ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Canluanlu 驂鸞錄

Mar 8, 2012 © Ulrich Theobald

Canluanlu 驂鸞錄 "Horse team and phoenix" is a travel report written by the Song-period 宋 (960-1279) scholar Fan Chengda 范成大 (1126-1193). The short book describes Fan's journey in 1172 from the capital to his post in the prefecture of Jingjiang 静江 (modern Guilin 桂林, Guangxi). The title of the book is derived from a verse of the Tang-period 唐 (618-907) writer Han Yu 韓愈 (768-824).

The book is not entirely a pure description of the journey and the places Fan crossed, but also includes quotations from Tang and Northern Song-period writings. It can be used as a supplement to another book of Fan called Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志, which is a more historiographical account on the region of Guilin.

The Canluanlu is included in the series Xu baichuan xuehai 續百川學海, Baoyantang biji 宝顏堂秘笈, Siku quanshu 四庫全書, Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 980.
Chen Yinjie 陳盈潔 (2007). "Canluanlu zhong de lüyou ziliao tanwei 《驂鸞錄》中的旅游資源探微", Jiangsu Gongye Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 江蘇工業學院學報(社會科學版), 2007 (9).
Huang Housheng 黃厚生 (2008). "Cong Canluanlu kann JIangxi zhongbu de lüyou ziyuan 從《驂鸞錄》看江西中部的旅游資源", Shangchang xiandaihua 商場現代化, 2008 (2).