ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Lüchuang nüshi 綠窗女史

Oct 31, 2013 © Ulrich Theobald

Lüchuang nüshi 綠窗女史 "A Women's History from the Green Window" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by a scholar called Qin-Huai yuke 秦淮寓客, who is probably identical to Ji Zhenlun 紀振倫, author of the novella Yangjia tongsu yanyi 楊家通俗演義 and living around 1600. The series includes 45 texts about women and education for girls with a total length of 14 juan.

The collection is very rare, but constitutes an important source for the history of women in China, providing information about the lives, work, marriage, love, moral conduct, and writings. The texts are arranged into 10 categories, namely the boudoir (Guige 閨閣), the women's quarters in the palace (Gongwei 宮闈), stories of providence (Yuan'ou 緣偶), from the netherworld (Minggan 冥感), of seductresses (Yaoyan 妖艷), heroines (Jiexia 節俠), immortals (Shenxian 神仙), concubines (Qiebi 妾婢), courtesans (Qinglou 青樓), and female writers (Zhuanzhu 著撰), and many more sub-categories.

Figure 1. Illustrations from the Lüchuang nüshi 綠窗女史
The first two illustrations, demonstrating a woman presenting a memorial to the throne (nü biao 女表), and women instructing others (nü xun 女訓).

The series begins with a collection of illustrations related to some of the stories. The most famous texts of the collection are Wang Zhaojun zhuan 王昭君傳, Zhao Feiyan waizhuan 趙飛燕外傳, Yingying zhuan 鶯鶯傳, Chunmenglu 春夢錄, Huanyanji 還煙記, Hun zayi zhu 婚雜儀著 and Yuerongpian 悦容篇. They belong to many literary genres, from biographies and novellas to songs and poems, "miscellaneous records" and informative letters to the precursors of theatre plays. Some of the texts are based on historical persons, while others belong to the genre of fiction.

A modern edition of the Lüchuang nüshi, published in 2011 by the Jiangsu Renmin Press 江蘇人民出版社, is called Nüshi 女史 "A History of Women", a term that was actually an ancient designation for a "female historian" (see female officals).

Lüchuang nüshi "Female Historian from the Green Window" is also the style of Wang Yun 王筠 (1749-1819), a female play-writer who authored the theatre plays Fanhuameng 繁華夢 and Quanfuji 全福記.

