ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zheyu guijian 折獄龜鑑

Mar 22, 2021 © Ulrich Theobald

Zheyu guijian 折獄龜鑑 "A tortoise mirror for the solution of (difficult) cases", originally called Jueyu guijian 決獄龜鑑, is a collection of exemplary lawsuits compiled by Zheng Ke 鄭克 (fl. 1133) during the Southern Song period 南宋 (1127-1279). Zheng was of the opinion that He Ning's 和凝 (898-955) Yiyuji 疑獄集 was not detailed enough and therefore collected further material on controversial lawsuits and compiled his 8-juan-long book. The word "tortoise" in the title refers to the government and is based on a verse in the Classic Shijing 詩經 "Book of Songs", where it is said that "large tortoises" were delivered as tribute to the king of Zhou 周 (11th cent.-221 BCE).

Zheng combed a large amount of books so that he came to such a vast number of cases that they are not easy to overlook. The book nevertheless attracted the attention of many scholars because it is the largest source on law cases in China until the Song period. Zheng's own sense of justice oscillated between "displaying virtue" and "using punishment only sparingly", so that he was praised for his "mean way" (zhongdao 中道) of judgment. The full text of the book was quoted in the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典, but the division between the individual fascicles was not copied. While the original text was divided into 20 juan or chapters, the compilers of the series Siku quanshu 四庫全書 arranged it in 8 juan. A supplement called Zheyu guijian bu 折獄龜鑑補 compiled by Hu Wenbin 胡文炳 (fl. 1849) is found in the series Qianyuan zongji 潛園總集.

In 1988, the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社 published Liu Junwen's 劉俊文 commented edition Zheyu guijian yizhu 折獄龜鑑譯注. In the series Shuofu 說郛 and Longwei bishu 龍威祕書, the text is called Xiyu guijian 晰獄龜鑑. It is also found in the series Mingbianzhai congshu 明辨齋叢書, Mohai jinhu 墨海金壺, Shoushange congshu 守山閣叢書 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Chang Yongping 常永平 (2005). "Zheyu guijian yu gudai sifa jianding 《折狱龟鉴》与古代司法鉴定", Zhongguo sifa jianding 中国司法鉴定, 2005 (3): 59-60.
Huang Daocheng 黄道诚 (2008). "Zhongguo gudai zhencha fangfa ji dui xiandai zhencha de qishi: Yi Zheyu guijian wei shijiao 中国古代侦查方法及对现代侦查的启示———以《折狱龟鉴》为视角", Hebei Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 河北师范大学学报(哲学社会科学版), 2008 (2): 51-55.
Jiang Tiechu 蒋铁初 (2009). "Zhongguo gudai susong zhong de qingzheng zheyu yanjiu 中国古代诉讼中的情证折狱研究", Nanda faxue 南大法学, 2009 (1): 226-231.
Kong Qingming 孔慶明 (1990). "Zheyu guijian 折獄龜鑒" in Yang Chunxi 楊春洗 et al., ed. Xingshi faxue da cidian 刑事法學大辭書 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 643.
Lin Chongde 林崇德, Yang Zhiliang 楊治良, Huang Xiting 黃希庭, ed. (2003). Xinlixue da cidian 心理學大辭典 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 2, 1661.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1642.
Lü Li 吕丽, Gao Chen 高晨 (2015). "Yanmng yu jinjin: Zheyu guijian de hexin shenduan linian 严明与矜谨:《折狱龟鉴》的核心审断理念", Fazhi yu shehui fazhan 法制与社会发展, 2015 (1): 95-104.
Pu Zhuyuan 浦姝嫄 (2007). "Zheyu guijian yu Zheng Ke sifa shenpan sixiang qianxi 《折狱龟鉴》与郑克司法审判思想浅析", Fazhi yu shehui 法制与社会,. 2007 (12): 211-212.
Rao Xinxian 饒鑫賢 (1984). "Zheyu guijian 折獄龜鑒", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Faxue 法學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 740.
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexue yuan chubanshe), 182.
Tian Lizhi 田荔枝 (2007). "Cong Zheyu xinyu kan panjue shu yuyan fengge de bianhua 从《折狱新语》看判决书语言风格的变化", Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用, 1996 (4).
Wang Zhaotang 王召棠 & Chen Pengsheng 陳鵬生, ed. (1988). Jianming fazhi shi cidian 簡明法制史詞典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 197.
Wang Zhiqiang 王志强 (1996). "Zheyu guijian 折獄龜鑒", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 307.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 410.
Wu Qian 吴茜 (2006). "Zheyu guijian zhong de shenxun sixiang chutan 《折狱龟鉴》中的审讯思想初探", Beijing jingcha xueyuan xuebao 北京警察学院学报, 2006 (4): 52-55.
Wu Shuchen 武樹臣, ed (1999). Zhongguo chuantong falü wenhua cidian 中國傳統法律文化辭典 (Beijing: Beijing daxue chubanshe), 454.
Xu Yanyan 徐艳燕 (2005). "Cong Zheyu xinyu kan Mingdai faguan dui shiti zhengyi de zhuiqiu: Mingdai jicheng anjian Shenli zhi fenxi 从《折狱新语》看明代法官对实体正义的追求——明代继承案件审理之分析", Shehui kexuejia 社会科学家, 2005 (1): 110-111-
Yu Ying’ao 余瀛鰲, Li Jingwei 李經緯 (1993). "Zheyu guijian 折獄龜鑒", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 358.
Yu Ying’ao 余瀛鰲, Li Jingwei 李經緯, ed. (2000). Zhongyi wenxian cidian 中醫文獻辭典 (Beijing: Beijing kexue jishu chubanshe), 320.
Zhongguo baike da cidian bainweihui 《中國百科大辭典》編委會, ed. (1990). Zhongguo baike da cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 254.
Zhu Yongxin 朱永新, Ai Yongming 艾永明 (1990). "Zheyu guijian de fanzui xinlixue sixiang 《折狱龟鉴》的犯罪心理学思想", Xinlixue 心理科学. 1990 (3).
Zhuang Shufan 莊樹藩, ed. (1990). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Yiyao 醫藥卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 119.