ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xiyinxuan congshu 惜陰軒叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Xiyinxuan congshu 惜陰軒叢書 "Collectanea of the Cherishing Time Studio" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing period 清 (1644-1911) scholar Li Xiling 李錫齡 (c. 1850). It includes 35 books with a total length of 324 juan. The name of the series is derived from the name of Li' study, where he harboured more than 90,000 volumes of books.

Li Xiling, courtesy name Mengxi 孟熙, hailed from Sanyuan 三原, Shaanxi, and was a minor official in the Grand Secretariat (neige 内閣) during the Daoguang reign-period 道光 (1821-1850). The series includes mainly rare books that are hardly to be found in other libraries or publications. It focuses on explanations of the Confucian Classics, bronze and stone inscriptions, and medical texts. Li Xiling died before the collection was published, so that the editing had to be taken over by his cousin Zhang Shu 張樹. The collection is structured according to the four traditional literary categories, and the texts are arranged in 16 book cases (han 函). It is very important because of the rare texts it includes, but also because it contains some versions that differ from those adopted for the imperial series Siku quanshu 四庫全書.

Some editions of the Xiyinxuan congshu are of lower quality, but it is important that they have survived. It was published in 1846 and was reprinted in 1858 and then in 1896.

Table 1. The series Xiyinxuan congshu 惜陰軒叢書
(Qing) 李錫齡 Li Xiling (comp.)
1846 edition by Hongdao Shuyuan 宏道書院, supplement from 1858; 1896 edition from Changsha 長沙
書名, length in juan Title Author(s)
玩易意見 二卷 Wanyi yijian (Ming) 王恕 Wang Shu
石渠意見 四卷
拾遺 二卷
補缺 一卷
Shiqu yijian
Shiyi
Buque
(Ming) 王恕 Wang Shu
學易記 五卷 Yue Yi ji (Ming) 金賁亨 Jin Benheng
周易本義爻徵 二卷 Zhouyi benyi yaozheng (Qing) 吳曰愼 Wu Yueshen
虛字說 一卷 Xuzizhuo (Qing) 袁仁林 Yuan Renlin
戰國策 (戰國策校註) 十卷 Zhanguoce (Zhanguoce jiaozhu) (Song) 鮑彪 Bao Biao (comm.); (Yuan) 吳師道 Wu Shidao (comm.)
雲南機務抄黃 一卷 Yunnan jiwu chaohuang (Ming) 張紞 Zhang Dan
東西洋考 十二卷 Dongxiyangkao (Ming) 張燮 Zhang Xie
會稽三賦註 四卷 Guiji sanfu zhu (Song) 王十朋 Wang Shipeng; (Ming) 南逢吉 Nan Fengji (comm.); 尹壇 Yin Tan (suppl.)
授經圖 二十卷 Shoujingtu (Ming) 朱睦㮮 Zhu Mujie
京畿金石考 二卷 Jingji jinshi kao (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
雍州金石記 十卷
記餘 一卷
Yongzhou jinshi ji
Jiyu
(Qing) 朱楓 Zhu Feng
北溪字義 二卷
補遺 一卷
嚴陵講義 一卷
Beixi ziyi
Buyi
Yanling jiangyi
(Song) 陳淳 Chen Chun
正蒙會稿 四卷 Zhengmeng huigao (Ming) 劉璣 Liu Ji
宋四子抄釋 二十一卷: Song sizi chaoshi: (Ming) 呂柟 Lü Nan (comp.)
周子抄釋 三卷 Zhouzi chaoshui
二程子抄釋 十卷 Er Chengzi chaoshi
張子抄釋 六卷 Zhangzi chaoshi
朱子抄釋 二卷 Zhuzi chaoshi
陣紀 四卷 Zhenji (Ming) 何良臣 He Liangchen
小兒葯證真訣 三卷 Xiaoer yaozheng zhenjue (Song) 錢乙 Qian Yi
衞生寶鑑 二十四卷
補遺 一卷
Weisheng baojian
Buyi
(Yuan) 羅天益 Luo Tianyi
書法離鉤 十卷 Shufa ligou (Ming) 潘之淙 Pan Zhicong
六如畫譜 三卷 Liuru huapu (Ming) 唐寅 Tang Yin (comp.)
新增格古要論 十三卷 Xinzeng Gegu yaolun (Ming) 曹昭 Cao Zhao; 舒敏 Shu Min (comp.), 王佐 Wang Zuo (suppl.)
元城語錄解 三卷
行錄解 一卷
Yuancheng yulu jie
Xinglu jie
(Ming) 王崇慶 Wang Chongqing
兩山墨談 十八卷 Liangshan motan (Ming) 陳霆 Chen Ting
見物 五卷 Jianwu (Ming) 李蘇 Li Su
事物紀原 十卷 Shiwu jiyuan (Song) 高承 Gao Cheng; (Ming) 李果 Li Guo (comm.)
書敍指南 二十卷 Shuxu zhinan (Song) 任廣 Ren Guang
表異錄 二十卷 Biaoyilu (Ming) 王志堅 Wang Zhijian
清異錄 二卷 Qingyilu (Ming) 陶穀 Tao Gu
唐語林 八卷 Tangyulin (Song) 王讜 Wang Dang
世說新語 三卷 Shishuo xinyu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing; (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao (comm.)
老子集解 二卷
考異 一卷
Laozi jijie
Kaoyi
(Ming) 薛蕙 Xue Hui
古文周易參同契註 八卷 Guwen Zhouyi cantong qi zhu (Qing) 袁仁林 Yuan Renlin
楚辭補註 十七卷 Chuci buzhu (Song) 洪興祖 Hong Xingzu
古文苑 二十一卷 Guwenyuan (Song) 張樵 Zhang Qiao (comm.)
續編 Xubian
呂涇野經說 二十一卷: Lü Jingye jingshuo: (Ming) 呂柟 Lü Nan
周易說翼 三卷 Zhouyi shuoyi
尚書說要 五卷 Shangshuo shuoyao
毛詩說序 六卷 Maoshi shuoxu
春秋說志 五卷 Chunqiu shuozhi
禮問 二卷 Liwen
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2085.
Shaanxi baike quanshu bianweihui 《陜西百科全書》編委會, ed. (1992). Shaanxi baike quanshu 陜西百科全書 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 706.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 171-172.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 798.
Yuan Mingren 袁明仁 et al., ed. (1992). Sanqin lishi wenhua cidian 三秦歷史文化辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 124.
Zhang Yonglu 張永祿, ed. (1999). Ming-Qing Xi'an cidian 明清西安詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 865.