ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qilüe 七略 and Bielu 別錄

Feb 5, 2011 © Ulrich Theobald

Qilüe 七略 "Seven Abstracts" was the oldest bibliography of ancient China. It recorded all books stored in the libraries in the imperial palace during the Former Han period 前漢 (206 BCE-8 CE). The compilation was begun in 26 BCE by imperial aide Liu Xiang 劉向 (79-8 or 77-6 BCE).

Liu Xiang first compared different manuscripts of books and established a standard version after eliminating writing errors and redundant paragraphs. He then arranged the chapters of the books and created a standardized content. Finally, he wrote a preface pointing at the strengths and weaknesses of the texts. The different parts were compiled by experts on the particular field. Liu Xiang himself compiled the poetry part, Ren Hong 任宏 that on military treatises, Yin Xian 尹咸 that on astronomy and divination, and Li Zhuguo 李柱國 the part on medical and magical texts. In the end, Liu Xiang submitted the prefaces, as a 20 juan long book, to Emperor Cheng 漢成帝 (r. 33-7 BCE) for lecture. The collection of the prefaces was called Bielu 別錄 "Separate records".

After Liu Xiang's death, his son Liu Xin 劉歆 (d. 23 CE)revised the Bielu, eliminated the description of the content and compiled the 7-juan long Qilüe 七略. All books were included in one of six categories, at the beginning of which Liu Xin put an introduction (jilüe 輯略, as the seventh category), describing the general history of the literary types in the particular category. The introduction was seen as a separate "category", resulting in seven lüe "abstracts". Each category was divided into 38 different schools of masters (jia 家). The books listed under the headings of these schools were listed in chronological order.

The first category was that of the "Six Arts" (Liuyi lüe 六藝略), i. e. the Confucian Classics, including the Yijing 易經, Shangshu 尚書, Shijing 詩經, Liji 禮記, Yueji 樂記 ("On Music"), Chunqiu 春秋, Lunyu 論語, Xiaojing 孝經, and minor teachings (xiaoxue 小學), with all related texts.

The second category was that of the various masters and philosophers (Zhuzi lüe 諸子略). The nine or ten different schools include philosophers, political advisors, creators of law, scientific treatises, and some more.

The third category (Shifu lüe 詩賦略) included poems and rhapsodies.

The fourth category was that of the military treatises (Bingshu lüe 兵書略), that only later would be incorporated into the masters category, just like the two last categories, namely books on calculation and divination (Shushu lüe 術數略), and the category of texts on magic and supernatural skills, including medical texts (Fangji lüe 方技略). The Qilüe included books of 603 writers and texts with a volume of 13,219 juan.

Surviving fragments of the Qilüe quoted in other books give in impression of the wide range of texts compiled during the Zhou 周 (11th cent.-221 BCE), Qin 秦 (221-206 BCE) and early Han periods. At the same time it makes it possible to assess the meager percentage of those books that have survived until today.

Both the Bielu and the Qilüe were lost at an early date. The historian Ban Gu 班固 (32-92 CE) of the early Later Han period 後漢 (25-220) preserved part of the Qilüe in the bibliography that is included in his official dynastic history Hanshu 漢書, namely the chapter Yiwen zhi 藝文志.

Table 1. Literary categories of the Qilüe 七略
1 六藝略 Liuyi lüe Confucian Classics
2 諸子略 Zhuzi lüe Masters and Philosophers
3 詩賦略 Shifu lüe Songs/Poems and rhapsodies
4 兵書略 Bingshu lüe Military Treatises
5 術數略 Shushu lüe Books on (astronomical) calculation and divination
6 方技略 Fangji lüe Medical texts
7 輯略 Jilüe Introduction

The Qing-period 清 (1644-1911) scholars Gu Guanguang 顧觀光 (1799-1862), Hong Yixuan 洪頤煊 (1765-1833), Ma Guohan 馬國翰 (1794-1857) and Yao Chenzong 姚振宗 (1842-1906) collected all surviving fragments of the Bielu and Qilüe. Their result is included in the reprint series Yuhanshanfang jiyi shu 玉函山房輯遺書.

