ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志

Feb 19, 2011 © Ulrich Theobald

Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志 "Records of books read in my studio in the province" is the oldest surviving book catalogue of a private library. It was compiled by the Southern Song-period 南宋 (1127-1279) collector and scholar Chao Gongwu 晁公武 (c. 1105-1180).

Chao had written some commentaries on the Confucian Classics and made studies on the early stone inscriptions of the Classics, as reflected in his book Shijing kaoyi 石經考異 (not the Shijing kaoyi of Hang Shijun 杭世駿). His catalogue was written after he had been presented by a huge pile of books by Jing Du 井度 when Chao was a government official in Sichuan.

The catalogue follows the traditional four categories of the Confucian Classics (jing 經, with 10 subcategories), historiographic books (shi 史, 13 subcategories), masters and philosophers (zi 子, 17 subcategories) and belles-lettres (ji 集, 3 subcategories), making out a total of 43 subcategories in the Yuanzhou version 袁州本 and 45 in the Quzhou version 衢州本 (with the additional categories xingli 星歷 "astronomy" in the Masters and wenshuo 文說 "novels" in the belles-lettres).

There is a general introduction (Zongxu 總序) to the book, introductions to each category (zonglun 總論) and to each subcategory (xiaoxu 小序). For each book, Chao Gongwu provides information about the author and the content of his book, for some books he also gives a general idea about the scholarly field the book belongs to. His catalogue is thus one of the most detailed descriptions of early books in China and therefore influenced a lot of contemporary writings, like the catalogue Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題 or the catalogue in the history Wenxian tongkao 文獻通考 (Jingji kao 經籍考).

The Junzhai dushu zhi was printed in 1157 with a length of 4 juan. In 1249 another print was produced in Quzhou 衢州, with a length of 20 juan. The catalogue includes 1,461 books, maps and pictures. The 4-juan long Yuanzhou print from 1240 includes 7 items more. This edition also includes a supplement (Houzhi 後志) of 2 juan, a critical commentary (Kaoyi 考異) in 1 juan, and an appendix (Fuzhi 附志) in 1 juan. The supplement includes 435 books that are included in the Quzhou version, but not in the main text of the Yuanzhou version. The appendix includes 486 books of the library of Prince Zhao Xibian 趙希弁, most of which were published after the death of Chao Gongwu.

The series Siku quanshu 四庫全書 includes a "pocket book" (jinxiangben 巾箱本) version from the early Qing period 清 (1644-1911) . The original Yuanzhou print was only redisdovered in 1925 in the Imperial Palace. It is included in the 3rd series of the Sibu congkan 四部叢刊, the series Hanfenlou congkan 涵芬樓叢刊 (see Hanfenlou miji 涵芬樓秘笈), and the Wanyou wenku 萬有文庫 series.

The Quzhou version was only available in a manuscript version during the Qing period. It was published in 1884 by Wang Xianqian 王先謙 (1842-1918) with a supplement. In 1990 the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社 published a modern edition, the Junzhai dushu zhi jiaozheng 郡齋讀書志校證, based on the Quzhou version and critically compared with the Yuanzhou version.

