ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhaodai congshu 昭代叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Zhaodai congshu 昭代叢書 "Collectanea of the Glorious Dynasty" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the early Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zhang Chao 張潮 (1650-?). It includes 561 books in ten collections (ji 集), with a total length of 500 juan.

Zhang Chao, courtesy name Shanlai 山來, style Xinzhai 心齋, hailed from Shexian 歙縣, Anhui, and was a clerk (kongmu 孔目) in the Hanlin Academy 翰林院. He was not only a competent poet and writer but also published some important series, like the Yuchu xinzhi 虞初新志 and the Zhaodai congshu. His collected writings are called Xinzhai liaofu ji 心齋聊復集.

The Zhaodai congshu was compiled by Zhang Chao and revised by Yang Fuji 楊復吉 (1747-1820), courtesy name Lie'ou 列歐 or Liehou 列侯, style Menglan 夢蘭 or Huilou 慧樓, Yang expanded it to the size in which is was first published. It includes mostly writings of Qing-period writers, a circumstance that gave the series its title. From the themes, it covers the whole bandwidth of traditional Chinese literature, among them many interesting and rare texts on contemporary matters of politics, administration and geography, like Yang Bin's 楊賓 (1650-1720) Ningguta jilüe 寧古塔紀略, Jin Dechun's 金德純 Qijunzhi 旗軍志, or Tulišen's (Ch. Tulichen 圖理琛, 1667-1740) Yiyuzhi 異域志. The Zhaodai congshu includes not full books, but in most cases only extracts of important chapters, sometimes to such an extreme that, for instance, the rhapsody Haifu 海賦 by Xu Huaizu 徐懷祖 (fl. 1695) is not included, but only Zhang Chao's commentaries on it, with the title Taiwan suibi 臺灣隨筆. The series is, nevertheless, an important source for the study of early Qing period scholarship on Chinese literature.

It was printed by the Shikai Studio 世楷堂. In 1990 the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社 published a facsimile of this original edition.

Table 1. The series Zhaodai congshu 昭代叢書
(Qing) 張潮 Zhang Chao, 張漸 Zhang Jian (comp.); 楊復吉 Yang Fuji, 沈楙悳 Shen Maode (rev.)
1697-1700 edition; 1833-1849 edition by Master Zhao from Wujiang 吳江趙氏 (Shikaitang Studio 世楷堂)
書名, length in juan Title Author(s)
甲集 三十四卷, (Qing) 張潮 Zhang Chao (comp.)
第一帙 禮 Li
更定文章九命 一卷 * Gengding wenzhang jiuming (Qing) 王晫 Wang Zhuo
天官考異 一卷 * Tianguan kaoyi (Qing) 吳肅公 Wu Sugong
五行問 一卷 * Wuxingwen (Qing) 吳肅公 Wu Sugong
學厤說 (學歷說) 一卷 * Xuelishuo (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
改元考同 一卷 * Gaiyuan kaotong (Qing) 吳肅公 Wu Sugong
進賢說 一卷 * Jinxianshuo (Qing) 張能鱗 Zhang Nenglin
塾講規約 一卷 * Shujiang guiyue (Qing) 施璜 Shi Huang
第二帙 樂 Yue
夙興語 一卷 * Suxingyu (Qing) 甘京 Gan Jing
家人子語 一卷 * Jiaren ziyu (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
語小 一卷 * Yuxiao (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
日錄雜說 一卷 * Rilu zashuo (Qing) 魏禧 Wei Xi
竹溪雜述 一卷 * Zhuxi zashu (Qing) 殷曙 Yin Shu
第三帙 射 She
松溪子 一卷 * Songxizi (Qing) 王晫 Wang Zhuo
讀莊子法 一卷 * Du Zhuangzi fa (Qing) 林雲銘 Lin Yunming
謝皐羽(翺)年譜 一卷 * Xie Haoyu (=Ao?) nianpu (Qing) 徐沁 Xu Qin
西華仙籙 一卷 * Xihua xianlu (Qing) 王言 Wang Yan
將就園記 一卷 * Jiangjiu yuanji (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
歙問 一卷 * Shewen (Xiwen) (Qing) 洪玉圖 Hong Yutu
黃山松石譜 一卷 * Huangshan songshi pu (Qing) 閔麟嗣 Min Linsi
第四帙 御 Yu
外國竹枝詞 一卷 * Guowan zhuzhi ci (Qing) 尤侗 You Tong
西方要紀 一卷 * Xifang yaoji (Qing) 安文思 An Wendi (Gabriel de Magalhães), 利類思 Li Leisi (Lodovico Buglio), 南懷仁 Nan Huairen (Ferdinand Verbiest)
安南雜記 一卷 * Annan zaji (Qing) 李仙根 Li Xiangen
第五帙 書 Shu
秋星閣詩話 一卷 * Qiuxingge shihua (Qing) 李沂 Li Yi
而菴詩話 一卷 * Er'an shihua (Qing) 徐增 Xu Ceng
製曲枝語 一卷 * Zhiqu zhiyu (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
書法約言 一卷 * Shufa yueyan (Qing) 宋曹 Song Cao
岕茶彙抄 一卷 * Jiechao huichao (Qing) 冒襄 Mao Xiang
第六帙 數 Shu
硯林 一卷 * Yanlin (Qing) 余懷 Yu Huai
宣爐歌註 一卷 * Xuanluge zhu (Qing) 冒襄 Mao Xiang
裝潢志 一卷 * Zhuanghuangzhi (Qing) 周嘉冑 Zhou Jiazhou
兵仗記 一卷 * Bingzhangji (Qing) 王晫 Wang Zhuo
茘枝譜 一卷 * Lizhipu (Qing) 陳鼎 Chen Ding
蘭言 一卷 * Lanyan (Qing) 冒襄 Mao Xiang
龍經 一卷 * Longjing (Qing) 王楙 Wang Mao
甲集補 十六卷 Jiaji bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
周易古義 一卷 Zhouyi guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
周易大衍辨 一卷 Zhouyi dayan bian (Qing) 吳鼐 Wu Nai
尚書古義 一卷 Shangshu guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
毛詩古義 一卷 Maoshi guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
周禮古義 一卷 Zhouli guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
儀禮古義 一卷 Yili guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
禮經釋例目錄 一卷 Lijing shili mulu (Qing) 淩廷堪 Ling Tingkan
禮記古義 一卷 Liji guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
公羊古義 一卷 Gongyang guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
穀梁古義 一卷 Guliang guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
論語古義 一卷 Lunyu guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
讀東坡志林 一卷 Du Dongpo zhilin (Qing) 尤侗 You Tong
淇泉摹古錄 一卷 Qiquan mogu lu (Qing) 趙希璜 Zhao Xihuang
西征賦 一卷 Xizhengfu (Qing) 李祖惠 Li Zuhui
七釋 一卷 Qishi (Qing) 尤侗 You Tong
十國詞箋略 一卷 Shiguo ci jianlüe (Qing) 錢載 Qian Dai
乙集 四十四卷, (Qing) 張潮 Zhang Chao (comp.)
