ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shenbaoguan congshu 申報館叢書

Nov 10, 2012 © Ulrich Theobald

Shenbaoguan congshu 申報館叢書 "Collectanea of the Shenbao News Quarter" is a series of collectanea (congshu 叢書) published by the editor of the Shanghai newspaper Shenbao 申報, Ernest Major (Chinese name Meizha 美查, c. 1830-1908). It includes 203 books in 2,986 juan.

The series is divided into the main collection (zhengji 正集) including 60 books, and the subsequent collection (xuji 續集) including 143 books. The first collection was edited in the Zunwen Hall 尊聞閣, which was the studio name of Ernest Major. The second collection was edited by Lüqing Xianshi 縷馨仙史 (studio name of Cai Erkang 蔡爾康, 1851-1921). The series was published in several batches between the 1860s and 1900.

It is arranged according to modern categories and covers themes from history and private writings to bizarre novellas, romances, and "brush-notes" style essays (biji 筆記), with a wide range of themes. The categories of the first collection are Gushi jishi 古事紀實 "Veritable affairs of the past", Jinshi jishi 近事紀實 "Veritable records of contemporary history", Jinshi zazhi 近事雜誌 "Miscellaneous notes on contemporary affairs", Yilin zhenbao 藝林珍寶 "Jewels from the forest of literature", Guji jili 古今紀麗 "Notes on beauties of old and modern times", Toubao chidu 投報尺牘 "Exchange and correspondence", Xinqi shuobu 新奇說部 "Tales of recent extraordinary affairs", Zhanghui xiaoshuo 章回小説 "Long-chapter romances", Congcan huilei 叢殘彙類 "Miscellanea", Jingyin tuhua 精印圖畫 "High-quality illustrations", and Fulu 附錄 "Appendix".

The categories of the second collection are Zhanggu 掌故 "Stories from history", Tanyi 談藝 "Fine literature", Jiangwu 講武 "About war", Jili 紀麗 "About beauty", Chidu 尺牘 "Correspondence", Shuobu 說部 "Novellas", Xiaoshuo 小說 "Romances", Zishu 字書 "Character books", Fanyi 繙譯 "Foreign languges", Tuhua 圖畫 "Illustrations", Fatie 法帖 "Model books", 餘集 xxx

Table 1. The series Shenbaoguan congshu 申報館叢書
(Qing) 尊聞閣 Zunwen Hall (comp.)
1873-1878 edition by the Shenbaoguan Studio 申報館
書名, length in juan Title Author(s)
古事紀實類 Gushi jishi lei
甲申傳信錄 十卷 Jiashen chuanxin lu (Ming) 錢軹 Qian Chi
蜀碧 四卷 Shubi (Qing) 彭遵泗 Peng Zunsi
近事紀實類 Jinshi jishi lei
曾文正公大事記 四卷 Zeng Wenzhenggong dashi ji (Qing) 王定安 Wang Ding'an
吳中平寇記 八卷 Wuzhong pingkou ji (Qing) 錢勖 Qian Xu
平浙紀略 十六卷 Ping Zhe jilüe (Qing) 秦緗業 Qin Xiangye, 陳鍾英 Chen Zhongying
中英和約 一卷
(附)燕臺條約 一卷
Zhong-Ying heyue
app. Yantai tiaoyue
中東和約 一卷
(附)中英南京條約 一卷
Zhongdong heyue
app. Zhong-Ying Nanjing tiaoyue
近事雜誌類 Jinshi zazhi lei
有正味齋日記 六卷 Youzhengweizhai riji (Qing) 吳錫麒 Wu Xiqi
甕牖餘談 八卷 Yongyou yutan (Qing) 王韜 Wang Tao
十三日備嘗記 一卷 Shisanri beichang ji (Qing) 曹晟 Cao Sheng
小家語 四卷 Xiaojiayu (Qing) 漠鴻氏 Mohong shi
梟林小事 Xiaolin xiaoshi (Qing) 黃本銓 Huang Benquan
藝林珍寶類 Yilin zhenbao lei
孿史 四十八卷 Luanshi (Qing) 王希廉 Wang Xilian
詩句題解韻編 四集 十二卷 Shiju tijie yunbian 4 (Qing) 倪承瓚 Ni Chengzan (comp.)
文苑菁華 部分卷 Wenyuan jinghua (part) (Qing) 蔣其章 Jiang Qizhang (comp.)
