ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Books on Material Culture and Nature Studies (pulu lei 譜錄類)

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Books on Material Culture and Nature Studies (pulu lei 譜錄類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部). The respective section was in the collectanea Siku quanshu 四庫全書 divided into three parts, firstly tools and objects (qiwu 器物, 25 books) including research on antiques, the objects of the study, money, machines, and so on (the most famous of which are Kaogutu 考古圖, Qiqi tushuo 奇器圖說 and the Tiangong kaiwu 天工開物, the latter not being included in the Siku quanshu); secondly eating and drinking (yinzhuan 飲饌, 10 books), like the "tea classic" Chajing 茶經; and thirdly studies on plants and animals (caomu qinyu 草木禽魚, 21 books). The scientific treatises section in the Siku quanshu includes 56 books.

器物之屬 qiwu Tools and objects
Collectibles
古今刀劍錄 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
鼎錄 Dinglu (Chen) 虞荔 Yu Li
考古圖 Kaogutu (Song) 呂大臨 Lü Dalin
宣和博古圖 Xuanhe bogu tu (Song) 王黼 Wang Fu
Writing tools
文房四譜 Wenfang sipu (Song) 蘇易簡 Su Yijian
硯史 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
硯譜 Yanpu (Song) Anon.
歙州硯譜 Shezhou yanpu (Song) 唐積 Tang Ji
墨經 Mojing (Song) 晁貫之 Zhao Guanzhi
墨史 Moshi (Yuan) 陸友 Lu You
墨法集要 Mofa jiyao (Ming) 沈繼孫 Shen Jisun
Fragrances
香譜 Xiangpu 1) (Song) 洪芻 Hong Chu; 2) (Song) 陳敬 Chen Jing
香國 Xiangguo (Ming) 毛晉 Mao Jin
Coins
錢神論 Qianshenlun (Jin) 魯褒 Lu Bao
錢本草 Qianbencao (Tang) 張說 Zhang Yue
泉志 Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Zun
錢通 Qiantong (Ming) 胡我琨 Hu Wokun
錢譜 Qianpu (Qing) 江得量 Jiang Deliang
(欽定)錢錄 (Qinding) Qianlu (Qing) 梁詩正 Liang Shizheng, 蔣溥 Jiang Fu (et al.; imp. ord.)
錢幣芻言 Qianbi chuyan (Qing) 王鎏 Wang Liu
鈔幣論 Chaobilun (Qing) 許楣 Xu Mei
Machinery
奇器圖說 Qiqi tushuo (Ming) 鄧玉函 "Deng Yuhan"; 王徵 Wang Zheng (transl.)
天工開物 * Tiangong kaiwu (Qing) 宋應星 Song Yingxing
飲饌之屬 yinzhuan Eating and drinking
Tea
茶經 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
煎茶水記 Jian chashui ji (Tang) 張又新 Zhang Youxin
茶錄 Chalu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
續茶經 Xu chajing (Song) 王灼 Wang Zhuo
宣和北苑貢茶錄 Xuanhe beiyuan gongcha lu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
北苑別錄 Beiyuan bielu (Song) 熊蕃 Xiong Fan
東溪試茶錄 Dongxi shicha lu (Song) 宋子安 Song Zi'an
品茶要錄 * Pincha yaolu (Song) 黃儒 Huang Ru
別本茶經 * Bieben chajing (Ming) 湯顯祖 Tang Xianzu
茶董 * Chadong (Ming) 夏樹芳 Xia Shufang
茶寮記 * Chaliaoji (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
茶疏 * Chashu (Ming) 許次紓 Xu Cishu
茶約 * Chayue (Ming) 何彬然 He Binran
茗笈 * Mingji (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
茗史 * Mingshi (Ming) 萬邦寧 Wan Banning
水品 * Shuipin (Ming) 徐獻忠 Xu Xianzhong
煮泉小品 * Zhuquan xiaopin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
續茶經 * Xu chajing (Qing) 陸廷燦 Lu Tingcan
茶史 * Chashi (Qing) 劉源長 Liu Yuanchang
湯品 * Tangpin (Qing) NN
Wine
酒經 (北山酒經) Jiujing (Beishan jiujing) (Song) 朱肱 Zhu Hong
酒譜 Jiupu (Song) 竇蘋 Dou Pin
酒概 * Jiugai (Ming) 沈沈 Shen Shen
酒史 * Jiushi (Ming) 馮時化 Feng Shihua
觴政 * Shangzheng (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
Cuisine
疏食譜 * Shushipu (Song) 陳達叟 Chen Dasou (comp.)
飲膳正要 * Yinshan zhengyao (Yuan) 和斯輝 Hesihui (忽思慧 Husihui)
饌史 * Zhuanshi (Yuan) NN
天廚聚珍妙饌集 * Tianchu juzhen miaozhuan ji (Ming) NN
Other foodstuff
糖霜譜 Tangshuangpu (Song) 王灼 Wang Zhuo
草木禽魚之屬 caomu qinyu Plants and animals
Plants
洛陽牡丹記 Luoyang mudan ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
揚州芍藥譜 Yangzhou shaoyao pu (Song) 王觀 Wang Guan
劉氏菊譜 Liushi Jupu (Song) 劉蒙 Liu Meng
史氏菊譜 Shishi Jupu (Song) 史正志 Shi Zhengzhi
(范村)梅譜 (Fancun) Meipu (Song) 范成大 Fan Chengda
(范村)菊譜 (Fancun) Jupu (Song) 范成大 Fan Chengda
金漳蘭譜 Jinzhang lanpu (Song) 趙時庚 Zhao Shigeng
海棠譜 Haitangpu (Song) 陳思 Chen Si
荔枝譜 Lizhipu (Song) 蔡襄 Cai Xiang
橘錄 Julu (Song) 韓彥直 Han Yanzhi
筍譜 Sunpu (Song) 贊寧 Zanning
菌譜 Xunpu (Song) 陳仁玉 Chen Renyu
竹譜 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi (?)
竹譜 ZhupuTreatises on art (Yuan) 李衎 Li Kan
群芳譜 * Qunfangpu (Ming) 王象晉 Wang Xiangjin
(御定)佩文齋廣群芳譜 (Yuding) Peiwenzhai guang qunfangpu (Qing) 汪灝 Wang Hao; 張逸少 Zhang Yishao (et al.; imp. ord.)
曹州牡丹譜 Caozhou mudan pu (Qing) 余鵬年 Yu Pengnian
嶺南荔支譜 Lingnan lizhi pu (Qing) 吳應逵 Wu Yingkui
Animals
禽經 Qinjing (Zhou) 師曠 Shi Kuang (?); (Jin) 張華 (comm.)
相貝經 * Xiangbeijing (Han) 朱仲 Zhu Zhong (?)
蟹譜 Xiepu (Song) 傅肱 Fu Hong
異魚圖贊 Yiyu tuzan (Ming) 楊慎 Yang Shen
異魚圖贊箋 Yiyu tuzan jian (Qing) 胡世安 Hu Shi'an (comm.)
異魚圖贊補 Yiyu tuzan bu (Qing) 胡世安 Hu Shi'an

* not included in the collectanea Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.