第一帙 常 Chang
毛朱詩說 一卷 * Mao Zhu shi shuo (Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
春秋三傳異同考 一卷 * Chunqiu sanzhuan yitong kao (Qing) 吳陳琰 Wu Chenyan
讀禮問 一卷 * Du Li wen (Qing) 吳肅公 Wu Sugong
十六國年表 一卷 * Shiliuguo nianbiao (Qing) 張愉曾 Zhang Yuceng
江南星野辨 一卷 * Jiangnan xingye bian (Qing) 葉燮 Ye Xie
廣祀典議 一卷 Guangsi dianyi (Qing) 吳肅公 Wu Sugong
師友行輩議 一卷 * Shiyou xingbei yi (Qing) 魏禧 Wei Xi
第二帙 富 Fu
國朝諡法考 一卷 * Guochao shifa kao (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
旗軍志 一卷 * Qijunzhi (Qing) 金德純 Jin Dechun
封長白山記 一卷 * Feng Changbaishan ji (Qing) 方象瑛 Fang Xiangying
(紀)琉球入太學始末 一卷 * (Ji) Liuqiu ru taixue shimo (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
人瑞錄 一卷 * Renruilu (Qing) 孔尚任 Kong Shangren
迎駕紀恩錄 一卷 * Yingjia ji'en lu (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
恩賜御書記 一卷 * Enci yushu ji (Qing) 董文驥 Dong Wenji
恭迎大駕記 一卷 * Gongying dajia ji (Qing) 徐秉義 Xu Bingyi
暢春苑御試恭紀 一卷 * Changchun yuanyu shigong ji (Qing) 狄億 Di Yi
出山異數紀 一卷 * Chushan yishu ji (Qing) 孔尚任 Kong Shangren
第三帙 貴 Gui
塞程別紀 一卷 * Saicheng bieji (Qing) 余寀 Yu Cai
西北水利議 一卷 * Xibei shuili yi (Qing) 許承宣 Xu Chengxuan
廣州遊覽小志 一卷 * Guangzhou youlan xiaozhi (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
隴蜀餘聞 一卷 * Long-Shu yuwen (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
東西二漢水辯 一卷 * Dongxi er Hanshui bian (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
日錄裏言 一卷 * Rilu liyan (Qing) 魏禧 Wei Xi
偶書 一卷 * Oushu (Qing) 魏際瑞 Wei Jirui
第四帙 樂 Le
漫堂說詩 一卷 * Mantang shuoshi (Qing) 宋犖 Song Lao
然脂集例 一卷 * Ranzhi jili (Qing) 王士祿 Wang Shilu
聲韻叢說 一卷 * Shengyun congshuo (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
伯子論文 一卷 * Bozi lunwen (Qing) 魏際瑞 Wei Jirui
日錄論文 一卷 * Rilu lunwen (Qing) 魏禧 Wei Xi
韻問 一卷 Yunwen (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
南曲入聲客問 一卷 * Nanqu rusheng kewen (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
連文釋義 一卷 * Lianwen shiyi (Qing) 王言 Wang Yan
畫訣 一卷 * Shujue (Qing) 孔衍栻 Kong Yanshi
第五帙 未 Wei
焦山古鼎考 一卷 * Jiaoshan guding kao (Qing) 王士祿 Wang Shilu
瘞鶴銘辯 一卷 * Yihe mingbian (Qing) 張弨 Zhang Chao
昭陵六駿贊辯 一卷 * Zhaoling liujun zanbian (Qing) 張弨 Zhang Chao
漢甘泉宮瓦記 一卷 * Han Ganquan Gong waji (Qing) 林佶 Lin Ji
飯有十二合說 一卷 * Fanyou shier heshuo (Qing) 張英 Zhang Ying
醫津一筏 一卷 Yijin (Qing) 江之蘭 Jiang Zhilan
第六帙 央 Yang
江邨草堂紀 一卷 Jiangcun caotang ji (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
後觀石錄 一卷 Houguan shilu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
石友贊 一卷 Shiyouzan (Qing) 王晞 Wang Xi
竹譜 一卷 Zhupu (Qing) 陳鼎 Chen Ding
箋卉 一卷 Jianhui (Qing) 吳菘 Wu Song
乙集補 六卷 Yiji bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
禘祫問荅 一卷 Dixia wenda (Qing) 胡匡衷 Hu Kuangzhong
侯國職官表 一卷 Houguo zhiguan biao (Qing) 胡匡衷 Hu Kuangzhong
漢水發源考 一卷 Hanshuo fayuan kao (Qing) 王筠 Wang Yun
汴水說 一卷 Bianshuishuo (Qing) 朱際虞 Zhu Jiyu
山樵書外紀 一卷 Shanqiao shu waiji (Qing) 張開福 Zhang Kaifu
圖晝精意識 一卷 Tushu jingyi shi (Qing) 張庚 Zhang Geng
丙集 四十五卷, (Qing) 張潮 Zhang Chao, 張漸 Zhang Jian (comp.)
第一帙 黃 Huang
漢魏石經考 一卷 Han-Wei shijing kao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
唐宋石經考 一卷 Tang-Song shijing kao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
五經今文古文考 一卷 Wujing jinwen guwen kao (Qing) 吳陳琰 Wu Chenyan
第二帙 絹 Juan
聖諭樂本解說 一卷 Shengyu yueben jieshuo (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
春秋日食質疑 一卷 Chunqiu rishi zhiyi (Qing) 吳守一 Wu Shouyi
檀弓訂誤 一卷 Tangong dingwu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
三年服制考 一卷 * Sannian fuzhi kao (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
讀史管見 一卷 Dushi guanjian (Qing) 王轂 Wu Gu
第三帙 幼 You
乾淸門奏對記 一卷 Qianqingmen zoudui ji (Qing) 湯斌 Tang Bin
松亭行紀 一卷 Songting xingji (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
扈從西巡日錄 一卷 Hucong xixun rilu (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
塞北小鈔 一卷 Saibei xiaochao (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
北嶽恆山歷祀上曲陽考 一卷 * Beiyue Hengshan lisi shang Quyang kao (Qing) 劉師峻 Liu Shijun
第四帙 婦 Fu
聖節會約 一卷 Shengjie huiyue (Qing) 郭存會 Guo Cunhui
荊園小語 一卷 Jingyuan xiaoyu (Qing) 申涵光 Shen Hanguang
荊園進語 一卷 Jingyuan jinyu (Qing) 申涵光 Shen Hanguang
格言僅錄 一卷 * Geyan jinlu (Qing) 王仕雲 Wang Renyun
宗規 一卷 Zonggui (Qing) 鍾于序 Zhong Yuxu
戒淫錄 一卷 Jieyinlu (Qing) 姚廷傑 Yao Tingjie
學語雜篇 一卷 Xueyu zapian (Qing) 沈思倫 Shen Silun
觀物篇 一卷 Guanwupian (Qing) 石龐 Shi Pang