Table 1. Literary categories of the Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志
1. 經部 Jingbu Confucian Classics
易類 Yi Commentaries on the Book of Changes
書類 Shu Commentaries on the Book of Documents
詩類 Shi Commentaries on the Book of Songs
禮類 Li Commentaries on the Rites
樂類 Yue Books on music
春秋類 Chunqiu Commentaries on the Spring and Autumn Annals
孝經類 Xiaojing Commentaries on the Book of Filial Piety
論語類 Lunyu Commentaries on the Confucian Analects
經解類 Jingjie Comprehensive commentaries on the Classics
小學類 Xiaoxue Elementary learning and lexicography
2. 史部 Shibu Historiography
正史類 Zhengshi Official dynastic histories
編年類 Biannian Annals and chronicles
實錄類 Shilu Veritable records
雜史類 Zashi Miscellaneous histories
僞史類 Weishi Histories of usupatorious states
史評類 Shiping Historical critique
職官類 Zhiguan State offices
儀注類 Yizhu State rituals
刑法類 Xingfa Law codices
地理類 Dili Administrative geography
傳記類 Zhuanji Biographies
譜牒類 Pudie Genealogies
書目類 Shumu Bibliographies
3. 子部 Zibu Masters and philosophers
儒家類 Rujia Confucian treatises
道家類 Daojia Writings of Philosophical Daoism
法家類 Fajia Legalist treatises
墨家類 Mojia Mohist treatises
縱橫家類 Zonghengjia Treatises on coalition advisors or diplomatists
雜家類 Zajia Miscellaneous treatises
小說家 Xiaoshuojia Novellas and stories
天文類 Tianwen Treatises on astronomy and astrology
星歷類 Xingli Treatises on the calendar
五行類 Wuxing Treatises on the Five Agents
兵家類 Bingjia Military treatises
類書類 Leishu Encyclopaedias
藝術類 Yishu Treatises on arts and skills
醫書類 Yishu Treatises on medicine
神仙類 Shenxian Writings of Religious Daoism
釋書類 Shishu Buddhist writings
4. 集部 Jibu Belles-lettres
楚辭類 Chuci Texts of and commentaries on poetry of the south
別集類 Bieji Collected writings of individual persons
總集 Zongji Anthologies and collective belles-lettres
文說類 Wenshuo History of literature, literary critique
Sources:
Chen Shaochuan 陳少川 (1993). "Cong Junzhai dushu zhi kan Chao Gongwu de tushu fenlei lilun 從《郡齋讀書志》看晁公武的圖書分類理論", Tushuguan luntan 圖書館論壇, 1993 (8).
Cui Guoguang 崔國光 (2001). "Chao Gongwu Junzhai dushu zhi de banben yuanliu he jieti tedian 晁公武《郡齋讀書志》的版本源流和解題特點", Shandong shehui kexue 山東社會科學, 2001 (9).
Hao Runhua 郝潤華 (2006). "Junzhai dushu zhi de fenlei ji qi yu Chongwen zongmu de guanxi 《郡齋讀書志》的分類及其與《崇文總目》的關係", Shili 史林, 2006 (10).
Hao Runhua 郝潤華 (2007). "Xunyi yu faxian: Junzhai dushu zhi zhong de Tang-Wudai wenxue shiliao 尋繹與發現:《郡齋讀書志》中的唐五代文學史料", Shoudu Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 首都師範大學學報(社會科學版), 2007 (10).
Hao Runhua 郝潤華, Ding Junli 丁俊麗 (2010). "Siku quanshu zongmu dui Junzhai dushu zhi de jieshou yu piping 《四庫全書總目》對《郡齋讀書志》的接受與批評", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2010 (8).
He Xia 賀霞 (1997). "Lüelun Chao Gongwu Junzhai dushu zhi zai muluxue shang de gongxian 略論晁公武《郡齋讀書志》在目錄學上的貢獻", Tushuguan jianshe 圖書館建設, 1997 (3).
Hu Jiansheng 胡建升 (2010). "Chao Gongwu Junzhai dushu zhi de shixue sixiang 晁公武《郡齋讀書志》的史學思想", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2010 (12).
Hu Jiansheng 胡建升 (2011). "Chao Gongwu Junzhai dushu zhi de jingxue sixiang 晁公武《郡齋讀書志》的經學思想", Shehui kexue 社會科學家, 2011 (9).
Ji Yunlu 冀運魯 (2019). "Cong Junzhai dushu zhi kan Chao Gongwu de xiaoshuo guannian 從《郡齋讀書志》看晁公武的小說觀念", Xianyang Shifan Xueyuan xuebao 咸陽師範學院學報, 2019 (9).
Jin Guangzhu 金光洙 (2011). "Jing Du, Zhao Xibian dui Junzhai dushu zhi de gongxian 井度、趙希弁對《郡齋讀書志》的貢獻", Henan Tushuguan xuekan 河南圖書館學刊, 2011 (8).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 《簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 691.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1463.
Liu Guojun 劉國珺 (1990). "Qianlun Junzhai dushu zhi zai guji banbenxue shi shang de gongxian 淺論《郡齋讀書志》在古籍版本學史上的貢獻", Guji zhengyi yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1990 (12).
Meng Zhaojin 孟昭晉 (1992). "Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Xinwen chuban 新聞出版 ()Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 179.
Meng Zhaojin 孟昭晉 (1993). "Junzhai dushu zhi 郡齋讀書志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Tushuguanxue qingbaoxue dang'anxue 圖書館學•情報學•檔案學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 223.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 737.
Sun Yuexia 孫月霞 (2009). "Junzhai dushu zhi de banbexue gongxian 《郡齋讀書志》的版本學貢獻", Chongqing Gongxueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 重慶工學院學報(社會科學版), 2009 (2).
Sun Yuexia 孫月霞 (2009a). "Qianyi Junzhai dushu zhi lei xu tedian 淺議《郡齋讀書志》類序特點", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2009 (8).
Sun Yuexia 孫月霞 (2014). "Junzhai dushu zhi zibu yu jibu leimu de shezhi 《郡齋讀書志》子部與集部類目的設置", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2014 (9).
Sun Yuexia 孫月霞 (2015). "Junzhai dushu zhi shibu leimu de shezhi 《郡齋讀書志》史部類目的設置", Jilin Sheng Jiaoyu Xueyuan xuebao (zhongxun) 吉林省教育學院學報(中旬), 2015 (12).
Tang Guirong 唐貴榮, ed. (1997). Zhongshu shumu jiansuo cidian 中國書目檢索辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 266.
Tao Xiaoshan 陶曉姍 (2009). "Chao Gongwu Junzhai dushu zhi shubu shixue piping pingyi 晁公武《郡齋讀書志》史部史學批評平議", Dongyue luncong 東岳論叢, 2009 (6).
Teng Qing 滕慶 (2002). "Shixi Chao Gongwu Junzhai dushu zhi de bianzuan tese 試析晁公武《郡齋讀書志》的編纂特色", Henan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 河南大學學報(社會科學版), 2002 (9).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1990). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 912.
Wu Chengxue 吳承學, Huang Jing 黃静 (2015). "Junzhai dushu zhi yu wenxue piping 《郡齋讀書志》與文學批評", Huadong Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 華東師範大學學報(哲學社會科學版), 2015 (1).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 681.
Wuhan Daxue Lishi Xi Jianming lishi cidian bianxiezu 武漢大學歷史系《簡明歷史辭典》編寫組, ed. (1983). Jianming lishi cidian 簡明歷史辭典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 994.
Yang Dazhong 楊大忠 (2009). "Lun Junzhai dushu zhi de lei zhong lei tili 論《郡齋讀書志》的類中類體例", Huaibei Meitan Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮北煤炭師範學院學報(哲學社會科學版), 2009 (8).
Zhang Xuejun 張學軍 (2007). "Woguo sijia muluxue shi shang de shuangbi: Junzhai dushu zhi yu Zhizhai shulu jieti 我國私家目錄學史上的雙璧——《郡齋讀書志》與《直窄書錄解題》", Tushuguan xuekan 圖書館學刊, 2007 (9).