ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald
Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書
Xuanlantang congshu xuji 玄覽堂叢書續集
Xuanlantang congshu sanji 玄覽堂叢書三集

Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書 "Collectanea from the Hall of Mysterious Contemplation" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the scholar Zheng Zhenduo 鄭振鐸 (1898-1958). It includes 31 books, mostly rare historiographical texts from the Ming period 明 (1368-1644) that were prohibited for circulation during the Qing period 清 (1644-1911).

The series was published in 1941 as a private print in Shanghai. There are two sequels, the Xuanlantang congshu xuji 玄覽堂叢書續集, including 24 books and published in 1947, and the Xuanlantang congshu sanji 玄覽堂叢書三集 with 12 books, published in 1948. The two post-war collections were published by the National Library 國立中央圖書館. All three series reproduce old original prints, which makes them all the more valuable not only for historians but also for scholars studying the history of publication.

Table 1. The series Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書
(Rep) 鄭振鐸 Zheng Zhenduo (comp.)
1941 edition from Shanghai
書名, length in juan Title Author(s)
紀古滇說原集 一卷 Jiyuan Dianshuo yuanji (Yuan) 張道宗 Zhang Daozong
朝鮮雜志 一卷 Chaoxian zazhi (Ming) 董越 Dong Yue
北狄順義王俺答等臣貢表文 不分卷 Beidi Shunyi Wang An Da deng chen gongbiao wen (Ming) 俺答 An Da et al.
裔乘 八卷 Yicheng (Ming) 楊一癸 Yang Yigui
交黎剿平事略 四卷 Jiao Li jiaoping shilüe (Ming) 歐陽必進 Ouyang Bijin; 方民悅 Fang Minyue (comp.)
安南來威圖冊 三卷
輯略 三卷
Annan laiwei tuce
Jilüe
(明) 梁天錫 Liang Tianxi (comp.)
九邊圖說 不分卷 Jiubian tushuo (Ming) 霍冀 Huo Ji et al.
宣大山西三鎮圖說 三卷 Xuanda Shanxi sanzhen tushuo (Ming) 楊時寧 Yang Shining et al. (comp.)
開原圖說 二卷 Kaiyuan tushuo (Ming) 馮瑗 Feng Yuan
皇輿考 十二卷 Huangyukao (Ming) 張天復 Zhang Tianfu
通惠河志 二卷 Tonghui he zhi (Ming) 吳仲 Wu Zhong
海運新考 三卷 Haiyun xinkao (Ming) 梁夢龍 Liang Menglong
諸司職掌 十卷 Zhusi zhizhang (Ming) imp. ord.
漕船志 八卷 Caochuanzhi (Ming) 席書 Xi Shu (comp.); 朱家相 Zhu Jiaxing (suppl.)
福建運司志 十六卷 Fujian yunsi zhi (Ming) 江大鯤 Jiang Dakun et al.
舊京詞林志 六卷 Jiujing cilin zhi (Ming) 周應賓 Zhou Yingbin
皇朝馬政紀 十二卷 Huangchao mazheng ji (Ming) 楊時喬 Yang Shiqiao
昭代王章 五卷
首 一卷
名例 一卷
Zhaodai wangzhang
Shou
Mingli
(Ming) 熊鳴岐 Xiong Mingqi
兵部問寧夏案 一卷 Bingbu wen Ningxia an (Ming) NN
刑部問寧王案 一卷 Xingbu wen Ning wang an (Ming) NN
神器譜 五卷 Shenqipu (Ming) 趙士楨 Zhao Shizhen
神器譜或問 一卷 Shenqipu huowen (Ming) 趙士楨 Zhao Shizhen
明朝小史 十八卷 Mingchao xiaoshi (Ming) 呂毖 Lü Bi
皇明帝后紀略 一卷
(附)藩封 一卷
Huangchao dihou jilüe
Fanfeng
(Ming) 鄭汝璧 Zheng Rubi
高科考 一卷 Gaokekao (Ming) NN
東夷考略 不分卷
(附)圖 一卷
東事答問 一卷
Dongyi kaolüe
app. Tu
Dongshi dawen
(Ming) 苕上愚公 Shaoshang yugong (茅瑞徵 Mao Ruizheng)
都督劉將軍傳 一卷 Dudu Liu Jiangjun zhuan (Ming) 王在晉 Wang Zaijin
經世急切時務九十九籌 十卷 Jingshi jiqie shiwu jiushijiu chou (Ming) 顏季亨 Yan Jiheng
遼籌 二卷
(附)遼夷略 一卷
陳謠雜詠 一卷
Liaochou
app. Liaoyilüe
Chenyao zayong