第五帙 外 Wai
古國都今郡縣合考 一卷 Gu guodu jin junxian hekao (Qing) 閔麟嗣 Min Linsi
周末列國有今郡縣考 一卷 Zhoumo lieguo youjin junxian kao (Qing) 閔麟嗣 Min Linsi
黃山史槩 一卷 Huangshi shigai (Qing) 陳鼎 Chen Ding
臺灣隨筆 一卷 Taiwan suibi (Qing) 徐懷祖 Xu Huaizu
寧古塔志 一卷 Ningguta zhi (Qing) 方拱乾 Fang Gongqian
峒谿纖志志餘 一卷 Dongxi jianzhi zhiyu (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
滇黔土司婚禮記 一卷 Dian-Qian tusi hunli ji (Qing) 陳鼎 Chen Ding
第六帙 孫 Sun
身易 一卷 * Shenyi (Qing) 唐彪 Tang Biao
切字釋疑 一卷 Qiezi shiyi (Qing) 方中履 Fang Zhonglü
西河詩話 一卷 Xihe shihua (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
南州草堂詞話 一卷 Nanzhou caotang cihua (Qing) 徐釚 Xu Qiu
第七帙 虀 Ji
賓告 一卷 Bingao (Qing) 葉奕苞 Yue Yibao
諺說 一卷 Yanshuo (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
醉郷約法 一卷 Zuixiang yuefa (Qing) 葉奕苞 Ye Yibao
練閱火器陣記 一卷 Lianyue huoqi zhenji (Qing) 薛熙 Xue Zhao
貫虱心傳 一卷 Guanshi xinchuan (Qing) 紀鑑 Ji Jian
捕蝗考 一卷 Buhuangkao (Qing) 陳芳生 Chen Fangsheng
第八帙 臼 Jiu
文苑異稱 一卷 Wenyuan yicheng (Qing) 王晫 Wang Zhuo
思舊錄一卷 Sijiulu (Qing) 靳治荊 Jin Zhijing
知我錄 一卷 Zhiwolu (Qing) 梅庚 Mei Geng
瓊花志 一卷 Qionghuazhi (Qing) 朱顯祖 Zhu Xianzu
徐園秋花譜 一卷 Xuyuan qiuhua pu (Qing) 吳儀一 Wu Yiyi
吳蕈譜 一卷 Wutanpu (Qing) 吳林 Wu Lin
續蟹譜 一卷 Xu xiepu (Qing) 褚人穫 Chu Renhuo
丙集補 五卷 Bingji bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
春秋四傳糾正 一卷 Chunqiu sizhuan jiuzheng (Qing) 俞汝言 Yu Ruyan
夏小正詁 一卷 Xia xiaozheng gu (Qing) 諸錦 Zhu Jin
增訂歐陽文忠公年譜 一卷 Zengding Ouyang Wenzhonggong nianpu (Qing) 華孳亨 Hua Ziheng
古金待問錄 一卷 Gujin daiwen lu (Qing) 朱楓 Zhu Feng
齊山巖洞志 一卷 Qishan yandong zhi (Qing) 陳蔚 Chen Wei
丁集新編 三十七卷, (Qing) 楊復吉 Yang Fuji (comp.)
五經讀法 一卷 Wujing dufa (Qing) 徐與喬 Xu Yuqiao
經咫 一卷 Jingchi (Qing) 陳祖范 Chen Zufan
書經地理今釋 一卷 Shujing dili jinshi (Qing) 蔣廷錫 Jiang Tingxi
建文帝後紀 一卷 Jianwendi houji (Qing) 邵遠平 Shao Yuanping
汰存錄 一卷 Taicunlu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
客牕偶談 一卷 Kechuang outan (Qing) 陳僖 Chen Xi
九諦解疏 一卷 Jiudi jieshu (Ming) 許孚遠 Xu Fuyuan; 周汝登 Zhou Rudeng (comm.); (Qing) 王煒 Wang Yi (comm.)
環書 一卷 Huanshu (Qing) 方殿元 Fang Dianyuan
漁樵問答 一卷 Yuqiao wenda (Qing) 釋成鷲 Monk Chengjiu
五九枝譚 一卷 Wujiu zhitan (Qing) 尤侗 You Tong
吳鰥放言 一卷 Wuguan fangyan (Qing) 吳莊 Wu Zhuang
哀江南賦註 一卷 Ai Jiangnan fu zhu (Qing) 徐樹穀 Xu Shugu, 徐炯 Xu Jiong (comp.)
麈餘 一卷 Chenyu (Qing) 曹宗璠 Cao Zongfan
西河雜箋 一卷 Xihe zajian (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
諾皐廣志 一卷 Nuogao guangzhi (Qing) 徐芳 Xu Fang
石里雜識 一卷 Shili zashi (Qing) 張尚瑗 Zhang Shangyuan
香天談藪 一卷 Xiangtian tansou (Qing) 吳雷發 Wu Leifa
茶餘客話 一卷 Chayu kehua (Qing) 阮葵生 Ruan Kuisheng
吳語 一卷 Wuyu (Qing) 戴延年 Dai Yannian
粵西瑣記 一卷 Yuexi suoji (Qing) 沈曰霖 Shen Yuelin
苗俗記 一卷 Miaosuji (Qing) 田雯 Tian Wen
譚史紀餘 一卷 Tanshi jiyu (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
進藏紀程 一卷 Jin Zang jicheng (Qing) 王世睿 Wang Shirui
重集列女傳例 一卷 Chongji Lienüzhuan li (Qing) 魏于雲 Wei Yuyun
古艶樂府 一卷 Guyan yuefu (Qing) 楊淮 Yang Huai
說詩菅蒯 一卷 Shuoshi guankuai (Qing) 吳雷發 Wu Leifa
天啓宮詞 一卷 Tianqi gongci (Qing) 陳悰 Chen Cong
璇璣碎錦 一卷 Xuanji suijin (Qing) 萬樹 Wan Shu
西河詞話 一卷 Xihe cihua (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
琴况 一卷 Qinkuang (Qing) 徐谼 Xu Hong
滋蕙堂法帖題跋 一卷 Zihuitang fatie tiba (Qing) 曾恆德 Zeng Hengde
小山畫譜 一卷 Xiaoshan huapu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
繪事發微 一卷 Huishi fawei (Qing) 唐岱 Tang Dai
烟譜 一卷 Yanpu (Qing) 陸耀 Lu Yao
野菜贊 一卷 Yecaizan (Qing) 顧景星 Gu Jingxing
洋菊譜 一卷 Yangjupu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
識物 一卷 Shiwu (Qing) 陳僖 Chen Xi
丁集新編補 十三卷 Dingji xinbian bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
昭代樂章恭紀 一卷 Zhaodai yuezhang gongji (Qing) 張玉書 Zhang Yushu
讀史記劄記 一卷 Du Shiji zhaji (Qing) 潘永季 Pan Yongji
讀明史劄記 一卷 Du Mingshi zhaji (Qing) 潘永季 Pan Yongji
再生紀略 一卷 Zaisheng jilüe (Qing) 陳濟生 Chen Jisheng
籌餉巵言 一卷 Chouxiang zhiyan (Qing) 唐夢賚 Tang Menglai
兵謀 一卷 Bingmou (Qing) 魏禧 Wei Xi
兵法 一卷 Bingfa (Qing) 魏禧 Wei Xi
志壑堂雜記 一卷 Zhihetang zaji (Qing) 唐夢賚 Tang Menglai
東行述 一卷 Dongxingshu (Qing) 趙之俊 Zhao Zhijun
南行述 一卷 Nanxingshu (Qing) 王心敬 Wang Xinjing
征西紀 一卷 Xizhengji (Qing) 陸楣 Lu Mei
使蜀日記 一卷 Shi Shu riji (Qing) 方象瑛 Fang Xiangying
自滇入都程記 一卷 Zi Dian ru du chengji (Qing) 楊名時 Yang Mingshi
戊集續編 四十三卷, (Qing) 楊復吉 Zang Fuji (comp.)
周官辨非 一卷 Zhouguan bianfei (Qing) 萬斯大 Wan Sida
春秋列國地形口號 一卷 Chunqiu lieguo dixing kouhao (Qing) 顧棟高 Gu Donggao
元祕史略 一卷 Yuan mishi lüe (Yuan) NN; (Qing) 萬光泰 Wan Guangtai (rec.)