經藝新畲 五卷 Jingyi xinshe (Qing) 沈定年 Shen Dingnian (comp.)
談古偶錄 二卷 Tangu oulu (Qing) 陳星瑞 Chen Xingrui
古今紀麗類 Gujin jili lei
宮閨聯名譜 二十二卷 Gonggui lianming pu (Qing) 董恂 Dong Xun; 陸纘 Lu Zuan (suppl.)
秦淮畫舫錄 二卷
舫錄餘譚 一卷
三十六春小譜 一卷
Qin-Huai huafang lu
Huafang yutan
Sanshiliu chun xiaopu
(Qing) 捧花生 Penghua sheng
揚州畫舫錄 十八卷 Yangzhou huafang lu (Qing) 李斗 Li Dou
十洲春語 三卷 Shizhou chunyu (Qing) 二石生 Ershi sheng
竹西花事小錄 一卷 Zhuxi huashi xiaolu (Qing) 芬它利行者 Fentuo lixing zhe
燕臺花事錄 三卷 Yantai huashi lu (Qing) 蜀西樵也 Shuxi qiaoren (王增祺 Wu Cengqi)
吳門畫舫錄 二卷 Wumen huafang lu (Qing) 西溪山人 Xixi shanren
吳門畫舫續錄 二卷 Wumen huafang xulu (Qing) 箇中生 Guzhong sheng
投報尺牘類 Toubao chidu lei
翰海 十二卷 Hanhai (Qing) 沈佳允 Shen Jiayun (comp.)
有正味齋尺牘 二卷 Youzhengweizhai chidu (Qing) 吳錫麒 Wu Xilin
清暉閣贈貽尺牘 二卷 Qinghuige zengyi chidu (Qing) 王翬 Wang Hui
新奇說部類 Xinqi shuobu lei
異書四種 Yishu sizhong (Qing) 申報館 Shenbaoguan (comp.)
仙壇花雨 一卷 Xiantan huayu (Qing) 浮園主人 Fuyuan zhuren (comp.)
碧落雜誌 一卷 Biluo zazhi (Qing) 白嶽山人 Baiyue shanren
雪窗新語 二卷 Xuechuang xinyu (Qing) 夏昌祺 Xia Changqi
天長宣氏三十六聲粉鐸圖詠 一卷
鐸餘逸韻 一卷
Tianchang Xuanshi sanshiliu sheng fen duo tu yong
Duoyu yiyun
(Qing) 宣鼎 Xuan Ding
遯窟讕言 十二卷 Dunku lanyan (Qing) 王韜 Wang Tao
眉珠盦憶語 一卷 Meizhu'an yiyu (Qing) 華鬘生 Huamansheng (王韜 Wang Tao)
六合内外瑣言 二十卷 Liuhe neiwai suoyan (Qing) 黍餘裔孫 Shuyu yisun
庸閒齋筆記 八卷 Yongxianzhai biji (Qing) 陳其元 Chen Qiyuan
客窗見話 八卷
續 八卷
Kechuang jianhua
Xu
(Qing) 吳熾昌 Wu Chichang
印雪軒隨筆 四卷 Yinxuexuan suibi (Qing) 三硬蘆圩耕叟 Sanyinglu weigeng sou (俞鴻漸 Yu Hongjian)
螢窗異草 初稿 四卷
二編 四卷
三編 四卷
Yingchuang yicao chugao
Erbian
Sanbian
(Qing) 浩歌子 Haogezi
鏡花水月 八卷 Jinghua shuiyue (Qing) 婁東羽衣客 Loudong yuyi ke
夜雨秋燈錄 八卷 Yeyu qiudeng lu (Qing) 宣鼎 Xuan Ding
影談 四卷 Yingtan (Qing) 管世灝 Guan Shihao
潛庵漫筆 八卷 Qian'an manbi (Qing) 程畹 Cheng Wan
語新 二卷 Yuxin (Qing) 錢學綸 Qian Xuelun
蟲鳴漫錄 二卷 Chongming manlu (Qing) 菜蘅子 Caihengzi (宋□ Song N)
志異續編 八卷 Zhiyi xubian (Qing) 青城子 Qingchengzi (宋永岳 Song Yongyue)
章回小説類 Zhanghui xiaoshuo lei
儒林外史 五十六回 Rulin waishi (Qing) 吳敬梓 Wu Jingzi
紅樓夢補 四十八回 Houloumeng bu (Qing) 歸鋤子 Guichuzi
西遊補 十六回 Xiyou bu (Qing) 靜嘯齋主人 Jingsuzhai zhuren (董說 Dong Yue)
水滸後傳 四十卷 Shuihu houzhuan (Ming) 鴈宕山樵 Yandang shanqiao (陳忱 Chen Chen)
快心編 初集 十回
二集 十回
三集 十二回
Kuaixinbian chuji
Erji
Sanji
(Qing) 天花才子 Tianhua caizi
昕夕閒談 三卷 Xinxi xiantan (Qing) NN
林蘭香 六十四回 Linlanxiang (Qing) 隋綠下士 Suilü xiashi (comp.)