(Ming) 張鼐 Zhang Nai
東事書 一卷 Dongshishu (Ming) 郭淳 Guo Chun
甲申紀事 十三卷
(附)大廷尉茗柯凌公殉節紀略 一卷
Jiashen jishi
Da tingwei Ming Ke Linggong xinjie jilüe
(Ming) 馮夢龍 Feng Menglong
(Qing) 茅曦蔚 Mao Xiwei
工部新刊事例 一卷 Gongbu xinkan shili (Ming) NN
馘闖小史 六卷 Guochen xiaoshi (Qing) 葫蘆道人 Hulu gaoren
玄覽堂叢書續集 鄭振鐸 輯
Table 2. The series Xuanlantang congshu xuji 玄覽堂叢書續集
(Rep) 鄭振鐸 Zheng Zhenduo (comp.)
According to the 1947 edition by Guoli Zhongyang Tushuguan 國立中央圖書館
書名, length in juan Title Author(s)
皇明本紀 不分卷 Huang-Ming benji (Ming) NN
洞庭集 四卷 Dongtingji (Ming) 孫宜 Sun Yi
廬江郡何氏家記 一卷 Lujiang jun Heshi jiaji (Ming) 何崇 He Chong
懷陵流寇始終錄 十八卷
(附)甲申剩事 一卷
將亡妖孽 一卷
延綏鎮志李自成傳一卷
Huailing liukou shizhong lu
app. Jiashen shengshi
Jiangwang yaonie
Yansui zhen zhi Li Zicheng zhuan
(Qing) 戴笠 Dai Li; 吳殳 Wu Shu (comp.); (Qing) 譚吉璁 Tan Jicong
邊事小紀 四卷 Bianshi xiaoji (Ming) 周文郁 Zhou Wenyu
倭志 一卷 Wozhi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
虔臺倭纂 二卷 Qiantai wozuan (Ming) 謝杰 Xie Jie
倭奴遺事 一卷 Wonu yishi (Ming) 鍾薇 Zhong Wei
總督四鎮奏議 十卷 Zongsu sizhen zouyi (Ming) 王一鶚 Wang Yi'e
大元大一統志殘 一千三百卷 Da-Yuan da yitong zhi (can) (Yuan) 孛蘭肹 Bolanxi et al.
寰宇通志 一百十九卷 Huanyu tongzhi (Ming) 陳循 Chen Xu et al.
炎徼瑣言 二卷 Yanjiao suoyan (Ming) 郭棐 Guo Fei
粵劍編 四卷 Yuejianbian (Ming) 王臨亨 Wang Linheng
荒徼通考 不分卷 Huangjiao tongkao (Ming) NN
四夷廣記 不分卷 Siyi guangji (Ming) 慎懋賞 Shen Maoshang
國朝當機錄 三卷 Guochao dangji lu (Ming) 黃正賓 Huang Zhengbin
嘉隆新例附萬曆 三卷 Jialong xinli fu Wanli (Ming) imp. ord.
工部廠庫須知 十二卷 Gongbu changku xuzhi (Ming) 何士晉 He Shijin
龍江船廠志 八卷 Longjiang chuanchang zhi (Ming) 李昭祥 Li Zhaoxiang
延平二王遺集 一卷 Yanping er wang yiji (Ming) 鄭成功 Zheng Chenggong, 鄭經 Zheng Jing
黃石齋未刻稿 一卷
(附)蔡夫人未刻稿
Huangshizhai weike gao
app. Cai furen weike gao
(Ming) 黃道周 Huang Daozhou
(Ming) 蔡潤石 Cai Runshi
Table 3. The series Xuanlantang congshu sanji 玄覽堂叢書三集
(Rep) 鄭振鐸 Zheng Zhenduo (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
今史 九卷 Jinshi (Ming) NN
平粵錄 一卷 Pingyuelu (Ming) 談愷 Tan Kai
皇明職方地圖表 二卷 Huang-Ming zhifang ditu biao (Ming) 陳祖綬 Chen Zushou
雪寳寺志略 一卷
(附)圖
Xuebaosi zhilüe
app.Tu
(Ming) 釋履平 Monk Lüping
四譯館增定館則 二十卷
新增館則 一卷
Siyiguan zengding guanze
Xinzeng guanze
(Ming) 呂維祺 Lü Weiqi (Qing) 曹溶 Cao Rong (suppl.), 錢綎 Qian Ting (suppl.)
大明律附例 三十卷
附錄 一卷
Da-Ming lü fu li
Fulu
(Ming) imp. ord.
嘉靖新例 一卷 Jiajing xinli (Ming) 蕭世延 Xiao Shiyan, 楊本仁 Yang Benren, 范欽編 Fan Qinbian
算法全能集 二卷 Suanfa quanneng ji (Ming) 賈亨 Jia Heng (comp.)
蹴踘譜 一卷 Cujupu (Ming) NN
百寳總珍集 十卷 Baibao zongzhen ji (Song) NN
寓圃雜記 十卷 Yupu zaji (Ming) 王錡 Wang Qi
舊編南九宮譜 十卷
十三調南曲音節譜 一卷
Jiubian nan jiugong pu
Shisan diao Nanqu yinjie pu
Ming) 蔣孝標 Jiang Xiaobiao
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2419.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 382-383.
Liu Ming 刘明 (2014). "Zheng Zhenduo bian Xunlantang congshu de diben ji rucang Guojia Tushuguan shimo tanlüe 郑振铎编《玄览堂丛书》的底本及入藏国家图书馆始末探略", Xin shiji tushuguan 新世纪图书馆, 2014 (7): 54-60.