閩難記 一卷 Minnanji (Qing) 洪若皐 Hong Ruogao
海寇記 一卷 Haikouji (Qing) 洪若皐 Hong Ruogao
制科雜錄 一卷 Zhike zalu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
南巡扈從紀略 一卷 Nanxun hucong jilüe (Qing) 張英 Zhang Ying
西征紀略 一卷 Xizheng jilüe (Qing) 殷化行 Yin Huaxing
河圖洛書同異考 一卷 Hetu Luoshu tongyi kao (Qing) 冉覲祖 Ran Qinzu
孔廟從祀末議 一卷 Kongmiao congsi moyi (Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
霜紅龕家訓 一卷 Shuanghongkan jiaxun (Qing) 傅山 Fu Shan
恆產瑣言 一卷 Hengchan suoyan (Qing) 張英 Zhang Ying
漁談 一卷 Yutan (Qing) 郭欽華 Guo Qinhua
讀戰國策隨筆 一卷 Du Zhanguoce suibi (Qing) 張尚瑗 Zhang Shangyuan
復社紀事 一卷 Fushe jishi (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
社事始末 一卷 Sheshi shimo (Qing) 杜登春 Du Dengchun
書事七則 一卷 Shushi qize (Ming) 陳貞慧 Chen Zhenhui
山陽錄 一卷 Shanyanglu (Ming) 陳貞慧 Chen Zhenhui
矩齋雜記 一卷 Juzhai zaji (Qing) 施閏章 Shi Runzhang
嗒史 一卷 Tashi (Qing) 王煒 Wang Yi
積山雜記 一卷 Jishan zaji (Qing) 汪惟憲 Wang Weixian
梅谷偶筆 一卷 Meigu oubi (Qing) 陸烜 Lu Xuan
秋燈叢話 一卷 Qiudeng conghua (Qing) 戴延年 Dai Yannian
東城雜記 一卷 Dongcheng zaji (Qing) 厲鶚 Wan E
洱海叢談 一卷 Erhai congtan (Qing) 釋同揆 Monk Tongkui
衡嶽遊記 一卷 Hengyue youji (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
海國聞見錄 一卷 Haiguo wenjian lu (Qing) 陳倫炯 Chen Lunjiong
裨海紀遊 一卷 Bihai jiyou (Qing) 郁永河 You Yonghe
袖海編 一卷 Xiuhaibian (Qing) 汪鵬 Wang Peng
文章薪火 一卷 Wenzhang xinhuo (Qing) 方以智 Fang Yizhi
江西詩社宗派圖錄 一卷 Jiangxi shishe zongpai tulu (Qing) 張泰來 Zhang Tailai
崇禎宮詞 一卷 Chongzhen gongci (Qing) 王譽昌 Wang Yuchang; 吳理 Wu Li (comm.)
衍琵琶行 一卷 Yan pipa xing (Qing) 曹秀先 Cao Xiuxian
續詩品 一卷 Xu shipin (Qing) 袁枚 Li Mei
論文四則 一卷 Lunwen size (Qing) 楊繩武 Yang Shengwu
天文說 一卷 Tianwenshuo (Qing) 董以寧 Dong Yining
畫筌 一卷 Huaquan (Qing) 笪重光 Da Chongguang; 王翬 Wang Hui, 惲格 Yun Ge (comm.)
畫語錄 一卷 Hua yulu (Ming) 釋元濟 Monk Yuanji
畫羅漢頌 一卷 Hualuo hansong (Qing) 廖燕 Liao Yan
玉臺書史 一卷 Yutai shushi (Qing) 厲鶚 Wan E
賞延素心錄 一卷 Shangyan suxin lu (Qing) 周二學 Zhou Erxue
秋園雜佩 一卷 Qiuyuan zapei (Ming) 陳貞慧 Chen Zhenhui
談虎 一卷 Tanhu (Qing) 趙彪詔 Zhao Biaozhao
戊集續編補 七卷 Wuji xinbian bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
原善 一卷 Yuanshan (Qing) 戴震 Dai Zhen
原象 一卷 Yuanxiang (Qing) 戴震 Dai Zhen
儒行述 一卷 Ruxingshu (Qing) 彭紹升 Peng Shaosheng
良吏述 一卷 Lianglishu (Qing) 彭紹升 Peng Shaosheng
觀感錄 一卷 Guanganlu (Qing) 李顒 Li Yong
己畦瑣語 一卷 Jiqi suoyan (Qing) 葉燮 Ye Xie
蠖齋詩話 一卷 Huozhai shihua (Qing) 施閏章 Shi Runzhang
己集廣編 四十七卷, (Qing) 楊復吉 Yang Fuji (comp.)
易說 一卷 Yishuo (Qing) 查愼行 Cha Shenxing
治齋讀詩蒙說 一卷 Zhizhai du Shi mengshuo (Qing) 顧成志 Gu Chengzhi
禮記篇目 一卷 Liji pianmu (Qing) 芮城 Rui Cheng
約喪禮經傳 一卷 Yuesang lijing zhuan (Qing) 吳卓信 Wu Zhuoxin
諸史然疑 一卷 Zhushi ranyi (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
南唐拾遺記 一卷 Nantang shiji yi (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
南宋六陵遺事 一卷 Nansong liuling yishi (Qing) 萬斯同 Wan Sitong (comp.)
庚申君遺事 一卷 Gengshenjun yishi (Qing) 萬斯同 Wan Sitong (comp.)
乙丙紀事 一卷 Yibing jishi (Qing) 孫奇逢 Sun Qifeng
蜀難敘略 一卷 Shunan xulüe (Qing) 沈荀蔚 Shen Xunwei
代北姓譜 一卷 Daibei xingpu (Qing) 周春 Zhou Chun
遼金元姓譜 一卷 Liao-Jin-Yuan xingpu (Qing) 周春 Zhou Chun
文廟從祀弟子贊 一卷 Wenmiao congsi dizi zan (Qing) 盧存心 Lu Cunxin
破邪論 一卷 Poxielun (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
山公九原 一卷 Shangong jiuyuan (Qing) 馮景 Feng Jing
邇言 一卷 Eryan (Qing) 勞史 Lao Shi
蠟談 一卷
(附)雜說
Latan
app. Zashuo
(Qing) 盧存心 Lu Cunxin
詹言 一卷 Zhanyan (Qing) 黃之雋 Huang Zhijuan
說叩 一卷 Shuokou (Qing) 葉抱崧 Ye Baosong
談書錄 一卷 Tanshulu (Qing) 汪師韓 Wang Shihan
學海蠡測 一卷 Xuehai lize (Qing) 沈謙 Shen Qian
思舊錄 一卷 Sijiulu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
淥水亭雜識 一卷 Lushuiting zashi (Qing) 納蘭性德 Nalan Xingde
仁恕堂筆記 一卷 Renshutang biji (Qing) 黎士弘 Li Shihong
匡廬游錄 一卷 Kuanglu youlu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
清波小志 一卷 Qingbo xiaozhi (Qing) 徐逢吉 Xu Fengji
清波小志補 一卷 Qingbo xiaozhi bu (Qing) 陳景鐘 Chen Jingzhong
九華目錄 一卷 Jiuhua mulu (Qing) 周天度 Zhou Tiandu
乾州小志 一卷 Qianzhou xiaozhi (Qing) 吳高增 Wu Gaozeng
龍沙紀略 一卷 Shalong jilüe (Qing) 方式濟 Fang Shiji
異域錄 一卷 Yiyulu (Qing) 圖理琛 Tulichen
黎岐紀聞 一卷 Liqi jiwen (Qing) 張慶長 Zhang Qingchang
說蠻 一卷 Shuoman (Qing) 檀萃 Tan Cui
江源記 一卷 Jiangyuanji (Qing) 查拉吳麟 Chala Wulin
婦人集 一卷
附補 一卷
Furenji
app. Bu
(Qing) 陳維崧 Chen Weisong; 冒襃 Mao Bao (comm); 冒丹書 Mao Danshu (suppl.)
