ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Books on Miscellaneous Issues (zajia lei 雜家類)

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Miscellaneous Issues (zajia lei 雜家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). This section includes books of a wide thematic range that can not be attributed to other categories. The origin of this category comes from so-called miscellaneous thinkers uniting Confucian, Mohist and legalist thought. The compilers of the collectanea Siku quanshu 四庫全書 splitted this section up into six divisions: The miscellaneous teachings (zaxue 雜學, 22 books) are philosophical treatises, like the Mozi 墨子, Gongsun Longzi 公孫龍子, Lüshu chunqiu 呂氏春秋, Huainanzi 淮南子, Renwuzhi 人物志 or Yanshi jiaxun 顏氏家訓. The miscellaneos investigations (zakao 雜考, 57 books) are dialectical researches on various themes, like the Baihutong 白虎通, Kunxue jiwen 困學記聞 or Rizhilu 日知錄. The miscellaneous explanations (zashuo 雜說, 86 books) are systematic collections on a wide range of themes that are described and discussed in a scholarly and scientific way, like the Lunheng 論衡 or Mengqi bitan 夢溪筆談. The miscellaneous classifications (zapin 雜品, 11 books) include a lot of heterogeneous themes which are discussed in a very unsystematic way. The miscellaneous compositions (zazuan 雜纂, 11 books) are books compiled on the base of several other books, as a kind of anthology. The miscellaneous compilations (zabian 雜編, 3 books) includes writings with a heterogenous origin and parts that have no coherence. The miscellaneous treatises section in the Siku quanshu includes 190 books.

