ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Books on Art (yishu lei 藝術類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Art (yishu lei 藝術類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). The section in the reprint series Siku quanshu 四庫全書 is divided into four parts: Painting and calligraphy (shuhua 書畫, 71 books), musical notes and books to the zither (qinpu 琴譜, 4 books), seal carving (zhuanke 篆刻, 2 books), and miscellaneous arts (zaji 雜技, 4 books), including books on Chinese chess. The part on the zither has been separated from other books on music, which are integrated in the Classics section. The books on seal carving and seal script characters have also relationship to the books on glyphology (zizhu 字書) belonging to the "minor teachings" (xiaoxue 小學) in the Classics category. The most important books in this section are Gu huapin lu 古畫品錄, Qinshi 琴史 and Qijing 棋經.

Table 1. Books on art (yishu 藝術)
Part of Siku quanshu 四庫全書
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
藝術叢書 * Yishu congshu (Rep) 保粹堂 Baocui Studio, 1916 (comp.)
美術叢書 * Meishu congshu (Rep) 鄧實 Deng Shi (comp.)
書畫之屬 shuhua Calligraphy and painting
古畫品錄 一卷 Gu huapin lu (Southern Qi) 謝赫 Xie He
書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
續畫品 (續畫品錄) 一卷 Xu huapin (Xu huapin lu) (Chen) 姚最 Yao Zui
續畫品錄 Xu huapin lu (Tang) 李嗣真 Li Sizhen (?)
書譜 一卷 Shupu (Tang) 孫過庭 Sun Guoting
書斷 三卷 Shuduan (Tang) 張懷瓘 Zhang Huaiguan
法書要錄 十卷 Fashu yaolu (Tang) 張彥遠 Zhang Yanyuan
歷代名畫記 十卷 Lidai minghua ji (Tang) 張彥遠 Zhang Yanyuan
唐朝名畫錄 一卷 Tangchao minghua lu (Tang) 朱景玄 Zhu Jingxuan
墨藪 二卷 Mosou (Tang) 韋續 Wei Xu
思陵翰墨志 (翰墨志) 一卷 Siling hanmo zhi (Hanmozhi) (Song) 趙構 Zhao Gou (高宗翰 Emperor Song Gaozong)
五代名畫補遺 一卷 Wudai minghua buyi (Song) 劉道醇 Liu Daochun
宋朝名畫評 三卷 Songchao minghua ping (Song) 劉道醇 Liu Daochun
益州名畫錄 三卷 Yizhou minghua lu (Song) 黃休復 Huang Xiufu
畫史 一卷 Huashi (Song) 米芾 Mi Fu
書史 一卷 Shushi (Song) 米芾 Mi Fu
宣和畫譜 二十卷 Xuanhe huapu (Song) NN
宣和書譜 二十卷 Xuanhe shupu (Song) NN
續書譜 一卷 Xu shupu (Song) 姜夔 Jiang Kui
書苑菁華 二十卷 Shuyuan jinghua (Song) 陳思 Chen Si
梅花喜神譜 一卷 * Meihua xishen pu (Song) 宋伯仁 Song Boren
華光梅譜 一卷 * Huaguang meipu (Song) 釋仲仁 Monk Zhongren or 楊無咎 Yang Wujiu
竹譜 十卷 Zhupu (Yuan) 李衎 Li Kan
書史會要 九卷 Shushi huiyao (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi
芥子園畫傳 (芥子園畫譜) Jieziyuan huazhuan (Jieziyuan huapu) (Qing) 王概 Wang Gai et al.
(御定)佩文齋書畫譜 百卷 (Yuding) Peiwenzhai shuhua pu (Qing) 孫岳頌 Sun Yuesong (imp. ord., comp.)
式古堂書畫彙考 六十卷 Shigutang shuhua huikao (Qing) 卞永譽 Bian Yongyu
六藝之一錄 四百零六卷 Liuyi zhiyi lu (Qing) 倪濤 Ni Tao.
琴譜之屬 qinpu Music (zither)
琴操 * Qincao (Han) 蔡邕 Cai Yong
琴史 六卷 Qinshi (Song) 朱長文 Zhu Changwen
琴律說 QinlüshuoTreatises on music (Song) 朱熹 Zhu Xi
瑟譜 SepuTreatises on music (Yuan) 熊朋來 Xiong Penglai
琴譜合璧 十八卷 Qinpu hebi (Ming) 楊掄 Yang Lun; (Qing) 和素 Hosu (transl.)
