ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baijinglou congshu 拜經樓叢書

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Baijinglou congshu 拜經樓叢書 "Collectanea of the Pavillion of the Veneration of Classics" is a series of collectanea (congshu 叢書) complied by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wu Jian 吳騫 (1733-1813) and revised by Zhu Jirong 朱記榮 (1836-1905). It includes 31 books with a total length of 98 juan.

Wu Qian, courtesy name Chake 槎客 or Tulin 兔林, hailed from Haining 海寧 (modern Haining, Zhejiang) and was an ardent collector and publisher of ancient books. He specialised on excellent editions that he copied and republished. His own library contained no less than 50,000 volumes. For this large amount of books he had erected the Baijing Hall 拜經樓 "Veneration of the Classics". Wu Qian was a competent painter and poet. His collected writings are included in the Baijinglou shiwen ji 拜經樓詩文集.

Zhu Jirong, courtesy name Maozhi 懋之, style Huailu 槐廬, hailed from Wuxian 吳縣 (modern Suzhou 蘇州, Jiangsu) and was a professional antiquarian bookseller. He also possessed an own library in Songjiang 松江 that was housed in the Huailu Hall 槐廬堂. He published two own series, the Huailu congshu 槐廬叢書 and Jiaojing shangfang congshu 校經山房叢書, as well as a collection of model calligraphy, the Jinshi quanli 金石全例.

The Baijinglou congshu came into being as a collection of various writings that were published one after the other. Wu Qian's first series was the Yugu congshu 愚谷叢書, in which only three books were included, namely Xie Xuancheng shiji 謝宣城詩集, Chanshu 讒書, and Baijinglou shihua 拜經樓詩話. In the late 1790s, Wu Qian published his last set of books. Only during the Guangxu reign-period 光緒 (1875-1908), Zhu Jirong put these various sets together, revised them and published it as a single series with the title Baijinglou congshu, first ten books, and finally in a version with 31 writings. The greatest part of the books in the Baijinglou congshu are collections of poetry and prose writings or literary critique to writings of the belles-lettres category. As a collection of literary high-standing books the collectanea is a very important publication.

The most important editions are the original Yugu congshu, the revised version with 7 books from 1885, published by Zhang Echu 章鄂渚, Zhu Jirong's version from 1894 that includes 10 books, and the large version of the Bogu Studio 博古齋 in Shanghai with 31 books, dating from the early Republican period.

Table 1. The series Baijinglou congshu 拜經樓叢書
(Qing) 吳騫 Wu Jian (comp.); 朱記榮 Zhu Jirong (rev.)
1772-1812 edition by Master Wu from Haichang 海昌吳氏; facsimile from 1922 by Shanghai Boguzhai Studio 上海博古齋
書名, length in juan Title Author(s)
陶靖節先生詩 四卷 Tao Jingjie xiansheng shi (Jin) 陶潛 Tao Qian; (Song) 湯漢 Tang Han (comm.); (Yuan) 吳師道 Wu Shidao (suppl.)
謝宣城詩集 五卷 Xie Xuancheng shiji (Southern Qi) 謝朓 Xie Tiao
國山碑考 一卷 Guoshan bei kao (Qing) 吳騫 Wu Jian
詩譜補亡後訂 一卷
詩譜拾遺 一卷
Shipu buwang houding
Shipu shiyi
(Qing) 吳騫 Wang Jian
桃溪客語 五卷 Taoxi keyu (Qing) 吳騫 Wu Jian
拙政園詩集 二卷 Zhuozhengyuan shiji (Qing) 徐燦 Xu Can
靜庵剩稿 一錄
附錄 一卷
Jing'an shenggao
Fulu
(Ming) 朱妙端 Zhu Miaoduan
拙政園詩餘 三卷
附錄 一卷
Zhuozhengyuan shiyu (Qing) 徐燦 Xu Can
玉窗遺稿 一卷 Yuchuang yigao (Qing) 葛宜 Ge Yi
梅花園存稿 一卷 Meihuayuan cungao (Qing) 鍾韞 Zhong Wen
許氏詩譜鈔 一卷 Xushi shipu chao (Yuan) 許衡 Xu Heng; (Qing) 吳騫 Wu Jian (comm.)
扶風傳信錄 一卷 Fengfu chuanxin lu (Qing) 吳騫 Wang Jian
王節愍公遺集 一卷
補遺 一卷
Wang Jiemingong yiji
Buyi
(Ming) 王道昆 Wang Daokun
西湖蘇文忠公祠從祀議 一卷
(附)南宋方爐題詠 一卷
Xihu Su Wenzhonggong cicong siyi (Qing) 吳騫 Wu Jian
南宋方爐題詠 一卷 Nansong fanglu tiyong (Qing) 吳騫 Wu Jian
讒書 五卷
(附)校 一卷
Chanshu
app. Jiao
(Tang) 羅隱 Luo Yin; (Qing) 吳騫 Wu Jian (comm.)
陽羨名陶錄 二卷
續錄 一卷
Yang Ziming taolu
Xulu
(Qing) 吳騫 Wu Jian
孫氏爾雅正義拾遺 一卷 Sunshi Erya zhengyi shiyi (Wei) 孫炎 Sun Yan; (Qing) 吳騫 Wu Jian (comp.)
拜經樓詩集 十二卷
續編 四卷
再續編 一卷
Baijinglou shiji
Xubian
Zai xubian
(Qing) 吳騫 Wu Jian
萬花漁唱 一卷 Wanhua yuchang (Qing) 吳騫 Wu Jian
珠樓遺稿 一卷 Zhulou yigao (Qing) 徐貞 Xu Zhen
哀蘭絕句 一卷 Ailan jueju (Qing) 吳騫 Wu Jian
蠡塘漁乃 一卷
續 一卷
Litang yunai
Xu
(Qing) 吳騫 Wu Jian
海潮說 三卷 Haichaoshuo (Qing) 周春 Zhou Chun
論印絕句 一卷
續編 一卷
Lunyun jueju
Xubian
(Qing) 吳騫 Wu Jian (comp.)
孟子外書四篇 四卷 Mengzi waishu sipian (Song) 熙時子 Xishizi (comm.)
棠湖詩稿 一卷 Tanghu shigao (Song) 岳珂 Yue Ke
蜀石經毛詩考異 二卷 Shu shijing Maoshi kaoyi (Qing) 吳騫 Wu Jian
拜經樓詩話 四卷 Baijinglou shihua (Qing) 吳騫 Wu Jian
愚谷文存 十四卷 Yugu wencun (Qing) 吳騫 Wu Jian
拜經樓藏書題跋記 五卷
附錄 一卷
Baijinglou cangshu tiba ji
Fulu
(Qing) 吳壽暘 Wu Shouyang
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2079.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 137-138.