ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Gaoshizhuan 高士傳 and Xu gaoshizhuan 續高士傳

Mar 6, 2012 © Ulrich Theobald

Gaoshizhuan 高士傳

Gaoshizhuan 高士傳 "Biographies of eminent officials" is a collection of biographies of eminent scholars and officials written by the Jin-period 晉 (265-420) scholar Huangfu Mi 皇甫謐 (215-282). The 3-juan long Gaoshizhuan includes the biographies of between 70 and 90 persons from the times of the mythological Emperor Yao 堯 down to the Three Empires period 三國 (220-280), about of third of which lived during the Han period 漢 (206 BCE-220 CE).

During the Song period 宋 (960-1279), there were already two different versions in circulation, one with 71 or 72 biographies (according to the Xu bowuzhi 續博物志 and Taiping yulan 太平御覽), the other with 96 biographies (according to the catalogue Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志). Yet the catalogue Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題 also talks of 87 biographies.

The received version included 96 biographies, the largest part of which is not an original text but a reconstruction. The Gaoshizhuan is included in the series Mishu ershi zhong 秘書二十一種, Guang Han-Wei congshu 廣漢魏叢書, Longxi jingshe congshu 龍溪精舍叢書, Sibu beiyao 四部備要, Congshu jicheng 叢書集成 and Siku quanshu 四庫全書.

The Qing-period 清 (1644-1911) scholars Qian Xizuo 錢熙祚 (d. 1844) and Wang Renjun 王仁俊 (1866-1913) collected surviving fragments of the Gaoshizhuan not included in the received version.

Sources:
An Dingfa 安正發 (2008). "Huangfu Mi Gaoshizhuan de xushi tezheng 皇甫謐《高士傳》的叙事特徵", Guangxi shehui kexue 廣西社會科學, 2008 (12).
Guo Meishan 郭美善 (2012). "Xu Yun yu Huangfu Mi de gaoshi xuanlu biaozhun de bijiao yanjiu: Yi Xu Yun de Xianqinglu yu Huangfu Mi Gaoshizhuan wei li 許筠與皇甫謐的高士選錄標準的比較研究——以許筠的《閑情錄》與皇甫謐《高士傳》為例", Beifang wenxue (xiabanyue) 北方文學(下半月), 2012 (10).
Huo Jianbo 霍建波 (2008). "Gaoshi fengliu qiangu qiwen: Huangfu Mi Gaoshizhuan yishu jianshang 高士風流 千古奇文——皇甫謐《高士傳》藝術鑒賞", Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2008 (11).
Huo Jianbo 霍建波 (2009). "Qiangu yinyi di yi wen: Huangfu Mi Gaoshizhuan xu de wenhua jiedu 千古院隱逸第一文——皇甫謐《高士傳》序的文化解讀", Tangdu xuekan 唐都學刊, 2009 (7).
Huo Jianbo 霍建波 (2011). "Cong Gaoshizhuan jiedu yinshi de shengming yishi 從《高士傳》解讀隱士的生命意識", Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2011 (4).
Jiang Chaohui 姜朝暉, Li Enhai 雷恩海 (2007). „Gaoshizhuan de chansheng beijing ji banben liuchuan kaoshu 《高士傳》的產生背景及版本流傳考述", Yuwen zhishi 語文知識, 2007 (9).
Kieschnick, John. (2015). "Gaoshi zhuan", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 76-80.
Li Shuihai 李水海, ed. (1994). Zhongguo xiaoshuo da cidian 中國小說大辭典, Vol. Xian-Qin zhi Nanbeichao 先秦至南北朝卷 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 333.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 997.
Ma Zhenfang 馬振方 (2012). "Gaoshizhuan bianchuang zhi xiaoshuo kaobian 《高士傳》編創之小説考辨", Beijing Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 北京大學學報(哲學社會科學版), 2012 (11).
NN (1996). "Wei Jin Gaoshizhuan yu Zhongguo yinyi wenhua 魏晉《高士傳》與中國隱逸文化", Zhongguo wenhua yanjiu 中國文化研究, 1996 (5).
Pu Qiuzheng 蒲秋征 (1992). "Huangfu Mi Gaoshizhuan shulüe 皇甫謐《高士傳》述略", Xibei Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 西北師大學報(社會科學版), 1992 (2).
Wei Ming'an 魏明安 (1982). "Huangfu Mi Gaoshizhuan chutan 皇甫謐《高士傳》初探", Lanzhou Daxue xuebao 蘭州大學學報, 1982 (12).
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Jilin: Changchun wenshi chubanshe), 557.