返魂香傳奇 四卷 Fanhunxiang chuanqi (Qing) 香雪道人 Xiangxue daoren (宣鼎 Xuan Ding)
叢殘彙類類 Congcan huilei lei
瀛寰瑣記 二十八卷 Yinghuan suoji (Qing) 申報館 Shenbaoguan (comp.)
四溟瑣紀 十二卷 Siming suoji (Qing) 申報館 Shenbaoguan (comp.)
寰宇瑣紀 十二卷 Huanyu suoji (Qing) 申報館 Shenbaoguan (comp.)
格致彙編 七卷 Gezhi huibian (GB) 傅蘭雅 Fu Lanya (John Fryer, comp.)
精印圖畫類 Jingyin tuhua lei
亞細亞東部地圖 Yaxiya dongbu ditu (Qing) NN
寰瀛畫報 五卷 Huanying huabao (Qing) 尊聞閣主 Zunwenge zhu (comp.)
附錄 Fulu
曾文正公年譜 十二卷 Zeng Wenzhenggong nianpu (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang
重訂西青散記 八卷 Chognding Xiqing sanji (Qing) 史震林 Shi Zhenlin
外科全生集 Waike quansheng ji (Qing) 王維德 Wang Weide
Table 2. The series Shenbaoguan congshu xuji 申報館叢書續集
(Qing) 縷馨仙史 Lüqing Xianshi (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
掌故類 Zhanggu lei
桯史 十五卷
附錄 一卷
Tingshi
Fulu
(Song) 岳珂 Yue Ke
野記 四卷 Yeji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
雲間據目抄 五卷 Yunjian jumu chao (Ming) 范濂 Fan Lian
綏寇紀略 十二卷
補遺 三卷
Suikou jilüe
Buyi
(Qing) 吳偉業 Wu Weiye
紀載彙編 Jizai huibian (Qing) NN
燕都日記 一卷 Yandu riji (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong
董心葵事記 一卷 Dongxin kuishi ji (Ming) NN
東塘日劄 一卷 Dongtang rizha (Qing) 朱子素 Zhu Zisu
江上遺聞 一卷 Jiangshang yiwen (Qing) 沈濤 Shen Tao
閩事紀略 一卷 Minshi jilüe (Ming) 華廷獻 Hua Tingxian
安龍紀事 一卷 Anlong jishi (Ming) 江之春 Jiang Zhichun
載重事錄 一卷 Zai zhongshi lu (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
過墟志 一卷 Guoxuzhi (Qing) 墅西逸叟 Shuxi yisou
金壇獄案 一卷 Jintan yu'an (Qing) 計六奇 Ji Liuqi
辛丑紀聞 一卷 Xinchou jiwen (Qing) NN
嘯亭雜錄 十卷
續錄 三卷
Xiaoting zalu
Xulu
(Qing) 昭槤 Zhaolian (Jaoliyan)
聖武記 十四卷 Shengwuji (Qing) 魏源 Wei Yuan
庭聞錄 六卷 Tingwenlu (Qing) 劉健 Liu Jian
春融堂雜記 Chunrongtang zaji (Qing) 王昶 Wang Chang
滇行日記 一卷 Dianxing riji
征緬紀聞 一卷 Zheng Mian jiwen (Qing) 王昶 Wang Chang
征緬紀略 一卷 Zheng Miang jilüe
蜀徼紀聞 一卷 Shujiao jiwen (Qing) 王昶 Wang Chang
商洛行程錄 一卷 Shangluo xingcheng lu
雪鴻再錄 一卷 Xuehong zailu (Qing) 王昶 Wang Chang
使楚叢譚 一卷 Shi Chu congtan (Qing) 王昶 Wang Chang
臺懷隨筆 一卷 Taihuai suibi (Qing) 王昶 Wang Chang
東槎紀略 五卷 Dongcha jilüe (Qing) 姚瑩 Yao Ying
東征集 六卷 Dongzhengji (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
師友淵源錄 六卷 Shiyou yuanyuan lu (Qing) 嚴長明 Yan Changming
三岡識略 十卷 Sangang shilüe (Qing) 董含 Dong Han
景船齋雜記 二卷 Jingchuanzhai zaji (Qing) 章有謨 Zhang Youmo
滬城備考 六卷 Hucheng beikao (Qing) 褚華 Chu Hua
閩雜記 十二卷 Min zaji (Qing) 施鴻保 Shi Hongbao
粵屑 四卷 Yuexie (Qing) 劉世馨 Liu Shixin
豫軍紀略 十二卷 Yujun jilüe (Qing) 尹耕雲 Yin Gengyun et al.