Table 1. The series Lüchuang nüshi 綠窗女史
(Qing) 秦淮寓客 Qin-Huai yuke (紀振倫 Ji Zhenlun?) (comp.)
Edition from the Ming period
書名, length in juan Title Author(s)
閨閣部 Guige bu The boudoir
懿範 Yifan Moral conduct
女論語 一卷 Nü lunyu (Tang) 宋若昭 Song Ruozhao
女孝經 一卷 Nü xiaojing (Tang) 鄭□ Ms Zhang
女誡 一卷 Nüjie (Han) 班昭 Ban Zhao
女範 一卷 Nüfan 胡□ () Ms Hu
女紅 Nühong The work of females
刺繡圖 一卷 Cixiu tu () 張淑媖 Zhang Shuying
織錦璇璣圖 一卷 Zhijin xuanji tu (Former Qin) 蘇蕙 Su Hui
中饋錄 一卷 Zhongkuilu () 吳□ Wu N
蠶經 一卷 Canjing (Ming) 黃省曾 Huang Shengzeng
才品 Caipin Skilled work
閨秀詩評 一卷 Guixiu shiping () NN
女紅餘志 一卷 Nühong yuzhi (Yuan) 龍輔 Long Fu
打馬圖 一卷 Damatu (Song) 李清照 Li Qingzhao
容儀 Rongyi Beautiful appearance
粧臺記 一卷 Zhuangtaiji (Tang) 宇文士及 Yuwen Shiji
粧樓記 一卷 Zhuanglouji (Southern Tang) 張泌 Zhang Bi
悅容編 一卷 Yuerongbian (Ming) 衛泳 Wei Yong
婚雜儀注 一卷 Hunzayi zhu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
宮闈部 Gonggui bu The women's quarters in the palace
寵遇 Chongyu Favourites
李夫人傳 一卷 Li Furen zhuan (Tang) 陳翰 Chen Han
趙夫人傳 一卷 Zhao Furen zhuan (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
薛靈芸傳 一卷 Xue Lingyun zhuan (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
馮淑妃傳 一卷 Feng Shufei zhuan (Tang) 李延壽 Li Yanshou
麗姬傳 一卷 Li Ji zhuan (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
上官昭容傳 一卷 Shangguan Zhaorong zhuan () NN
漢雜事秘辛 一卷 Han zashi mixin (Han) NN
同昌公主傳 一卷 Tongchang Gongzhu zhuan (Tang) 蘇鶚 Su E
鬱輪袍傳 一卷 Yulunpao zhuan (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
女冠耿先生傳 一卷 Nüguan Geng Xiansheng zhuan
菊部頭傳 一卷 Ju Butou zhuan (Song) 陳忠 Chen Zhong
陳盻兒傳 一卷 Chen Pan'er zhuan (Song) 李祉 Li Zhi
耿聽聲傳 一卷 Geng Tingsheng zhuan (Yuan) 吳師直 Wu Shizhi
遣放 Yifang Deserted females
王昭君傳 一卷 Wang Zhaojun zhuan (Liu-Song) 范曄 Fan Hua
劉無雙傳 一卷 Liu Wushuang zhuan (Tang) 薛調 Xue Tiao
杜秋傳 一卷 Du Qiu zhuan (Tang) 杜牧 Du Mu
蠱惑 Guhuo Sorceresses
趙飛燕外傳 一卷 Zhao Feiyan waizhuan (Han) 伶玄 Ling Xuan
趙后遺事 一卷 Zhao Hou yishi (Song) 秦醇 Qin Chun
潘妃傳 一卷 Pan Fei zhuan (Tang) 李延壽 Li Yanshou
太真外傳 一卷 Taizhen waizhuan (Song) 樂史 Le Shi
倉庚傳 一卷 Canggeng zhuan (Ming) 楊慎 Yang Shen
黑心符 一卷 Heixinfu (Tang) 于義方 Yu Yifang
怨恨 Yuanhen Females bearing resentment
