ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wulin zhanggu congbian 武林掌故叢編

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Wulin zhanggu congbian 武林掌故叢編 "Collectanea of stories from Wulin (Hangzhou)" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the late Qing-period 清 (1644-1911) scholar Ding Bing 丁丙 (1832-1899). In includes 186 books in 26 collections (ji 集) with a total length of 622 juan.

Ding Bing, courtesy name Jiayu 嘉魚, style Songsheng 松生 or Songcun 松存, hailed from Qiantang 錢塘 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang) and was a famous collector of books. He has also published the collection Wulin wangzhe yizhu 武林往哲遺著 and wrote a vast amount of books, like Shanben shushi cangshu zhi 善本書室藏書志, Gengshen qi Hang lu 庚申泣杭錄, or Santang yuchang 三塘漁唱. Wulin 武林 is actually the name of a mountain (today Mt. Lingyin 靈隱山) but is also a very common name for the city of Hangzhou. Ding Bing was all his life interested in stories about his hometown and collected all information on Hangzhou he was able to obtain.

His series includes stories especially from the Southern Song period 南宋 (1127-1279), when Hangzhou (Lin'an 臨安) was the capital of the empire, and the Yuan period 元 (1279-1368). The books include information about geography, history, touristic spots, biographies of writers and scholars, and collections of local writings and poems.

The Wulin zhanggu congbian was printed during the Guangxu reign-period 光緒 (1875-1908) in Ding Bing's Jiahui Studio 嘉惠堂.

Table 1. The series Wulin zhanggu congbian 武林掌故叢編
(Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
1878-1900 edition by Master Ding from Qiantang 錢塘丁氏(丁丙, Jiahuitang 嘉惠堂)
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
(乾道)臨安志 (殘) 三卷 (Qiandao) Lin'an zhi (Song) 周淙 Zhou Cong
都城紀勝 一卷 Ducheng jisheng (Song) 耐得翁 Nai Deweng
錢唐西湖百詠 一卷 Qiantang Xihu baiyong (Song) 郭祥正 Guo Xianzheng
錢塘先賢傳贊 一卷
附錄 一卷
Qiantang xianxian zhuanzan
Fulu
(Song) 袁韶 Yuan Shao
古杭雜記 一卷 Gu Hang zaji (Yuan) 李有 Li You
新刻古杭雜記詩集 四卷 Xinke gu Hang zaji shiji (Yuan) NN
西湖韻事 一卷
不系園集 一卷
隨喜庵集 一卷
Xihu yunshi
Buxiyuan ji
Suixi 'an ji
(Ming) 汪汝謙 Wang Ruqian (comp.)
流香一覽 一卷 Liuxiang yilan (Qing) 釋明開 Monk Mingkai
武林理安寺志 八卷 Wulin Li'ansi (Qing) 釋實月 Monk Shiyue
廣福廟志 一卷 Guangfumiao zhi (Qing) 唐恆九 Tang Hengjiu
第二集
武林舊事 十卷
附錄 一卷
Wulin jiushi
Fulu
(Song) 周密 Zhou Mi
重陽庵集 一卷
附刻 一卷
附錄 一卷
Chongyang'an ji
Fuke
Fulu
(Ming) 梅志暹 Mei Zhixuan
西湖記述 一卷 Xiju jishu (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
慧因寺志 十二卷
附錄 一卷
Huiyinsi zhi
Fulu
(Ming) 李翥 Li Zhu
杭郡庠得表忠觀碑記事 一卷 Hangjun xiang de biao zhong guan bei jishi (Qing) 余懋棅 Yu Maobing (comp.)
西湖修禊詩 一卷 Xihu xiqi shi (Qing) 鄂敏 E Min (comp.)
唐棲志略稿 二卷 Tangqi zhilüe gao (Qing) 何琪 He Qi
吳山遺事詩 一卷 Wushan yishi shi (Qing) 朱彭 Zhu Peng
南屏百詠 一卷 Panping baiyong (Qing) 張炳 Zhang Bing (comp.)
