 (2006). "Yangzhou huafang lu yu Yangzhou qingqu 《揚州畫舫錄》與揚州清曲", Dongnan wenhua 東南文化, 2006 (12).
Wang Weikang 王偉康 (2008). "Yangzhou huafang lu banben chutan 《揚州畫舫錄》版本初探", Jiangsu Guangbo Dianshi Daxue xuebao 江蘇廣播電視大學學報, 2008 (12).
Wang Weikang 王偉康 (2010). "Cong Yangzhou huafang lu kan Qing zhongye difang xiqu de fazhan 從《揚州畫舫錄》看清中葉地方戲曲的發展", Yishu baijia 藝術百家, 2010 (1).
Wang Xiaoping 王小平 (2006). "Yangzhou huafang lu yu Qingdai Yangzhou de yinyue huodong 《揚州畫舫錄》與清代揚州的音樂活動", Yishu baijia 藝術百家, 2006 (9).
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 222.
Xu Jianzhong 許建中 (2013). "Didang shengshi ying zeng jia, Tianfu qicai wei xiesheng: Li Dou Yangzhou huafang lu de neirong tediean he yishu tese 地当盛世應增價 天付奇才為寫生——李斗《揚州畫舫錄》的内容特點和藝術特色", Yangzhou Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban ) 揚州大學學報(人文社會科學版), 2013 (3).
Yu Weimin 俞為民 (2002). "Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄", in Wu Xinlei 吳新雷, ed. Zhongguo kunju da cidian 中國昆劇大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe ), 880.
Yue Weizhong 樂衛忠, Ruan Yisan 阮儀三 (2005). "Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄", in Li Guohao 李國豪 et al., ed. Zhongguo tumu jianzhu baike cidian 中國土木建筑百科辭典, Vol. Chengshi guihua yu fengjing yuanlin 城市規劃與風景園林 (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe), 252.
Zhang Ruiqing 張蕊青 (2001). "Qianlong quansheng shidai Yangzhou wenming de shilu: Yangzhou huafang lu 乾隆全盛時代揚州文明的實錄──《揚州畫舫錄》", Ming-Qing xiaoshuo yanjiu 明清小說研究, 2001 (6).
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 499.