ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Rongzhai suibi 容齋隨筆

Nov 7, 2011 © Ulrich Theobald

Rongzhai suibi 容齋隨筆 "Spontaneous essays of the Studio of Forbearance" is a collection of essays written during the Southern Song period 南宋 (1127-1279) by Hong Mai 洪邁 (1123-1202), courtesy name Jinglu 洪景盧, style Rongzhai 容齋 or Yechu 野處. He hailed from Raozhou 饒州 (modern Boyang 波陽, Jiangxi) and was a son of Hong Hao 洪皓 (1088-1155), a famous minister at the Song court. Hong Mai became official at the Historiography Institute (guoshiyuan 國史院) and member of the Hanlin Academy 翰林院. These positions allowed him access to the vast treasury of the imperial libraries with its fund of literature of all kinds. Hong Mai, although being a historiographer, was very fond of unofficial stories, collected a lot of them and published them in his books Yechu leigao 野處類稿, Yijianzhi 夷堅志 and Wanshou Tangren jueju 萬首唐人絕句 (a collection of poems).

The Rongzhai suibi is, similar to the Yijianzhi, composed of stories and informations that Hong Mai gathered during conversations and on the base of his vast lecture. It is 74-juan-long and consists of five collections (ji 集) called Rongzhai suibi, Rongzhai xubi 容齋續筆, Rongzhai sanbi 容齋三筆, Rongzhai sibi 容齋四筆 and Rongzhai wubi 容齋五筆, each with a length of 16 juan, except the last collection that has only 10 juan because Hong Mai passed away before its completion.

The essays included in the collections cover a very wide range of themes, from history, philosophy, literature, arts, and geography, to customs and habits. The book includes in total 1,230 small chapters, each dealing with a different theme. His book is especially noteworthy because of the citation of a lot of political matters from Song-period laws, statutes and regulations, and information about personalities of the time. Hong Mai also commented on some passages of ancient writings, like the Confucian Classics Yijing 易經 and Shijing 詩經, and rectified errors in earlier Song-period writings like Shen Kuo's 沈括 (1031-1095) collection Mengxi bitan 夢溪筆談 or the collection Dunzhai xianlan 遁齋閑覽 by Chen Zhengmin 陳正敏. In spite of all his accurateness and exact research, there are still some errors to be found in his book. The Rongzhai suibi is such a rich source of knowledge about the Song period that it was always used by traditional scholars side by side with the Mengxi bitan and Wang Yinglin's 王應麟 (1223-1296) Kunxue jiwen 困學紀聞.

The first collection was printed in Wuzhou 婺州 shortly after its completion and was read by Emperor Xiaozong 宋孝宗 (r. 1162-1189), who recommended it. Hong Mai was therefore compelled to write continuations to it, which became the further collections Xubi, Sanbi etc. All five collections were printed by Hong Mai's grandson Hong Ji 洪汲 in 1212 in the Zhanggongjun Studio 章貢郡齋, with a preface written by He Yi 何異. Further prints were arranged by Ma Xunfu 馬巽甫, a friend of the family Hong, by Li Han 李瀚 during the Hongzhi reign-period 弘治 (1488-1505) of the Ming dynasty 明 (1368-1644); by Ma Yuandiao 馬元調 during the very late Ming period; in 1700; and during the Tongzhi reign-period 同治 (1862-1874) of the Qing 清 (1644-1911), a print that was reproduced as a facsimile in 1875.

The Rongzhai suibi is included in the series Jindai mishu 津逮秘書, Siku quanshu 四庫全書, Sibu congkan 四部叢刊, Guoxue jiben congshu 國學基本叢書, Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀, the Shangwu Yinshuguan Press 商務印書館 edition of the Shuofu 說郛, and the collection Jiu xiaoshuo 舊小說, but only in an abridged form. A modern edition was published in 1978 by the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社 on the base of the 1875 facsimile edition.