淮軍平捻記 十二卷 Huaijun ping Nian ji (Qing) 周世澄 Zhou Shicheng
山東軍興紀略 二十二卷 Shandong junxing jilüe (Qing) 張曜 Zhang Yao
歷代陵寢備考 五十卷
歷代宗廟附考 八卷
Lidai lingqin beikao
Lidai zongmiao fukao
(Qing) 朱孔陽 Zhu Kongyang
史餘萃覽 四卷 Shiyu cuilan (Qing) 楊家麟 Yang Jialin
勝國文徵 四卷 Shengguo wenzheng (Qing) 楊家麟 Yang Jialin (comp.)
和約彙抄 六卷
首 一卷
Heyue huichao
Shou
(Qing) 謝□ Xie N (comp.)
談藝類 Tanyi lei
點勘記 二卷
(附)省堂筆記 一卷
Diankanji
Shengtang biji
(Qing) 歐陽泉 Ouyang Quan
文海披沙 八卷 Wenhai pisha (Ming) 謝肇淛 Xie Zhaozhi
藝林伐山 二十卷 Yilin fashan (Ming) 楊慎 Yang Shen
表異錄 二十卷 Biaoyilu (Ming) 王志堅 Wang Zhijian
香祖筆記 十二卷 Xiangzu biji (Qing) 王士禎 Wang Shizhen
訂譌雜露 十卷 Ding'e zalu (Qing) 胡鳴玉 Hu Mingyu
柳南隨筆 六卷
續筆 四卷
Liuban suibi
Xubi
(Qing) 王應奎 Wang Yingkui
夢園叢說 内篇 八卷 Mengyuan congshuo neipian (Qing) 方濬頤 Fang Junyi
零金碎玉 四卷 Lingjin suiyu (Qing) 鄭錫祺 Zheng Xiqi
鋤景書舍零墨 四卷 Chujing shushe lingmo (Qing) 黃協塤 Huang Xuexun
閏秀詩評 一卷 Runxiu shiping (Qing) 隸華園主人 Lihuayuan zhuren (comp.)
講武類 Jiangwu lei
草廬經略 十二卷 Caolu jinglüe (Ming) NN
紀麗類 Jili lei
白門新柳記 一卷 Baimen xinliu ji (Qing) 許豫 Xu Yu
詞媛姓氏錄 一卷 Ciyuan xingshi lu (Qing) 不覊生 Bujisheng
屑玉叢譚 初集 六卷 Xieyu congtan 1 (Qing) 錢徵 Qian Zheng, 蔡爾康 Cai Erkang (comp.)
從扈隆福寺小記 一卷 Conghu Longfusi xiaoji (Qing) 沈桂 Shen Gui
夢談隨錄 二卷 Mengtan suilu (Qing) 厲秀芳 Li Xiufang
孔氏三出辯 一卷 Kongshi sanchu bian (Qing) 沈畏堂 Shen Weitang
燕京雜記 一卷 Yanjing zaji (Qing) NN
營口雜記 一卷 Yingkou zaji (Qing) 諸仁安 Zhu Ren'an
越州紀略 一卷 Yuezhou jilüe (Qing) NN
常熟紀變始末 二卷 Changshu jibian shimo (Qing) 譚噓雲 Tan Xuyun
守虞日記 一卷 Shouyu riji (Qing) 譚噓雲 Tan Xuyun
松江府志摘要 Songjiang fu zhi zhaiyao (Qing) 閔山莀 Min Shanchen (comp.)
