ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Chanshu 讒書

Mar 3, 2012 © Ulrich Theobald

Chanshu 讒書 "Defamatory writings" is a social and political critique written during the Tang period 唐 (618-907) by Luo Yin 羅隱 (833-909), who is also the author of the book Liangtongshu 兩同書.

The 5-juan-long book was divided into 60 chapters, of which only 58 survive. Most important are the preface and the second preface to the book, in which Luo Yin explain how he, disappointed about a stagnating career, began lamenting other people's flowering career, while he himself remained for seven years on the same post. The book was finished in 867 and criticised the contemporary custom of recommending promotees on the base of personal relationship instead of talent. At the same time, a lot of scholars dedicated their whole life to learning and studying without ever being rewarded for their hardships.

The existence of the Chanshu is neither mentioned by the compilers of the imperial series Siku quanshu 四庫全書 nor in Zhang Zan's 張瓚 publication (1824) of Luo Yin's collected works Luo Zhaojian ji 羅昭諫集. Only Wu Qian 吳騫 (1733-1813) was able to obtain a manuscript of the book and published it in his series Yugu congshu 愚谷叢書 (Baijingtang congshu 拜經樓叢書). A facsimile of this edition is to be found in the series Congshu jicheng 叢書集成初編. The Chanshu is included in a modern edition of Luo Yin's collected writings, Luo Yin ji 羅隱集, published by the Zhonghua Press 中華書局.

Sources:
Deng Kuiying 鄧魁英 (1981). "Luo Yin he ta de Chanshu 羅隱和他的《讒書》", Wenxue yichan 文學遺產, 1981 (1): 91-101.
He Xiguang 何錫光 (1995). "Jinben Chanshu di wu juan fei Luo Yin chu bianji ben bian 今本《讒書》第五卷非羅隱最初編集本辨", Wenxian 文獻, 1995 (3): 278-283.
Li Jiankun 李建崑 (2011). "Juejian yu chuixun: Luo Yin Chanshu chongtan 譎諫與垂訓——羅隱《讒書》重探", Shanxi Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 山西大學學報(哲學社會科學版), 34 (1): 29-37.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 143.
Long Lianruo 龍連榮 (1988). "Luo Yin he ta de Chanshu 羅隱和他的《讒書》", Guizhou wenshi congkan 貴州文史叢刊, 1988 (3): 112-116+137.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學 (Changchun: Jilin wenxue chubanshe), 648.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenxue chubanshe), 817.
Wu Qi 吳器 (2004). "Chanshu: Kuang zheng ji shi, fa fen shu qing zhi zuo 《讒書》——匡政濟世、發憤抒情之作", Wuyi Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 五邑大學學報(社會科學版), 2004 (4): 30-33.
You Xingbo 由興波 (2004). "Bi xie feng lei yi juan fen zheng: Lun Luo Yin de fengci xiaopin wenji Chanshu 筆挾風雷 意卷憤爭——論羅隱的諷刺小品文集《讒書》", Guji yanjiu 古籍硏究, 2004 (2): 56-59.
Zhao Jianjun 趙建軍 (2010). "Qingli jian ju: Chanshu de yishu tese 情理兼具——《讒書》的藝術特色", Yinshan xuekan 陰山學刊, 23 (5): 72-76.
Zou Chunxiu 鄒春秀 (2006). "Xu bi sheng hua miao yu jing shi: Qianlun Luo Yin Chanshu de xugou yishu 虛筆生花 妙語警世——淺論羅隱《讒書》的虛構藝術", Guji yanjiu 古籍研究, 2006 (1): 200-210.