Sources:
Cao Zhen 曹珍 (2018). "Hong Mai Rongzhai suibi de wenxue shiliao jiazhi: Yi Tang Wudai wenxue wei zhongdian 洪邁《容齋隨筆》的文學史料價值——以唐五代文學為重點", Huazhong xueshu 華中學術, 10 (2): 65-77.
Cheng Xu 程序 (2009). "Rongzhai suibi de yuyan yanjiu jiazhi 《容齋隨筆》的語言研究價值", Xiandai yuwen (Yuyan yanjiu ban) 現代語文(語言研究版), 2009 (1): 157-160.
Dai Yangben 戴楊本 (1996). "Rongzhai suibi 容齋隨筆", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 304.
Fan Jianwen 范建文 (2014). "Rongzhai suibi dui Wang Anshi xingxiang de lishi shuxie ji qi yingxiang 《容齋隨筆》對王安石形象的歷史書寫及其影響", Chongqing Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 重慶師範大學學報(哲學社會科學版), 2014 (1): 56-61.
Huang Yu 黃煜 (2006). "Rongzhai suibi zhong de Bai Juyi 《容齋隨筆》中的白居易", Zhongguo yunwen xuekan 中國韻文學刊, 2006 (3): 74-77.
Kong Fanli 孔凡禮 (2003). "Lüelun Rongzhai suibi de banben 略談《容齋隨筆》的版本", Guji yanjiu 古籍研究, 2003 (2): 5-11.
Li Can 李燦 (2017). "Rongzhai suibi yixue shiliao yanjiu 《容齋隨筆》醫學史料研究", Zhongguo Zhongyiyao xiandai yuancheng jiaoyu 中國中醫藥現代遠程教育, 15 (15): 156-160.
Li Jianli 劉建麗 (1988). "Rongzhai suibi 容齋隨筆", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, eds. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 454.
Li Jianliang 李劍亮 (1996). "Rongzhai suibi 容齋隨筆", in Jiang Zuoyi 蔣祖怡, Chen Zhichun 陳志椿, eds. Zhongguo shihua cidian 中國詩話辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 322.
Li Xiaoju 李曉菊 (2002). "Hong Mai Rongzhai suibi suo lun gudai wenshu wenti 洪邁《容齋隨筆》所論古代文書問題", Dang'anxue tongxun 檔案學通訊, 2002 (1): 31-35.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1918.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 191.
Ma Xingrong 馬興榮 (1986). "Rongzhai suibi 容齋隨筆", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 665.
Shi Ding 施丁 (1982). "Cong Rongzhai suibi kan Hong Mai de shixue 從《容齋隨筆》看洪邁的史學", Shixue shi yanjiu 史學史研究,1982 (2): 43-50+31.
Tang Qinfu 湯勤福 (2021). "Hong Mai de shixue sixiang: Yi Rongzhai ruibu Wei Jiin Nanbeichao shi yanjiu wei zhongxin 洪邁的史學思想——以《容齋隨筆》魏晉南北朝史研究為中心", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2021 (4): 1-11.
Wang Jun 王軍 (2009). "Lun Hong Mai Rongzhai suibi zhong de nüxing xingxiang 論洪邁《容齋隨筆》中的女性形象", Huaibei Zhiye Jishu Xueyuan xuebao 淮北職業技術學院學報, 8(4): 30-31.
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, eds. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1187.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 747.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 582.
Xu Gui 徐規 (1999). "Rongzhai suibi buzheng 《容齋隨筆》補正", Wenxian 文獻, 1999 (3): 200-212.
Xu Jingtong 許淨瞳 (2016). "Rongzhai suibi suo yin guben wenxian ji qi xueshu jiazhi 《容齋隨筆》所引孤本文獻及其學術價值", Taiyuan Ligong Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 太原理工大學學報(社會科學版), 34 (4): 72-75.
Yang Shengkuan 楊勝寬 (2013). "Guanyu Hong Mai Rongzhai suibi pingjia Su Shi de ji ge wenti 關於洪邁《容齋隨筆》評價蘇軾的幾個問題", Leshan Shifan Xueyuan xuebao 樂山師範學院學報, 28 (8): 1-8.
Yu Jingxiang 于景祥 (2012). "Rongzhai suibi zhong de pianwen piping 《容齋隨筆》中的駢文批評", Shehui kexue jikan 社會科學輯刊, 2012 (6): 219-225.
Zeng Zhaocong 曾昭聰, Cao Xiaoyun 曹小雲 (2007). "Rongzhai suibi yuyan wenzixue shiliao jiazhi shulüe 《容齋隨筆》語言文字學史料價值述略", Chuzhou Xueyuan xuebao 滁州學院學報, 2007 (5): 27-29.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 423.
Zhou Jian 周建 (1996). "Hong Mai Rongzhai suibi banben kao 洪邁《容齋隨筆》版本考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1996 (1): 33-35.