海天餘話 一卷 Haitian yuhua (Qing) 籛壑外史 Qianhe waishi
物類相感志 一卷 Wulei xianggan zhi (Song) 蘇軾 Su Shi
蜂房春秋 一卷 Fengfang chunqiu (Qing) 胡啓俊 Hu Qijun
花史 一卷 Huashi (Qing) 愛菊主人 Aiju zhuren
羅浮夢記 一卷 Luofu mengji (Qing) 醉石居士 Zuishi jushi
四海記 一卷 Sihai ji (Qing) 虎林醉犀生 Hulin zuixi sheng
科場燄口 一卷 Kechang yankou (Qing) 虎林醉犀生 Hulin zuixi sheng
秋紅霓詠 一卷 Qiuhong niyong (Qing) 杜元勳 Du Yuanxun
霜猿集 二卷 Shuangyuan ji (Qing) 華陽道隱 Huayang daoyin
仙閨集 二卷 Xiangui ji (Yuan) 錢蕖馨 Qian Quqing
山曉閣詞集 一卷 Shanxiaoge ciji (Qing) 孫琮 Sun Cong
屑玉叢譚 二集 六卷 Xieyu congtan 2 (Qing) 錢徵 Qian Zheng, 蔡爾康 Cai Erkang (comp.)
廿二史發蒙 一卷
附錄 一卷
Nian'ershi fameng
Fulu
(Qing) 馬承昭 Ma Chengzhao (comp.)
攤飯續談 一卷 Tanfan xutan (Qing) 崔應榴 Cui Yingliu
南遊記 一卷 Nanyouji (Qing) 孫嘉淦 Sun Jiagan
黃山紀遊 一卷 Huangshan jiyou (Qing) 黃肇敏 Huang Zhaomin
豐暇筆談 一卷 Fengxia bitan (Qing) 孟瑢樾 Meng Rongyue
緒南筆談 一卷 Xunan bitan (Qing) 許嗣茅 Xu Simao
小螺盦病榻憶語 一卷 Xiaoluo'an bingta yiyu (Qing) 孫道乾 Sun Daoqian
杭俗遺風 一卷
附錄 一卷
Hangsu yifeng
Fulu
(Qing) 范祖述 Fan Zushu
蕉牕聞見錄 一卷 Jiaochuang wenjian lu (Qing) 杏村老農 Xingcun laonong
廣哀詩 一卷 Guang'ai shi (Qing) 張芾 Zhang Fu
冰谿吟草 一卷
附錄 一卷
Bingxi yincao
Fulu
(Qing) 張芾 Zhang Fu
夢遊赤壁圖題詞 一卷 Mengyou Chibi tuti ci (Rep) 蘇紹炳 Su Shaobing (comp.)
題紅詞 一卷 Tihong ci (Qing) 王芝岑 Wang Zhicen
屑玉叢譚 三集 六卷 Xieyu congtan 3 (Qing) 錢徵 Qian Zheng, 蔡爾康 Cai Erkang (comp.)
五石瓠 一卷 Wushihu (Qing) 劉鑾 Liu Luan
存是錄 一卷 Cunshilu (Qing) 姚宗典 Yao Zongdian
復社紀事 一卷 Fushe jishi (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
裨海紀遊 一卷 Bihai jiyou (Qing) 郁永河 Yu Yonghe
偽鄭逸事 一卷 Wei Zheng yishi (Qing) 郁永河 Yu Yonghe
番境補遺 一卷 Fanjing buyi (Qing) 郁永河 Yu Yonghe
海上紀略 一卷 Haishang jilüe (Qing) 郁永河 Yu Yonghe
晉人塵 一卷 Jinrenchen (Qing) 沈曰霖 Shen Yuelin
西征日記 一卷 Xizheng riji (Qing) 徐瀛 Xu Ying
晉藏小錄 一卷 Jincang xiaolu (Qing) 徐瀛 Xu Ying
旃林紀略 一卷 Zhanlin jilüe (Qing) 徐瀛 Xu Ying
拉臺四境 一卷 Latai sijing (Qing) 徐瀛 Xu Ying
應差蠻族 一卷 Yingcha manzu (Qing) 徐瀛 Xu Ying
煙話 一卷 Yanhua (Qing) 張昌申 Zhang Changkun
買愁集 二卷 Maichou ji (Qing) 錢尚濠 Qian Shanghao (comp.)