雜學之屬 zaxue Miscellaneous Teachings
鬻子 Yuzi (Zhou) 鬻熊 Yu Xiong (?); (Tang) 逄行 Jiangxing (comm.)
尸子 * Shizi (Zhou) 尸佼 Shi Jiao (?)
墨子 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di (?)
子華子 Zihuazi (Zhou) 程本 Cheng Ben (?)
尹文子 Yinwenzi (Zhou) 尹文 Yin Wen; (Wei) 仲長統 Zhong Changtong (comm.)
慎子 Shenzi (Zhou) 慎到 Shen Dao
於陵子 * Yulingzi (Zhou) 陳仲子 Chen Zhongzi
鶡冠子 Heguanzi (Zhou) Anon.
公孫龍子 Gongsun Longzi (Zhou) 公孫龍 Gongsun Long
鬼谷子 Guiguzi (Zhou) anon.
計倪子 (計然子) * Jinizi (Jiranzi) (Zhou) anon.
由余書 * You Yu shu (Zhou) 由余 You Yu (Yao Yu 繇余)
呂氏春秋 Lüshi chunqiu (Qin) 呂不韋 Lü Buwei; (Han) 高誘 Gao You (comm.)
淮南子 (淮南鴻烈解) Huainanzi (Huainan honglie jie) (Han) 劉安 Liu An; 高誘 (comm.)
徐樂書 * Xu Le shu (Han) 徐樂 Xu Le
嚴安書 * Yan An shu (Han) 嚴安 Yan An
人物志 Renwuzhi (Cao-Wei) 劉邵 Liu Shao
蔣子萬機論 (萬機論) Jiangzi wanji lun (Wanjilun) (Cao-Wei) 蔣濟 Jiang Ji
裴氏新言 * Peishi xinyan (Wu) 裴玄 Pei Xuan
金樓子 Jinlouzi (Liang) 梁孝元帝 Emperor Liang Xiaoyuandi
劉子 Liuzi (Northern Qi) 劉晝 Liu Zhou (?); (Tang) 袁孝政 Yuan Xiaozheng (comm.)
顏氏家訓 Yanshi jiaxun (Sui) 顏之推 Yan Zhitui
長短經 Changduanjing (Tang) 趙蕤 Zhao Rui
兩同書 Liangtongshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
讒書 Chanshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
化書 Huashu (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
昭德新編 Zhaode xinbian (Song) 晁迥 Chao Jiong
芻言 Chuyan (Song) 崔敦禮 Cui Dunli
雜考之屬 zakao Miscellaneous Investigations
白虎通義 (白虎通; 白虎通德論) Baihu tongyi (Baihutong, Baihutong delun) (Han) 班固 Ban Gu
獨斷 Duduan (Han) 蔡邕 Cai Yong
伏侯古今注 Fu Hou gujin zhu (Han) 伏無忌 Fu Wuji
古今注 Gujinzhu (Jin) 崔豹 Cui Bao
中華古今注 Zhonghua gujin zhu (Later Tang) 馬縞 Ma Gao
資暇集 (資暇錄) Zixiaji (Zixialu) (Tang) 李匡乂 Li Kuangyi
蘇氏演義 Sushi yanyi (Tang) 蘇鶚 Su E
能改齋漫錄 Nenggaizhai manlu (Tang) 吳曾 Wu Ceng
雲谷雜記 Yungu zaji (Tang) 張淏 Zhang Hao
容齋隨筆 Rongzhai suibi (Song) 洪邁 Hong Mai
考古編 Kaogubian (Song) 程大昌 Cheng Dachang
演繁露 (演繁錄) Yanfanlu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
甕牖閒評 Yongyou xianping (Song) 袁文 Yuan Wen
野老紀聞 Yelao jiwen (Song) 王大成 Wang Dachen
野客叢書 Yeke congshu (Song) 王楙 Wang Mao
考古質疑 Kaogu zhiyi (Song) 葉大慶 Ye Daqing
賓退錄 Bintuilu (Song) 趙與旹 Zhao Yuzhi
鼠璞 Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
困學紀聞 Kunxue jiwen (Song) 王應麟 Wang Yinglin
愛日齋叢鈔 Airizhai congchao (Song) 葉□ Ye N
丹鉛餘錄 Danqian yulu (Ming) 楊慎 Yang Shen
譚苑醍醐 Tanyuan tihu (Ming) 楊慎 Yang Shen
日知錄 Rizhilu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
藝林彙考 Yilin huikao (Qing) 沈自南 Shen Zinan
癸巳類稿 Guisi leigao (Qing) 俞正燮 Yu Zhengxie
癸巳存稿 Guisi cungao (Qing) 俞正燮 Yu Zhengxie
越縵堂日記 Yuemantang riji (Qing) 李慈銘 Li Ciming
雜說之屬 zashuo Miscellaneous Explanations
論衡 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
風俗通義 Fengsu tongyi (Han) 應劭 Ying Shao
封氏聞見記 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
尚書故實 Shangshu gushi (Tang) 李綽 Li Chuo
春明退朝錄 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
幕府燕閒錄 Mufu yanxian lu (Song) 畢仲詢 Bi Zhongxun
宋景文筆記 Song Jingwen biji (Song) 宋祁 Song Qi
麈史 Zhushi (Song) 王得臣 Wang Dechen
夢溪筆談 Mengqi bitan (Mengxi bitan) (Song) 沈括 Shen Kuo or Gua
宋景文公筆記 Song Jingwengong biji (Biji) (Song) 蘇軾 Su Shi (?)
仇池筆記 Qiuchi biji (Song) 蘇軾 Su Shi (?)
東坡志林 Dongpo zhilin (Song) 蘇軾 Su Shi
珩璜新論 Henghuang xinlun (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
師友談記 Shiyou tanji (Song) 李廌 Li Jian
冷齋夜話 Lengzhai yehua (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
曲洧舊聞 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
麟書 Linshu (Song) 汪若海 Wang Ruohai
嫩真子 Lanzhenzi (Song) 馬永卿 Ma Yongqing
春渚紀聞 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
捫虱新話 * Menshixinhua (Song) 陳善 Chen Shan
石林燕語 Shilin yanyu (Song) 葉夢得 Ye Mengde; 宇文紹奕 Yuwen Shaoyi (rev.)
避暑錄話 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
巖下放言 Yanxia fangyan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
卻掃編 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Du
五總志 Wuzongzhi (Song) 吳坰 Wu Jiong
雲麓漫抄 Yunlu manchao (Song) 趙彥衛 Zhao Yanwei
游宦紀聞 Youhuan jiwen (Song) 張世南 Zhang Shinan
老學庵筆記 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
愧郯錄 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
祛疑說 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong
鶴林玉露 Helin yulu (Song) 羅大經 Luo Dajing
貴耳集 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
吹劍錄 Chuijianlu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
藏一話腴 Cangyi huayu (Song) 陳郁 Chen You
書齋夜話 Shuzhai yehua (Song) 俞琰 Yu Tan
螢雪叢說 Yingxue congshuo (Song) 俞成 Yu Cheng
齊東野語 Qidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
困學齋雜錄 Kunxuezhai zalu (Yuan) 鮮于樞 Xianyu Shu
日聞錄 Riwenlu (Yuan) 李翀 Li Chong
玉堂嘉話 Yutang jiahua (Yuan) 王惲 Wang Yun
北軒筆記 Beixuan biji (Yuan) 陳世隆 Chen Shilong
筆記 Biji (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
雜品之屬 zapin Miscellaneous Classifications
洞天清錄 Dongtian qinglu (Song) 趙希鵠 Song Xihu
格古要論 Gegu yaolun (Ming) 曹昭 Cao Zhao
遵生八牋 Zunsheng bajian (Ming) 高濂 Gao Lian
長物志 Changwuzhi (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
考槃餘事 Kaopan yushi (Ming) 屠隆 Tu Long
雜纂之屬 zazuan Miscellaneous Compositions
意林 Yilin (Tang) 馬總 Ma Zong
紺珠集 Ganzhuji (Song) 朱勝非 Zhu Shengfei (?)
類說 Leishuo (Song) 曾慥 Zeng Zao
事實類苑 Shishi leiyuan (Song) 江少虞 Jiang Shaoyu
說郛 Shuofu (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi
繼說郛 * Xu shuofu (Ming) 陶珽 Tao Ting
雜編之屬 zabian Miscellaneous Compilations
古今說海 Gujin shuohai (Ming) 陸楫 Lu Ji

* not included in the collectanea Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.