崔府君祠錄 一卷 Cui fujun ci lu (Qing) 鄭烺 Zheng Lang
第三集
御覽孤山志 一卷 Yulan gushan zhi (Qing) 王復禮 Wang Fuli
七述 一卷 Qishu (Song) 晁補之 Chao Fuzhi
錢唐湖山勝概詩文 二卷: Qiantang hushan shenggai shiwen: (Ming) 夏時 Xia Shi
錢唐湖山勝概記 一卷 Qiantang hushan shenggai ji
湖山百詠 一卷 Hushan baiyong
西湖臥遊圖題跋 一卷 Xihu woyou tu tiba (Ming) 李流芳 Li Liufang
西谿梵隱志 四卷 Xixi fanyin zhi (Qing) 吳本泰 Wu Bentai
南宋古跡考 二卷 Nansong guji kao (Qing) 朱彭 Zhu Peng
雲棲紀事 一卷 Zunqi jishi (Qing) NN
孝義無礙庵錄一卷 Xiaoyi Wu'ai'an lu (Qing) 釋祩宏 Monk Zhuhong
南湖倡和集 一卷 Nanhu changhe ji (Qing) 章世豐 Zhang Shifeng (comp.)
崇福寺志 四卷
續志 一卷
Chongfusi zhi
Xuzhi
(Qing) 朱文藻 Zhu Wenzao; 章庭棫 Zhang Tingyu (suppl.)
湖墅雜詩 二卷 Huye zashi (Qing) 魏標 Wei Biao
第四集
(淳祐)臨安志 (殘) 六卷 (Chunyou) Lin'an zhi (Song) 施諤 Shi E
遊明聖湖日記 一卷 You Mingshenghu riji (Ming) 浦祊 Pu Beng
客越志略 一卷 Keyue zhilüe (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
清波小志 二卷
補 一卷
Qingbo xiaozhi
Bu
(Qing) 徐逢吉 Xu Fengji
(Qing) 陳景鐘 Chen Jingzhong
大昭慶律寺志 十卷 Dazhao Qinglüsi zhi (Qing) 釋篆玉 Monk Zhuanyu
定鄉雜箸 二卷 Dingxiang zazhu (Qing) 胡敬 Hu Jing
金牛湖漁唱 一卷 Jinniu huyu chang (Qing) 張雲璈 Zhang Yun'ao
西湖遊記 一卷 (Qing) 查人{水+英} Cha Renying
銀瓶徵 一卷 Yinpingzheng (Qing) 俞樾 Yu Yue
龍井顯應胡公墓錄 一卷 Longjing xianying Hu Gong mu lu (Qing) 丁午 Ding Wu
第五集
西湖百詠 二卷 Xihu baiyong (Song) 董嗣杲 Dong Sihao; (Ming) 陳贄 Chen Zhi (rev.)
客杭日記 一卷 Ke Hang riji (Yuan) 郭畀 Guo Bi
西湖八社詩帖 一卷 Xihu bashe shitie (Ming) 祝時泰 Zhu Shitai et al. (comp.)
湖山敘遊 一卷 Hushan xuyou (Ming) 劉暹 Liu Xuan
養素園詩 四卷 Yangsuyuan shi (Qing) 王德溥 Wang Depu (comp.)
武林元妙觀志 四卷 Wulin Yuanmiaoguan zhi (Qing) 仰蘅 Yang Heng
西泠仙詠 三卷 Xiling xianyong (Qing) 陳文述 Chen Wenshu
北隅掌錄 二卷 Bei'ou zhanglu (Qing) 黃士珣 Huang Shixun
西湖雜詩 一卷 Xihu zashi (Qing) 蔣坦 Jiang Tan
揚清祠志 一卷 Yangqingci zhi (Qing) 丁午 Ding Wu
第六集
武林西湖高僧事略 一卷
續 一卷
Wulin Xihu gaoseng shilüe
Xu
(Song) 釋元敬 Monk Yuanjing, 釋元復 Monk Yuanfu; (Ming) 釋祩宏 Monk Zhuhong (suppl.)
