ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhufanzhi 諸蕃志

Jul 17, 2010 © Ulrich Theobald

Zhufanzhi 諸蕃志 "The barbarian countries" is a description of overseas countries from the Song period 宋 (960-1279). It was written by Zhao Rukuo 趙汝适 (1170-1228), courtesy name Boke 伯可, who acted as maritime trade commissioner (shibosi 市舶司) of the early 13th century. In this position he had access to a lot of information on countries in East, Southeast and Sout Asia and the "Near East" (from the European viewpoint). The book was finished in 1225 and consists of 2 juan.

In the first part of the book the countries are described with their inhabitants and their local customs. The second part is dedicated to local products. The book also informs the reader about the distance to each country and how long it takes to travel there. The information about the countries themselves are mainly taken from Zhou Qufei's 周去非 (12th cent.) Lingwai daida 嶺外代答, but Zhao's main contribution are the informations he got from overseas merchants.

The original is lost, and the Zhufanzhi had to be reconstructed from quotations in the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典. Two old prints are surviving, one reproduced in the series Hanhai 函海, the other in the Xuejin taoyuan 學津討原. A modern commentary has been written by Feng Chengjun 馮承鈞 which has been published recently in the series Zhong-wai jiaotong shiji congkan 中外交通史籍叢刊.

Sources:
Ba Zhaoxiang 巴兆祥 (1994). "Zhufanzhi 諸蕃志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 658.
Chen Mingshi 陳名實 (2017). "Dui Zhufanzhi zhong guanyu Taiwan jizai de tantao 對《諸蕃志》中關於臺湾記載探討", Fujian shi zhi 福建史志, 2017 (6).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhonguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1951.
Guan Lüquan 關履權 (1992). "Zhufanzhi 諸蕃志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, 1611-1612.
He Shengdi 賀聖迪 (1996). "Zhufanzhi 諸蕃志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Xuezhu mingzhu tiyao 中國學術名著提要 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 304.
Li Zhongjun 李仲均 (1990). "Zhao Rukuo yu Zhufanzhi 趙汝适與《諸蕃志》", Haijiao shi yanjiu 海交史研究, 1990 (12).
Marsh, Sean (2014). "Simple Natives and Cunning Merchants: Song Representations of Frontier Trade in Guangxi", Asia Major, 3rd Series, 27/2: 5-28.
Mo Yanmei 莫艷梅 (2017). "Zhufanzhi: Zhong-Xi wenhua jiaoliu yu haishang sichou zhi lu de zhishu 《諸蕃志》:中西文化交流與海上絲綢之路的志書", Zhongguo difangzhi 中國地方志, 2017 (5).
Su Tie 蘇鐵 (2016). "Zhufanzhi chengshu xin kao 《諸蕃志》成書新考", Haiguan yu jingmao yanjiu 海關與經貿研究, 2016 (1).
Sun Wei 孫魏 (2016). "Zhufanzhi de lishi jiazhi 《諸蕃志》的歷史價值", Lantai shijie 蘭台世界, 2016 (5).
Wan Fang 萬方 (2017). "Zhong-wai gudai jiaotong shiji: Zhufanzhi 中外古代交通史籍——諸蕃志", Shuwu 書屋, 2017-04).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 303.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 751.
Wu Weitang 吳維棠 (1995). "Zhao Rukuo de shengping ji qi Zhufanzhi 趙汝适的生平及其《諸蕃志》", Zhejiang xuekan 浙江學刊", 1995 (9).
Zhou Weizhou 周偉洲, Ding Jingtai 丁景泰, ed. (2006). Sichou zhu lu da cidian 絲綢之路大辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 734.