茶餘漫錄 二卷 Chayu manlu (Qing) 杜求煃 Du Qiukui (comp.)
{王+雩}琈山房紅樓夢詞 一卷 Yufu shanfang Hongloumeng ci (Qing) 何鏞 He Yong
如是觀園記 一卷 Rushi guanyuan ji (Qing) 張金圻 Zhang Jinqi
園居錄詩鑑建 一卷 Yuanju lushi jianjian (Qing) 張金圻 Zhang Jinqi
餞月樓詩鈔 一卷 Jianyuelou shichao (Qing) 張月娟 Zhang Yuejuan
二十四畫品 一卷 Ershisi huapin (Qing) 黃鉞 Huang Yue
十二詞品 一卷 Shier cipin (Qing) 郭麐 Guo Lin
續十二詞品 一卷 Xu shier cipin (Qing) 楊夔生 Yang Kuisheng
屑玉叢譚四集 六卷 (Qing) 錢徵 Qian Zheng, 蔡爾康 Cai Erkang (comp.)
笠夫雜錄 一卷 Lifu zalu (Qing) 蔡景真 Cai Jingzhen
楊氏雜錄 一卷 Yangshi zalu (Qing) 楊秉杷 Yang Bingba
客中異聞錄 一卷 Kezhong yiwen lu (Qing) 杜晉卿 Du Jinqing et al.
三湘從事記 一卷 Sanxiang congshi ji (Qing) 夢正發 Meng Zhengfa
田家五行 一卷 Tianjia wuxing (Ming) 婁元禮 Lou Yuanli
璣園寄梗錄 一卷 Jiyuan jigeng lu (Qing) NN
梁園花影 一卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Liangyuan huaying
Buyi
Fulu
(Qing) 海陵癯仙 Hailing quxian
今樂府 (九九樂府) 一卷 Jin yuefu (Jiujiu yuefu) (Qing) 陳梓 Chen Zi
延露詞 一卷 Yanlu ci (Qing) 彭孫遹 Peng Sunju
獨悟庵叢鈔 Duwu'an congchao (Qing) 楊引傳 Yang Yinchuan (comp.)
浮生六記 六卷 Fusheng liuji (Qing) 沈復 Shen Fu
鏡亭軼事 一卷 Jingting yishi (Qing) 程世基 Cheng Shiji
天山清辨 一卷 Tianshan qingbian (Qing) {山/乃}乩參同子 Huiji cantong zi
聞見雜錄 五卷 (Qing) 柴桑 Chai Sang
硯雲甲編 Yanyun jiabian (Qing) 金忠淳 Jin Zhongchun (comp.)
都公譚纂 二卷 Dugong tanzuan (Ming) 都穆 Du Mu
明良記 一卷 Mingliangji (Ming) 楊儀 Yang Yi
北牕瑣語 一卷 Beichuang suoji (Ming) 余永麟 Yu Yonglin
顧曲雜言 一卷 Guqu zayan (Ming) 沈德符 Shen Defu
南中紀聞 一卷 Nanzhong jiwen (Ming) 包汝楫 Bao Ruji
耳新 八卷 Erxin (Ming) 鄭仲夔 Zheng Zhongkui
屏居十二課 Pingju shier ke (Ming) 黃景昉 Huang Jingfang
夢憶 一卷 Mengyi (Ming) 長岱 Changdai
硯雲乙編 Yanyun yibian (Qing) 金忠淳 Jin Zhongchun (comp.)
汴京勼異記 一卷 Bianjing jiuyi ji (Ming) 李濂 Li Lian
小隱書全帖 一卷 Xiaoyin shu quantie (Ming) 敬虛子 Jingxuzi
嶠南瑣記 二卷 Jiaonan suoji (Ming) 魏濬 Wei Jun
揮塵詩話 一卷 Huichen shihua (Ming) 王兆雲 Wang Zhaoyun
敝帚齋餘談 一卷 Bizhouzhai yutan (Ming) 沈德符 Shen Defu
長物志 十二卷 Changwuzhi (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
槎上老舌 一卷 Chashang laohua (Ming) 陳衎 Chen Kan
冷賞 八卷 Lengshang (Ming) 鄭仲夔 Zheng Zhongkui
續異書 四種 Xuyishu (Qing) 申報館 Shenbaoguan (comp.)