樂昌公主傳 一卷 Lechang Gongzhu zhuan (Tang) 孟棨 Meng Qi
長恨歌傳 一卷 Changhenge zhuan (Tang) 陳鴻 Chen Hong
梅妃傳 一卷 Mei Fei zhuan (Tang) 曹鄴 Cao Ye
緣偶部 Yuan'ou bu Providence
才豔 Caiyan Skills and beauty
西閣寄梅記 一卷 Xige jimei ji (Ming) 瞿佑 Qu You
香車和雪記 一卷 Xiangche hexue ji (Ming) 李昌祺 Li Changqi
聯芳樓記 一卷 Lianfanglou ji (Ming) 瞿佑 Qu You
慕戀 Mulian Longing and love
洞簫記 一卷 Dongxiaoji (Ming) 陸粲 Lu Can
春夢錄 一卷 Chunmenglu (Yuan) 鄭禧 Zhen Xi
桃帕傳 一卷 Taopazhuan (Song) 王右 Wang You
滁婦傳 一卷 Chufuzhuan (Ming) 潘之恒 Pan Zhiheng
幽期 Youqi Secret encounters
鶯鶯傳 一卷 Yingyingzhuan (Tang) 元稹 Yuan Zhen
非煙傳 一卷 Feiyanzhuan (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
賈午傳 一卷 Jiawuzhuan (Tang) 王彬 Wang Bin
尤悔 Youhui Blame and repentence
霍小玉傳 一卷 Huo Xiaoyu zhuan (Tang) 蔣防 Jiang Fang
陳子高傳 一卷 Chen Zigao zhuan (Ming) 李翊 Li Yi
王魁傳 一卷 Wang Kui zhuan (Yuan) 柳貫 Liu Guan
冥感部 Minggan bu From the netherworld
神魂 Shenhun Spirits and souls
丹青扇記 一卷 Danqingfan ji (Yuan) 周士 Zhou Shi
金縷裙記 一卷 Jinlüqun ji () NN
離魂記 (離䰟記) 一卷 Lihunji (Tang) 陳玄祐 Chen Xuanyou
賈雲華還魂記 一卷 Jia Yunhua huanhun ji (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
夢寐 Mengmei Dream visions
櫻桃青衣傳 一卷 Yingtao qingyi zhuan (Tang) 任蕃 Ren Fan
渭塘奇遇傳 一卷 Weitang qiyu zhuan (Ming) 馬龍 Ma Long
司馬才仲傳 一卷 Sima Caizhong zhuan (Song) 王宇 Wang Yu
見夢記 一卷 Jianmengji (Tang) 孫頠 Sun Wei
重生 Chongsheng Rebirth
崔護傳 一卷 Cui Huo zhuan (Tang) 孟棨 Meng Qi
玉簫傳 一卷 Yuxiaozhuan () 江群 Jiang Qun
鞦韆會記 一卷 Qiuqianhui ji (Ming) 李昌祺 Li Changqi
夜冡決賭記 一卷 Yemeng juedu ji (Ming) 孫緒 Sun Xu
幽合 Youhe Secret unison
吳女紫玉傳 一卷 Wunü ziyu zhuan (Han) 趙曄 Zhao Ye
遠煙記 一卷 Yuanyanji (Song) 劉斧 Liu Fu
金鳳釵記 一卷 Jinfengchai ji (Yuan) 柳貫 Liu Guan
牡丹燈記 一卷 Mudandeng ji (Yuan) 陳愔 Chen Yin
綠衣人傳 一卷 Lüyiren zhuan (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
妖豔部 Yaoyan bu Seductresses
狐粉 Hufen Fox spirits
任氏傳 一卷 Renshi zhuan (Tang) 沈既濟 Shen Jiji
小蓮記 一卷 Xiaolianji (Song) 劉斧 Liu Fu
獵狐記 一卷 Liehuji (Tang) 孫恂 Sun Xun
猿裝 Yuanzhuang Monkey spirits
袁氏傳 一卷 Yuanshi zhuan (Later Shu) 顧敻 Gu Xiong
白猿傳 一卷 Baiyuanzhuan (Tang) NN
鬼靈 Guiling Demons
秦女賣枕記 一卷 Qinnü maizhen ji (Han) 干寶 Gan Bao
冥音錄 一卷 Mingyinlu (Tang) 朱慶餘 Zhu Qingyu
聚景園記 一卷 Jujingyuan ji (Ming) 瞿佑 Qu You
崔玄微記 一卷 Cui Xuanwei ji () NN