金石要例 一卷 Jinshi yaoli (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
文頌 一卷 Wensong (Qing) 馬榮祖 Ma Rongzu
偶然欲書 一卷 Ouran yushu (Qing) 方楘如 Fang Wuru
比紅兒詩註 一卷 Bihong'er shi zhu (Qing) 沈可培 Shen Kepei
詩學纂聞 一卷 Shixue zuanwen (Qing) 汪師韓 Wang Shihan
遼詩話 一卷 Liao shihua (Qing) 周春 Zhou Chun (comp.)
天啓宮詞 一卷 Tianqi gongci (Ming) 蔣之翹 Jiang Zhiyao
花草蒙拾 一卷 Huacao mengshi (Qing) 王士禛 Wang Shizhen
墨井畫跋 一卷 Mojing huaba (Qing) 吳歷 Wu Li
續三十五擧 一卷
再續三十五擧 一卷
Xu sanshiwu ju
Zaixu sanshiwu ju
(Qing) 桂馥 Gui Fu
陽羨名陶錄 一卷 Yangzi mingtao lu (Qing) 吳騫 Wu Jian
己集廣編補 三卷 Jiji guangbian bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
原詩 一卷 Xuanshi (Qing) 葉燮 Ye Xie
論學制備忘記 一卷 Lun xuezhi beiwang ji (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
釋骨 一卷 Shigu (Qing) 沈彤 Shen Tong
庚集埤編 四十六卷, (Qing) 楊復吉 Yang Fuji (comp.)
古文尚書考 一卷 Guwen Shangshu kao (Qing) 陸隴其 Lu Longqi
古文尚書辨 一卷 Guwen Shangshu bian (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
詩說 一卷 Shishuo (Qing) 惠周愓 Hui Zhoudang
喪服翼注 一卷 Sangfu yizhu (Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
注疏瑣語 一卷 Zhushu suoyu (Qing) 沈淑 Shen Shu
劉豫事迹 一卷 Liu Yu shiji (Song) NN
補三史藝文志 一卷 Bu sanshi yiwen zhi (Qing) 金門詔 Jin Menzhao
虎口餘生記 一卷 Hukou yusheng ji (Ming) 邊大綬 Bian Dashou
庸言 一卷 Yongyan (Qing) 魏象樞 Wei Xiangshu
志學會約 一卷 Zhixue huiyue (Qing) 湯斌 Tang Bin
宗譜纂要 一卷 Zongpu zuanyao (Qing) 王錟 Wang Tan
婦學 一卷 Fuxue (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
瀾堂夕話 一卷 Lantang xihua (Qing) 張次仲 Zhang Cizhong
山中問荅 一卷 Shanzhong wenda (Qing) 楊士美 Yang Shimei
蒿庵閒話 一卷 Gao'an xianhua (Qing) 張爾岐 Zhang Erqi
寒燈絮語 一卷 Handeng xuyu (Qing) 汪惟憲 Wang Weixian
牘外餘言 一卷 Duwai yuyan (Qing) 袁枚 Li Mei
廣連珠 一卷 Guanglianzhu (Qing) 陳濟生 Chen Jisheng
說文凝錦錄 一卷 Shuowen ningjin lu (Qing) 萬光泰 Wan Guangtai
七十二候考 一卷 Qishierhou kao (Qing) 曹仁虎 Cao Renhu
西臺慟哭記註 一卷 Xitai tongku ji zhu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
聞見偶錄 一卷 Wenjian oulu (Qing) 朱象賢 Zhu Xiangxian
東齋脞語 一卷 Dongzhai cuoyu (Qing) 吳翌鳳 Wu Yifeng
定香亭筆談 一卷 Dingxiangting bitan (Qing) 阮元 Ruan Yuan
宸垣識餘 一卷 Chenyuan shiyu (Qing) 吳長元 Wu Changyuan
南漳子 一卷 Nanzhangzi (Qing) 孫之騄 Sun Zhilu
寧古塔紀略 一卷 Ningguta jilüe (Qing) 吳桭臣 Wu Chenchen
番社采風圖考 一卷 Fanshe caifeng tukao (Qing) 六十七 Liushiqi
維西見聞紀 一卷 Weixi jianwen lu (Qing) 余慶遠 Yu Qingyuan
七招 一卷 Qizhao (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
七娛 一卷 Qiyu (Qing) 沈淸瑞 Shen Qingrui
選材錄 一卷 Xuancailu (Qing) 周春 Zhou Chun
集世說詩 一卷 Ji shishuo shi (Qing) 李鄴嗣 Li Yesi
宮詞 一卷 Gongci (Qing) 徐昂發 Xu Angfa
皺水軒詞筌 一卷 Zoushuixuan ciquan (Ming) 賀裳 He Shang
書筏 一卷 Shufa (Qing) 笪重光 Da Chongguang
畫論 一卷 Hualun (Qing) 張庚 Zhang Geng
印文考略 一卷 Yinwen kaolüe (Qing) 鞠履厚 Ju Lühou
新曆曉或 一卷 Xinli xiaohuo (Ming) 湯若望 Tang Ruowang (Adam Schall von Bell)
七頌堂識小錄 一卷 Qisongtang shi xiaolu (Qing) 劉體仁 Liu Tiren
葯房心語 一卷 Yaofang xinyu (Qing) 楊中訥 Yang Zhongne
端溪硯譜記 一卷 Duanxi yanpu ji (Qing) 袁樹 Yuan Shu
竹連珠 一卷 Zhulianzhu (Qing) 鈕琇 Niu Xiu
茘譜 一卷 Lipu (Qing) 陳定國 Chen Dingguo
木棉譜 一卷 Mumianpu (Qing) 褚華 Chu Hua
北墅抱瓮錄 一卷 Beiye baoweng lu (Qing) 高士奇 Gao Shiqi
庚集埤編補 四卷 Gengji pibian bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
宗法論 一卷 Zongfalun (Qing) 萬斯大 Wan Sida
明史十二論 一卷 Mingshi shier lun (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
車制圖解 一卷 Chezhi tujie (Qing) 阮元 Ruan Yuan
今韻古分十七部表 一卷 Jinyun gufen shiqibu biao (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
辛集別編 四十四卷, (Qing) 楊復吉 Yang Fuji (comp.)
