ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Pingjinguan congshu 平津館叢書

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Pingjinguan congshu 平津館叢書 "Collectanea of the Pingjin Studio" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Sun Xingyan 孫星衍 (1753-1818). It includes 43 books with a total length of 254 juan.

The name of the series is derived from the name of the ancient territory of Pingjin 平津 with which the Han-period 漢 (206 BCE-220 CE) counsellor Gongsun Hong 公孫弘 was enfeoffed. Sun Xingyan was tax circuit intendant (duliangdao 督糧道) in that region and gave his private study the old name of the region.

The series is divided into ten collections that are numbered according to the Ten Celestial Stems. The Pingjinguan congshu includes books of a wide range of themes, from commentaries to the Confucian Classics to historiographic books and military treatises. Writings of the so-called various "masters and philosophers" (zhuzi 諸子) occupy the largest part. Sun Xingyan saw to it that all the books in his collectanea were brought into an excellent textual condition and therefore underwent text-critical research to amend errors. In includes a lot of texts on various matters that have not been preserved otherwise. Zhu Jirong 朱記榮 (1836-1905) revised the Pingjinguan congshu and praised it for the high quality of the text.

The most important prints are the original from the Jiaqing reign-period 嘉慶 (1796-1820), and Zhu Jirong's print from 1885.

Table 1. The series Pingjinguan congshu 平津館叢書
(Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
1800-1818 edition by Master Sun from Lanling 蘭陵孫氏; 1885 edition by Master Zhu (Zhu Jirong 朱記榮) from Wuxian 吳縣朱氏 (Huailu Jiashu Studio 槐廬家塾)
書名, length in juan Title Author(s)
六韜 六卷
逸文 一卷
Liutao
Yiwen
(Zhou) 呂望 Lü Wang; (Qing) 孫同元 Sun Tongyuan (comp.)
魏武帝注孫子 三卷 Wei Wudi zhu Sunzi (Wei) 曹操 Cao Cao
吳子 二卷 Wuzi (Zhou) 吳起 Wu Qi
司馬法 三卷 Simafa (Zhou) 司馬穰苴 Sima Rangju
尸子 二卷 Shizi (Zhou) 尸佼 Shi Jiao; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
燕丹子 三卷 Yandanzi (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
牟子 一卷 Mouzi (Han) 牟融 Mou Rong
黃帝五書: Huangdi wushu: (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
黃帝龍首經 二卷 Huangdi longshou jing () NN
黃帝金匱玉衡經 一卷 Huangdi jingui yuheng jing () NN
黃帝授三子玄女經 一卷 Huangdi shou sanzi Xuannü jing () NN
廣黃帝本行記 一卷 Guang Huangdi benxing ji (Tang) 王瓘 Wang Guan
軒轅黃帝傳一卷 Xuanyuan Huangdi zhuan () NN
漢官七種: Hanguan qizhong: (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
漢禮器制度 一卷 Han liqi zhidu (Han) 叔孫通 Shusun Tong
漢官 一卷 Hanguan (Han) NN
漢官解詁 一卷 Hanguan jiegu (Han) 王隆 Wang Long; 胡廣 Hu Guang (comm.)
漢舊儀 二卷, 補遺 二卷 Hanjiuyi, Buyi (Han) 衛宏 Wei Hong
漢官儀 二卷 Hanguanyi (Han) 應劭 Ying Shao
漢官典職儀式選用 一卷 Hanguan dianzhi yishi xuanyong (Han) 蔡質 Cai Zhi
漢儀 一卷 Hanyi (Sanguo-Wu) 丁孚 Ding Fu
魏三體石經遺字考 一卷 Wei santi shijing yizi kao (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
琴操 二卷
補遺 一卷
Qincao
Buyi
(Han) 蔡邕 Cai Yong; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
穆天子傳 六卷
附錄 一卷
Mu Tianzi zhuan
Fulu
(Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.); (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan (comm.)
竹書紀年 二卷 Zhushu jinian (Liang) 沈約 Shen Yue (comm.); (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan (comm.)
物理論 一卷 Wulilun (Jin) 楊泉 Yang Quan; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
譙周古史考 一卷 Qiao Zhou gushi kao (Shu) 譙周 Qiao Zhou; (Qing) 張宗源 Zhang Zongyuan (comp.)
華氏中藏經 三卷 Huashi zhongcang jing (Han) 華佗 Hua Tuo; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
素女方 一卷 Sunüzi
千金寶要 六卷 Qianjin baoyao (Tang) 孫思邈 Sun Simiao; (Song) 郭思 Guo Si (comp.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comm.)
秘授清寧丸方 一卷 Mishou qingning wanfang (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
寰宇訪碑錄 十二卷
(附)刊謬 一卷
Huanyu fangbei lu
app. Kanwu
(Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 邢澍 Xing Shu, Luo Zhenyu 羅振玉 (comp.)
古刻叢鈔 一卷 Guke congchao (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
建立伏博士始末 二卷 Jianli Fu boshi shimo (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
三輔黃圖 一卷 Sanfu huangtu (Han) NN; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 莊逵吉 Zhuang Kuiji (comm.)
渚宮舊事 五卷
補遺 一卷
Zhugong jiushi
Buyi
(Tang) 余知古 Yu Zhigu; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
說文解字 十五卷 Shuowen jiezi (Han) 許慎 Xu Shen
孔子集語 十七卷 Kongzi jiyu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
尚書考異 六卷 Shangshu kaoyi (Ming) 梅鷟 Mei Zhuo
續古文苑 二十卷 Xu guwenyuan (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.)
抱朴子內篇 二十卷
外篇五 十卷
Baopuzi neizhuan
Waizhuan
(Jin) 葛洪 Ge Hong
尚書今古文注疏 三十卷 Shangshu jinguwen zhushu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
芳茂山人詩錄 九卷 Fangmao shanren shilu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
長離閣集 一卷 Changlige ji (Qing) 王采薇 Wang Caiwei
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2081.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 148.