趙喜奴傳 一卷 Zhao Xinu zhuan () NN
韋十娘傳 一卷 Wei Shiniang zhuan () NN
崔書生傳 一卷 Cui Shusheng zhuan (Ming) 張靈 Zhang Ling
柳參軍傳 一卷 Liu Canjun zhuan (Tang) 李朝威 Li Chaowei
王玄之傳 一卷 Wang Xuanzhi zhuan (Ming) 陳音 Chen Yin
幻妄 Youwang Phantasms
桃花仕女傳 一卷 Taohua shinü zhuan (Ming) 沈仕 Shen Shi
江亭龍女傳 一卷 Jiangting longnü zhuan (Song) NN
蓮塘二姬傳 一卷 Liantang erji zhuan (Yuan) 徐觀 Xu Guan
南樓美人傳 一卷 Nanlou meiren zhuan (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
紅裳女子傳 一卷 Hongchang nüzi zhuan (Song) 鄭景璧 Zheng Jingbi
節俠部 Jiexia bu Heroines
義烈 Yilie Appropriate conduct
龐娥親傳 一卷 Pang Eqin zhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
謝小娥傳 一卷 Xie Xiao'e zhuan (Tang) 李公佐 Li Gongzuo
蘇娥訴冤記 一卷 Su E suyuan ji (Jin) 干寶 Gan Bao
姚江曹娥碑 一卷 Yaojiang Cao E bei (Han) 邯鄲淳 Handan Chun
節烈 Jielie Humility
六烈女傳 一卷 Liu lienü zhuan (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
七烈傳 一卷 Qiliezhuan (Ming) 汪道昆 Wang Daokun
列女傳 一卷 Lienüzhuan (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
義俠 Yixia Knights for justice
女俠傳 一卷 Nüxiazhuan (Ming) 鄒之麟 Zou Zhilin
劍俠 Jianxia Female knights
紅線傳 一卷 Hongxianzhuan (Tang) 楊巨源 Yang Juyuan
昆侖奴傳 一卷 Kunlunnu zhuan (Tang) 楊巨源 Yang Juyuan
聶隱娘傳 一卷 Nie Yinniang zhuan (Tang) 鄭文寶 Zheng Wenbao (or 段成式 Duan Chengshi)
神仙部 Shenxian bu Immortals
星娥 Xing'e Stellar beauties
織女星傳 一卷 Zhinüxing zhuan (Song) 張君房 Zhang Junfang
三女星傳 一卷 Sannüxing zhuan (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
仙姬 Xianji Immortal Ladies
西王母傳 一卷 Xiwangmu zhuan (Han) 桓驎 Heng Lin
魏夫人傳 一卷 Wei Furen zhuan (Tang) 蔡偉 Cai Wei (or 顏真卿 Yan Zheqing)
杜蘭香傳 一卷 Du Lanxiang zhuan (Jin) 曹毗 Cao Pi
麻姑傳 一卷 Magu zhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
天上玉女記 一卷 Tianshang yunü zhuan (Song) 賈善翔 Jia Shanxiang
裴諶傳 一卷 Pei Chen zhuan (Tang) 李複言 Li Fuyan
薛昭傳 一卷 Xue Zhao zhuan (Tang) NN
西玄青鳥記 Xixuan qingniao zhuan (Ming) 茅元儀 Yao Yuanyi
神媼 Shen'ao Divine aunts
華岳神女記 一卷 Huayue shennü ji () NN
崧嶽嫁女記 一卷 Songyue jianü ji () NN
紫姑神傳 一卷 Zigushen zhuan (Song) 沈括 Shen Kuo
張女郎傳 一卷 Zhang Nülang zhuan (Song) 劉斧 Liu Fu
妾婢部 Qiebi bu Concubines
逸格 Yige Superb qualities
綠珠傳 一卷 Lüzhuzhuan (Song) 樂史 Le Shi
翔風傳 一卷 Xiangfengzhuan (Former Qin) 王嘉 Wang Jia
章臺柳傳 一卷 Zhang Tailiu zhuan (Tang) 許堯佐 Xu Yaozuo