西湖竹枝集 一卷 Xihu zhuzhi ji (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen (comp.)
西村十記 一卷
附錄 一卷
Xicun shiji
Fulu
(Ming) 史鑒 Shi Jian
西湖夢尋 五卷 Xihu mengxun (Ming) 張岱 Zhang Dai
韜光庵紀遊集 一卷 Taoguang'an youji (Qing) 釋山止 Monk Shanzhi
鳳皇山聖果寺志 一卷 Fenghuangshan Shenguo shi zhi (Qing) 釋超乾 Monk Chaoqian
南漳子 二卷 Nanzhangzi (Qing) 孫之騄 Sun Zhilu
東城雜記 二卷 Dongcheng zaji (Qing) 厲鶚 Wan E
湖船錄 一卷 Huchuanlu (Qing) 厲鶚 Wan E
湖船續錄 一卷 Huchuan xulu (Qing) 丁午 Ding Wu
第七集
武林怡老會詩集 一卷 WUlin yilaohui shiji (Ming) 張瀚 Zhang Han (comp.)
西湖月觀紀 一卷 Xihu yueguan ji (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi
鰲峰倡和詩 一卷 Aofeng changhe shi (Ming) 范志敏 Fan Zhimin (comp.)
橫山遊記 一卷 Hengshan youji (Ming) 馬元調 Ma Yuandiao
孝慈庵集 一卷 Xiaoci'an ji (Qing) NN
武林草 一卷
附刻 一卷
Wulincao
Fuke
(Qing) 趙士麟 Zhao Shilin
里居雜詩 一卷 Liju zashi (Qing) 朱樟 Zhu Zhang
金鼓洞志 八卷 Jingudong zhi (Qing) 朱文藻 Zhu Wenzao
新門散記 一卷 Xinmen sanji (Qing) 羅以智 Luo Yizhi
城北天后宮志 一卷 Chengbei Tianhougong zhi (Qing) 丁午 Ding Wu
第八集
湖壖雜記 一卷 Huruan zaji (Qing) 陸次雲 Lu Ciyun
西湖百詠 一卷 Xihu baiyong (Qing) 柴杰 Chai Jie
春草園小記 一卷 Chuncaoyuan xiaoji (Qing) 趙昱 Zhao Yu
武林新年雜詠 一卷 Wulin xinnian zayong (Qing) 舒紹言 Shu Shaoyan et al.
復園紅板橋詩 一卷 Houyuan hongbanqiao shi (Qing) 吳修 Wu Xiu (comp.)
東郊土物詩 一卷 Dongjiao tuwu shi (Qing) 朱點 Zhu Dian (comp.)
江鄉節物詩 一卷 Jiangxiang jiewu shi (Qing) 吳存楷 Wu Cunkai
蘭因集 二卷 Lanyinji (Qing) 頤道居士 Yidao jushi (陳文述 Chen Wenshu, comp.)
定鄉小識 十六卷 Dingxiaong xiaoshi (Qing) 張道 Zhang Dao
紫陽庵集 一卷 Ziyang'an ji (Qing) 丁午 Ding Wu (comp.)
第九集
山遊唱和詩 一卷 Shanyou changhe shi (Song) 釋契嵩 Monk Qisong (comp.)
聖宋錢塘賦 一卷 Sheng-Song Qiantang fu (Song) 葛灃 Ge Feng
西湖雜記 一卷 Xihu zaji (Ming) 黎遂球 Li Suiqiu
南宋院畫錄 八卷 Nansong yuanhua lu (Qing) 厲鶚 Wan E
西湖蘇文忠公祠從祀議 一卷 Xihu Su Wenzhonggong ci congsi yi (Qing) 吳騫 Wu Jian
西湖紀遊 一卷 Xihu jiyou (Qing) 張仁美 Zhang Renmei
捍海塘志 一卷 Hanhai tangzhi (Qing) 錢文瀚 Qian Wenhan
翠微亭題名考 一卷 Cuiweiting timing kao (Qing) 蔡名衡 Cai Mingheng (comp.)