太音大全集 * Taiyin daquan ji (Ming) 袁均哲 Yuan Junzhe
神奇秘譜 * Shenqi mipu (Ming) 朱權 Zhu Quan
西麓堂琴譜 * Xilutang qinpu (Ming) 汪芝 Wang Zhi
琴書大全 * Qinshu daquan (Ming) 蔣克謙 Jiang Keqian
谿山琴況 * Xishan qinkuang (Ming) 徐上瀛 Xu Shangying
五知齋琴譜 * Wuzhizhai qinpu (Qing) 徐祺 Xu Qi, 徐俊 Xu Jun
太古傳宗 * Taigu chuanzong (Qing) 湯斯質 Tang Sizhi, 顧德峻 Gu Dejun
北西廂弦索譜 * Bei Xixiang xiansu pu (Qing) 沈遠 Shen Yuan
燕樂考原 * Yanyue kaoyuan (Qing) 淩廷堪 Ling Tingkan
九宮大成南北詞官譜 * Jiugong dacheng nanbei ciguan pu (Qing) imp. ord. (comp.)
魏氏樂譜 * Weishi yuepu (Qing) 魏浩 Wei Hao
納書楹曲譜 * Nashuyin qupu (Qing) 葉堂 Ye Tang
弦索備考 * Xiansu beikao (Qing) 榮齋 Rongzhai
琵琶譜 * Pipapu (Qing) 華秋蘋 Hua Qiuping
借雲館小唱 * Jieyunguan xiaochang (Qing) 華秋蘋 Hua Qiuping
泉南指譜重編 * Quannan zhipu chongbian (Qing) 林鴻 Lin Hong
琴旨 二卷 QinzhiTreatises on music (Qing) 王坦 Wang Tan
篆刻之屬 zhuanke Seal carving
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
集古印譜 六卷 * Ji guyin pu (Ming) 顧從德 Gu Congde, Luo Wangchang 羅王常
印史 * Yinshi (Ming) 何通 He Tong
古今印史 * Gujin yinshi (Ming) 徐官 Xu Guan
宣和集古印史 * Xuanhe ji guyin shi (Ming) 來行學 Lai Xingxue
蘇氏印略 * Sushi yinlüe (Ming) 蘇宣 Su Xuan
賴古堂印譜 * Laigutang yinpu (Ming) 周亮工 Zhou Lianggong
松談閣印史 * Songtange yinshi (Ming) 郭宗昌 Guo Zongchang
集古印正 * Jigu yinzheng (Ming) 甘晹 Gan Yang
雪山堂印譜 * Xueshantang yinpu (Ming) 張灝 Zhang Hao
秦漢印統 * Qin-Han yintong (Ming) 羅王常 Luo Wangchang
古今印則 * Gujin yinze (Ming) 程遠 Cheng Yuan
印典 八卷 Yindian (Qing) 朱象賢 Zhu Xiangxian
飛鴻堂印譜 * Feihongtang yinpu (Qing) 汪啓淑 Wang Qishu
二百蘭亭齋古銅印存 * Erbailantangzhai gutong yincun (Qing) Wu Yun 吳雲
十鐘山房印舉 * Shizhongshanfang yinju (Qing) 陳介祺 Chen Jieqi
封泥考略 * Fengni kaolüe (Qing) 吳式芬 Wu Shifen, 陳介祺 Chen Jieqi
谷園印譜 * Guyuan yinpu (Qing) 胡介祉 Hu Jiezhi
雲峰書屋集印譜 * Yunfengshuwu jiyin pu (Qing) 趙錫綬 Zhao Xishou
養正樓印存 * Yangzhenglou yincun (Qing) 孟介臣 Meng Jiechen
雜技之屬 zaji Miscellaneous arts
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
樂府雜錄 一卷 Yuefu zalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
五木經 * Wumujing (Tang) 李翱 Li Ao; 元革 Yuan Ge (comm.)
棋經 一卷 Qijing (Song) 晏天章 Yan Tianzhang
棋訣 一卷 Qijue (Song) 劉仲甫 Liu Zhongfu
角力記 * Jiaoliji (Song) 調露子 Diaoluzi
丸經 * Wanjing (Yuan) NN
投壺儀節 * Touhu yijie (Ming) 汪禔 Wang Zhi
射書 * Sheshu (Ming) 顧煜 Gu Yu
弈史 * Yishi (Ming) 王稚登 Wang Zhideng
弈律 * Yilü (Ming) 王思任 Wang Siren
瓶花譜 * Pinghuapu (Ming) 張謙德 Zhang Qiande
髹飾錄 * Xiushilu (Ming) 黃成 Huang Cheng
* not included in the series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.