讀易緖言 一卷 Du Yi xuyan (Qing) 錢棻 Qian Fen
饗禮補亡 一卷 Xiangli buwang (Qing) 諸錦 Zhu Jin
春秋五禮源流口號 一卷 Chunqiu wuli yuanliu kouhao (Qing) 顧棟高 Gu Donggao
經書巵言 一卷 Jingshu zhiyan (Qing) 范泰恆 Fan Taiheng
史略 一卷 Shilüe (Qing) 蕭震 Xiao Zhen
擬更季漢書昭烈皇帝本紀 一卷 Ning gengji Hanshu Zhaolie Huangdi benji (Qing) 黃中堅 Huang Zhongjian
平臺紀略 一卷 Ping Tai jilüe (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
征緬紀略 一卷 Zheng Mian jilüe (Qing) 王昶 Wang Chang
蜀徼紀聞 一卷 Shujiao jiwen (Qing) 王昶 Wang Chang
臨淸寇略 一卷 Linqing kou lüe (Qing) 俞蛟 Yu Jiao
強聒錄 一卷 Qiangguolu (Qing) 彭堯諭 Peng Yaoyu
旅書 一卷 Lüshu (Qing) 陳璜 Chen Huang
釋冰書 一卷 Shibingshu (Qing) 孫汧如 Sun Qianru
雜言 一卷 Zayan (Qing) 鈕琇 Niu Xiu
蕉窗日記 一卷 Jiaochuang riji (Qing) 王豫 Wang Yu
鍾山書院規約 一卷 Zhongshan shuyuan guiyue (Qing) 楊繩武 Yang Shengwu
天問校正 一卷 Tianwen jiaozheng (Qing) 屈復 Qu Fu
說文義例 一卷
(附)小學字解
Shuowen yili
app. Xiaoxue zijie
(Qing) 王宗誠 Wang Zongcheng; 王紹蘭 Wang Shaolan (suppl.)
說鈴 一卷 Shuoling (Qing) 王琬 Wang Wan
張氏巵言 一卷 Zhangshi zhiyan (Qing) 張元賡 Zhang Yuangeng
峽川志略 一卷 Xiachuan zhilüe (Qing) 蔣宏任 Jiang Hongren
出塞紀略 一卷 Chusai jilüe (Qing) 錢良擇 Qian Liangze
從西紀略 一卷 Congxi jilüe (Qing) 范紹逵 Fan Shaokui
藏行紀程 一卷 Zangxing jicheng (Qing) 杜昌丁 Du Changding
徵刻唐宋祕本書目 一卷 Zhengke Tang-Song miben shumu (Qing) 黃虞稷 Huang Yuji, 周在浚 Zhou Zaijun
藏書記要 一卷 Cangshu jiyao (Qing) 孫從添 Sun Congtian
金石史 一卷 Jinshishi (Ming) 郭宗昌 Guo Zongchang
淳化閣帖跋 一卷 Chunhuage tieba (Qing) 沈蘭先 Shen Lanxian
漢詩總說 一卷 Hanshi zongshuo (Qing) 費錫璜 Fei Xihuang
秋窗随筆 一卷 Qiuchuang suibi (Qing) 馬位 Ma Wei
詠物十詞 一卷 Yongwu shici (Qing) 曹貞吉 Cao Zhenji
鈍吟書要 一卷 Dunyin shuyao (Qing) 馮班 Feng Bang
畫麈 一卷 Huazhu (Ming) 沈顥 Shen Hao
畫訣 一卷 Huajue (Qing) 龔賢 Gong Xian
秋水園印說 一卷 Qiushuiyuan yinshuo (Qing) 陳鍊 Chen Lian
紀聽松庵竹鑪始末 一卷 Jitingsong'an zhulu shimo (Qing) 鄒炳泰 Zou Bingtai
窰器說 一卷 Yaoqishuo (Qing) 程哲 Cheng Zhe
怪石錄 一卷 Guaishilu (Qing) 沈心 Shen Xin
岕茶牋 一卷 Jiechajian (Ming) 馮可賓 Feng Kebin
茶史補 一卷 Chashi bu (Qing) 余懷 Yu Huai
人葠譜 一卷 Renqinpu (Qing) 陸烜 Lu Hui
毫州牡丹述 一卷 Haozhou mudan shu (Qing) 鈕琇 Niu Xiu
牡丹譜 一卷 Mudanpu (Qing) 計楠 Ji Nan
菊說 一卷 Jushuo (Qing) 計楠 Ji Nan
辛集別編補 六卷 Xinji biebian bu (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
唐述山房目錄 一卷 Tangshu shanfang mulu (Qing) 盛朝勛 Sheng Chaoxun
忠文靖節編 一卷 Zhongwen jingjie bian (Qing) 張方湛 Zhang Fangzhan
憩遊偶考 一卷 Qiyou oukao (Qing) 華湛恩 Hua Zhan'en
燕都識餘 一卷 Yandu shiyu (Qing) 聾道人 Longdaoren
山齋客譚 一卷 Shanzhai ketan (Qing) 景星杓 Jing Xingbiao
外國紀 一卷 Waiguoji (Qing) 張玉書 Zhang Yushu
壬集補編 五十卷, (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
周易稗疏 一卷 Zhouyi baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
易漢學 一卷 Yi Hanxue (Qing) 惠棟 Hui Dong
古文尚書考 一卷 Guwen Shangshu kao (Qing) 惠棟 Hui Dong
毛鄭詩考正 一卷 Mao Zhengshi kaozheng (Qing) 戴震 Dai Zhen
春秋稗疏 一卷 Chunqiu baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
考工記圖 一卷 Kaogongji tu (Qing) 戴震 Dai Zhen
孟子遊歷考 一卷 Mengzi youli kao (Qing) 潘眉 Pan Mei
續方言 一卷 Xu fangyan (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
聲韻考 一卷 Shengyunkao (Qing) 戴震 Dai Zhen
音韻問荅 一卷 Yunyun wenda (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
史記天官書補目 一卷 Shiji tianwen shu bumu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
補續漢書藝文志 一卷 Bu Xuhanshu yiwen zhi (Qing) 錢大昭 Qian Daxin
明季遺聞 一卷 Mingji yiwen (Qing) 鄒漪 Zou Yi
守汴日志 一卷 Shoubian rizhi (Qing) 李光壂 Li Guangdian (narr.); 周斯盛 Zhou Sisheng (rec.)
隆平紀事 一卷 Longping jishi (Qing) 史册 Shi Ce
東槎紀略 一卷 Dongcha jilüe (Qing) 姚瑩 Yao Ying
鄭康成年譜 一卷 Zheng Kangcheng nianpu (Qing) 沈可培 Shen Kepei
水地記 一卷 Shuidiji (Qing) 戴震 Dai Zhen
人海記 一卷 Renhaiji (Qing) 查愼行 Cha Shenxing
柳邊紀略 一卷 Liubian jilüe (Qing) 楊賓 Yang Bin
疏河心鏡 一卷 Shuhe xinjing (Qing) 淩鳴喈 Ling Mingxie
三吳水利條議 一卷 Sanwu shili tiaoyi (Qing) 錢中諧 Qian Zhongxie
鶴徵前錄 一卷 Hezheng qianlu (Qing) 李集 Li Ji; 李富孫 Li Fuxun, 李遇孫 Li Yusun (suppl.)
鶴徵後錄 一卷 Hezheng houlu (Qing) 李富孫 Li Fusun
鐵函齋書跋 一卷 Tiehanzhai shuba (Qing) 楊賓 Yang Bin
義門題跋 一卷 Yiwen tiba (Qing) 何焯 He Zhuo
湛園題跋 一卷 Zhanyuan tiba (Qing) 姜宸英 Jiang Chenying
史論五荅 一卷 Shilun wuda (Qing) 施國祁 Shi Guoqi
淑艾錄 一卷 Shu'ailu (Qing) 張履祥 Zhang Lüxiang; 祝洤 Zhu Quan (rec.)