西泠閨詠 十六卷 Xilinggui yong (Qing) 陳文述 Chen Wenshu
俞樓詩記 一卷 Yulou shiji (Qing) 俞樾 Yu Yue
第十集
南宋館閣錄 十卷
續錄 十卷
Nansong guange lu
Xulu
(Song) 陳騤 Chen Kui; NN (suppl.)
宋中興學士院題名 一卷 Song zhongxing xueshiyuan timing (Song) 何異 He Yi
月會約 一卷 Yuehuiyue (Ming) 嚴武順 Yan Wushun
讀書社約 一卷 Dushu sheyue (Ming) 丁奇遇 Ding Qiyu
勝蓮社約 一卷 Shenglian sheyue (Ming) 虞淳熙 Yu Chunxi
西溪百詠 二卷 Xixi baiyong (Ming) 釋大善 Monk Dashan
臨平記 四卷
附錄 一卷
Linpingji
Fulu
(Qing) 沈謙 Shen Qian
小雲棲放生錄 一卷 Xiaoyunlou fangsheng lu (Qing) 釋與楷 Monk Yukai (comp.)
西湖秋柳詞 一卷 Xihu qiuliu ci (Qing) 楊鳳苞 Yang Fengbao; 楊知新 Yang Zhixin (comm.)
臨平記補遺 四卷
續 一卷
Linping ji buji
Xu
(Qing) 張大昌 Zhang Dachang
第十一集
武林靈隱寺志 八卷 Wulin Lingyinsi zhi (Qing) 孫治 Sun Zhi, 徐增 Xun Zeng
增修雲林寺志 八卷 Zengxiu Yunlinsi zhi (Qing) 厲鶚 Wan E
續修雲林寺志 八卷 Xuxiu Yunlinsi zhi (Qing) 沈鑅彪 Shen Hengbiao
第十二集
錢塘遺事 十卷 Qiantang yishi (Yuan) 劉一清 Liu Yiqing
雪莊西湖漁唱 七卷 Xueyhuang Xihu yuchang (Qing) 許承祖 Xu Chengzu
龍井見聞錄 十卷
(附)宋僧元淨外傳 二卷
Longjng jianwen lu
app. Song seng Yuanjing waizhuan
(Qing) 汪孟鋗 Weng Mengjuan
杭府仁錢三學洒埽職 一卷
附錄 一卷
Hang fu-ren-qian sanxue sasao shi
Fulu
(Qing) NN
湖山懷古集 一卷 Hushan huaigu ji (Qing) 陳時 Chen Shi
武林第宅考 一卷 Wulin dizhai kao (Qing) 柯汝霖 He Rulin
第十三集
勅建淨慈寺志 三十卷
首 一卷
末 一卷
Chijian Jingcisi zhi
Shou
Mo
(Qing) 釋際祥 Monk Jixiang
第十四集
夢粱錄 二十卷 Menglianglu (Song) 吳自牧 Wu Zimu
神州古史考 (殘) 一卷 Shenzhou gushi kao (Qing) 倪璠 Ni Fan
湖山雜詠 一卷 附錄 一卷 Hushan zayong
Fulu
(Qing) 王緯 Wang Wei
西湖雜詠 一卷 Xihu zayong (Qing) 陳若蓮 Chen Ruolian
湖上青山集 一卷 Hushang qingshan ji (Qing) 陳時 Chen Shi
第十五集
四時幽賞錄 一卷 Sishi youshang lu (Ming) 高濂 Gao Lian
浙鹺紀事 一卷
附錄 一卷
Zheci jishi
Fulu
(Ming) 葉永盛 Ye Yongsheng
西湖小史 一卷 Xihu xiaoshi (Qing) 李鼎 Li Ding
西泠懷古集 十卷 Xiling huaigu ji (Qing) 陳文述 Chen Wenshu
龍興祥符戒壇寺志 十二卷 Longxiang xiangrui Jietansi zhi (Qing) 張大昌 Zhang Dachang
第十六集
(萬曆)錢塘縣志 不分卷 (Wanli) Qiantang xian zhi (Ming) 聶心湯 Nie Xintang
武林遊記 一卷 Wulin youji (Ming) 高攀龍 Gao Panlong
流芳亭紀 一卷 Liufangting ji (Qing) NN
聖水寺志 六卷
補遺 一卷
(Yunju) Shengshuisi zhi
Buyi
(Qing) 釋明倫 Monk Minglun; 釋實懿 Monk Shiyi (suppl.)
