ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wulin jiushi 武林舊事

Jul 18, 2010 © Ulrich Theobald

Wulin jiushi 武林舊事 "Ancient matters from Wulin Garden" is a report of the city of Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang), during the Southern Song period 南宋 (1127-1279) capital of the empire. The 10-juan long book was written by Zhou Mi 周密 (1232-1298), courtesy name Gongjin 公謹, style Caochuang 草窗, Sishui qianfu 四水潛夫, Bianyang Laoren 弁陽老人 or Bianyang Xiaoweng 弁陽嘯翁. He belonged to the retinue of the pacification commissioner (anfusi 安撫司) of Zhexi 浙西, was then clerk of the transport office (yunsi yuan 運司掾) of Liang-Zhe 兩浙, and finally prefect (zhifu 知縣) of Yiwu 義烏.

After the downfall of the Song he retired and started writing his books Qidong yeyu 齊東野語 and Wulin jiushi. The latter was finished in 1290 and is written according to the remembrance of what he had seen and heard during his life in Lin'an, in the city, at the imperial court, and the surroundings, like the Wulin Garden. The Wulin jiushi is a very important source for urban life during the Song period, especially the history of popular entertainment and the prehistory of Chinese theatre and performing arts.

During the late Ming period 明 (1368-1644), Zhu Huhuan 朱廷煥 (jinshi degree 1634), courtesy name Zhongbai 中白, from Shanxian 單縣, Shandong, revised and enlarged the Wulin jiushi to a length of 8 juan. Zhu was prefect of Hangzhou during the Chongzhen reign-period 崇禎 (1628-1644), a time when he read many books about the region, like Xihu zhi 西湖志, Helin yulu 鶴林玉露, Rongzhai suibi 容齋隨筆, Chuogenglu 輟耕錄 or Guixin zashi 癸辛雜識.

Zhu's book is known as Zengbu Wulin jiushi 增補武林舊事, and adds information on poetry written by imperial consorts (ruizao 睿藻), "favours by the emperor" (enze 恩澤), lighting the stoves (kailu 開爐), ancient palaces and halls (gudu gongdian 故都宮殿), products from the lakes (huchan 湖產), and extraordinary occurrences (zaiyi 災異). His book has 154 chaptres. The compilers of the descriptive bibliography Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目提要 criticized Zhu's version as to relying too much on superstitious stories, even if is had some value for the unofficial stories about the time. It was printed in 1637 and in 1777 by Wang Ritan's 汪日菼 Suye Studio 夙夜齋.

In 1956 the Shanghai Gudian Wenxue press 上海古典文學出版社 reprinted the Wulin jiushi, based on the edition in the series Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, together with the Dongjing menghua lu 東京夢華錄, a very similar book about Kaifeng, capital of the Northern Song. In 1984 the Zhejiang Renmin Press 浙江人民出版社 published a modern edition.

Sources:
Cai Guoliang 蔡國梁 (1996). "Wulin jiushi 武林舊事", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 96.
Cao Ruiwen 操瑞文 (2013). "Wulin jiushi banben jiuchuan ji qi tedian kaoshu 《武林舊事》版本流傳及其特點考述", Wenyi pinglun 文藝評論, 2013 (4).
Chen Haifeng 陳海峰, Ye Jiaxin 葉嘉馨 (2012). "Cong Wulin jishi kan Nansong Lin'an chengshi lüyou wenhua tese 從《武林舊事》看南宋臨安城市旅游文化特色", Anhui wenxue (xiabanyue) 安徽文學(下半月), 2012 (11).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 659.
Li Xin 李欣 (2016). "Cong Zhou Mi Wulin jiushi kan Nansong Lin'an cheng de jiu wenhua 從周密《武林舊事》看南宋臨安城的酒文化", Shaanxi Guangbo Dianshi Daxue xuebao 陝西廣播電視大學學報, 2016 (12).
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 195.
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al. ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe), 863.
Sun Ruqi 孫如琦 (1992), "Wulin jiushi 武林舊事", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, p. 1257.
Tong Yin 童寅 (2017). "Shilun Wulin jiushi zhong de Lin'an wenhua: Malinnuofusiji wenhua san yinzi shi de jiedu 試論《武林舊事》中的臨安文化——馬林諾夫斯基“文化三因子”式的解讀", Anhui wenxue (xiabanyue) 安徽文學(下半月), 2017 (1).
Wan Fang 萬方 (2019). "Zhongguo dudu jisheng dianji: Wulin jiushi 中國古都紀勝典籍——《武林舊事》", Shuwu 書屋, 2019 (6).
Wang Qingzhen 王慶珍 (2012). "Wulin jiushi fei dili lei lun 《武林舊事》非“地理類”論", Xueshu jiaoliu 學術交流, 2012 (2).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 189, 395.
Zheng Yunbo 鄭云波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 433.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 465.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 365.
Xiao Sujuan 肖素娟 (2015). "Zhou Mi Wulin jiushi chengshu yuanyin tanxi 周密《武林舊事》成書原因探析", Du yu xie (Jiaoyu shuxue kan ) 讀與寫(教育教學刊), 2015 (1).
Xie Yongfang 謝永芳 (2017). "Zhu Tinghuan Zengbu Wulin jiushi de wenxian jiazhi 朱廷煥《增補武林舊事》的文獻價值", Liaocheng Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 聊城大學學報(社會科學版), 2017 (6).
Zhang Qinghong 張清宏 (2012). "Wulin jiushi de Hangzhou chashi 《武林舊事》中的杭州茶事", Zhongguo chaye 中國茶葉, 2012 (8).
Zheng Shouzhi 鄭守治 (2017). "Wulin jiushi suo jian yuanxiao mingwu ci jiaoding, kaoshi: Yi Yongle dadian ben, Shuofu ben wei zhongxin 《武林舊事》所見元宵名物詞校訂、考釋——以永樂大典本、說郛本為中心", Wuyi Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 五邑大學學報(社會科學版), 2017 (11).