ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Han-Tang dili shuchao 漢唐地理書鈔

Sep 30, 2019 © Ulrich Theobald

Han-Tang dili shuchao 漢唐地理書鈔 is a series of ancient geographical books compiled during the Qing period by Wang Mo 王謨 (1731?-1817), courtesy name Renpu 仁圃 or Rumi 汝麋, from Jinxi 金谿, Jiangxi. He is known as an editor of fragment collections, for instance, Han-Wei yishu chao 漢魏遺書鈔 or Yuzhang shi dai wenxian lüe 豫章十代文獻略.

The series consists of 70 books or collected fragments of books, as well as an appendix of 66 fragment collections by Chen Lianrong 陳運溶 (b. 1858) called Lanshanjingshe jiben 麓山精舍輯本. The series was finished in 1811. Some of the books included are mentioned in ancient bibliographies. For most texts, Wang added comments on the history of transmission and when books were lost. Some books are reconstructed in a relatively good state, for example, Guo Pu's 郭璞 Shanhaijing tuzan 山海經圖讚, while of others, only a few lines have survived, for instance, Huangdi mingtang tu 黃帝明堂圖, with only 41 characters of main text, plus 37 words of commentary.

The oldest surviving print is called a revision, Chongding Han-Tang dili shuchao 重訂漢唐地理書鈔. In 1961, the Zhonghua Book Company 中華書局 published facsimile of this edition.