西湖詩 一卷 Xihushi (Qing) 汪志伊 Wang Zhiyi
第十七集
(嘉靖)仁和縣志 十四卷 (Jiajing) Renhe xian zhi (Ming) 沈朝宣 Shen Chaoxuan
西子湖拾翠餘談 三卷 Xizihu shicui yutan (Ming) 汪砢玉 Wang Keyu
杭志三詰三誤辨 一卷 Hangzhi sanjie sanwu bian (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
西湖竹枝詞 一卷 Xihu zhuzhi ci (Qing) 陳璨 Chen Can
東河櫂歌 一卷 Donghe dige (Qing) 姚思勤 Yao Siqin
第十八集
西湖遊詠 一卷 Xihu yongyou (Ming) 田汝成 Tian Rucheng; 黃省曾 Huang Shengceng
護國寺元人諸天畫像讚 一卷 Huguosi yuanren zhutian huaxiang zan (Ming) 傅巖 Fu Yan
杭州治火議 (杭城治火議) 一卷
附錄 一卷
Hangzhou zhihuo yi (Hangcheng zhihuo yi)
Fulu
(Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
湖樓集 一卷 Hulou ji (Qing) 朱琰 Zhu Yan
庚辛泣杭錄 十六卷: Gengxin qi Hang lu: (Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
(欽定)剿平粵匪方略 二卷 (Qining) Jiaoping Yuefei fanglüe (Qing) 朱學勤 Zhu Xueqin et al.; 丁丙 (sel.)
昭忠祠志 一卷 Zhaozhongci zhi (Qing) 范承堃 Fan Chengkun
崇義祠志 一卷 Chongyici zhi (Qing) 陸楨 Lu Zhen
義烈墓錄一卷 Yilie mu lu (Qing) 孫樹禮 Sun Shuli
兩浙庚辛紀略一卷 Liang-Zhe gengxin jilüe (Qing) 陳學繩 Chen Xuesheng
庚申浙變記一卷 Gengshen Zhebian ji (Qing) 繆德棻 Miao Defeng
轉徙餘生記一卷 Zhuanxi yusheng ji (Qing) 許奉恩; 丁丙 Ding Bing (sel.)
杭城再陷紀實 一卷 Hangcheng zaixian jishi (Qing) 華學烈 Hua Xuelie
思痛記 一卷 Sitongji (Qing) 李圭 Li Gui; 丁丙 Ding Bing (sel.)
難中記 Nanzhongji (Qing) 張爾嘉 Zhang Erjia
殉烈記 以上合一卷 Xunlieji (Qing) 張光烈 Zhang Guanglie
平浙紀略 一卷 Ping Zhe jilüe (Qing) 秦緗業 Qin Xiangye, 陳鍾英 Chen Zhongying; 丁丙 Ding Bing (sel.)