隨園瑣記 一卷 Suiyuan suoji (Qing) 袁祖志 Yuan Zuzhi
香飲樓賓談 二卷 Xiangyinlou bintan (Qing) 陸長春 Lu Changchun
驚喜集 二卷 Jingxi ji (Qing) 程畹 Cheng Wan
妒律 一卷 Dulü (Qing) 廣野居士 Guangye jushi (陳元龍 Chen Yuanlong)
閨律 一卷 Guilü (Qing) 芙蓉外史 Furong waishi
癡說 四種 Chishuo (Qing) 申報館 Shenbaoguan (comp.)
紅樓夢精義 一卷 Hongloumeng jingyi (Qing) 話石山 Huashishan
紅樓夢雜詠 一卷 Hongloumeng zayong (Qing) 黃金臺 Huang Jintai
紅樓夢觥史 一卷 Hongloumeng gushi (Qing) 蓮海居士 Lianhai jushi
紅樓夢排律 一卷 Hongloumeng pailü (Qing) 徐慶治 Xu Qingzhi
尺牘類 Chidu lei
饋貧糧 一卷 Kuipinliang (Qing) 健飯老人 Jianfan laoren (comp.)
尺牘集錦 Chidu jijin (Qing) NN
雙桂軒尺牘 Shuangguixuan chidu (Qing) 丁善儀 Ding Shanyi
夢花亭尺牘 Menghuating chidu (Qing) 陸長春 Lu Changchun
蓬萊館尺牘 Penglaiguan chidu (Qing) 戴德堅 Dai Dejian
六梅書屋尺牘 四卷 Liumei shuwu chidu (Qing) 淩丹陛 Ling Danbi
說部類 Shuobu lei
耳郵 四卷 Eryou (Qing) 羊朱翁 Yangzhu weng (俞越 Yu Yue)
澆愁集 八卷 Jiaochouji (Qing) 鄒弢 Zou Tao
笑史 四卷 Xiaoshi (Qing) 陳庚 Chen Geng
聞見異辭 四卷 Wenjian yici (Qing) 許秋坨 Xu Qiutuo
山中一夕話 十二卷 Shanzhong yixi hua (Ming) 李贄 Li Zhi; (Qing) 笑笑先生 Xiaoxiao xiansheng (rev.)
小說類 Xiaoshuo lei
臺灣外記 三十卷 Taiwan waiji (Qing) 江日昇 Jiang Risheng
女才子 十二卷 Nücaizi (Qing) 煙水散人 Yanshui sanren
雪月梅傳 五十回 Xueyuemei zhuan (Qing) 陳朗 Chen Lang
青樓夢 六十四回 Qingloumeng (Qing) 慕真山人 Mozhen shanren (俞達 Yu Da)
何典 十回 Hedian (Qing) 過路人 Guoluren
字書類 Zishu lei
點石齋字彙 四卷 Dianshizhai zihui (Qing) NN
繙譯類 Fanyi lei
英字入門 一卷 Yingzi rumen (Qing) 曹驤 Cao Xiang
圖畫類 Tuhua lei
晚笑堂畫傳 二卷 Wanxiaotang huazhuan (Qing) 上官周 Shangguan Zhou
耕織圖 四卷 Gengzhitu (Qing) NN
法帖類 Fatie lei
顔魯公玄秘塔 Yan Lugong xuanmita (Tang) 顏真卿 Yan Zhenqing
王夢樓先生墨蹟 Wang Menglou xiansheng moji (Qing) 王文治 Wang Wenzhi
餘集 Yuji
Sources:
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 224-229.
Xue Runmei 薛润梅 (2020). "Shenbaoguan jiu xiaoshuo de kanke 申报馆旧小说的刊刻", Chongqing Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 重庆师范大学学报(社会科学版), 2020 (5): 63-69.
Wang Jinling 王晋玲 (2005). "Wan-Qing shiqi Shenbaoguan guji shuban shulun 晚清时期申报馆古籍出版述论", Changshu Ligong Xueyuan xuebao 常熟理工学院学报, 2005 (1): 98-100+105.
Wen Juan 文娟 (2007). "Shilun zaoqi Shenbaoguan de xiaoshuo chuban shiye ji qi yingxiang 试论早期申报馆的小说出版事业及其影响", Xiandai Zhongwen xuekan 现代中文学刊, 2007(3): 33-38.