燕子樓傳 一卷 Yanzilou zhuan (Song) 王揮 Wang Hui
俊事 Junshi Talented in affairs
蓮臺仙會品 一卷 Liantai xianhui pin (Ming) 曹大章 Cao Dazhang
釵小志 一卷 Chaxiaozhi (Tang)朱揆 Zhu Kui
麗情集 一卷 Liqingji (Song) 張君房 Zhang Junfang
錦字書 一卷 Jinzishu (Ming) 黃峨 Huang E
徂異 Cuyi Wondrous youth
卻要傳 一卷 Queyaozhuan (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
狄氏傳 一卷 Dishi zhuan (Song) 康與之 Kang Yuzhi
河間傳 一卷 Hexian zhuan (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
湯賽師傳 一卷 Tang Saishi zhuan (Song) 王揮 Wang Hui
董漢州女傳 一卷 Dong Hanzhou nü zhuan () NN
名呼 Minghu Illustrious
侍兒小名錄 一卷 Shi'er xiaoming lu (Song) 溫豫 Wen Yu
續侍兒小名錄 一卷 Xu shi'er xiaoming lu (Song) 張邦幾 Zhang Bangji
三續侍兒小名錄 一卷 Sanxu shi'er xiaoming lu (Song) 洪遂 Hong Sui
四續侍兒小名錄 一卷 Sixu shi'er xiaoming lu (Song) 王銍 Wang Zhi
青樓部 Qinglou bu Courtesans
才名 Caiming Famous for skills
蘇小小傳 一卷 Su Xiaoxiao zhuan () NN
薛濤傳 一卷 Xue Tao zhuan (Tang) 李璵 Li Yu
歐陽詹傳 一卷 Ouyang Zhan zhuan (Song) 秦玉 Qin Yu
楊幽妍別傳一卷 Yang Youyan biezhuan (Ming) 陳繼儒 Chen Jirui
馬湘蘭傳 一卷 Ma Xianglan zhuan (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
小青傳 一卷 Xiaoqingzhuan (Ming) 戔戔居士 Jianjian Jushi
志節 Zhijie High moral principles
啞倡志 一卷 Yachangzhi (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
楊娼傳 一卷 Yang Chang zhuan (Tang) 房千里 Fang Qianli
汧國夫人傳 一卷 Xingguo Furen zhuan (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
蘇小娟傳 一卷 Su Xiaojuan zhuan (Song) 王煥 Wang Huan
嚴蕊傳 一卷 Yan Rui zhuan (Song) 曹嘉 Cao Jia
王幼玉記 一卷 Wang Youyu ji (Song) 柳師尹 Liu Shiyin
平康 Pingkang The quarters of Piingkang in Chang'an
北里志 一卷 Beilizhi (Tang) 唐 孫棨 Sun Qi
教坊記 一卷 Jiaofangji (Tang)崔令欽 Cui Lingqin
青樓集 一卷 Qinglouji (Yuan) 黃雪蓑 Huang Xuesuo (夏庭芝 Xia Tingzhi)
曲中志 一卷 Quzhongzhi (Ming) 潘之恒 Pan Zhiheng
品藻 Pinzao Evaluations
江花品藻 一卷 Jianghua pinzao (Ming) 楊慎 Yang Shen
廣陵女士殿最 一卷 Guangling nüshi dianzui (Ming) 萍鄉花史 Pingxiang Huashi
燕都妓品 一卷 Yandu jipin (Ming) 冰華梅史 Binghua Meishi (曹大章 Cao Dazhang)
著撰部 Zhuzhuan bu Writings
詔令 Zhaoling Edicts and commands
教鄧子弟詔 Jiao Deng zidi zhao 漢鄧皇后 Han Deng Huanghou
不封外戚詔 Bu feng waiqi zhao 漢馬皇后 Han Ma Huanghou
又報章帝詔 You bao Zhangdi zhao 漢馬皇后 Han Ma Huanghou
下田益宗令 Xia tian yi zong ling 後魏胡皇后 Houwei Hu Huanghou
