ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Books on Medicine and Pharmacology (yijia lei 醫家類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Medicine and Pharmacology (yijia lei 醫家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). This section includes a wide range of different writings to all aspects of medicine and pharmacology, like acupuncture, moxibustion, diagnosis, medication, paediatrics, gynaecology, ophthalmology, and so on. Traditional Chinese medicine has never been systematically categorized. This section is therefore not divided into smaller parts, and the books are arranged chronologically. The imperial reprint series Siku quanshu 四庫全書 includes 97 books, with an appendix of 6 writings. The most famous are the Huangdi neijing 黃帝內經 and the Bencao gangmu 本草綱目.

黃帝內經: 素問, 靈樞 Huangdi neijing Suwen Lingshu 黃帝 The Yellow Emperor (?); (Tang) 王冰次 Wang Bingci (comm.)
難經 Nanjing (Zhou) 秦越人 Qinyueren; (Yuan) 滑壽 Gua Shou (comm.)
金匱要略 Jinkui yaolüe (Han) 張機 Zhang Ji; (Qing) 徐彬 Xu Bin (comm.)
傷寒論 Shanghanlun (Han) 張機 Zhang Ji; (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (comp.); (Jurchen Jin) 成無己 Cheng Wuji (comm.)
針灸甲乙經 Zhenjiu jiayi jing (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi, (Song) 高保衡 Gao Baoheng, 林億 Lin Yi (et. al.; comm.)
肘后備急方 Zhouhou beijifang (Jin) 葛洪 Ge Hong; (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing (add.)
脈經 * Maijing (Jin) 王叔和 Wang Shuhe
褚氏遺書 Chushi yishu (Southern Qi) 褚澄 Chu Cheng
素女經 Sunüjing (Nanbeichao) NN
備急千金要方 Beiji qianjin yaofang (Tang) 孫思邈 Sun Simiao
顱囟經 Guxinjing (Song) NN
銅人針灸經 Tongren zhenjiujing (Song) NN
本草衍義 Bencao yanyi (Song) 寇宗奭 Kou Zongshi
明堂灸經 Mingtang jiujing (Song) 西方子 Xifangzi (?)
證類本草 Zhenglei bencao (Song) 唐慎微 Tang Shenwei
婦人大全良方 Nüren daquan liangfang (Song) 陳自明 Chen Ziming
飲膳正要 * Yinshan zhengyao (Yuan) 和斯輝 Hesihui (忽思慧 Husihui)
神農本草經 (本草經) * Shen Nong bencao jing (Bencaojing) () 神農 Shen Nong (?)
本草經集注 * Bencaojing jizhu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
新修本草 * Xinxiu bencao (Tang) 蘇敬 Su Jing
證類本草 * Zhenglei bencao (Song) 唐慎微 Tang Shenwei
本草綱目 Bencao gangmu (Ming) 李時珍 Li Shizhen
群芳譜 * QunfangpuScientific treatises (Ming) 王象晉 Wang Xiangjin
(御定)佩文齋廣群芳譜 (Yuding) Peiwenzhai guang qunfangpuScientific treatises (Qing) 汪灝 Wang Hao; 張逸少 Zhang Yishao (et al.; imp. ord.)

* not included in the reprint series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.