Sources:
Cao Jirong 曹繼榮, ed. (1992). Jiancheng hecheng cidian 簡稱合稱詞典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 250.
Chen Longyu 陳隆予 (2005). "Lun Qilüe fenlei sixiang de xingcheng ji qi yingxiang 論《七略》分類思想的形成及其影響", Tangdu xuekan 唐都學刊, 2005 (10).
Fu Rongzhen 傅榮賢 (2003). "Qilüe liufen lun 《七略》六分論", Tushuguan zazhi 圖書館雜志 , 2003 (4).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1992). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 9, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 2, 91.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 573.
Li Enjun 李恩軍, Song Zhenmin 宋珍民 (1991). "Ping Qilüe fangji lüe (Xuwan) 評《七略·方技略》(續完)", Shaanxi Zhongyi Xueyuan xuebao 陝西中醫學院學報, 1991 (6).
Li Jingwen 李景文 (2013). "Bielu, Qilüe jiangou Xihan xueshu puxi de lilu fenxi 《別錄》《七略》建構西漢學術譜系的理路分析", Zhengzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報(哲學社会科學版), 2013 (9).
Li Jingwen 李景文 (2013a). "Liushi Fuzi yu guwen jingxue de xingqi: Yi Bielu, Qilüe wei ge'an 劉氏父子與古文經學的興起——以《別錄》、《七略》為個案", Daxue tushguan xuebao 大學圖書館學報, 2013 (1).
Li Min 李敏, Cheng Gang 程剛次 (2000). "Qilüe qian yi shu mulu zhi yanjiu 《七略》前一書目錄之研究", Tushu qingbao gongzuo 圖書情報工作, 2000 (4).
Liu Dajun 劉大軍 (1994). "Bielü, Qilüe yu jin-guwen zhi zheng 《別錄》《七略》與今古文之爭", Tushuguan lilun yu shijian 圖書館理論與實踐, 1994 (2).
Lu Yuling 魯玉玲 (2010). "Liu Xiang, Liu Xin de bianjixue chengjiu: Jian lun bianji shi shang de Bielu he Qilüe 劉向、劉歆的編輯學成就——兼論編輯史上的《別錄》和《七略》, Zhongguo chuban 中國出版, 2010 (5).
Meng Zhaojin 孟昭晉 (1990). "Qilüe 七略", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Xinwen chuban 新聞•出版 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 234.
Niu Weidong 牛衛東 (2008). "Hanshu yiwen zhi dui Qilüe de jicheng yu fazhan 《漢書·藝文志》對《七略》的繼承與發展", Jiangxi Tushuguan xuekan 江西圖書館學刊, 2008 (5).
Pan Pan 潘盼 (2007). "Ban Gu shanqu Qilüe de muluxue yiyi 班固刪取《七略》的目錄學意義", Cangsang 滄桑, 2007 (4).
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 702.
Pei Li 裴麗 (2002). "Qilüe fangji lüe tushu fenleifa pingshu 《七略·方技略》圖書分類法評述", Zhongyi wenxian zazhi 中醫文獻雜志, 2002 (2).
Qiao Haoqin 喬好勤 (1992). "Bielu, Qilüe de tili ji fenlei 《別錄》《七略》的體例及分類", Henan Tushuguan xuekan 河南圖書館學刊, 1992 (12).
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexue yuan chubanshe), 67.
Sun Xianbin 孫顯斌 (2011). "Qilüe, Beliu bianzhuan kao 《七略》《別錄》編撰考", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2011 (2).
Sun Xianbin 孫顯斌 (2012). "Qilüe yu Bielu shiming 《七略》與《別錄》釋名", Tushuguan xuekan 圖書館學刊, 2012 (4).
