ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yangshiqianqibaiershijiuhezhai congshu 仰視千七百二十九鶴齋叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Yangshiqianqibaiershijiuhezhai congshu 仰視千七百二十九鶴齋叢書 "Collectanea of the Studio Admiring One Thousand Seven Hundred and Twenty-Nine Cranes" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the late Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zhao Zhiqian 趙之謙 (1829-1884). It includes 40 books with a total length of 81 juan. The title of the series goes back to a dream of Zhao, where he saw a large number of cranes flying in the air, while their shadows transformed into smaller and less prestigious birds or even insects, expressing that high hopes would result in vain dreams. Zhao interpreted the dream as a hint to cancel his participation in the metropolitan examination.

Zhao Zhiqian, courtesy name Yifu 益甫 or Huishu 撝叔, hailed from Guiji 會稽 (modern Shaoxing 紹興, Zhejiang) and never served in a state office. In the early Guangxu reign-period 光緒 (1875-1908), he was able, with the help of his friend Yang Qizhi 楊器之, to purchase large parts of the dissolved Mingyeshanfang Library 鳴野山房. Because of war and turmoils, he lost the largest part of this private library again and was only able to recover part of it when he visited Beijing. In 1878 he finished the series and published it.

It includes rare books as well as some of Zhao's own writings. Some books are contemporary records, as the Yingjili Guangdong rucheng ji 英吉利廣東入城記, a report of the First Opium War (1839-1842). The series is also important because Zhao Zhiqian has added critical comments for each book. The print has been made in a high quality. The original edition was divided into six sections (ji 集), but there are also editions in which the books are arranged in four sections. It was printed in 1880. There is a facsimile from 1929 published by the Morun Studio 墨潤堂 in Shaoxing.

Table 1. The series Yangshiqianqibaiershijiuhezhai congshu 仰視千七百二十九鶴齋叢書
(Qing) 趙之謙 Zhao Zhiqian (comp.)
Edition of Master Zhao from Guiji 會稽趙氏(趙之謙) from the Guangxu reign-period; facsimile 1829 by Shaoxing Maoruntang Shuyuan 紹興墨潤堂書苑
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
韓詩遺說 二卷
訂偽 一卷
Hanshi yishuo
Dingwei
(Qing) 臧庸 Zang Yong
九經學 (殘) 三卷 Jiujingxue (Qing) 王聘珍 Wang Pinzhen
尗廬札記 一卷 Shulu zhaji (Qing) 丁泰 Ding Tai
从古堂款識學 一卷 Congutang kuishi xue (Qing) 徐同柏 Xu Tongbo
汰存錄 一卷 Taicunlu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
偁陽雜錄 一卷 Chengyang zalu (Qing) 章大來 Zhang Renlai
英吉利廣東入城始末 一卷 Yingjili Guangdong rucheng shimo (Qing) 河上釣叟 Heshang diaosou
東籬耦談 四卷 Dongli outan (Tong li wu tam) (Korea) 金正喜 Kim Chŏng-hŭi; 金敬淵 Kim Kyŏng-yŏn (comp.)
阮亭詩餘 一卷 Ruanting shiyu (Qing) 王士禛 Wang Shizhen; 丘石常 Qiu Shichang, 徐夜 Xu Ye (comm.)
書巖賸稾 一卷 Shuyan shenggao (Qing) 楊峒 Yang Tong
二十一都懷古詩 一卷 Ershiyi du huai gu shi (Yi sip il to hoi ko si) (Korea) 柳得恭 Yu Tŭk-kong
勇盧閒詰 一卷 Yonglu xianjie (Qing) 趙之謙 Zhao Zhiqian
第二集
虞氏易事 二卷 Yushi yishi (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
質疑 一卷 Zhiyi (Qing) 任泰 Ren Tai
補五代史藝文志 一卷 Bu Wudaishi yiwen zhi (Qing) 顧櫰三 Gu Guisan
六壬神定經 二卷 Liuren shending jing (Song) 楊惟德 Yang Weide
天問閣集 三卷 Tianwenge ji (Ming) 李長祥 Li Changxiang
鮓話 一卷 Zhahua (Qing) 佟世思 Tong Shisi
西藏考 一卷 Xizang kao (Qing) NN
第三集
讀史擧正 八卷 Dushi juzheng (Qing) 張燴 Zhang Hui
弟子職注 一卷 Dizi zhizhu (Qing) 孫同元 Sun Tongyuan
餘生錄 一卷 Yushenglu (Qing) 張茂滋 Zhang Maozi
甲乙雜箸 一卷 Jiayi zazhu (Ming) 孫肩 Sun Jian
遯翁隨筆 二卷 Dunweng suibi (Qing) 祁駿佳 Qi Junjia
鄭堂札記 五卷 Zhengtang zhaji (Qing) 周中孚 Zhou Zhongfu
第四集
春秋朔閏異同 二卷 Chunqiu shuorun yitong (Qing) 羅士琳 Luo Shilin
金源劄記 二卷 Jinyuan zhaji (Qing) 施國祁 Shi Guoqi
存漢錄 (守麇記略) 一卷 Cunhanlu (Shoujun jilüe) (Ming) 高斗樞 Gao Doushu
論語孔注辨僞 二卷 Lunyu Kongzhu bianwei (Qing) 沈濤 Shen Tao
敬脩堂釣業 一卷 Jingxiutang diaoye (Ming) 查繼佐 Cha Jizuo
張忠烈公年譜 一卷 Zhang Zhongliegong nianpu (Qing) 趙之謙 Zhao Zhiqian
第五集
古易音訓 二卷 Guyi yinxun (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian; (Qing) 宋咸熙 Song Xianxi (comp.)
憶書 六卷 Yishu (Qing) 焦循 Jiao Xun
柳邊紀略 五卷 Liubian jilüe (Qing) 楊賓 Yang Bin
曹州牡丹譜 一卷 Caozhou mudan pu (Qing) 余鵬年 Yu Pengnian
明氏實錄 一卷 Mingshi shilu (Ming) 楊學可 Yang Xueke; (Qing) 徐松 Xu Song (comm.)
天慵菴筆記 二卷 Tianyong'an biji (Qing) 方士庶 Fang Shishu
第六集
奇門金章 一卷 Qimen jinzhang () NN
南江札記 四卷 Nanjiang zhaji (Qing) 邵晉涵 Shao Jinhan
墨妙亭碑目考 二卷
附考 一卷
Momiaoting beimu kao
Fukao
(Qing) 張鑑 Zhang Jian
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2092.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 205.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 336.