ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Liubian jilüe 柳邊紀略

May 5, 2019 © Ulrich Theobald

Liubian jilüe 柳邊紀略 "Concise report on the willow fences", also called Quan Liao beikao 全遼備考 "All about the region of Liaodong", is an account on the homeland of the Manchus written by the early Qing-period scholar Yang Bin 楊賓 (1650-1740), courtesy name Keshi 可師, style Dapiao 大瓢 or Shanyin Gengfu 山陰耕夫. He hailed from Shanyin 山陰, Zhejiang, and also wrote the books Jinshi yuanliu 金石源流, and Xifatang gao 晞發堂稿. The title of the book is inspired by the willow fences the Manchus built to prevent people from illegally harvesting ginseng, the most important source of revenue for the Manchu elite.

The 5-juan long book was written on the base of what Yang Bin saw and experienced when his father Yang Yue 楊越 was exiled to Ninguta 寧古塔 (today's Ning'an 寧安, Heilongjiang) in the far northeast of Manchuria. It describes the landscape, the administration system, courier stations, local produce, religion, the tribute system, markets, and customs and habits of the people and tribes living there. It is the earliest private Chinese description of Manchuria and provides valuable information of the daily life and the economy of the northeast.

The book is found in the series Zhaodai congshu 昭代叢書, Liaohai congshu 遼海叢書, Congshu jicheng chubian 叢書集成初編, Yangshi qianqibaiershijiu he zhai congshu 仰視千七百二十九鶴齋叢書, and Xiaofanghuzhai yuci congchao 小方壺齋輿地叢鈔.

Sources:
Ding Haibin 丁海斌, Ding Sicong 丁思聰 (2018). "Tan Qingdai biji zhong suo jizai de dang'an, dangzi, dangce: Jian lun Liubian jilüe zhi wu 談清代筆記中所記載的“檔案”“檔子”“檔册”——兼論《柳邊紀略》之誤", Dang'an guanli 檔案管理, 2018 (3).
Dong Lingzhi 董靈芝 (2006). "Liubian jilüe zhong de dongbei bianjiang Manzu wenhua 《柳邊紀略》中的東北邊疆滿族文化", Bianjiang jingji yu wenhua 邊疆經濟與文化, 2006 (8).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1576.
He Zongmei 何宗美 (2002). "Liubian jilüe de dongbei wenhua shi jiazhi: Shiqi shiji zhong-houqi Manzuren de shehui shenghuo tujing 《柳邊紀略》的東北文化史價值——十七世紀中后期滿族人的社會生活圖景", Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫, 2002 (5).
Heilongjiang baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《黑龍江百科全書》編纂委員會, Zhongguo da baike quanshu bianjibu 《中國大百科全書》編輯部, ed. (2007). Heilongjiang baike quanshu 黑龍江百科全書 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 65.
Jilin baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《吉林百科全書》編纂委員會, Zhongguo da baike quanshu bianjibu 《中國大百科全書》編輯部, ed. (2003). Jilin baike quanshu 吉林百科全書 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 65.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 925.
Liu Yuantu 劉遠圖 (1985). "Liubian jilüe uo ji Weiyike'alin jie bei buzheng 《柳邊紀略》所記威伊克阿林界碑補證", Xuexi yu tansuo 學習與探索, 1985 (12).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 235.
Zhang Yunxia 張雲霞 (2011). "Yang Bin yu Liubian jilüe 楊賓與《柳邊紀略》", Lantai shijie 蘭台世界, 2011 (1).
Zhuo Xin 卓昕 (1992). "Yang Bin zhu Liubian jilüe shi Qingdai chuanbo Liaodong renshen wenhua de xianqu 楊賓著《柳邊紀略》是清代傳播遼東人參文化的先驅", Renshen yanjiu 人參研究, 1992 (12).
Zhuo Xin 卓昕 (1993). "Yang Bin zhu Liubian jilüe shi Qingdai chuanbo Liaodong renshen wenhua de xianqu (xu) 楊賓著《柳邊紀略》是清代傳播遼東人參文化的先驅(續)", Renshen yanjiu 人參研究, 1993 (4).