ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shiqishi shangque 十七史商榷

Sep 11, 2019 © Ulrich Theobald

Shiqishi shangque 十七史商榷 "Discussion of the seventeen official dynastic histories" is a historical critique compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) thinker Wang Mingsheng 王鳴盛 (1722-1797). For this book of 100 juan length, Wang invested more of 20 years of research and studies. The two dynastic histories Jiutangshu 舊唐書 and Jiu wudaishi 舊五代史 are also discussed, but in a less intensive way because these two texts were at the time not yet part of the canon of "official histories" (zhengshi 正史).

The critique of Wang focuses on four issues, namely collation of individual words or characters, analysis of administrative matters, the veracity of historical events, and historiographical quality, for instance, with respect to composition, content, or the professionalism of the author(s).

Wang gives important hints at errors in the dynastic histories and adds missing information—mainly in geographical and administrative fields, and the question of dating. His opus is one of the great books of historical critique of the Qing period, the others being Qian Daxin's 錢大昕 (1728-1804) Nian'ershi kaoyi 廿二史考異, and Zhao Yi's 趙翼 (1727-1814) Nian'ershi zhaji 廿二史札記.

It was printed in 1787. The Commercial Press 商務印書館 published a modern edition in 1959, yet the earliest modern print was published by the Guangya Press 廣雅書局本 in 1920 (Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書). It is also included in the series Congshu jicheng chubian 叢書集成本.

Table 1. Contents of the Shiqishi shangque 十七史商榷
1-6 史記 Shiji 1-6
7-28 漢書 Hanshu 1-22
29-38 後漢書 Houhanshu 1-10
39-42 三國志 Sanguozhi 1-4
43-52 晉書 Jinshu 1-10
53-64 南史合宋齊梁陳書 Nanshi, Songshu, Nanqishu, Liangshu, Chenshu 1-12
65-68 北史合魏齊周隋書 Beishi, Weishu, Beiqishu, Zhoushu, Suishu 1-4
69-92 新舊唐書 Xintangshu, Jiutangshu 1-24
93-98 新舊五代史 Xin wudaishi, Jiu wudaishi 1-6
99-100 綴言 Notes on the principles of compilation
Sources:
Bian Xiaoxuan 卞孝萱 (2003). "Shiqishi shangque 十七史商榷", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 1123.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1534.
Liang Jinghe 梁景和 (1993). "Shiqishi shangque 十七史商榷", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 393.
Lin Wenqi 林文錡 (1988). "Shiqishi shangque neirong jiegou de tedian ji qi pingjia 《十七史商榷》内容結構的特點及其評價", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1988 (3).
Liu Ling 劉玲 (2007). "Tan Shiqishi shangque zhi shangque 談《十七史商榷》之“商榷”", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2007 (2).
Liu Ling 劉玲 (2008). "Cong Shiqishi shangque kann Wang Mingsheng pinping lishi renwu de tedian 從《十七史商榷》看王鳴盛品評歷史人物的特點", Anhui shixue 安徽史學, 2008 (11).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 915.
Wang Songling 王松齡, ed. (1991). Shiyong Zhongguo lishi zhishi cidian 實用中國歷史知識辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 731.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 5.
Wu Wei 武威 (2009). "Nian'ershi kaoyi, Shiqishi shangque yu beishi huzheng 《廿二史考異》、《十七史商榷》與碑史互證", Shoudu Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 首都師範大學學報(社會科學版), 2009 (2).
Zhang Huanzong 張煥宗 (1997). "Shiqishi shangque 十七史商榷", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 747.
Zhang Ronghua 張榮華 (1994). "Shiqishi shangque 十七史商榷", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 514.