Table 1. The series Han-Tang dili shuchao 漢唐地理書鈔
(Qing) 王謨 Wang Mo (comp.)
Edition of Master Wang from Jinxi 金谿王氏(王謨) from the Jiaqing reign-period
書名, length in juan Title Author(s)
河圖括地象 一卷 Hetu kuodi xiang () NN
張衡靈憲 一卷 Zhang Heng Lingxian (Han) 張衡 Zhang Heng
星經 一卷 Xingjing () NN
大衍十二次分野圖 一卷 Dayan shi'erci fenye tu (Tang) 釋一行 Monk Yixing
遁甲開山圖 一卷 Dunjia kaishan tu () NN
括地圖 一卷 Kuoditu () NN
地鏡圖 一卷 Dijingtu () NN
丹壺名山記 一卷 Danhu mingshan ji () NN
古岳瀆經 一卷 Gu yuedu jing () NN
張子房赤霆經 一卷 Zhang Zifang Chitingjing () NN
郭璞山海經圖讚 一卷 Guo Pu Shanhaijing tuzan (Jin) 郭璞 Guo Pu
裴秀禹貢九州制地圖論 一卷 Pei Xiu Yugong jiuzhou zhi ditu lun (Jin) 裴秀 Pei Xiu
揚雄十二州箴 一卷 Yang Xiong shi'er zhou zhen (Han) 楊雄 Yang Xiong
尚書地說 一卷 Shangshu dishuo () NN
四方令 一卷 Sifangling () NN
畿服經 一卷 Jifujing (Jin) 摯虞 Zhi Yu
周譜 一卷 Zhoupu () NN
奏土論 一卷 Zoutulun () NN
古今地名 一卷 Gujin diming (Tang) NN
張華博物記 (博物志) 一卷 Zhang Hua Bowuji (Bowuzhi) (Jin) 張華 Zhang Hua
張氏土地記 一卷 Zhangshi tudi ji () 張□ Zhang N
帝王世紀(卷四) 一卷 Diwang shiji (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
秦地圖 一卷 Qin ditu () NN
漢輿地圖 一 Hanyu ditu () NN
應劭地理風俗記 一卷 Ying Shao Dili fengsu ji (Han) 應劭 Xing Shao
袁山松郡國志 一卷 Yuan Shansong Junguozhi (Jin) 袁山松 Yuan Shansong
鄭氏詩譜 一卷 Zhengshi shipu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan)
春秋土地名 一卷 Chunqiu tudi ming (Jin) 京相璠 Jing Xiangfan
九州要記 一卷 Jiuzhou yaoji () NN
闞駰十三州志 (十三州記) 一卷 Kan Yan Shisanzhou zhi (Shisanzhou ji) (Later Wei) 闞駰 Kan Yan
黃恭十四州記 一卷 Huang Gong Shisizhou ji (Jin) 黃恭 Huang Gong
張勃吳地理志 一卷 Zhang Bo Wu dili zhi (Jin) 張勃 Zhang Bo
王隱晉地道記 一卷 Wan Yin Jin didao ji (Jin) 王隱 Wang Yin
太康地記 一卷 Taikang diji (Jin) NN
宋劉澂之永初山川記 一卷 Song Liu Chengzhi Yongshu shanchuan ji (Liu-Song) 劉澂之 Liu Chengzhi
大魏諸州記 一卷 Da-Wei zhuzhou ji (Later Wei) NN
周地圖記 一卷 Zhou ditu ji (Northern Zhou) NN
陸澄地理書抄 一卷 Lu Cheng Dili shuchao (Southern Qi) 陸澄 Lu Cheng (comp.)
任昉地理書抄 一卷 Ren Fang Dili shuchao (Liang) 任昉 Ren Fang (comp.)
梁元帝職貢圖 一卷 Liang Yuandi zhitong tu (Zhigongtu) (Liang) 世祖蕭繹 Emperor Shizu Xiao Yi
顧野王輿地志 一卷 Gu Yewang Yudizhi (Liang) 顧野王 Gu Yewang
虞茂隋區宇圖志 一卷 Yu Mao Sui quyu tuzhi (Sui) 虞茂 Yu Mao
郎蔚之隋州郡圖經 一卷 Lang Weizhi Sui zhoujun tujing (Sui) 郎蔚之 Lang Weizhi
魏王泰括地志 二卷 Wei wang Tai Kuodizhi (Kuodizhi) (Tang) 魏王李泰 Wei wang Li Tai
梁載言十道志 二卷 Liang Zaiyan Shidao zhi (Tang) 梁載言 Liang Zaiyan
貞元十道錄 一卷 Yuanzhen shidao lu (Tang) 賈耽 Jia Dan
賈耽郡國縣道記 一卷 Jia Dan Junguo xiandao ji (Tang) 賈耽 Jia Dan
冀州圖經 一卷 Jizhou tujing () NN
幷州記 一卷 Bingzhou ji () NN
關東風俗傳 一卷 Guandong fengsu zhuan (Later Wei) 宋孝王 Song Xiaowang
陸廣微吳地記 一卷 Lu Guangwei Wudiji (Wudiji) (Tang) 陸廣微 Lu Guangwei
山謙之丹陽記 一卷 Shan Qianzhi Danyang ji (Liu-Song) 山謙之 Shan Qianzhi
紀義宣城記 一卷 Ji Yi Xuancheng ji () 紀義 Ji Yi
盛宏之荊州記 一卷 Sheng Hongzhi Jingzhou ji (Liu-Song) 盛宏之 Sheng Hongzhi
郭仲產荊州記 一卷 Guo Zhongchan Jingzhou ji (Liu-Song) 郭仲產 Guo Zhongchan
荊州圖副 一卷 Jingzhou tufu () NN
鮑至南雍州記 一卷 Bao Zhi Nanyongzhou ji (Jin) 鮑至 Bao Zhi
習鑿齒襄陽記 一卷 Xi Zaochi Xiangyang ji (Jin) 習鑿齒 Xi Zaochi
吳從政襄沔記 一卷 Wu Congzheng Xiangmian ji (Tang) 吳從政 Wu Congzheng
袁崧宜都山川記 一卷 Yuan Song Yidu shanchuan ji (Jin) 袁崧 Yuan Song
黃閔武陵記 一卷 Huang Min Wuling ji (Southern Qi) 黃閔 Huang Min
辛氏三秦記 一卷 Xinshi Sanqin ji () 辛□ Xin N
裴淵廣州記 一卷 Pei Yuan Guangzhou ji () 裴淵 Pei Yuan
揚雄蜀王本紀 一卷 Yang Xiong Shuwang benji (Han) 揚雄 Yang Xiong
永昌郡傳 一卷 Yongchang jun zhuan () NN
麓山精舍輯本 六十六種 Lushan jingshe jiben liushiliu zhong (Qing) 陳運溶 Chen Lianrong (comp.)
荊州記 三卷
附錄 一卷
Jingzhou ji
Fulu
(Liu-Song) 盛弘之 Sheng Hongzhi; (Qing) 陳運溶 Chen Lianrong (comp.)
荊湘地記 二十九種 Jing-Xiang diji ershijiu zhong (Qing) 陳運溶 Chen Lianrong (comp.)
荊湖圖經 三十六種 Jing-Hu tujing sanshiliu zhong (Qing) 陳運溶 Chen Lianrong (comp.)
Sources:
Bian Xiaoxuan 卞孝萱 (2003). "Han-Tang dili chuchao 漢唐地理書鈔", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 1128.
Guo Guoqing 郭国庆 (2012). "Han-Tang dili shuchao fanli jiexi 《汉唐地理书钞·凡例》解析", Anhui wenxue (xiabanyue) 安徽文学(下半月), 2012 (12): 24-26.
Lü Xiaohuan 呂肖奐 (1994). "Han-Tang dili shuchao 漢唐地理書鈔", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyaoLishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 468.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 653-654.
Wang Yong 王勇 (2012). "Han-Tang dili shuchao ewu kaoding 《汉唐地理书钞》讹误考订", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究学刊, 2012 (1): 44-47.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 98.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 271.
Yang Liangcai 楊亮才, ed. (1989). Zhonggou minjian wenyi cidian 中國民間文藝辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 148.
Zhou Weizhou 周偉洲, Ding Jingtai 丁景泰, ed. (2006). Sichou zhu lu da cidian 絲綢之路大辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 782.