湘軍記 一卷 Xiangjunji (Qing) 王安定 Wang Anding
杭城紀難詩 Hangchang jinan shi (Qing) 陸以湉 Lu Yitian
蒿目錄 以上合一卷 Haomulu (Qing) 許瑤光 Xu Yaoguang
杭城辛酉紀事詩 一卷 Hangcheng xinyou jishi shi (Qing) 張蔭榘 Zhang Yinju, 吳淦 Wu Gan
杭城紀難詩編 一卷 Hangcheng jinan shibian (Qing) 王震元 Wang Zhenyuan (comp.)
第十九集
吳越備史 四卷
補遺 一卷
Wu-Yue beishi
Buyi
(Song) 范坰 Fan Jiong; 林禹 Lin Yu; (Qing) 錢受徵 Qian Shouwei (comm.)
西湖冶興 二卷 Xihu yexing (Ming) 王瀛 Wang Ying
鑒公精舍納涼圖題詠 一卷 Jiangong jingshe naliang tu tiyong (Qing) 朱文藻 Zhu Wenzao (comp.)
松吹讀書堂題詠 一卷
(附)小松吹讀書堂題詠 一卷
Songchuidushutang tiyong
app. Xiao Songchuidushutang tiyong
(Qing) 杭域 Hang Yu (comp.)
桑孝子旌門錄 (旌門錄) 一卷 Sangxiaozi jingmen lu
Jingmenlu
(Qing) 桑調元 Sang Diaoyuan (comp.)
錢塘懷古詩 一卷
附錄 一卷
Qiantang huaigu shi
Fulu
(Qing) 王德璘 Wang Delin
褚堂閭史考證 一卷
附錄 一卷
校勘記 一卷
Chutang lüshi kaozheng (Qing) 趙一淸 Zhao Yiqing; (Rep) 孫鏘 Sun Qiang (comm.)
寒山舊廬詩 一卷 Hanshan jiulu shi (Qing) 陸森 Lu Sen (comp.)
橫橋吟館圖題詠 一卷 Hengqiaoyinguan tu tiyong (Qing) 許乃榖 Xu Naigu (comp.)
瓊英小錄 一卷
附錄 一卷
Qiongzing xiaolu
Fulu
(Qing) 俞樾 Yu Yue
廣陵曲江復對 一卷 Guangling qujiang fudui (Qing) 張大昌 Zhang Dachang
孫花翁墓徵 一卷 Sun Huaweng muzheng (Qing) 張爾嘉 Zhang Erjia
直閣朱公祠墓錄 二卷
附刻 一卷
Zhige Zhu Gong ci mu lu
Fuke
(Qing) 朱文懋 Zhu Wenmao
郭孝童墓記略 一卷 Guo Xiaotong muji lüe (Qing) 丁立志 Ding Lizhi
第二十集
西湖遊覽志 二十四卷
志餘 二十六卷
Xihu youlan zhi
Zhiyu
(Ming) 田汝成 Tian Rucheng
第二十一集
昭忠錄 五卷
附錄 一卷
Zhaozhonglu
Fulu
(Ming) 周璟 Zhou Jing
艮山雜志 二卷
附錄 一卷
Genshan zazhi
Fulu
(Qing) 翟灝 Zhai Hao
西溪雜詠 一卷 Xixi zayong (Qing) 陳文述 Chen Wenshu
西溪梅竹山莊圖題詠 一卷 Xixi meizhu shanzhuang tu tiyong (Qing) 章黼 Zhang Fu (comp.)
臨安旬制紀 三卷
附錄 一卷
Lin'an xunzhi ji
Fulu
(Qing) 張道 Zhang Dao; 羅榘 Luo Ju (suppl.)
錢塘百詠 一卷 Qiantang baiyong (Qing) 楊象濟 Yang Xiangji
靈隱書藏紀事 一卷 Lingyin shucang jishi (Qing) 潘衍桐 Pan Yantong (comp.)
金龍四大王祠墓錄 四卷
首 一卷
末 一卷
JInlong si da wang cimu lu
Shou
Mo
(Qing) 仲學輅 Zhong Xuelu (comp.)