思問錄 一卷 Siwenlu (Qing) 顧道稧 Gu Daoxie
算術問荅 一卷 Suanshu wenda (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
新法表異 一卷 Xinfa biaoyi (Ming) 湯若望 Tang Ruowang (Adam Schall von Bell)
麓臺題畫稿 一卷 Lutai tihua gao (Qing) 王原祁 Wang Yuanqi
讀畫錄 一卷 Duhualu (Qing) 王樑 Wang Liang
指頭畫說 一卷 Zhitou huashuo (Qing) 高秉 Gao Bing
墨志 一卷 Mozhi (Ming) 麻三衡 Ma Sanheng
甘藷錄 (甘薯錄) 一卷 Ganzhulu (Ganshulu) (Qing) 陸燿 Lu Yao
適來子 一卷 Shilaizi (Qing) 張潤貞 Zhang Runzhen
經史管窺 一卷 Jingshi guankui (Qing) 蕭曇 Xiao Tan
畏壘筆記 一卷 Wenlei biji (Qing) 徐昂發 Xu Angfa
日貫齋塗說 一卷 Riguanzhai tushuo (Qing) 梁同書 Liang Tongshu
老子解 一卷 Laozi jie (Qing) 吳鼐 Wu Nai
莊子解 一卷 Zhuangzi jie (Qing) 吳峻 Wu Jun
愚菴雜著 一卷 Yu'an zazhu (Qing) 朱鶴齡 Zhu Heling
春秋詠史樂府 一卷 Chunqiu yongshi yuefu (Qing) 舒位 Shu Wei
十國宮詞 一卷 Shiguo gongci (Qing) 孟彬 Meng Bin
十國宮詞 一卷 Shiguo gongci (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan
野鴻詩的 一卷 Yehong shidi (Qing) 黃子雲 Huang Ziyun
寒廳詩話 一卷 Hanting shihua (Qing) 顧嗣立 Gu Sili
貞一齋詩說 一卷 Zhenyizhai shihua (Qing) 李重華 Li Chonghua
癸集萃編 五十卷, (Qing) 沈楙悳 Shen Maode (comp.)
周易尋門餘論 一卷 Zhouyi xunmen yulu (Qing) 黃宗炎 Huang Zongyan
易學辨惑 一卷 Yixue bianhuo (Qing) 黃宗炎 Huang Zongyan
尚書稗疏 一卷 Shangshu baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
正訛初稿 一卷 Zheng'e chugao (Qing) 王麟趾 Wang Linzhi
毛詩日箋 一卷 Maoshi rijian (Qing) 秦松齡 Qin Songling
春秋客難 一卷 Chunqiu kenan (Qing) 龔元玠 Gong Yuanjie
讀左瑣言 一卷 Du Zuo suoyan (Qing) 倪倬 Ni Zhuo
周禮客難 一卷 Zhouli kenan (Qing) 龔元玠 Gong Yuanjie
二李經說 一卷 Er Li jingshuo (Qing) 李光墺 Li Guang'ao, 李光型 Li Guangxing
禮經學述 一卷 Lijing xuehsu (Qing) 秦麗昌 Qin Lichang
罋天錄 一卷 Yongtianlu (Qing) 柯汝鍔 Ke Ru'e
駢字分箋 一卷 Pianzi fenjian (Qing) 程際盛 Cheng Jisheng
後漢三公年表 一卷 Houhan sangong nianbiao (Qing) 華湛恩 Hua Zhan'e
三國志考證 一卷 Sanguozhi kaozheng (Qing) 潘眉 Pan Mei
五代春秋志疑 一卷 Wudai chunqiu zhiyi (Qing) 華湛恩 Hua Zhan'e
明季實錄 一卷 Mingji shilu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
秋鐙錄 一卷 Qiudenglu (Qing) 沈元欽 Shen Yuanqin
綱目志疑 一卷 Gangmu zhiyi (Qing) 華湛恩 Huan Zhan'e
平海紀略 一卷 Pinghai jilüe (Qing) 溫承志 Wen Chengzhi
閩中紀略 一卷 Minzhong jilüe (Qing) 許旭 Xu Xu
西神叢語 一卷 Xishen congyu (Qing) 黃蛟起 Huang Jiaoqi
澳門記略 一卷 Aomen jilüe (Qing) 印光任 Yin Guangren, 張汝霖 Zhang Rulin
廬山紀遊 一卷 Lushan jiyou (Qing) 查愼行 Cha Shenxing
黝山紀遊 一卷 Youshan jiyou (Qing) 汪淮 Wang Huai
桂鬱巖洞記 一卷 Guiyu yandong ji (Qing) 賈敦臨 Jia Dunlin
淳化祕閣法帖源流考 一卷 Chunhua mige fatie yanliu kao (Qing) 周行仁 Zhou Xingren
金石小箋 一卷 Jinshi xiaojian (Qing) 葉奕苞 Ye Yibao
農書 (沈氏農書) 一卷 Nongshu (Sheshi nongshu) (Ming) 沈□ Shen N; (Qing) 張履祥 Zhang Lüxiang (supp.)
漢氾勝之遺書 一卷 Han Fan Shengzhi yishu (Han) 氾勝之 Fan Shengzhi; (Qing) 宋葆淳 Song Baochun (comp.)
恆星說 一卷 Hengxingshuo (Qing) 江聲 Jiang Sheng
月滿樓甄藻錄 一卷 Yuemanlou zhenzao lu (Qing) 顧宗泰 Gu Zongtai
三萬六千頃湖中畫船錄 一卷 Sanwanliluqianqing huzhong huachuan lu (Qing) 迮朗 Ze Lang
金粟箋說 一卷 Jinsu jianshuo (Qing) 張燕昌 Zhang Yanchang
淄硯錄 一卷 Ziyanlu (Qing) 盛百二 Sheng Baier
邇語 一卷 Eryu (Qing) 熊賜履 Xiong Cilü
訂譌雜錄 一卷 Dingwei zalu (Qing) 胡鳴玉 Hu Mingyu
直語補證 一卷 Zhiyu buzheng (Qing) 梁同書 Liang Tongshu
夢闌瑣筆 一卷 Menglan suobi (Qing) 楊復吉 Yang Fuji
松陰快談 一卷 Songyin kuaitan (Sōin kaidan) (Japan) 長野確 Nagano Kaku (長野豊山 Nagano Hōzan)
六如居士外集 一卷 Liuru jushi waiji (Qing) 唐仲冕 Tang Zhongmian (comp.)
老子別錄 一卷 Laozi bielu (Qing) 吳鼐 Wu Nai
非老 一卷 Feilao (Qing) 吳鼐 Wu Nai
{艸/心}題上方二山紀游集 一卷 Suoti shangfang ershan jiyou ji (Qing) 查禮 Cha Li
啓禎宮詞 一卷 Qizhen gongci (Qing) 高兆 Gao Zhao
回疆雜詠 一卷 Huijiang zayong (Qing) 王曾翼 Wang Zengyi
黔苗竹枝詞 一卷 Qianmiao zhuzhi ci (Qing) 舒位 Shu Wei
一瓢詩話 一卷 Yipiao shihua (Qing) 薛雪 Xue Xue
蓮坡詩話 一卷 Lianpo shihua (Qing) 查爲仁 Cha Weiren
消寒詩話 一卷 Xiaohan shihua (Qing) 秦朝釪 Qin Chaoyu
摶沙錄 一卷 Tuanshalu (Qing) 戴延年 Dai Yannian
別集 六十卷, (Qing) 張潮 Zhang Chao, 楊復吉 Yang Fuji (comp.); 沈楙悳 Shen Maode (rev.)