賜崔亮璽書 Ci Cui Liang xi shu 後魏胡皇后 Houwei Hu Huanghou
訪祖越王墳狀 Fang zu Yue wang fen zhuang (Tang) 李玄真 Li Xuanzhen
表疏 Biaoshu Memorials to the throne
上元皇后誄表 Shang Yuan Huanghou lei biao (Jin) 左芬 Zuo Fen
讓長秋宮表 Rang Changqiugong biao 魏甄皇后 Wei Zhen Huanghou
為夫請戍邊自贖表 Wei fu qing shubian zidu biao (Tang) 溫□ Wen N
乞歸疏 Qi gui shu (Tang) 鮑君徽 Bao Junhui
箋奏 Jianzou Memoranda
奏箋成帝 Zou jian Chengdi 漢趙皇后 Han Zhao Huanghou
報漢元帝 Bao Han Yuandi (Han) 王嬙 Wang Qiang
上書 Shangshu Letters to superiors
上宣帝書 Shang Xuandi shu (Han) 烏孫公主 Wusun Gongzhu
為父上書 Wei fu shang shu (Han) 緹縈 Tiying
為兄上書 Wei xiong shang shu (Han) 班昭 Ban Zhao
啟牘 Qidu Letters
問上元夫人書 Wen Shangyuan Furen shu () 西王母 Xiwangmu
答西王母書 Da Xiwangmu shu (Han) 上元夫人 Shangyuan Furen
與楊夫人袁氏書 Yu Yang Furen Yuanshi shu (Wei) 卞夫人 Bian Furen
答卞夫人書 Da Bian Furen shu (Wei) 袁夫人 Yuan Furen
與相如書 Yu Xiangru shu (Han) 卓文君 Zhao Wenjun
答夫秦嘉書 Da fu Qin Jia shu (Han) 徐淑 Xu Shu
再答夫秦嘉書 Zai da fu Qin Jia shu (Han) 徐淑 Xu Shu
答夫許邁書 Da fu Xu Mai shu (Jin) 孫□ Sun N
與子宇文護書 Yu zi Yuwen Hu shu (Northern Zhou) 關姬 Guan Ji
答趙象書 Da Zhao Xiang shu (Tang) 步非煙 Bu Feiyan
授楊義書 Shou Yang Yi shu (Jin) 衛鑠 Wei Shuo
序傳 Xuzhuan Detailed notes
題留新嘉驛壁詩序 Ti liu Xinjia yi bishi xu (Ming) 會稽女子 Guiji Nüzi
望湖亭題壁詩自序 Wang Huting ti bishi zixu (Song) 錢□ Qian N
金石錄後序 Jinshilu houxu (Song) 李清照 Li Qingzhao
觀音大士傳 Guanyin dashi zhuan (Yuan) 管道昇 Guan Daosheng
牛應貞傳 Niu Yingzhen zhuan (Tang) 宋若昭 Song Ruzhao
讚頌 Zansong Eulogies
論語贊 Lunyu zan (Jin) 謝道韞 Xie Daoyun
鬱金頌 Yujin song (Jin) 左芬 Zuo Fen
誄祭 Leiji Dirges
司馬相如誄 Sima Xiangru lei (Han) 卓文君 Zhuo Wenjun
張愈誄 Zhang Yu lei () NN
祭夫徐敬業文 Ji fu Xu Jingye wen (Liang) 劉令嫻 Liu Lingxian
雜錄 Zalu Miscellaneous records
筆陣圖 Bizhentu (Jin) 衛鑠 Wei Shuo
墨竹譜 Mozhupu (Yuan) 管道昇 Guan Daosheng
花瑣事 Huasuoshi (Ming) 薛素素 Xue Susu
辭詠 Ciyong Poetry
胡笳十八拍 Hujia shiba pai (Han) 蔡琰 Cai Yan
十索 Shisuo (Sui) 丁六娘 Ding Liuniang
白頭吟 Baiyou yin (Han) 卓文君 Zhuo Wenjun
子夜歌 Ziye ge (Liang) 王金珠 Wang Jinzhu
比紅兒詩 Bihong'er shi (Han) 羅虯 Liu Qiu
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2078.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 58-60.
Zhu Lulu 朱露露 (2017). Lüchuang nüshi yanjiu 《绿窗女史》研究, M.A. thesis, Shanghai, Huadong Shifan Daxue 华东师范大学.