Sun Zhentian 孫振田 (2016). "Qilüe bingshu lüe chongfu kaobian: Jian biechuben, biecaiben ji danxingben bianwei 《七略·兵書略》“重復”考辨——兼“別出本”、“別裁本”及“單行本”辨微", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2016 (7).
Tang Guirong 唐貴榮, ed. (1997). Zhongguo shumu jiansuo cidian 中國書目檢索辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 211.
Wang Chunlin 王春林, ed. (2001). Keji bianji da cidian 科技編輯大辭典 (Beijing: Di Er Junyi Daxue chubanshe), 321.
Wang Guoqiang 王國強 (2005). "Guanyu Bielu, Qilüe he Hanshu yiwen zhi liang de wenti de tantao 關於《別錄》、《七略》和《漢書·藝文志》兩個問題的探討", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2005 (8).
Wang Hao 汪浩, Zhao Zifu 趙子夫 (2013). "Qilüe, Qizhi, Qilu bijiao yanjiu 《七略》《七志》《七錄》比較研究", Tushuguan xuekan 圖書館學刊, 2013 (11).
Wang Yi 王藝 (1989). "Bielu, Qilüe yu Qilüe bielu 《別錄》、《七略》與《七略別錄》", Jiangsu Tushuguan xuebao 江蘇圖書館學報, 1986 (6).
Wang Zhongmin 王重民 (1963). "Lun Qilüe zai woguo muluxue shi shang de chengjiu he yingxiang 論《七略》在我國目錄學史上的成就和影響", Lishi yanjiu 歷史研究, 1963 (8).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 9, 413.
Xibei shifan xueyuan Zhongwen xi wenyi lilun yanjiushi 西北師范學院中文系文藝理論敎硏室, ed. (1985). Jianming wenxue zhishi cidian 簡明文學知識辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 286.
Xu Jianwei 徐建委 (2009). "Zhonguwen Shangshu yu Qinfu tuji, Qilüe guanxi lice 中古文《尚書》與秦府圖籍、《七略》關係蠡測", Ludong Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 魯東大學學報(哲學社会科學版), 2009 (11).
Yang Xinqun 楊新勳 (2001). "Qilüe huzhu, biecai bianzheng 《七略》“互著”、“別裁”辨正", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2001 (11).
Zhang Caiyun 張彩雲, Wang Yugui 王玉桂 (2009). "Qilüe, Hanshu yiwen zhi he Suishu jingji zhi bijioa tanxi 《七略》、《漢書·藝文志》和《隋書·經籍志》比較探析", Huainan Shifan Xueyuan xuebao 淮南師範學院學報, 2009 (11).
Zhang Tao 張濤 (1992). "Qilüe zhong shiji wen neng cheng bulei de genben yuanyin 《七略》中史籍未能獨成部類的根本原因", Wen-shi-zhe 文史哲, 1992 (6).
Zhang Zunjian 張遵儉 (1993). "Bielu, Qilüe 別錄,七略", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Tushuguanxue qingbaoxue dang'anxue 圖書館學•情報學•檔案學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 18.
Zhong Zhaopeng 鐘肇鵬 (1985). "Qilüe, Bielu kao 七略別錄考", Wenxian 文獻, 1985 (10).
Zhongguo da baike cidian bianweihui 中國百科大辭典編委會 (1990). Zhongguo da baike cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 424.
Zhou Pixian 周丕顯 (1984). "Liang Han shiqi de muluxue: Shilun Bielu, Qilüe he Hanshu yiwen zhi 兩漢時期的目錄學——試論《別錄》、《七略》和《漢書·藝文志》", Lanzhou Daxue xuebao 蘭州大學學報, 1984 (12).
Zhou Ruying 周汝英 (1998). "Qilüe de jingxue sixiang 《七略》的經學思想", Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫, 1998 (4).