心病說 一卷 * Xinbingshuo (Qing) 甘京 Gan Jing
觀宅四十吉祥相 一卷 * Guanzhai sishi jixiang xiang (Qing) 周文煒 Zhou Wenyi
增訂心相百二十善 一卷 * Zengding xinxiang baiershi shan (Qing) 沈捷 Shen Jie
閒餘筆話 一卷 * Xianyu bihua (Qing) 湯傳楹 Tang Chuanying
悟語 一卷 Wuyu (Qing) 石龐 Shi Peng
蒙養詩敎 一卷 * Mengyang shijiao (Qing) 胡𣶒 Hu Yuan
板橋雜記 一卷 Banqiao zaji (Qing) 余懷 Yu Huai
花底拾遺 一卷 * Huadi shiyi (Ming) 黎遂球 Li Suiqiu
十眉謠 一卷 * Shimeiyao (Qing) 徐士俊 Xu Shijun
戒賭文 一卷 * Jieduwen (Qing) 尤侗 You Tong
快說續紀 一卷 * Kuaishuo xuji (Qing) 王晫 Wang Zhuo
廋詞 一卷 * Souci (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
酒社芻言 一卷 * Jiushe chuyan (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
嬾園觴政 一卷 * Lanyuan shangzheng (Qing) 蔡祖庚 Cai Zugeng
混同天牌譜 (牌譜) 一卷 * Huntong tianpai pu (Paipu) (Qing) 鄭旭旦 Zheng Xudan
三友棋譜 一卷 * Sanyou qipu (Qing) 鄭晉德 Zheng Jinde
第十一段錦詞話 一卷 Di shiyi duan jin cihua (Qing) 顧彩 Gu Cai
奏對機緣 一卷 * Zoudui jiyuan (Qing) 釋道忞 Monk Daomin
花甲數譜 一卷 Huajia shupu (Qing) 俞長城 Yu Changcheng
茘社紀事 一卷 Lishe jishi (Qing) 高兆 Gao Zhao
畫眉筆談 一卷 Huamei bitan (Qing) 陳均 Chen Jun
蛇譜 一卷 Shepu (Qing) 陳鼎 Chen Ding
廣田水月錢譜 一卷 Guangtian shuiyue qianpu (Qing) 張延世 Zhang Yanshi
內家拳法 一卷 Neijia quanfa (Qing) 黃百家 Huang Baijia
放生會約 一卷 Fangsheng huiyue (Qing) 吳陳琰 Wu Chenyan
百花彈詞 一卷 Baihua tanci (Qing) 錢濤 Qian Tao
鵪鶉譜 一卷 Anchunpu (Qing) 程石鄰 Cheng Shilin
陰隲文頌 一卷 Yinzhi wensong (Qing) 曹學詩 Cao Xueshi
幽夢影 一卷 Youmengying (Qing) 張潮 Zhang Chao
晉人麈 一卷 Jinrenchen (Qing) 沈曰霖 Shen Yuelin
西湖小史 一卷 Xihu xiaoshi (Qing) 李鼎 Li Ding
十美詞紀 一卷 Shimei ciji (Qing) 鄒樞 Zou Shu
影梅庵憶語 一卷 Yingmei'an yiyu (Qing) 冒襄 Mao Xiang
三婦評牡丹亭雜紀 一卷 Sanfu ping Mudanting zaji (Qing) 吳人 Wu Ren
西城風俗記 一卷 Xiyu fengsu ji (Qing) 金人瑞 Jin Renrui
攬勝圖譜 一卷 Lansheng tupu (Qing) 高兆 Gao Zhao
牡丹亭骰譜 一卷 Mudanting toupu (Qing) 徐震 Xu Zhen
胭脂紀事 一卷 Yanzhi jishi (Qing) 伍瑞隆 Wu Ruilong
非煙香法 一卷 Feiyan xiangfa (Qing) 董說 Dong Yue
哺記 一卷 Buji (Qing) 黃百家 Huang Baijia
秦雲擷英小譜 一卷 Qinyun jieying xiaopu (Qing) 王昶 Wang Chang
妒律 一卷 Dulü (Qing) 陳元龍 Chen Yuanlong
牧豬閒話 一卷 Muzhu xianhua (Qing) 金學詩 Jin Xueshi
湖船錄 一卷 Huchuanlu (Qing) 厲鶚 Wan E
說蛇 一卷 Shuoshe (Qing) 趙彪詔 Zhao Biaozhao
世書 一卷 Shishu (Qing) 吳頴 Wu Ying
馬弔說 一卷 Madiaoshuo (Qing) 李鄴嗣 Li Yesi
冷雲齋冰燈詩 一卷 Lingyunzhai bingdeng shi (Qing) 傅山 Fu Shan
春秋左傳類聯 一卷 Chunqiu Zuozhuan leilian (Qing) 陸桂森 Lu Guisen
閒情十二憮 一卷 Xianqing shier wu (Qing) 蘇士琨 Su Shikun
清閒供 一卷 Qingxiangong (Ming) 程羽文 Cheng Yuwen
琉璃誌 一卷 Liuqiuzhi (Qing) 孫廷銓 Sun Tingquan
悅容編 一卷 Yuerongbian (Qing) 衞泳 Wei Yong
海鷗小譜 一卷 Hai'ou xiaopu (Qing) 趙執信 Zhao Zhixin
五石瓠 一卷 Wushihu (Qing) 劉鑾 Liu Luan
潮嘉風月記 一卷 Chaojia fengyue ji (Qing) 俞蛟 Yu Jiao
火戲略 一卷 Huoxilüe (Qing) 趙學敏 Zhao Xuemin
羽扇譜 一卷 Yushanpu (Qing) 張燕昌 Zhang Yanchang
鳳仙譜 一卷 Fengxianpu (Qing) 趙學敏 Zhao Xuemin
貓乘 一卷 Maocheng (Qing) 王初桐 Wang Chutong
(附)子集 一卷
弧矢算術細草圖解 一卷 Hushi xuanshu xicao tujie (Qing) 李銳 Li Rui; 馮桂芬 Feng Guifen (comm.)
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2076.
Liu Ren 刘仁 (2020). "Cong kuangzan fengya dao guchui xiulong: Congshu yu Ming-Qing wenhua zhuanxing – yi Tanji congshu, Zhaodai congshu wie li 从匡赞风雅到鼓吹休隆: 丛书与明清文化转型———以《檀几丛书》《昭代丛书》为例", Wenxian 文献, 2020 (4): 128-141.
Liu Rui 刘瑞, Feng Yiqun 凤轶群 (2020). "Qing chu tongpeng zuopinji bianji chutan: Yi Tanji congshu, Zhaodai cognshu wei li 清初同朋作品集编辑与出版初探———以《檀几丛书》《昭代丛书》等为例", Shandong Tushuguan xuekan 山东图书馆学刊, 2020 (3): 102-106.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 69-77.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 623.
Yang Dong 杨栋 (1996). "Du Zhaodai congshu ji 读《昭代丛书》记", Shuwu 书屋, 1996 (3): 45-47.