ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wenjingtang congshu 問經堂叢書

Sep 29, 2013 © Ulrich Theobald

Wenjingtang congshu 問經堂叢書 "Collectanea of the Studio of Questions about the Classics" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Sun Fengyi 孫馮翼, courtesy name Fengqing 鳳卿 or Fengpu 鳳埔. He hailed from Chengde 承德 (modern Shenyang 沈陽, Liaonng) and was influenced by the scholarly studies of the philosopher and publisher Sun Xingyan 孫星衍 (1753-1818). It is known that his father was provincial administration commissioner (fansi 藩司) of Jiangnan 江南, but about Sun Fengyi's life and career, not much is known.

The series was compiled over a long period of time, during which Sun assembled 18 texts with a total length of 31 juan. It seems to have been finished between 1797 and 1802 and was printed by several publishers in the region of Shandong and Jiangsu. These were as much as 28 individual editions, many of them critically revised by Sun Xingyan. The book includes commentaries on the Confucian Classics and other important texts of antiquity. Two of these comments were products of Sun Fengyi himself.

Table 1. The series Wenjingtang congshu 問經堂叢書
(Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
1797-1808 edition by Master Sun from Chengde 承德孫氏
書名, length in juan Title Author(s)
易義考逸 一卷 Yiyi kaoyi (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
子夏易傳 一卷 Zixia Yizhuan (Zhou) 卜商 Bu Shang (子夏 Zixia); (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.), 臧庸 Zang Yong (narr.)
馬王易義 一卷 Ma-Wang yiyi (Han) 馬融 Ma Rong; (Wei) 王肅 Wang Su; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
儀禮喪服馬王注 一卷 Yili sangfu Ma-Wang zhu (Han) 馬融 Ma Rong; (Wei) 王肅 Wang Su; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
禹貢地理古注考 一卷 Yugong dili guzhu kao (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi
釋人注 一卷 Shirenzhu (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi
毛詩馬王微 四卷 Maoshi Ma-Wang wei (Qing) 臧庸 Zang Yong
明堂考 三卷 Mingtang kao (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
鄭氏遺書 九卷: Zhengshi yishu: (Han) 鄭玄; (Qing) 王復 Wang Fu (comp.), 武億 Wu Yi (comm.)
駁五經異義 一卷
補遺 一卷
Bo wujing yiyi
Buyi
箴膏肓 一卷 Zhengaomang
起廢疾 一卷 Qifeiji
發墨守 一卷 Famoshou
鄭志 三卷
補遺 一卷
Zhengzhi
Buyi
(Wei) 鄭小同 Zheng Xiaotong (comp.)
爾雅漢注 三卷 Erya Han zhu (Qing) 臧鏞堂 Zang Yongtang (臧庸 Zang Yong, comp.)
說文正字 二卷 Shuowen zhengzi (Qing) 王瑜 Wang Yu, 孫馮翼 Sun Fengyi
江寧金石待訪錄 四卷 Jiangning jinshi daifang lu (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi
神農本草經 三卷 Shen Nong bencao jing (Cao-Wei) 吳普 Wu Pu et al.; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
商子 (商君書) 五卷 Shangzi (Shangjunshu) (Zhou) 商鞅 Shang Yang; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 孫馮翼 Sun Fengyi (comm.)
尸子 二卷 Shizi (Zhou) 尸佼 Shi Jiao; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
逸子書 十卷: Yizishu: (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
燕丹子 三卷 Yandanzi
淮南萬畢術 一卷 Huainan wanbi shu (Han) 劉安 Liu An
許慎淮南子注 一卷 Xu Shen Huainanzi zhu (Han) 許慎 Xu Shen
桓子新論 (新論) 一卷 Huanzi xinlun (Xinlun) (Han) 桓譚 Huan Tan
典論 一卷 Dianlun (Cao-Wei) 曹丕 Cao Pi (魏文帝 Emperor Wen)
皇覽 一卷 Huanglan (Cao-Wei) 劉邵 Liu Shao, 王象 Wang Xiang
司馬彪莊子注 一卷
莊子注考逸 一卷
Sima Biao Zhuangzi zhu
Zhuangzi zhu kaoyi
(Jin) 司馬彪 Sima Biao
列女詩并序 一卷 Lienü shi bing xu (Qing) 黃紹鳳 Huang Shaofeng
世本 一卷 Shiben (Han) 宋衷 Song Zhong (comm.); (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
謚法 三卷 Shifa (Han) 劉熙 Liu Xi; (Jin) 孔晁 Kong Chao (comm.); (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
三禮圖 三卷 Sanlitu (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi (comp.)
孟子劉注 卷 Mengzi Liu zhu (Han) 劉熙 Liu Xi; (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng; 馮翼 Sun Fengyi (comp.)
經典集林 三十二卷: Jingdian jilin: (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan (comp.)
歸藏 一卷 Guicang
春秋決獄 一卷 Chunqiu jueyu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
石渠禮論 一卷 Shiqu lilun (Han) 戴聖 Dai Sheng
喪服變除 一卷 Sangfu bianchu (Han) 戴聖 Dai Sheng
五經通義 一卷 Wujing tongyi (Han) 劉向 Liu Xiang
五經要義 一卷 Wujing yaoyi (Han) 劉向 Liu Xiang
六藝論 一卷 Liuyilun (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
春秋土地名 一卷 Chunqiu tudi ming (Jin) 京相璠 Jing Xiangfan
汲冢瑣語 一卷 Jizhong suoyu
楚漢春秋 一卷 Chu-Han chunqiu (Han) 陸賈 Lu Jia
茂陵書 一卷 Maolingshu
別錄 一卷 Bielu (Han) 劉向 Liu Xiang
七略 一卷 Qilüe (Han) 劉歆 Liu Xin
蜀王本紀 一卷 Shuwang benji (Han) 揚雄 Yang Xiong
漢武故事 一卷 Han Wu gushi (Han) 班固 Ban Gu
鄭玄別傳 一卷 Zheng Xuan biezhuan
臨海記 一卷 Linhaiji
子思子 一卷 Zisizi (Zhou) 孔伋 Kong Ji (子思 Zisi)
公孫尼子 一卷 Gongsun nizi (Zhou) 公孫尼 Gongsun Ni
魯連子 一卷 Lulianzi (Zhou) 魯仲 Lu Zhong
太公金匱 一卷 Taigong jingui (Zhou) 呂望 Lü Wang (齊太公 Qi Taigong)
氾勝之書 一卷 Fan Shengzhi shu (Han) 氾勝之 Fan Shengzhi
黃帝問玄女兵法 一卷 Huangdi wen Xuannü bingfa
靈憲 一卷 Lingxian (Han) 張衡 Zhang Heng
渾天儀 一卷 Huntianyi (Han) 張衡 Zhang Heng
師曠占 一卷 Shi Kuang zhan
范子計然 一卷 Fanzi jiran
夢書 一卷 Mengshu
白澤圖 一卷 Baizetu
地鏡圖 一卷 Dijingtu
漢志水道考證 四卷 Han zhi shuidao kaozheng (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
二渠九河考 一卷
圖 一卷
Erju jiuhe kao
Tu
(Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi
關中水道記 四卷 Guanzhong shuidao ji (Qing) 孫馮翼 Sun Fengyi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2081.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 148-149.