同仁祠錄 二卷 Tongrenci lu (Qing) 孫炳奎 Sun Bingkui
續東河櫂歌 一卷 Xu donghe dige (Qing) 丁丙 Ding Bing
第二十二集
建炎復辟記 Jianyan fubi ji (Song) NN
夜山圖題詠 一卷
附刻 一卷
Yushan tu tiyong
Fuke
(Yuan) 吳福生 Wu Fusheng (comp.)
西泠遊記 一卷 Xiling youji (Ming) 王紹傳 Wang Shaochuan
湖航詩 一卷 Huhangshi (Qing) 沈奕琛 Shen Yichen
迎鑾新曲 二卷 Yingluan xinqu (Qing) 吳城 Wu Cheng; 厲鶚 Wan E
西湖遺事詩 一卷 Xihu yishi shi (Qing) 朱彭 Zhu Peng
淸波三志 三卷 Qingbo sanzhi (Qing) 陳景鐘 Chen Jingzhong; 莫栻 Mo Shi (rev.)
金氏世德紀 二卷 JInshi shide ji (Qing) 金應麟 Jin Yinglin (comp.)
照膽臺志略 一卷 Zhaodantai zhilüe (Qing) 鄒在寅 Zou Zaiyin
陳忠肅公墓錄 一卷 Chen Zhongsugong mu lu (Qing) 孫峻 Sun Jun
第二十三集
西湖水利考 一卷 Xihu shuili kao (Qing) 吳農祥 Wu Nongxiang
皋亭倡和集 一卷 Gaoting changhe ji (Qing) 阮亭 Ruan Ting (comp.)
于公祠墓錄 十卷
首 一卷
末 一卷
Yu Gong cimu lu
Shou
Mo
(Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
第二十四集
(淳祐)臨安志輯逸 八卷 (Chunyou) Lin'an zhi jiyi (Song) 施諤 Shi E; (Qing) 胡敬 Hu Jing (comp.)
樊公詞錄 二卷 Fan Gong cilu (Qing) 孫樹禮 Sun Shuli
武林藏書錄 三卷
首 一卷
末 一卷
Wulin cangshu lu
Shou
Mo
(Qing) 丁申 Ding Shen
風木盦圖題詠 一卷 Fengmo'an tu tiyong (Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
武林雜事詩 一卷 Wulin zashi shi (Rep) 丁立誠 Ding Licheng
第二十五集
杭州上天竺講寺志 十五卷 Hangzhou Shangtianzhujiangsi zhi (Ming) 釋廣賓 Monk Guangbin
西溪聯吟 一卷 Xixi lianyin (Qing) 吳祖枚 Wu Zumei, 陳如松 Chen Rusong
南宋宮閨雜詠 一卷 Nansong gonggui zayong (Qing) 趙棻 Zhao Fen
秦亭山民移居倡和詩 一卷 Qinqing shanmin yiju changhe shi (Qing) 周三燮 Zhou Sanxie (comp.)
東城記餘 二卷 Dongcheng jiyu 淸 楊文杰
三塘漁唱 三卷 Sansang yuchang (Qing) 丁丙 Ding Bing
第二十六集
文瀾閣志 二卷
首 一卷
附錄 一卷
Wenlange zhi (Qing) 孫樹禮 Sun Shuli, 孫峻 Sun Jun
北隅綴錄 二卷
續錄 二卷
Beiyu chuolu
Xulu
(Qing) 丁丙 Ding Bing
北郭詩帳 二卷 Beiguo shizhang (Qing) 丁丙 Ding Bing
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2109.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 427-342.
Zhao Ling 赵凌 (2016). "Ding Bing huike Wulin zhanggu congbian shulüe 丁丙汇刻《武林掌故丛编》述略", Tushuguan lilun yu shijian 图书馆理论与实践, 2016 (10): 104-107.