ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wu-Yue beishi 吳越備史

May 21, 2011 © Ulrich Theobald

Wu-Yue beishi 吳越備史 "Complete history of the Wu-Yue dynasty" is a history of the empire of Wu-Yue 吳越 (907-978), one of the Ten States 十國 (902-979) ruling over southern China after the downfall of the Tang dynasty 唐 (618-907). The 4-juan book was allegedly written by Fan Tong 范垌 and Lin Yu 林禹, but more probably by Qian Yan 錢儼 (937-1003), younger brother of Qian Shu 錢俶 (r. 948-978), the last ruler of Wu-Yue.

It dates from the Later Jin period 後晉 (936-946). There was, in the original, a chronological table (Nianhao shixi tu 年號世系圖) at the beginning of the book, and a table of the princes (Zhuwang zidi fengjue yi biao 諸王子弟官爵封謚表), as well as maps to the 13 prefectures (Shisan zhou tu 十三州圖), with geographical treatises (Shisan zhou kao 十三州考). Only the latter are preserved. There are two prefaces to the book one from 1059 by Qian Zhongfu 錢中孚, and one from 1132 by Qian Xiuhuan 錢休渙.

The oldest surviving print dates from the Jiajing reign-period 嘉靖 (1522-1566). There are a lot of supplements to the book, for example, the Buyi 補遺 by Ma Jinchen 馬盡臣. The Song-period 宋 (960-1279) bibliographer Chen Zhensun 陳振孫 (1179-1262) says in his book Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題 that the Wu-Yue beishi had actually three juan more that were already missing at that time.

It is included in the series Xuejin taoyuan 學津討源, Wulin zhanggu congbian 武林掌故叢編, Sibu congkan 四部叢刊 and the Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Bian Xiaoxuan 卞孝萱 (2003). "Wu-Yue beishi 吳越備史", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 1129.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1046.
Li Zuixin 李最欣 (2003). "Wu-Yue beishi pingzhi: Wu-Yueguo wenxian ziliao zhengli yanjiu zhi yi 《吳越備史》平質——吳越國文獻資料整理研究之一", Hangzhou Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 杭州師範學院學報(社會科學版), 2003 (12).
Li Zuixin 李最欣 (2005). "Wu-Yue beishi de chengshu, liuchuan ji banben yuanliu kao 《吳越備史》的成書、流傳及版本源流考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2005 (9).
Li Zuixin 李最欣 (2005a). "Zhongguo guji shanben shumu shiwu juyu: Wu-Yue beishi guancang deng qingkuang de jizai chuanlou zhi zhengbu 《中國古籍善本書目》失誤舉隅——《吳越備史》館藏等情况的記載舛漏之正補, Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2005 (3).
Wang Songling 王松齡, ed. (1991). Shiyong Zhongguo lishi zhishi cidian 實用中國歷史知識辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 715.
Zou Jinfeng 鄒勁风 (2004). "Qian Yan he Wu-Yue beishi 錢儼和《吳越備史》", Shixue yuekan 史學月刊, 2004 (11).