Xu gaoshi zhuan 續高士傳

Xu gaoshi zhuan 續高士傳 is a supplement to Huangfu Mi's 皇甫謐 Gaoshizhuan 高士傳 from the Jin period 晉 (265-420), a collection of biographies. The 5-juan long supplement was compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Gao Zhao 高兆. It was finished in 1662 and includes the biographies of 143 persons from the Jin to the Ming 明 (1368-1644) periods. The Xu gaoshizhuan is highly praised for its quality in Wang Zhuo's 王晫 (b. 1636) Jin shishuo 今世說. It is included in the series Guanzidezhai congshu 觀自得齋叢書.

Source:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 997.
Meng Wenqiang 孟文强 (2017). "Huangfu Xiao Xu gaoshizhuan kaobian 皇甫涍《續高士傳》考辨", Heilongjiang Gongye Xueyuan xuebao (zongheban) 黑龍江工業學院學報(綜合版), 2017 (9).
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Jilin: Changchun wenshi chubanshe), 825.
Table 1. Contents of the Gaoshizhuan 高士傳
1 被衣 Bei Yi, 王倪 Wang Ni, 嚙缺 Nie Que, 巢父 Chaofu, 許由 Xu You, 善卷 Shan Juan, 子州支父 Zizhou Zhifu, 壤父 Rangfu, 石戶之農 Shihu zhi nong, 蒲衣子 Puyizi, 披裘公 Piqiu Gong, 江上丈人 Jiangshang Zhangren, 小臣稷 Xiaocheng Ji, 弦高 Xian Gao, 商容 Shang Rong, 老子李耳 Laozi Li Dan, 庚桑楚 Kangsang Chu, 老萊子 Laolaizi, 林類 Lin Lei, 榮啟期 Rong Qiqi, 荷蕢 He Kui, 長沮桀溺 Changju Jieni, 石門守 Shimen Shou, 荷篠丈人 Hexiao Zhangren, 陸通 Lu Tong, 曾參 Zeng Sen, 顏回 Yan Hui, 原憲 Yuan Xian
2 漢陰丈人 Hanyin Zhangren, 壺丘子林 Huqiuzi Lin, 老商氏 Laoshangshi, 列禦寇 Lie Yukou, 莊周 Zhuang Zhou, 段幹木 Duangan Mu, 東郭順子 Dongguo Shunzi, 公儀潛 Gongyi qian, 王鬥 Wang Dou, 顏斶 Yan Chu, 黔婁先生 Qianlou Xiansheng, 陳仲子 Chen Zhongzi, 漁父 Yufu, 安期生 Anqi Sheng, 河上丈人 Heshang Zhangren, 樂臣公 Yuechen Gong, 蓋公 Gai Gong, 四皓 The Four White Men, 黃石公 Master Yellow Stone, 魯二徵士 Lu er zhengshi, 田何 Tian He, 王生 Wang Sheng, 摯峻 Zhi Jun, 韓福 Han Fu, 成公 Cheng Gong, 安丘望之 Anqiu Wangzhi, 宋勝之 Song Shengzhi, 張仲蔚 Zhang Zhongwei, 嚴遵 Yan Zun, 彭城老父 Pengcheng Laofu, 韓順 Han Shun, 鄭樸 Zheng Pu, 李弘 Li Hong, 向長 Xiang Chang, 閔貢 Min Gong
3 王霸 Wang Ba, 嚴光 Yan Guang, 牛牢 Niu Lao, 東海隱者 Donghai Yinzhe, 梁鴻 Liang Hong, 高恢 Gao Hui, 臺佟 Tai Tong, 韓康 Han Kang, 丘訢 Qiu Xin, 矯慎 Jiao Shen, 任棠 Ren Tang, 贄恂 Zhi Xun, 法真 Fa Zhen, 漢濱老父 Hanbin Laofu, 徐稚 Xu Zhi, 夏馥 Xia Fu, 郭太 Guo Tai, 申屠蟠 Shentu Pan, 袁閎 Yuan Hong, 姜肱 Jiang Hong, 管寧 Guan Ning, 鄭玄 Zheng Xuan, 任安 Ren An, 龐公 Pang Gong, 姜岐 Jiang Qi, 荀靖 Xun Jing, 胡昭 Hu Zhao, 焦先 Jiao Xian