ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Gu jingjie huihan 古經解彙函

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Gu jingjie huihan 古經解彙函 "Collection of ancient commentaries on the Classics" is a series specialized on early commentaries on the Confucian Classics compiled during the Qing period 清 (1644-1911) by Zhong Qianjun 鍾謙鈞 (1803-1874), courtesy name Yunqing 雲卿. Zhong hailed from Baling 巴陵 (modern Yueyang 岳陽, Hunan) and was salt distribution commissioner (yanyunshi 鹽運使) of Liang-Guang 兩廣.

In the series with a length of 126 juan he assembles 23 texts that were printed during the Song 宋 (960-1279) and Yuan 元 (1279-1368) periods. Such a work had been begun by the scholars Nalan Xingde 納蘭性德 (1655-1685) and Xu Qianxue 徐乾學 (1631-1694) who published the large series Tongzhitang jingjie 通志堂經解 during the Kangxi reign-period 康熙 (1662-1722).

During the early 19th century, Qian Yiji 錢儀吉 (1783-1850), who was teacher in the Daliang Academy 大梁書院, planned to publish a similar series with 41 texts not included in the Tongzhitang jingjie. This was the book Jingyuan 經苑 "Garden of Classics". It includes texts that were written during the Song period or later, while older texts were published by the scholars Ma Guohan 馬國翰 (1794-1857), compiler of the series Yuhanshanfang jiyi shu 玉函山房輯佚書), Huang Shi 黃奭 (1809-1853), who edited Hanxue congshu 漢學叢書), Hong Yixuan 洪頤煊 (1765-1833), editor of Wenjingtang congshu 問經堂叢書) or Ruan Yuan 阮元 (1764-1849) with his famous Huang-Qing jingjie 皇清經解.

Zhong Qianjun himself published a collection of texts on the Classics Yijing 易經 (Zhouyi 周易), Shangshu 尚書, Shijing 詩經 (Maoshi 毛詩), Chunqiu 春秋 and Lunyu 論語. The collection was published in 1873, but the printing quality of many texts is unfortunately not very high. The first print was published in 1873 by the Yuedong Shuju Press 粵東書局. A reprint was published in 1889 by the Xiangnan Shuju Press 湘南書局.

古經解彙函 Gu jingjie huihan
(Qing) 鍾謙鈞 Zhong Qianjun (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
鄭氏周易注 三卷
補遺 一卷
Zhengshi Zhouyi zhu
Buyi
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.); (Qing) 惠棟 Hui Deng (suppl.), 孫堂 Sun Tang (comp.)
陸氏周易述 一卷 Lushi Zhouyi shu (Wu) 陸績 Lu Ji; (Ming) 姚士粦 Yao Shilin (comp.), Sun Tang 孫堂 (suppl.)
周易集解 十七卷 Zhouyi jijie (Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo (comp.)
周易口訣義 六卷 Zhouyi koujue yi (Tang) 史徵 Shi Zheng
易緯 八種 Yiwei bazhong (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
尚書大傳 三卷
(附)序錄 一卷
辨譌 一卷
Shangshu dazhuan
(app.) Xulu
Bian'e
(Han) 伏勝 Fu Sheng; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi (comm.)
韓詩外傳 十卷
(附)校注拾遺
Hanshi waizhuan
(app.) Jiaozhu shiyi
(Han) 韓嬰 Han Ying; (Qing) 周廷寀 Zhou Tingcai, 周宗杌 Zhou Zongwu (comm.)
毛詩草木鳥獸蟲魚疏 二卷 Maoshi caomu niaoshou chongyu shu (Wu) 陸璣 Lu Ji; (Qing) 丁晏 Ding Yan (comm.)
春秋繁露 十七卷
附錄 一卷
Chunqiu fanlu
Fulu
(Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
春秋釋例 十五卷 Chunqiu shili (Jin) 杜預 Du Yu; (Qing) 莊述祖 Zhuang Shuzu, 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
春秋啖趙集傳纂例 十卷, Chunqiu Tan-Zhao jizhuan zuanli (Tang) 陸淳 Lu Chun
春秋微旨 三卷 Chunqiu weizhi (Tang) 陸淳 Lu Chun
春秋啖趙二先生集傳辯疑 十卷 Chunqiu Tan-Zhao er xiansheng jizhuan bianyi (Tang) 陸淳 Lu Chun
論語集解義疏 十卷 Lunyu jijie yishu (Wei) 何晏 He Yan (comm.); (Liang) 皇侃 Huang Kan (comm.)
論語筆解 二卷 Lunyu bijie (Tang) 韓愈 Han Yu, 李翱 Li Ao (comm.)
鄭志 三卷
(附)補遺 一卷
Zhengzhi
(app.) Buyi
(Wei) 鄭小同 Zheng Xiaotong; (Qing) 王復 Wang Fu (comp.), 武億 Wu Yi (comm.)
小學彙函 一百三十六卷 Xiaoxue huihan (Qing) 鍾謙鈞 Zhong Qianjun (comp.)
Shanghai tushuguan 1982, Vol. 1, 610-611.
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 854.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe).
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Gu jingjie huihan 古經解彙函", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 297.